Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Objektivní hodnocení žákovských prací - inspirace...

Objektivní hodnocení žákovských prací - inspirace z Austrálie

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Australský příklad analytického a holistického hodnocení žáků, společně s dotazníkem hodnotícím práci učitele.


Článek je převzat z Moderního vyučování.


Tváří v tvář rámcovému vzdělávacímu programu se čím dál tím častěji setkáváme s otázkou, jak budeme hodnotit výstupy, které nám předepisuje: jaké úkoly vymyslíme, aby jejich splnění vyžadovalo cílové kompetence, a jak je budeme vyhodnocovat, abychom si zachovali objektivitu a byli výsledné hodnocení schopni obhájit před žáky i před jejich rodiči. Pro inspiraci jsme se vydali ke kolegům v Austrálii.

Následující ukázky pocházejí z příručky pro australské učitele, kterou vydává agentura sestavující zkoušky pro australské školy. Australské vzdělávání se zaměřuje zejména na rozvoj dovedností, zkušební úlohy i úlohy, na jejichž základě jsou žáci běžně hodnoceni, jsou proto voleny tak, aby postihovaly celou škálu dovedností a postojů žáků. Velký důraz je však zároveň kladen na objektivní hodnocení práce žáků a poskytování přesné a informativní zpětné vazby. Uvádíme zde příklady škál, které pro hodnocení prací svých žáků navrhli australští učitelé.

ANALYTICKÉ HODNOCENÍ

Jako první uvádíme příklad takzvaného analytického hodnocení. Učitel, který se je rozhodne použít, si nejprve pečlivě rozmyslí, jaké dovednosti bude při hodnocení sledovat, a zvolí zadání nejlépe umožňující hodnotit právě tyto dovednosti. Sledované dovednosti potom hodnotí jednotlivě podle předem vymezených kritérií. S tím, které dovednosti budou sledovány, jsou samozřejmě seznámeni před započetím práce i samotní žáci.

Jako první příklad analytického hodnocení uvádíme kritéria pro hodnocení polemického textu, ve kterém měli žáci za úkol vyjádřit a obhájit svůj názor na zadanou problematiku. Každé kritérium bylo hodnoceno známkou 1 - 3: výborný, dobrý, slabý.

Kritéria pro hodnocení polemického textu
  1. Práce vypovídá o schopnosti smysluplně interpretovat myšlenky v daných souvislostech.
  2. Ústřední myšlenka práce je zajímavá a srozumitelná.
  3. Je zřejmá návaznost všech hlavních myšlenek na ústřední myšlenku.
  4. Hlavní myšlenky jsou logicky uspořádány.
  5. Přechody od jedné hlavní myšlenky ke druhé jsou hladké.
  6. Pro podporu každé z hlavních myšlenek je uveden dostatečný počet dostatečně podrobných a relevantních informací.
  7. Slovník odpovídá tématu, je rozmanitý a přirozený.
  8. Jazyk a mluvnická stavba odpovídají smyslu a záměru textu.
  9. Text je dostatečně stylisticky pestrý, což se projevuje v dikci, syntaxi a struktuře textu a použitých metaforách.
  10. Práce je úpravná.

Druhý příklad ukazuje hodnocení práce žáků při řešení rozsáhlejší matematické úlohy, při níž žáci pracovali částečně ve skupině a částečně individuálně. Pět ze sledovaných kritérií hodnotí učitel na základě odevzdané práce. Hodnocení dovednosti pracovat ve skupině a hodnocení přístupu a snahy vyžaduje, aby učitel provedl pozorování žáků při práci.

Kritéria pro hodnocení práce s matematickou úlohou

Velmi vysoký standard

Dobře zažito
Vysoký standard

Zažito
Uspokojivé

Vyvíjí se
Vykazuje problémy

V začátcích
Matematický jazyk Extenzívní používání odpovídající situaci Kompetentní používání Správné používání základních prostředků Nesprávné a nedostatečné používání prostředků
Komunikace Myšlenky jasné, výstižné, informativní, dobře organizované Myšlenky vyjadřované s porozuměním Základní porozumění Omezená schopnost logicky se vyjádřit
Skupinové dovednosti Aktivní zapojení Časté zapojení Občasné zapojení Malé nebo žádné zapojení
Výzkumné strategie Přístup je vždy logický a systematický Přístup je strukturovaný a systematický Pokus používat strukturovaný a systematický přístup Nevykazuje systematický přístup
Interpretace a reprezentace dat Vykazuje velmi přesnou a vhodnou prezentaci dat a široký rozsah početních dovedností Strukturovaná prezentace dat. Demonstruje většinu požadovaných počtářských dovedností. Demonstruje základní početní dovednosti. Prezentace dat není vždy úplná. Neúplná a nepřesná prezentace dat a malé početní dovednosti
Přístup a snaha Vždy entusiastický, vytrvalý, kreativní a inovativní Entusiastický a většinou sebevědomý a vytrvalý Má zájem, ale má nedostatek sebedůvěry a vytrvalosti Vykazuje málo snahy, zájmu a entusiasmu

Analytické hodnocení použil i učitel pro žáky 1. třídy, kteří měli za úkol nakreslit životní cyklus motýla a pak se ke své práci vyjádřit.

Sebehodnocení žáků 1. ročníku

Ještě se musím zlepšit V pořádku Výborné
1. Nakreslil(a) jsem všechny čtyři části životního cyklu motýla?
2. Je můj nákres dostatečně podrobný?
3. Popsal(a) jsem nákres v každé části obrázku?
4. Popsal(a) jsem každou část obrázku jednou větou?
5. Popisují mé věty, co obrázky ukazují?
6. Začíná každá věta velkým písmenem?
7. Končí každá věta tečkou?
8. Je moje práce úpravná?
HOLISTICKÉ HODNOCENÍ

Při použití holistického hodnocení pojednává učitel žákovskou práci jako celek. Nehodnotí odděleně dílčí dovednosti, ale definuje, jaké vlastnosti musí splňovat práce, která dostane určité ohodnocení. Jako první uvádíme příklad z písemné práce z biologie, kde měli žáci odpovědět písemně vlastními slovy na dané otázky.

Holistické hodnocení práce z biologie

3
Odpověď poskytuje výbornou odpověď na danou otázku. Je věcně správná, úplná, odpovídající zadání a je vypracována v takovém rozsahu a kvalitě, že vypovídá o dobrých vědomostech a myšlenkových dovednostech vysoké úrovně. Odpověď nejeví žádné známky neporozumění. Malé chyby nemusejí nutně vést ke snížení hodnocení.

2
Odpověď poskytuje dobrou odpověď na danou otázku. Je obecně správná, úplná a odpovídající zadání, ale mohou se v ní vyskytnout drobné nepřesnosti. Kvalita a rozsah vypracování, jakož i předvedené vědomosti a myšlenkové dovednosti jsou omezené, nebo jsou v odpovědi větší nepřesnosti a zanedbání.

1
Odpověď poskytuje minimální odpověď na danou otázku. Přestože obsahuje některé prvky dobré odpovědi, je nepřesná, neúplná a/nebo neodpovídá zadání. Kvalita a rozsah vypracování svědčí o minimálních vědomostech a myšlenkových dovednostech. Odpověď obsahuje velké známky neporozumění.

0
Odpověď se sice vztahuje k tématu, ale nezodpovídá dostatečně zadanou otázku. Buď danou otázku úplně míjí nebo ji zodpovídá velmi omezeným způsobem. Kvalita a rozsah vypracování nesvědčí o požadovaných vědomostech a myšlenkových dovednostech. Odpověď obsahuje známky závažného neporozumění.

Další příklad holistického hodnocení slouží k hodnocení práce žáků na 1. stupni při měření objemu vody v hodině matematiky. Žáci měli za úkol nejprve provést odhad několika objemů a pak je co nejpřesněji a nejefektivněji změřit. V této úloze učitel mimo jiné hodnotil i to, zda je žák v průběhu práce schopen poučit se ze svých vlastních chyb a svůj pracovní způsob odpovídajícím způsobem modifikovat.

Holistické hodnocení měření objemu vody

Úroveň 5
Žák používá efektivní a správné metody pro měření objemu vody. K měření používá správných odměrných nádob a dílčí měření zaznamenává s přesnými údaji. Měření provádí rychle a s jistotou. S jednotkami pracuje rutinně, vhodné jednotky užívá bez zaváhání. Počáteční odhady jsou přesné.

Úroveň 4
Při výběru vhodných metod pro měření objemu vody postupuje žák metodou pokusu a omylu, ale nakonec dochází ke správným závěrům. Při používání metod a jednotek měření si může počínat nekonzistentně nebo zmateně, zejména na počátku experimentu. V průběhu realizace experimentu nabývá větší jistoty, učí se. Počáteční odhady jsou ve správných jednotkách, ale jsou nepřesné.

Úroveň 3
Porozumění metodám měření objemu vody je nedostatečné. Žák si neuvědomuje, že měření vyžaduje přesnost a úplnost. V průběhu experimentu může rovněž docházet k tomu, že žák metody změní. Jednotky jsou používány zmateně nebo nesprávně. Měření je neefektivní, žák nepostupuje systematicky, případně zapomíná zaznamenávat dílčí měření. Počáteční odhady odrážejí nedostatečné porozumění základním pojmům. Žák vyžaduje při práci vedení.

Úroveň 2
Při měření objemu vody nepoužívá žák efektivní metody nebo mění metody v průběhu experimentu, aniž by k tomu měl dobrý důvod. Měření jsou nepřesná a neúplná. Žák má zmatek v jednotkách. Původní odhady odrážejí minimální porozumění základním pojmům. Žák potřebuje při práci vedení.

Úroveň 1
Žák nerozumí problému a není schopen na něm pracovat.

Pro většinu učitelů samozřejmě nejsou výše uvedená kritéria ani nová ani objevná. Řadu úvah, které vedou k jejich vymezení, dělají při běžném školním hodnocení podvědomě a automaticky je pak zohledňují při klasifikaci žákovských prací. Zřídkakdy je však sepisují v ucelený systém. I když si neděláme iluze, že je možné si podobný poklad připravovat pro hodnocení každé žákovské práce, doporučujeme si to občas vyzkoušet. Nutnost explicitně formulovat jednotlivá kritéria a požadavky pro jejich naplnění nám umožní lépe přemýšlet o tom, jaké dovednosti tou kterou úlohou u dětí zjišťujeme. Pomůže nám vymýšlet lepší a cílenější úlohy a poskytovat žákům konkrétní informaci o tom, co od nich vyžadujeme a v čem se mají zlepšit, aby vyhověli našim nárokům.

Na závěr australské inspirace ještě uvádíme dotazníček, který si vyrobila jedna australská paní učitelka pro získání zpětné vazby od žáků. Žáci mohli dotazník vyplňovat anonymně. Souhlas s každým tvrzením vyjadřovali na pětibodové škále, v dotazníčku byly uvedeny její krajní polohy.

Hodnocení práce učitele
V této hodině

Jsem se cítil(a) důležitý/á Jsem se cítil(a) opomíjený/á
Jsem se cítil(a) příjemně Jsem se cítil(a) nepříjemně
Jsem se aktivně zapojil(a) do dění v hodině Jsem se nudil(a)
Jsem se cítil(a) součástí třídy Jsem se cítil(a) osamělý(á)
Se mi práce dařila Se mi práce nedařila
Jsem věděl(a), co si myslím Jsem nevěděl(a), co si mám myslet

Učitelka

Byla připravená Byla nepřipravená
Byla spravedlivá Byla nespravedlivá
Byla nápomocná Nebyla nápomocná
Byla cílevědomá Byla zmatená
Dávala jasné pokyny, co od nás očekává Nedávala jasné pokyny, co od nás očekává
Byla vnímavá k mým potřebám Nebyla vnímavá k mým potřebám
Rozuměla vykládané látce Nerozuměla vykládané látce
Podařilo se jí nám zajímavě zprostředkovat obtížné myšlenky Při výkladu nebrala na žáky a jejich možnosti ohled

Práce v hodině

Nás nutila přemýšlet Byla tupá a nestimulující
Efektivně mi pomáhala se učit Nepomáhala mi efektivně se učit
Příliš rychlá Příliš pomalá
Příliš snadná Příliš obtížná
Pořád stejná Příliš nepředvídatelná/chaotická
Příliš abstraktní Příliš zjednodušující
Bylo jí málo Bylo jí příliš mnoho
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám