Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Praktický příklad k vlastnímu hodnocení školy...

Ikona teoreticky

Praktický příklad k vlastnímu hodnocení školy - průběh vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: Danuše Nezvalová
Anotace: Přinášíme ukázku, jak lze rozpracovat kritéria a jejich hodnotící stupně v oblasti autoevaluace, která se zaměřuje na průběh vzdělávání.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: autoevaluace, průběh vzdělávání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Oblast Průběh vzdělávání

Tato oblast zahrnuje:

 • ŠVP a vzdělávací potřeby všech žáků;
 • ŠVP a individuální vzdělávací programy;
 • ŠVP a klíčové kompetence žáků vymezené RVP;
 • ŠVP a jeho vyváženost a realizovatelnost;
 • metody a postupy při realizaci ŠVP;
 • efektivitu činnosti učitele;
 • roli žáka v procesu učení;
 • sebereflexi procesu učení žákem.

Soubor ukazatelů:

Ukazatelé (kritéria, indikátory) kvality 4 3 2 1
přiměřenost cílů ŠVP k možnostem žáků
individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
individuální vzdělávací programy pro žáky nadané a talentované
přiměřenost ŠVP k podmínkám školy
propojenost jednotlivých obsahových částí ŠVP
klíčové kompetence v ŠVP
vhodnost časové dotace a posloupnosti jednotlivých částí ŠVP
realizace ŠVP
vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky
rozsah využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky
využívání různých organizačních forem výuky
komunikace ve vyučování
vhodnost učebních úloh
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem
odpovědnost žáka za své učení
aktivita a zapojení žáků ve výuce
využívání samostatné a týmové práce žáků
využívání učebnic a ICT v procesu učení žáka
využívání sebehodnocení žáků
Příklady hodnocení

Nabízíme rozklíčované hodnocení na stupni 4 a 2, ostatní stupně 3 a 1 vyjadřují to, co nedosahuje stupňů 4 a 2.

Stupeň hodnocení 4:

Vymezené cíle v jednotlivých předmětech odpovídají předpokladům a schopnostem žáků. V ŠVP jsou akceptovány individuální zvláštnosti učících se, především žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami a talentovaných a nadaných žáků.

ŠVP rozvíjí individualitu žáka, osobnost žáka, nabídka volitelných a nepovinných předmětů je dostačující.

ŠVP respektuje vývojové zvláštnosti žáků vzhledem k jejich věku.

ŠVP zajišťuje mezipředmětové vztahy, vzdělávací obsah je logicky strukturován. Učivo v jednotlivých předmětech a ročnících je vhodně propojeno. Žáci si osvojují vzdělávací obsah v optimální posloupnosti a časové dotaci.

ŠVP je realizovatelný. Žáci si osvojují znalosti, dovednosti, zkušenosti a hodnotové postoje v souladu s jejich kognitivním a emocionálním vývojem.

Vyučovací jednotky mají jasně a přiměřeně vymezené výukové cíle.

Zvolené metody výuky umožňují a stimulují efektivní učení žáků a jsou adekvátní cílům, obsahu a schopnostem žáků, daným časovým možnostem a materiálním podmínkám. Aktivizují a motivují žáka k učebním činnostem.

Interakce a komunikace mezi žáky a mezi žáky a učitelem je harmonická a podnětná. Učitelé komunikují efektivně s celou třídou, skupinami a jednotlivými žáky. Otázky učitele jsou vhodně formulovány a odpovědi žáků jsou vyslechnuty pozorně a obratně využity. Učební úlohy jsou zajímavé a podporují učení žáků.

Učitel je facilitátorem žákova učení. Nové poznatky jsou konstruovány na základě vlastní zkušenosti a činnosti žáka, jsou pro žáka zajímavé a přínosné, jsou věcně správné.

Hodnocení žáků je integrální součástí vyučovací činnosti učitele, učitel disponuje širokým repertoárem metod hodnocení. Podmínky hodnocení jsou žákům známy. Hodnocení je objektivní, plánované a pravidelné.

Žáci mají odpovědnost za své učení. Tempo učení umožňuje žákům dosáhnout stanovených cílů. Žáci zažívají radost z úspěchu. Učitelé důvěřují ve schopnosti žáků. Žáci jsou aktivní v procesu učení.

Žáci většinou dokáží úspěšně pracovat v týmech.

Většina žáků se dokáže samostatně učit, efektivně pracovat s učebnicemi a ICT.

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Silný důraz je kladen na vlastní hodnocení dosaženého výkonu a na určení dalšího postupu v učení.

Stupeň hodnocení 2:

Vymezené cíle v jednotlivých předmětech odpovídají nedostatečně předpokladům a schopnostem žáků. V ŠVP nejsou akceptovány individuální zvláštnosti učících se. ŠVP respektuje jen částečně potřeby žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, nezahrnuje vůbec individuální vzdělávací programy pro nadané a talentované žáky.

ŠVP je málo orientován na žáka, nedostatečně rozvíjí jeho individualitu a osobnost, nabídka volitelných a nepovinných předmětů je malá nebo žádná.

ŠVP nerespektuje vývojové a věkové zvláštnosti žáků.

ŠVP zajišťuje nedostatečně mezipředmětové vztahy, vzdělávací obsah je sice logicky strukturován, ale učivo v jednotlivých předmětech a ročnících není propojeno. Vzdělávací obsah je předáván v nevyhovující posloupnosti s nedostatečnou časovou dotací.

ŠVP je jen částečně realizovatelný. Žáci si osvojují jen některé znalosti, dovednosti, zkušenosti a hodnotové postoje, a tyto jsou jen částečně v souladu s jejich kognitivním a emocionálním vývojem.

Vyučovací jednotky nemají jasně a přiměřeně vymezené výukové cíle.

Zvolené metody výuky nedostatečně stimulují efektivní učení žáků a nejsou vhodně volené vzhledem k cílům, obsahu, schopnostem žáků, daným časovým možnostem a materiálním podmínkám. Nedostatečně aktivizují a motivují žáka k učebním činnostem.

Interakce a komunikace mezi žáky takřka neexistuje, komunikace mezi žáky a učitelem je minimální. V hodinách převážně hovoří učitelé, žáci mají minimální možnosti ke komunikaci. Otázky učitele jsou nepřesně formulovány, žáci jim obtížně rozumí. Odpovědi žáků nejsou respektovány a vhodně využity. Učební úlohy jsou nezajímavé, nepodněcují žáka k řešení a nedostatečně podporují učení žáků.

Učitel je hlavním aktérem ve vyučovací jednotce. Nové poznatky jsou předávány v hotové podobě. Úlohou žáka je zapamatovat si učitelem sdělené poznatky a pak je reprodukovat. Role žáka je pasivní. Učební úlohy nestartují vyšší myšlenkové činnosti, podporují převážně reprodukci poznatků.

Hodnocení žáků je sice součástí vyučovací činnosti učitele, ale učitel disponuje omezeným repertoárem metod hodnocení, převažuje ústní zkouška. Podmínky hodnocení nejsou žákům známy. Hodnocení je subjektivní a nahodilé.

Žáci mají jen malou odpovědnost za své učení. Tempo učení neumožňuje většině žáků dosáhnout stanovených cílů. Většina žáků je neúspěšná v učení, pociťují nedostatečnou podporu v učení. Učitelé málo důvěřují ve schopnosti žáků. Žáci jsou pasivní v procesu učení.

Žáci neradi pracují v týmech.

Většina žáků se nedokáže samostatně učit, efektivně pracovat s učebnicemi a ICT. Sebehodnocení není chápáno jako součást procesu učení. Žáci jsou hodnoceni pouze učitelem. Žáci občas diskutují s učitelem o pokroku v jejich učení.

Příklad cílů a metod autoevaluace pro oblast Průběh vzdělávání
Cíl (obecně formulovaný)
Oblast Průběh vzdělávání
 • Průběžně hodnotit realizaci ŠVP.
 • Respektovat individualitu žáků v průběhu vzdělávání.
 • Maximalizovat využívání materiálních podmínek (pomůcky, odborné učebny, PC) k realizaci ŠVP.
 • Zajistit vytváření kompetencí deklarovaných v ŠVP.
 • Využívat metody výuky umožňující a stimulující efektivní učení žáků.
 • Aplikovat metody a formy výuky, které jsou optimální k cílům výuky, obsahu učiva, účastníkům učebního procesu, k daným časovým i materiálním podmínkám.
 • Zlepšovat interakci a komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli a podporovat týmovou práci.
 • Zvyšovat odpovědnost žáků za jejich vzdělávání.
Návrh metod autoevaluace Respondent, zdroj informací Hodnotitel Riziko navržené metody
 • pozorování (observační techniky)
 • diskuse
 • experimentální metody
 • analýza prací žáků
 • didaktické testy
 • standardizované didaktické testy
 • dotazník
 • self-reporting (autoevaluace učitelů)
 • videokonference
 • žáci
 • absolventi školy
 • učitelé, pedagogický sbor
 • rodiče
 • sociální partneři školy
 • učitel
 • žák
 • vedení školy
 • sociální partneři školy
 • širší vedení školy
 • skupiny učitelů
 • externí odborník (evaluátor)
 • hodnotitelé nemají dostatečné znalosti z didaktiky a diagnostiky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 10. 2006
Zobrazeno: 7426krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEZVALOVÁ, . Praktický příklad k vlastnímu hodnocení školy - průběh vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 27. 10. 2006, [cit. 2020-08-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/966/PRAKTICKY-PRIKLAD-K-VLASTNIMU-HODNOCENI-SKOLY---PRUBEH-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.