Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pythagorova věta metodou CLIL

Ikona prakticky

Pythagorova věta metodou CLIL

Ikona prikladIkona blok
Autor: Ivana Frýbová
Spoluautor: Tereza Benešová
Anotace: Příspěvek je věnován propojení matematiky a německého jazyka, tématem je Pythagorova věta a základem výuky je metoda CLIL. Jedná se o blok pěti vyučovacích hodin a je určen žákům 7. třídy nebo sekundě víceletých gymnázií, jejichž jazykové znalosti jsou minimálně na úrovni A1, spíše však na A2 podle SERR.

Učitelky matematiky a německého jazyka si společně stanoví obsahové a jazykové cíle výuky. Žáci po absolvování hodin znají názvy geometrických obrazců, terminologii související s Pythagorovou větou a rozšíří si obecnou slovní zásobu při počítání slovních úloh. Obsahové cíle si kladou za cíl najít pravý úhel, odvěsny a přeponu pravoúhlého trojúhelníku, určit vztah mezi délkami stran pravoúhlého trojúhelníku, vypočítat délku strany v pravoúhlém trojúhelníku za použití Pythagorovy věty a řešit slovní úlohy za použití Pythagorovy věty.

Příspěvek obsahuje pracovní listy (Arbeitsblatt 1 a 2), dále opakování (Arbeitsblatt 3 – Wiederholung), které může být použito i jako test za prověření jazykových i obsahových cílů. Neméně důležitou součástí je i podrobně rozpracovaný metodický plán aktivit (Metodické poznámky pro učitele), kde učitelé naleznou podrobný popis jednotlivých vyučovacích hodin, obsahové a jazykové cíle, pomůcky etc.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list 1 (úvodní aktivity), pracovní list 2 (hlavní fáze), pracovní list 3 - opakování (test, hodnocení)
obrázek Pythagora, geometrické obrazce, video
Klíčová slova: skupinové řešení problémů, němčina, vizualizace, porozumění čtenému, CLIL v matematice, Pythagorova věta, propojení jazykových a obsahových cílů, psaní dopisu

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je poskytnout praktický příklad propojení matematiky a německého jazyka. Můžeme zde nahlédnout do pracovních listů pro žáky (Arbeitsblatt 1, 2, 3) a především do metodické podpory pro učitele (Metodické poznámky pro učitele), která nás provádí jednotlivými kroky k zvládnutí výuky Pythagorovy věty. Základem bylo stanovení si obsahových a jazykových cílů a dále pak těsná spolupráce vyučujících odborného předmětu a cizího jazyka.

Ve víceletém gymnáziu zkoušíme, zatím jen izolovaně, vyučovat metodou CLIL. Tentokrát jsme spolupracovaly v hodinách matematiky a němčiny. Žáci se další cizí jazyk učí od sekundy, jejich dovednosti jsou ještě na nízké úrovni, ale vzhledem k podpoře ve vizualizaci a v anglickém jazyce a možnosti spolupracovat ve skupinách či dvojicích pochopili žáci vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku a řešili úlohy za použití Pythagorovy věty.

Blok pěti vyučovacích hodin je založen na CLIL přístupu a jsou v něm využity různé aktivity, například přiřaď, vyplň křížovku, sestav obrázek, přečti text a odpověz na otázky, poslouchej a opakuj, sestroj, doplň tabulku, napiš dopis.

Žáci se seznámí s matematickými pojmy v německém jazyce, které jsou nutné k pochopení Pythagorovy věty.

- názvy geometrických obrazců (das Quadrat – das Dreieck – das Rechteck – der Kreis – das Fünfeck – das Sechseck),

- terminologie související s pravoúhlým trojúhelníkem (rechtwinklig, der rechte Winkel, die Hypotenuse, die Kathete, die Seite, die Länge),

- terminologie související s Pythagorovou větou jako takovou (die Formel, das Quadrat, die Summe, die Wurzel).

Žáci porozumí slovní zásobě obsažené v zadání početních úloh (např. berechnen, gegenüberliegen, die Aufgabe, ist gleich, die Wurzel ziehen) a rozšíří si obecnou slovní zásobu při počítání slovních úloh (např. die Leiter, die Mauer, das Fernglas, das Handy).

Žáci pochopí vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku a budou schopni:

- najít pravý úhel, odvěsnu a přepony v pravoúhlém trojúhelníku,

- určit vztah mezi délkami stran pravoúhlého trojúhelníku,

- vypočítat chybějící délku strany v pravoúhlém trojúhelníku za použití Pythagorovy věty,

- řešit slovní úlohy za použití Pythagorovy věty.

Žáci budou schopni shrnout své znalosti Pythagorovy věty a napsat dopis/e-mail s vysvětlením žákovi, který na danou látku chyběl.

Příprava na CLIL výuku byla prováděna na základě spolupráce učitelek matematiky a německého jazyka, nejvíce jsme spolupracovaly v počáteční fázi a určovaly si cíle a obsah. Činnosti ve třídě prováděla učitelka německého jazyka a konzultovala je s matematičkou.

V přílohách naleznete jednotlivé pracovní listy přímo pro žáky (Arbeitsblatt 1, 2, 3-Wiederholung) a především přehledně zpracované poznámky pro učitele (Metodické poznámky pro učitele), které tvoří plán jednotlivých aktivit a činností.

a budou zn a pracují na různých aktivitách - například přiřaď, vyplň křížovku, sestav obrázek, přečti text a odpověz, poslouchej a sestav, doplň tabulku, napiš dopis.

Jazykové cíle

Reflexe:

Celý blok hodin byl pro žáky zpestřením a spolupracovali velmi aktivně. Při výuce podle prvního pracovního listu jsme narazili se žáky ještě na pojem "rovnoramenný trojúhelník". Propojení vizuální stránky a různých textů se ukázalo jako velmi přínosné. Texty v německém jazyce v pracovních listech byly pro cílovou skupinu těžší a museli jsme přejít i do mateřštiny. Přesto hodnotím takto pojatou výuku jako velmi smysluplnou.

Citace a použitá literatura:
[1] - http://vimeo.com/1982607. [cit. 2010-10-18].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 10. 2010
Zobrazeno: 13671krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÝBOVÁ, Ivana. Pythagorova věta metodou CLIL. Metodický portál: Články [online]. 18. 10. 2010, [cit. 2020-02-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9221/PYTHAGOROVA-VETA-METODOU-CLIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 10. 2010 16:53
Praktický příklad propojení matematiky a německého jazyka, který je popsán v tomto příspěvku, je důkazem toho, že na běžném gymnáziu, kde jsou schopni a ochotni spolupracovat učitelé, je možné smysluplně integrovat obsah cizího jazyka a nejazykového předmětu. Hlavní částí příspěvku jsou pracovní listy, které lze bezprostředně využít ve výuce.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 18. 10. 2010 16:53
Učitelé matematiky nemají dostatek praktických metodických materiálů do výuky CLIL, proto si s pomocí učitele němčiny mohou vyzkoušet realizaci bloku hodin dle tohoto inspirativního návodu. Co takhle zkusit "Tandemlehren" pomocí dotace projektu MŠMT s názvem EU peníze školám?
1.Autor: Dagmar CsatováVloženo: 18. 10. 2010 19:41
Děkuji za ukázku, pro CLIL výuku v kombinaci s němčinou toho zatím mnoho není a jak recenzent č.2 zmiňuje, tak opravdu tzv. šablony v projektu EU peníze školám by mohl být krok správným směrem vpřed.
2.Autor: Lucie SlejškováVloženo: 18. 10. 2010 21:06
Ráda bych propojila tento příspěvek s diskusemi, kde se hovoří o využití CLIL v předmětech: http://diskuze.rvp.cz/vie...83&p=40087#p40087. Díky za inspiraci.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.