Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Podmínky ke vzdělávání - charakteristika...

Podmínky ke vzdělávání - charakteristika oblasti

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jan Tupý
Obsah oblasti autoevaluace (vlastního hodnocení) školy, co a jak v jejím rámci sledovat a hodnotit.

Podmínky ke vzdělávání významně ovlivňují plánování, průběh i výsledky vzdělávání. Jejich "kvalita" se přímo odráží v úrovni prostředí, v němž se vzdělávání odehrává, ovlivňuje vztahy ve škole, souvisí s organizací vzdělávání, s výběrem vyučovacích metod atd. Často jsou podmínky ke vzdělávání také rozhodujícím faktorem při výběru školy a při utváření prvotního zájmu žáků a jejich rodičů o danou školu a její služby.

Podmínkami ke vzdělávání se zabývá především tato legislativa:

 • zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který v:
  • § 4 odst. 1 uvádí, že "rámcové vzdělávací programy stanoví zejména "... nezbytné materiální, personální a organizační podmínky pro vzdělávání a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví...".
   V souladu s tím vymezuje RVP ZV podmínky pro základní vzdělávání v samostatné kapitole 10 s názvem "Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV", respektive ve stejnojmenné kapitole 8 přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Podmínky ke vzdělávání jsou v tomto základním dokumentu i v jeho příloze uváděny ve dvou úrovních - optimální, se kterou se mají školy poměřovat a mají se k ní postupně blížit, a minimální, která je pro uskutečňování RVP ZV (RVP ZV LMP) nezbytná.
  • § 12 odst. 1 říká, že "hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí".
  • § 174 odst.¨2 písm. b) stanovuje, že "Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů".
   RVP ZV i jeho příloha (RVP ZV-LMP) vymezují ve struktuře školního vzdělávacího programu (kapitola 11, respektive 9), že škola zařazuje do ŠVP část, v níž rozpracovává autoevaluaci školy (oblasti, cíle a kritéria autoevaluace, nástroje autoevaluace a časové rozvržení evaluačních činností).
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., která v:
  • § 8 odst. 2 písm. a) stanovuje podmínky ke vzdělávání jako první ze šesti hlavních oblastí pro vlastní hodnocení školy.

Co si představit pod pojmem "podmínky ke vzdělávání"? V souhrnu by se dalo říci, že podmínkami ke vzdělávání jsou všechny okolnosti, které ovlivňují průběh a výsledky vyučování i života školy. V podstatě tedy vše, co je vymezeno v kapitole 10 RVP ZV (kapitole 8 RVP ZV-LMP). Jedná se o:

 • prostorové a materiální podmínky;
 • podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy;
 • psychosociální podmínky;
 • personální podmínky;
 • organizační podmínky;
 • podmínky spolupráce školy a rodičů žáků.

Vymezování oblastí autoevaluace (vlastního hodnocení) ve školním vzdělávacím programu nám může trochu komplikovat skutečnost, že šest oblastí "podmínek" vymezených v RVP ZV a v příloze RVP ZV-LMP (viz výše) jsou obsahem tří oblastí vymezených ve vyhlášce č. 15/2005 Sb., tedy:

 • podmínky ke vzdělávání (ve vyhlášce) odpovídají podmínkám prostorovým, materiálním, hygienickým a podmínkám bezpečného vzdělávání a života školy (v RVP ZV či RVP ZV-LMP);
 • podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání (ve vyhlášce) korespondují s psychosociálními podmínkami a s podmínkami spolupráce školy a rodičů žáků (v RVP ZV a RVP ZV-LMP);
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (ve vyhlášce) částečně odpovídají organizačním a personálním podmínkám (v RVP ZV a RVP ZV-LMP).

Základem je, že při vytváření kapitoly Autoevaluace školy ve ŠVP se nesmí oblast podmínek ke vzdělávání "vytratit", musí být součástí autoevaluačních procesů (vlastního hodnocení) školy. Při samotném začleňování dané problematiky do ŠVP a při strukturaci oblastí autoevaluace má však škola různé možnosti zpracování:

 1. Bude se držet členění ve vyhlášce 15/2005 a do oblasti autoevaluace (vlastního hodnocení) Podmínky ke vzdělávání zahrne jen prostorové, materiální, hygienické a bezpečnostní podmínky.

 2. Do oblasti autoevaluace (vlastního hodnocení) Podmínky ke vzdělávání začlení kromě podmínek uvedených v bodě 1 i další podmínky, např. organizační, personální, finanční.

 3. Zvolí jakékoli jiné členění, v němž budou výše uvedené podmínky ke vzdělávání obsaženy.

Podobné je to i s názvem této oblasti autoevaluace. Buď škola zvolí název odpovídající vyhlášce č. 15/2005 Sb. Podmínky ke vzdělávání, nebo jiný název (názvy) v souladu s vlastní strukturací autoevaluace školy.

Vzhledem k tomu, že se i Metodický portál drží členění podle dané vyhlášky, ukažme si modelově, jak by školy mohly oblast Podmínky ke vzdělávání rozpracovat a jaké konkrétní ukazatele monitorovat a hodnotit.

Oblast 1
Podmínky ke vzdělávání
Cíl autoevaluační oblasti:
Cílem hodnocení v dané autoevaluační oblasti je objektivně zjistit a posoudit stav podmínek ke vzdělávání a jejich dopad na kvalitu a efektivitu vzdělávání a na život ve škole. Na základě zjištění pak podmínky ke vzdělávání průběžně vylepšovat.
Podmínky ke vzděláváni Co se ve škole v dané oblasti autoevaluace monitoruje
Prostorové podmínky
 • velikost prostor vzhledem k počtu žáků a k činnostem vyplývajícím z realizace ŠVP
 • vhodnost řešení prostor vzhledem k počtu žáků a k činnostem vyplývajícím z realizace ŠVP (prostory pro výuku, pro ukládání materiálu, pro hromadná setkávání, aktivní odpočinek, relaxaci a ošetření, pro zájmovou činnost, osobní hygienu, stravování, odpočinek, pro pedagogy a jejich přípravu atd.)
 • dosažnost prostor vzhledem k organizaci výuky a života školy, k různým zdravotním postižením žáků atd.
Materiální podmínky
 • vybavení kmenových i specializovaných učeben, sportovišť i venkovních prostor
 • vybavení všech dalších prostor školy
 • vybavení ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • estetický vzhled a účelnost vybavení jednotlivých prostor
 • vybavení učebnicemi, pomůckami, informační a komunikační technikou, dostatečným počtem hygienických zařízení atd.
Hygienické a bezpečnostní podmínky
 • režim vyučování (učení) vzhledem k věkovým a individuálním potřebám žáků
 • zdravé prostředí všech prostor školy pro výuku i odpočinek
 • ochrana před úrazy, zneužíváním škodlivin, před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, případně před živelními událostmi
 • dostupnost prostředků první pomoci a schopnost jejich využití
 • zdravotní vhodnost sedacího a pracovního nábytku vzhledem k věku žáků
 • stravovací a pitný režim
 • pohybový režim
 • označení všech nebezpečných předmětů ve všech prostorách školy
 • osvětlení, hlučnost, prašnost, čistota jednotlivých prostor atd.

Kritéria pro autoevaluaci jednotlivých monitorovaných položek v oblasti Podmínky ke vzdělávání by mohla být stanovena například takto:

Co se ve škole v dané oblasti autoevaluace monitoruje Kritéria autoevaluace (vlastního hodnocení)
Dostupnost prostředků první pomoci a schopnost jejich využití
 • prostředky první pomoci jsou na několika místech ve škole
 • místa uložení prostředků první pomoci jsou jasně označena
 • místa uložení prostředků první pomoci jsou známa všem pedagogům, žákům a pracovníkům školy
 • všichni učitelé, žáci a pracovníci školy dokáží vzhledem ke svému věku poskytnout odpovídající první pomoc atd.
Pohybový režim
 • je vytvářen pro všechny žáky
 • je vhodně zařazen do režimu dne
 • je podporován všemi učiteli atd.

Kritéria je pak možné posuzovat na určité škále významnosti, případně jiným porovnatelným způsobem.

Základními nástroji pro získávání podkladů k autoevaluaci (vlastnímu hodnocení) podmínek ke vzdělávání jsou:

 1. monitorování (hodnocení) podmínek ke vzdělávání mimo vyučovací proces;
 2. monitorování výuky a činností žáků v daných podmínkách;
 3. rozhovory (dotazníky) o podmínkách ke vzdělávání a jejich kvalitě (s učiteli, rodiči, žáky);
 4. pravidelná kontrola podmínek ke vzdělávání na základě předchozích zjištění.

Ve školním vzdělávacím programu pak mohou být výše uvedené údaje spojené do jedné tabulky, kde bude uvedeno:

Oblast (podoblast) hodnocení Co se ve škole v dané oblasti autoevaluace monitoruje Kritéria pro hodnocení Nástroj hodnocení Interval (termín) hodnocení

Je vhodné, aby se školy v prvních letech zavádění autoevaluace (vlastního hodnocení) vedle monitorování a hodnocení zcela zásadních podmínek zaměřily na ty, v nichž mají rezervy a v nichž chtějí dosáhnout konkrétního posunu k lepšímu stavu. Při snaze změnit příliš mnoho věcí současně se většinou energie rozmělňuje a výsledný efekt je menší.

Podmínky ke vzdělávání jsou na dobré úrovni, pokud prokazatelně podporují efektivní vzdělávání a příznivé klima školy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek