Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > ISO/IWA 2:2003 - směrnice pro aplikaci ISO...

ISO/IWA 2:2003 - směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Stanislav Michek
Pokud se zajímáte o aplikaci normy ISO ve Vaší škole, přečtěte si úvodní článek k tomuto tématu.

Metodika ISO/IWA 2:2003 je směrnicí pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání. Byla zpracována a vydána v roce 2003 na základě několikaletých zkušeností s uplatňováním normy ISO 9001:2000. Tato metodika je založena na managementu procesu, tzn. na uplatňování procesního přístupu.

Aby škola fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho propojených činností. Za proces lze považovat činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupu na výstupy. Výstup z jednoho procesu často přímo představuje postup do dalšího procesu. Aplikaci systému procesu ve škole spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a řízením, lze nazývat "procesní přístup".

Při tomto postupu je kladen důraz na posuzování procesu z hlediska jejich přidané hodnoty. Pro zjištění přidané hodnoty je nutné, aby jednotlivé procesy byly objektivně měřitelné (jedná se např. o hodnocení žáků, hodnocení pracovníků, měření spokojenosti externích a interních "zákazníků" prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění jejich požadavků).

Tento přístup škole umožňuje příslušné procesy průběžně zlepšovat a dosahovat tak žádoucích výsledků v jejich výkonnosti a efektivnosti, které jsou znakem každé úspěšné organizace.

Metodika ISO/IWA 2:2003 se rovněž vztahuje k další normě ISO, a to k normě ISO 9004:2000, Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování jakosti. Přílohou A této normy je Směrnice pro sebehodnocení. Proces sebehodnocení je zde chápán jako pečlivé hodnocení, jehož výsledkem je názor nebo úsudek o efektivnosti a účinnosti organizace a o vyzrálosti systému managementu jakosti. Jedná se rovněž o nástroj, který je v praxi využíván ve školách (byl již využit na několika gymnáziích, středních odborných školách a vyšších odborných školách).

Zavedení normy ISO 9001:2000 představuje přínos zejména v tom, že si škola zmapuje jednotlivé procesy a nalezne nápravná a preventivní opatření. Analýza probíhajících procesů jí umožní porozumět, s jakou efektivitou fungují zaběhlé postupy a aktivity. Na tomto základě pak lze zavést systémové řízení procesů, které je protikladem intuitivního řízení (založeného na tradici, zvyku, metodách pokusu a omylu). Neméně významným krokem je vytvoření jakosti, která popisuje systém managementu jakosti školy a dokumentuje vzájemné působení vzdělávacích a podpůrných procesů. Obsahuje odkazy na všechny zdokumentované postupy požadované normou ISO 9001:2000 a kritéria, na nichž je založen systém managementu jakosti.

Zavedení tohoto systému by mělo škole pomoci zlepšit organizaci práce, zefektivnit metody řízení, správu dokumentace a celkově zvýšit spokojenost žáků a zaměstnanců školy. Pokud škola dosáhne souladu se všemi požadavky dané normy, získá certifikát, který deklaruje, že její systém řízení kvality byl prověřen auditorem (nezávislým certifikačním orgánem) a odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2000. Tento certifikát školu bezesporu zvýhodňuje v konkurenci na vzdělávacím trhu.

Struktura
Ukázka 1: Příklady procesů ve vzdělávací organizaci
Pedagogický proces
 • stanovení vzdělávacích cílů
 • tvorba, přezkoumávání a aktualizace školních vzdělávacích programů
 • výběr žáků v rámci přijímacího řízení
 • průběh vzdělávání a způsoby hodnocení žáků
 • plánování každodenních činností (např. tvorba tématických plánů, příprav učitele na hodinu)
Řídicí procesy
 • stanovení strategie, koncepce rozvoje školy
 • školní řád, interní směrnice, příkazy ředitele apod.
 • porady vedení
 • pedagogické porady
 • průběžné sledování práce učitelů (např. prostřednictvím hospitací, kontrolou plnění tematických plánů)
Procesy pro řízení lidských zdrojů
 • výběr a přijímání nových pracovníků
 • odměňování pracovníků
 • rozvoj lidských zdrojů
Administrativní procesy
 • sběr dat pro statistické vykazování, vyplňování formulářů (pro zřizovatele školy, ÚIV aj.)
 • vedení povinné dokumentace školy atd.
Procesy řízení financí
 • plánování finančních zdrojů investičního a neinvestičního charakteru;
 • stanovení požadavků na zajištění služeb (např. podmínky výběrového řízení na realizaci stavebních úprav) a nákup výrobků (didaktických pomůcek);
 • účetnictví;
 • controlling, audit;
Hospodářské procesy
 • realizace výběrových řízení, kontrola plnění smluvních podmínek
 • správa nemovitého a movitého majetku
 • úsporná opatření v provozu školy (elektřina, voda, teplo)
Ukázka 2: Příklad stručného popisu výchovně-vzdělávacího procesu
Klíčovým procesem ve škole je výchovně-vzdělávací proces. Tento proces identifikují:
 • pedagogická dokumentace školy (osnovy, učební plány, rozpisy učiva, třídní výkazy a třídní knihy, rozvrh hodin)
 • organizační řád
 • interní směrnice
 • příkazy a pokyny ředitele

Příkaz ředitele např. popisuje proces přijímacích zkoušek, školních soutěží, sportovních utkání, maturitních zkoušek. Příkaz ředitele určuje personální popř. materiální zdroje, časový harmonogram, zodpovědnosti.

Ukázka 3: Struktura metodiky ISO/IWA 2:2003
 1. Předmět normy pro vzdělávací organizace
 2. Normativní odkazy
 3. Termíny a definice ve vzdělávacích organizacích
 4. Systém managementu jakosti
  • všeobecné požadavky ve vzdělávací organizaci
  • požadavky na dokumentaci
  • použití zásad managementu jakosti
 5. Odpovědnost managementu
  • angažovanost managementu ve vzdělávacích organizacích
  • zaměření na zákazníka ve vzdělávacích organizacích
  • politika jakosti ve vzdělávacích organizacích
  • plánování
  • přezkoumávání systému managementu ve vzdělávacím sektoru
 6. Management zdrojů
  • všeobecný návod
  • lidské zdroje ve vzdělávacích organizacích
  • infrastruktura ve vzdělávacích organizacích
  • pracovní prostředí ve vzdělávacích organizacích
  • informace
  • dodavatelé a partnerství
  • přírodní zdroje
  • finanční zdroje
 7. Realizace produktu
  • plánování realizace produktu ve vzdělávacích organizacích
  • procesy týkající se zákazníka
  • návrh a vývoj
  • nakupování
  • výroba a poskytování služeb
  • řízení monitorovacích a měřicích zařízení ve vzdělávacích organizacích
 8. Měření, analýza a zlepšování
  • všeobecné směrnice ve vzdělávacích organizacích
  • monitorování a měření
  • řízení neshodných produktů ve vzdělávacích organizacích
  • analýza údajů ve vzdělávacích organizacích
  • zlepšování
Postup při zavádění

1. Rozhodnutí vedení školy pro zavedení systému jakosti

Rozhodnutí vedení pro zavedení systému jakosti se řadí v teorii řízení mezi strategická rozhodnutí, tj. taková, která mají dlouhodobé důsledky pro chod organizace. Proto je pro zavedení normy ISO 9001:2000 nutné nejdříve získat závazný souhlas celého vedení školy. Průvodním znakem zavedení normy je celková změna "firemní" kultury. Proto je třeba, aby vedení školy věnovalo náležitou pozornost tomu, jak všechny pracovníky na tuto změnu připraví. Důležité je, aby porozuměli, co představuje systém managementu jakosti, seznámili se s cíli, které zavedení normy sleduje apod. V celé škole je tudíž nutné rozšiřovat srozumitelné a jednoznačné informace o připravovaném záměru a vytvářet tak potřebné povědomí o průběhu a důsledcích zavádění systému managementu jakosti.

2. Určení projektového týmu

Členy projektového týmu jsou: vrcholové vedení, garanti jakosti a interní auditoři. Úspěch zavedení normy je především závislý na schopnostech jednotlivých členů a na tom, jak se jim podaří zajistit efektivní fungování projektového týmu jako celku. Garanty jakosti by proto měli být především ti, kteří mají ve škole přirozenou autoritu, mají rozhodovací pravomoci a jsou iniciátory a hlavními realizátory změn, které zde probíhají (mnohdy to jsou právě předsedové předmětových komisí/skupin, vedoucí či metodici stanovených oblastí vzdělávání apod.). Interními auditory by měly být osobnosti, které jsou schopny pečlivě, podrobně, důsledně a objektivně analyzovat příslušné jevy v jejich souvislostech a zaujímat konstruktivní kritické stanovisko. Samozřejmě celý tým by vždy měl mít na paměti to, k čemu zavedení normy slouží, tzn. zkvalitnění školy.

3. Definice přidané hodnoty, poslání a představ o zajišťování jakosti

Činnost užšího projektového týmu (vedení a garanti jakosti) začíná ujasněním přidané hodnoty procesu zajišťování jakosti (kvality) školy, definováním poslání (smyslu) a představ (vize) o procesu zajišťování kvality. Především je třeba si ujasnit, proč je dobré, aby se škola zabývala zajišťováním kvality. Znamená to zejména vymezit, jaký je účel a smysl zavedení normy ISO 9001:2000 (určení poslání procesu zajišťování kvality školy) a mít představu, co všechno to škole přinese (určení představ o procesu zajišťování kvality školy).

4. Definice politiky jakosti

Pokud je užšímu týmu zřejmý smysl a přínos jakosti, měl by hledat odpověď na otázku, jak bude ve škole jakost realizována. Znamená to podrobněji popsat, na co bude kladen důraz, určit prioritní oblasti atd. Tato "politika" by měla především odpovídat konkrétním potřebám školy. Je třeba mít na zřeteli, že z dlouhodobého hlediska ji bude nutné průběžně aktualizovat (patrně každým rokem) a věnovat náležitý prostor diskusím o jejím provádění. Při této příležitosti by měl tým stanovit způsob komunikace o politice jakosti a zveřejnit jej (např. vystavit u vstupu do budovy, umístit na nástěnky, na webové stránky školy, uvést ve školním časopise, sdělit žákům a rodičům).

5. Vypracování plánu implementace zavádění normy ISO ní 9001:2000

V tomto kroku by si měl užší projektový tým ujasnit představu o rozsahu prací, zdrojích (objemu finančních prostředků potřebných pro implementaci), měl by stanovit plán nákladu a harmonogram postupu prací při zavedení normy.

6. Školení

Vzhledem k tomu, že zavedení normy ISO 9001:2000 závisí na přístupu všech zaměstnanců školy k připravovaným změnám, je nutné věnovat náležitou pozornost jejich motivaci. Na základě zkušeností se projektovému týmu doporučuje provést obecné školení (v řádu jednotek hodin), při kterém jsou zaměstnancům školy poskytnuty shrnující informace o jakosti, vysvětlena podstata dané normy, prospěšnost jejího zavedení, způsoby a plán její implementace atd.

7. Sestavení procesní mapy

V tomto bodě začíná realizační fáze zavádění normy. Projektový tým vymezí hlavní procesy, řídící procesy a pomocné procesy (tj. zmapuje procesy). Na tomto základě pak hledá odpověď na problém, které procesy jsou nutné k dosažení cílu a strategie školy.

8. Definice jednotlivých procesů

Když je známá mapa procesu, je nutné jednotlivé procesy podrobně popsat:

 • stanovit poslání (misi) procesu (odpovědět si na otázku: Jaký je účel tohoto procesu? Má škola o ten proces zájem?);
 • stanovit začátek procesu;
 • popsat vstupy procesu;
 • určit dodavatele vstupu;
 • popsat spolupůsobitele, zdroje procesu;
 • definovat výstupy = produkty procesu;
 • popsat transformaci procesu, která přináší přidanou hodnotu - tzn. popsat kvalitativní a/nebo kvantitativní rozdíl mezi vstupem a výstupem procesu;
 • zjistit "vlastníky" procesu, tj. kdo je za proces odpovědný;
 • určit interní a/nebo externí "zákazníky" procesu;
 • stanovit měřené veličiny procesu - ukazatele procesu (např. zda proces odpovídá očekáváním a přáním "zákazníků");
 • určit vzájemné vazby na ostatní procesy (vztahy mezi nimi);
 • zjistit, jaká je dokumentace procesu (uvědomit si jaké normy, metodiky, právní a vnitřní předpisy jsou pro proces závazné).

Podrobnost popisu by samozřejmě měla být přímo úměrná účelnosti příslušného procesu. Popisovat podrobně dílčí, vedlejší procesy, které nejsou z hlediska chodu školy nijak významné, nemá příliš smysl.

9. Porovnání s normou ISO

V této etapě činnosti projektového týmu dochází k porovnání mapy procesu a popisu jednotlivých fází s normou ISO 9001:2000.

10. Doplnění toho, co chybí

Na základě diskuse o výsledcích provedeného porovnání a z ní vyplývajících připomínek a námětů provede projektový tým v příslušných pasážích textu potřebné úpravy. Obvykle se jedná o doplnění toho, co při tvorbě mapy procesu a popisu procesu uniklo, o opravy nepřesností, nejednoznačných údajů apod.

11. Analýza možnosti zlepšení

Pro tuto fázi je charakteristické zavedení interních auditů, které provádějí interní auditoři. Očekává se, že navrhnou konstruktivní nápravná a preventivní opatření, která budou po schválení projektovým týmem realizována.

12. Certifikace systému jakosti nezávislým certifikačním orgánem

Pro samotnou školu je největším přínosem to, že popíše mapu procesu a nalezne nápravná a preventivní opatření pro jednotlivé procesy. To znamená, že je pro ni nejdůležitější zavedení samotné normy ISO 9001:2000. Aby školu jako kvalitní vnímali i její partneři (rodičovská a širší veřejnost, zaměstnavatelé, zřizovatel apod.), je vhodné, aby systém jakosti byl certifikován. To provede externí, nezávislá certifikační organizace.

Ukázka motivace pro zavedení normy ISO 9001:2000
Ukázka 4: Politika jakosti střední odborné školy z roku 2001

Politika jakosti je vyhlašována vedením Integrované střední školy energetické Chomutov, Na Průhoně 4800 (dále jen ISŠE) s vírou, že bude pochopena a přijata všemi zaměstnanci školy a všemi sociálními partnery (zákazníky), se kterými škola spolupracuje v rámci vzdělávacího procesu.

Politika jakosti ISŠE pro poskytování vzdělávacích služeb vychází z celkové strategie školy formulované v koncepci školy - pilířích školy. Základní motto koncepce školy, a tudíž i politiky jakosti zní:
"Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti".

 • Všechny činnosti ISŠE směřují k uspokojování potřeb zákazníků.
 • Všechny činnosti ISŠE směřují k dosažení plné důvěry zákazníků v jakost poskytovaných vzdělávacích služeb.
 • Pro splnění náročných požadavků zákazníků využívá ISŠE moderních vyučovacích prostředků, obsah výuky odpovídá současným technologickým požadavkům trhu.
 • Za důležitou součást požadavku moderního vzdělávání považuje ISŠE rozvoj materiálně technického vybavení.
 • ISŠE je pružná a přizpůsobivá požadavkům zákazníků.
 • Lidský faktor je rozhodující při uspokojování potřeb zákazníků ISŠE. Důraz je kladen na kvalifikaci, praxi, loajalitu ke škole, znalosti pravomocí a odpovědnosti za vykonávané činnosti u všech pracovníku ISŠE.

Naším cílem je zavedení funkčního systému jakosti v rozsahu požadavku norem ISO 9001:2000 a následný rozvoj TQM v organizaci. Politiku jakosti vyhlašujeme jako trvalý úkol pro rozvoj lidských zdrojů s tím, že musí probouzet zdravou hrdost spolupracovníku na výsledky poskytovaných služeb.

Certifikace a proškolení

Za aplikaci metodiky ISO/IWA 2:2003 - směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání se neplatí poplatky. Pokud se škola rozhodne pro externí konzultace a/nebo certifikaci systému řízení kvality nezávislým certifikačním orgánem, tak musí počítat se vznikem nákladů spojených se zavedením normy ISO 9001:2000.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám