Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vzdělávání k udržitelnému rozvoji – náměty...

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji – náměty do hodin s využitím práce s textem

Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti je ve své polovině, v českém vzdělávacím systému je ovšem stále pojmem poměrně novým. Možnosti začlenění témat udržitelného rozvoje do výuky je přitom celá řada. Témata, která se týkají environmentálního, sociálního i ekonomického pilíře udržitelného rozvoje, by měla do školní praxe vstupovat co nejčastěji - průřezově či integrovaná do vzdělávacích oborů. Příspěvek přináší inspiraci, jak lze žáky při práci s dostupnými informacemi o aktuálních environmentálních problémech vést k zamyšlení nad principy udržitelnosti.

Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti1, vyhlášené na roky 2005 – 2014, je nyní ve své polovině. Rámec pro jeho uskutečňování v členských státech EHK OSN poskytuje tzv. Vilniuská strategie pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, která byla přijata na zasedání na nejvyšší úrovni ve Vilniusu ve dnech 17. – 18. března 20052.

V České republice byla v červenci 2008 vládou přijata Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) ČR (2008 – 2015)3. V současné době je připraven k projednání na vládní úrovni první návrh Akčního plánu VUR pro roky 2010 – 2012, který konkretizuje cíle a potřebná opatření k naplnění Strategie a stanovuje tematické oblasti. Je zde zdůrazněna potřeba metodické podpory pedagogů a síťování příkladů dobré praxe. Centrem rozvoje kompetencí vzdělavatelů by měly být univerzity spolupracující s výzkumnými institucemi.

Od druhé poloviny 90. let se u nás objevují první praktické projekty, které implementují vzdělávání pro udržitelný rozvoj do školních vzdělávacích programů. K nejvýznamnějším z nich patří:

  • Škola pro udržitelný život4 (společný projekt střediska ekologické výchovy SEVER a Nadace Partnerství). Školy jsou díky grantovému programu nadace motivovány k implementaci VUR; program má propracovanou strukturu dalšího vzdělávání zapojených pedagogických pracovníků. Cílem programu je zpracování vize a plánu udržitelného rozvoje školy v obci, zapojení žáků do promýšlení a přípravy projektového záměru a uskutečnění praktických místních projektů iniciovaných společně školami a partnery. Na vybrané projekty je možné získat prostředky do 60 000 Kč.
  • Škola udržitelného rozvoje5 (projekt Klubu ekologické výchovy, o. s.). Projekt je určen školám, které jsou kolektivními členy Klubu ekologické výchovy. Vyžaduje odpovědný, trvalý a soustavný přístup ke vzdělávání a výchově pro udržitelný rozvoj; ekologické vzdělávání a výchova je každodenní součástí práce školy. V projektu se oceňuje implementace ekologické výchovy do ŠVP, spolupráce školy s okolím, zapojení školy do veřejně prospěšných aktivit, úspěšnost žáků v soutěžích i další vzdělávání učitelů v oblasti ekologické výchovy.
  • Na zelenou; Bezpečné stezky do škol6 (projekt Nadace Partnerství; Pražské matky, o. s., Oživení, o. s.). Projekty jsou založené na práci s žáky, kteří do mapek okolí školy vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Na základě souhrnné mapy problematických míst je zpracována dopravní studie navrhující opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Tato studie pak obci slouží jako podklad pro další kroky, jejichž konečným cílem je realizace návrhů obsažených ve studii. Škola může v rámci školního projektu sama navrhnout a uskutečnit celou řadu drobných opatření podporujících bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu.

Na začlenění vzdělávání pro udržitelný rozvoj do školních vzdělávacích projektů a další vzdělávání pedagogů byly zaměřeny vzdělávací programy Klubu ekologické výchovy7, spolufinancované z ESF a ze státního rozpočtu ČR, které se uskutečnily v letech 2005 – 2008:

  • EKOGRAMOTNOST pro Prahu – projekt pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy8:
    • Pilotní střední školy Klubu ekologické výchovy a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 9;
    • Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj10.

Všechny projekty byly zaměřené na přípravu pedagogů základních i středních škol ve vztahu k uplatňování aspektu udržitelnosti rozvoje s důrazem na problematiku životního prostředí ve školní praxi. Možnosti uplatnění ekologické výchovy byly sledovány ve všeobecně vzdělávacích i v odborných předmětech, v průřezových tématech i v celoškolních akcích. Na koordinační úrovni byly zpracovány základní odborné a metodické podklady, organizovány semináře, exkurze, zahraniční studijní pobyt , individuální konzultace a závěrečná celostátní konference. Studijní programy (pro školní koordinátory, pro vedení škol i základní kurzy pro další pedagogy) byly akreditované MŠMT, účastníci získali osvědčení o jejich absolvování.

„I cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem.“ (čínské přísloví)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je poměrně novým pojmem a ještě není běžnou součástí ŠVP většiny škol v ČR. Nezbytným krokem pro jeho zavádění do školní praxe je počáteční dobré pochopení konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj ze strany učitelů. Škola má ve vzdělávání a výchově k udržitelnému rozvoji nové generace rozhodující poslání. Může začlenit aspekty udržitelnosti do svých základních přístupů, do svého obsahu i používaných metod a forem vzdělávání a výchovy zcela přirozeně. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je třeba ve škole rozpracovat nikoliv jako jednotlivé nepropojené akce a aktivity, ale jako systém, ve kterém má rozhodující postavení učitel11.

Jednou z možností realizace VUR ve školní praxi je využití průřezových témat. Ta jsou totiž zaměřena na aktuální problémy současného světa a většina z nich má bezprostřední vztah k VUR. Další příležitost představuje oborové využití aktuálních témat, s nimiž jsou žáci seznamováni prostřednictvím různých mediálních sdělení. Tímto způsobem lze žákům otevřít prostor pro zamyšlení nad myšlenkou udržitelného rozvoje, podporovat uvažování v souvislostech a hledání motivace pro změnu zažitého chování a postojů ve společnosti.

Hned několik námětů pro realizaci výukových situací tematicky zaměřených k udržitelnému rozvoji nabízí např. rozhovor s českým geologem a klimatologem Václavem Cílkem12 (o ropné havárii v Mexickém zálivu, zdrojích surovin nebo možné krizi trhu s potravinami). Text rozhovoru je vhodný pro využití ve výuce, je strukturovaný, srozumitelný a obsahuje velmi zajímavé informace a názory. S využitím tohoto textu a dalších informací dostupných na internetu13 lze připravit zajímavé výukové materiály, které mohou být využity ke skupinové nebo k individuální práci žáků v jednotlivých předmětech nebo v rámci krátkodobých tematických projektů. Práce s vybranými odbornými texty přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků, podporuje kritické myšlení a může žáky motivovat k zájmu o globální problémy současného světa a jejich řešení.

Rozhovor a další odborné články o aktuální ropné havárii mě inspirovaly ke dvěma námětům, jak úlohy s tématy udržitelného rozvoje začlenit do hodin matematiky, zeměpisu nebo dalších vzdělávacích oborů základního vzdělávání. V hodinách s nimi lze pracovat metodami skupinové práce, na závěr vyučující s žáky diskutuje o problematice udržitelnosti ve vztahu člověka k jeho okolí.


1 Education for sustainable development (ESD). 2005. Dostupný z WWW: http://www.unesco.org/en/esd/.
2 Strategie EHK OSN ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 2005. Dostupný z WWW: http://www.mzp.cz/cz/strategie_ehk_osn_ke_vzdelavani.
3 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro léta 2008-2015. 2009. Dostupný z WWW: http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategie-vzdelavani-pro-udrzitelny-rozvoj-ceske-republiky.
4 Škola pro udržitelný život. Dostupný z WWW: http://www.nadacepartnerstvi.cz/skola.
5 Škola udržitelného rozvoje. Dostupný z WWW: http://kev.ecn.cz/dokumenty/pdf/sur.pdf.
6 Grantový a asistenční program Na zelenou 2010. Dostupný z WWW: http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/na-zelenou#zakladni.
7 Informace o projektech Klubu ekologické výchovy spolufinancovaných z ESF. 2005. Dostupný z WWW: http://kev.ecn.cz/esf/.
8 Souhrnná informace o realizaci projektu Ekogramotnost pro Prahu 2008. 2008. Dostupný z WWW: http://kev.ecn.cz/esf/doc/novinky/sbornikpraha.pdf.
9 KVASNIČKOVÁ, Danuše. Pilotní střední školy Klubu ekologické výchovy a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 2008 - vyhodnocení projektu. 2008. Dostupný z WWW: http://kev.ecn.cz/esf/doc/novinky/sbornikss.pdf.
10 KVASNIČKOVÁ, Danuše. Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj - vyhodnocení projektu. 2008. Dostupný z WWW: http://kev.ecn.cz/esf/doc/novinky/sbornikzs.pdf.
11 KVASNIČKOVÁ, Danuše. K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 2010. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVOE/9211/K-POJETI-VZDELAVANI-PRO-UDRZITELNY-ROZVOJ.html/.
12 TUČEK, Josef. Václav Cílek: Zchudnutí lidstva by bylo jen návratem k normálu. 2010. Dostupný z WWW: http://www.e15.cz/nazory/rozhovory/vaclav-cilek-zchudnuti-lidstva-by-bylo-jen-navratem-k-normalu.
13 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Oficiální informační a metodické stránky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství pro environmentální vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 2009. Dostupný z WWW: http://www.vur.cz/.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek