Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Badatelské aktivity

Badatelské aktivity

Informativní příspěvek

Metodická příručka Badatelské aktivity na 1. stupni základního školství obohacuje výuku, najdeme zde nové zajímavé metody, které probouzejí zájem o danou problematiku, vedou k upevňování naučeného učiva, udržení pozornosti žáků. Metody nabízejí aplikace do běžného života i zpětnou vazbu. Žák zde poznává své okolí – spoluúčastní se na jeho životě, poznává souvislosti i s jinou problematikou. Objevuje jevy, pozoruje, zkoumá a dokazuje, tedy interpretuje získané vědomosti a poznatky. Příručka monitoruje klíčové kompetence a očekávané výstupy. Učivo si žák lépe upevní, získá očekávané výstupy praktickými zkušenostmi, samotným prožitím, objevem. V příručce se ukazují strategické postupy pro hledání vhodných klíčových kompetencí. V kapitole rozvoj osobnosti naučí žáka rozlišování důležitých informací (myšlení a poznání), připravuje na badatelské aktivity na 2. stupni, vede žáky ke konkretizování úkolů, k samostatnosti, ucelenosti názoru, a to pozorováním, posuzováním. Vytvářením si vlastního názoru na přírodu a svět kolem každého jedince vytváří sounáležitosti. Velmi hezké je zde propojení s průřezovými tématy – učí žáka systematičnosti, kritičnosti, estetice, vytrvalosti. Kontrolu poznaných vědomostí žák získá objevováním přírodovědných jevů bez intervence učitele, klade si otázky a zodpovídá si na ně, profiluje se individualita každého jedince poznáváním a omyly, prohlubuje se zájem o učivo, o samotné poznání, z čehož také plyne detekce chyb.

Velká část je v metodické příručce věnována právě pozorování, které je rozděleno do čtyř fází:

  1. izolace projekce (problém – jak ho řešit)
  2. observace a deskripce (poznání a popisování úkolu)
  3. interpretace (zjištění, objevení)
  4. verifikace (upřesnění, potvrzení správnosti, ověřování)

Velmi přehledné a ucelené jsou ukázky pracovních listů – návod pro přesnou a konkrétní přípravu učitele, strukturalizaci, ucelenost a globalizaci vlastního prožitku, rozpracování položek (pro projekty jednoduché, složitější, krátkodobé i dlouhodobé).

Důležitou součástí tématu Člověk a jeho svět je propojování (rodina, společnost, vlast, příroda, kultura, zdraví, technika) jako návod k ucelenému  a globálnímu prožitku.

Fotodokumentaci a poznámky při badatelských aktivitách na 1. stupni lze využít v další náročnější badatelské činnosti, lze tak pokračovat těmito metodami i na 2. stupni základního vzdělání.

Metodickou příručku si můžete objednat:
www.vuppraha.rvp.cz/publikace-vup-2kalas@rvp.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám