Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Průzkum vesmíru

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Mirka Gardoňová
Během tohoto dlouhodobého projektu si žáci osvojí základní znalosti o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě i planetě Zemi. Projekt propojuje učivo několika předmětů, poskytuje také značný prostor pro iniciativu žáků a je zakončen návštěvou planetária.

Cíl výuky

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je:

  • svojení si základních znalostí o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě Zemi

  • vytvoření modelu sluneční soustavy

  • zhotovení plakátů o planetách sluneční soustavy

  • uvědomění si jedinečnosti existence života na Zemi – potřeba ochrany životního prostředí

  • návštěva planetária

Projekt probíhal v páté třídě během více než jednoho měsíce s 22 žáky, kteří jsou zvyklí řešit problémové úkoly a pracovat na projektech. Téma vesmír se prolínalo do všech vyučovacích předmětů a jeho vyvrcholením byla návštěva planetária.

Motivace

Při hodině českého jazyka žáci obdrželi neúplný text a jejich úkolem bylo ve dvojicích plnit úkoly z českého jazyka (pravopis, jazykový rozbor) a na základě čtení s porozuměním vyhledávat v článku informace (DUM – Letíme do vesmíru).

Myšlenková mapa

V kruhu na koberci potom proběhl brainstorming, společnými silami jsme vytvořili myšlenkovou mapu na téma vesmír.

Shromažďování odborné literatury, textů, fotografií, odkazů apod.

Žáci na základě vlastní iniciativy přinášeli různé studijní materiály s touto problematikou (encyklopedie, časopisy apod.), které jsme shromažďovali v naší improvizované studovně.

Hvězdná soutěž (viz příloha Soutěž o hvězdy)

Při hodinách našeho světa (učivo se shodovalo) mohli žáci ve volných chvílích získávat hvězdy. Byly vyrobeny ze žlutého kartonu, označeny čísly 1–22 a rozmístěny na magnetické tabuli ve třídě. Žáci si mohli kteroukoli vybrat, přečíst si otázku na zadní straně a odpovědět na ni do sešitu. Pokud neznali odpověď, mohli si ji vyhledat v učebnici, sešitě, v naší studovně nebo na internetu ve třídě. Za správnou odpověď si na svém papíře přes příslušné číslo nakreslili hvězdičku. Nerozhodovala rychlost splnění všech úkolů, ale dosažení cíle.

Interaktivní tabule

Novou látku jsme si také osvojovali pomocí interaktivní tabule. Pojmenovávali jsme planety, umisťovali je na oběžné dráhy, prohlíželi si kosmickou raketu i raketoplán zblízka a odpovídali na připravené otázky. Doporučuji materiály uvedené v odkazech.

V hodinách matematiky jsme řešili slovní úlohy i problémové úkoly spojené s tématem. Žáci si tak zopakovali veškeré probírané početní operace, zaokrouhlovali, převáděli jednotky délky a rýsovali. Zábavná byla i soutěž skupin „Počítáme s Marťanem”, kde úspěch skupiny závisel i na vhodné organizaci a dělbě práce. Procvičovali jsme písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení (DUM Učíme se  s Marťanem – matematika, geometrie, hodina na PC).

Model sluneční soustavy

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme společně vytvářeli model sluneční soustavy, který jsme si vystavili jako názornou pomůcku ve třídě.

Počítačová učebna, internetový kvíz

V počítačové učebně si každý sám mohl ověřit své znalosti o vesmíru v malém kvízu na internetových stránkách (www.kviz.aspweb.cz). Ve zbylém čase si žáci pročítali zajímavé internetové stránky, které jsme během shromažďování informací objevili.

Výzkumná mise do vesmíru

Vyvrcholením celého projektu byla výzkumná mise do vesmíru. Skládala se za dvou částí.

  1. Ověření znalostí žáků, jejich schopnost orientovat se v dané problematice, řešit problémové úkoly a vyhledávat informace z dostupných zdrojů. Žáci obdrželi dotazník „kosmického výcvikového střediska”, které hledá členy posádky pro výzkumnou misi do vzdáleného vesmíru. Úkolem bylo dotazník co nejlépe vyplnit. Každý pracoval samostatně, neboť jen ten nejlepší se mohl stát kapitánem lodi. Časový limit – 2 vyučovací hodiny. K vypracování mohli žáci používat také své vlastní materiály shromážděné během projektu, své portfolio a internet. Vybraná posádka byla slavnostně vyhlášena (DUM – Výzkumná mise do vesmíru).
  2. Následující den proběhla exkurze do planetária v Praze, kde došlo k propojení získané teorie s praxí. Žáci získali i odpovědi na své zvídavé dotazy.

Reflexe

Téma žáky velmi zaujalo. Jako vhodné se ukázalo propojení s probíraným učivem předmětu Náš svět – Vesmír. Žáci pracovali s chutí, tvořili si vlastní portfolio a projevovali značnou iniciativu. Shromáždili množství materiálů, hledali v knihovnách a získané informace využívali při řešení zadávaných úkolů. Během projektu objevili a osvojili si množství poznatků propojených do souvislostí. Učili se vyslovovat předpoklady, ověřovat si své hypotézy a vzájemně spolupracovat, což se ukázalo i při vyplňování dotazníku „kosmického výcvikového střediska”. Vše si také mohli navíc ověřit v planetáriu.

Domnívám se, že projekt přispěl k tomu, že získané informace žáci vnímají v souvislostech a znalosti tak budou trvalejšího charakteru. Doporučuji  při projektu využít také rozhovor s V. Remkem na internetové adrese: file:///F:/projekty%205.ro%C4%8Dn%C3%ADk/projekt%20Vesm%C3%ADr/remek.htm

 


 

Odkazy:

Vesmír ve fotografiích: http://vesmir.webzdarma.cz/galerie.php

Sluneční soustava interaktivně: http://www.veskole.cz/i123_slunecni-soustava-interaktivne.html

Vesmír s Malým princem: http://www.veskole.cz/i2945_vesmirem-s-malym-princem.html

Lidé ve Vesmíru: http://www.veskole.cz/i2337_lide-ve-vesmiru.html

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc37 kBPříloha - Hvězdná soutěž
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám