Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Pr...

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Informativní příspěvek
Autor Markéta Pánková
Článek poskytuje informace o velmi významné instituci, nejen v dějinách pedagogiky.

Od r. 1991 je státním rezortním muzeem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současnosti je významným badatelským centrem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského; věnuje se rovněž dokumentaci těchto oborů. Součástí sbírkového fondu je unikátní odborná knihovna specializovaná na vývoj českého školství v evropském kontextu. Kromě knihovny je badatelům přístupný archiv písemností klasiků české pedagogiky, fotoarchiv a soubor obrazových dokumentů. K fotoarchivu byla v minulosti přičleněna sbírka Učební pomůcky, kterou tvoří školní obrazy, školní mapy, trojrozměrné učební pomůcky a modely.

V PMJAK je umístěn rovněž Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, který spravuje Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Ten byl byl zřízen v r. 1991 PMJAK a švýcarským Spolkem MILIDU. Cílem tohoto fondu je pečovat o odkaz osobnosti P. Pittra a jeho spolupracovníků různými formami (konference, přednášky, semináře, vydávání ediční řady, odborná pomoc badatelům atd.). Rozsáhlý archiv P. Pittra a O. Fierzové včetně knihovny spravuje v rámci svých úkolů PMJAK. Počátkem r. 2006 byla vyhlášena Cena Přemysla Pittra pro studenty a mladé badatele.

Počátky muzea

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze patří mezi nejstarší muzea v České republice, jeho historie sahá do r. 1889, kdy se v Praze sešel Odbor literární a pedagogický, existující při Ústředním spolku jednot učitelských v Čechách a na Moravě, aby ustavil Komitét pro oslavy blížícího se 300. výročí narození Komenského. Tehdy byla poprvé vyslovena myšlenka zřídit v Praze muzeum nesoucí název J. A. Komenského. Muzeum tedy vzniklo jako výraz snahy českých učitelů o uchování a dokumentování historických tradic českého školství a pedagogiky. Návrh na založení muzea poté předložil na schůzi Odboru literárního a pedagogického dne 23.11. 1889 pražský učitel Josef Klika. Blížící se oslavy daly podnět ke vzniku muzea, o kterém bylo rozhodnuto komitétem ze dne 12. 4. 1890.

Ke skutečnému založení muzea došlo až po skončení Jubilejní zemské výstavě a po oslavách 300. výročí narození J. A. Komenského, jež ve dnech 26. - 29. března 1892 proběhly v Praze a na venkově a zásluhou českého učitelstva (a navzdory opatřením vídeňského ministerstva) se vyučování na školách proměnilo v celonárodní manifestaci.1

Vzniklé muzeum v r. 1892 (rok 1892 je již oficiálně uváděn jako rok vzniku muzea) získalo své první předměty, které byly vystaveny na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891. Sbírkové fondy muzea se postupně rozšiřovaly. V prvních letech muzeum existovalo v těsné spolupráci se Stálou výstavou školskou v Praze2, v roce 1896 byly schváleny stanovy Společnosti českého muzea pedagogického.

V roce 1912, v důsledku vstupu členů Jednoty Komenského do Společnosti českého muzea pedagogického, došlo ke změně stanov a názvu muzea na Pedagogické muzeum Komenského.

Po vzniku samostatného československého státu v r. 1918 se rozšiřuje činnost muzea o výraznější publikační a osvětové aktivity, došlo i k jeho těsnější vazbě na odborná pracoviště v rezortu školství. Muzeum bylo rozděleno na šest odborných sekcí, rozvoj zaznamenala i akviziční politika archivních a knižních fondů.

V roce 1919 bylo muzeum začleněno do nově zřízeného Pedagogického ústavu Komenského, jehož prvním ředitelem se stal profesor pedagogiky na Univerzitě Karlově Otakar Kádler. Pedagogický ústav Komenského byl však na nátlak konzervativních sil v roce 1925 zrušen, čímž byla vážně ohrožena i existence muzea, které ztratilo svoji přirozenou institucionální základnu. Sbírky byly rozptýleny tak, že zůstaly doslova jen trosky3. Zásluhou řady osobností a organizací však nedošlo k úplnému zrušení a likvidaci muzejních sbírek, i když veškerá činnost již uznávané muzejní instituce byla nyní redukována především do dílčích aktivit v rámci ediční, knihovnické a přednáškové činnosti. Aktivní sbírková činnost byla omezena na nejnutnější míru a sbírky byly soustředěny v jiných, právně existujících organizacích.

Bezprostředně po válce se přikročilo k záchraně roztroušených muzejních sbírek a k jejich soustředění do Výzkumného ústavu pedagogického. Vláda rozhodla dne 30. května 1956 o institucionálním obnovení muzea. Muzeum dostalo i nový název - Pedagogické muzeum J. A. Komenského a od roku 1956 bylo umístěno v prostorách Valdštejnského paláce na Malé Straně. V r. 1959 bylo muzeum bylo přičleněno k Výzkumnému ústavu pedagogickému4. Svou výstavní činnost muzeum zahájilo velkou výstavou o J. A. Komenském v rámci oslav 300. výročí vydání Opera didactica omnia (1657) a k 300. výročí vydání knihy Komenského Orbis pictus (1658). Ve Valdštejnském paláci muzeum mělo k dispozici i dostatečné a reprezentativní výstavní prostory umožňující významný rozvoj výstavních a dalších činností. V letech 1981-1991 bylo součástí Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků (známý též pod zkratskou ÚÚVPP). Od roku 1991 je samostatnou institucí přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V roce 1996 muzeum muselo bohužel opustit své sídlo v prostorách Valdštejnského paláce a přesídlilo do rozměrově podstatně menších prostor historického domu U zlatého slunce (Praha 1, Valdštejnská 20). Sbírky muzea musely být rovněž vyklizeny. Dostaly se do nevyhovujících depozitářů umístěných na Strahově a do sklepních prostor ve Sněženkové ulici v Praze 10. Fondy nebyly dostatečně odborně zpracovávány ani restaurovány, proto řada sbírek byla zničena, některé nebyly ani nalezeny. Až v r. 2005 došlo ke zvratu, nové vedení muzea muselo tuto neutěšenou situaci řešit a zpracovalo materiál Nové směry činnosti Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze5, kde analyzovalo stávající situaci a vytýčilo úkoly včetně zodpovědnosti za jejich řešení ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Část sbírek z depozitáře na Strahově byla přesunuta do nových vyhovujících prostor v budově na Senovážném nám. 24, Praha 1. Od r. 2006 bude postupně probíhat inventarizace všech fondů muzea.

Sbírkové fondy muzea

V současné době muzeum spravuje na 150 000 muzejních předmětů s rozsáhlou sbírkou trojrozměrných exponátů. Součástí fondu je odborná knihovna muzea (cca 26 000 svazků), která je specializovaná na vývoj českého školství v evropském kontextu. Byla vytvářena asi od r. 1956 do přibližné podoby, kterou známe dnes. Zvlášť je vyčleněn fond komenián, obdobně jako i fond starých tisků. Rozsáhlá je sbírka pedagogických periodik, které jsou uchovávány v dlouhodobých historických řadách.

Badatelům je přístupný rovněž archiv písemností (cca 70 000 signatur), členěný do několika specializovaných oddílů. Fotografické, tiskové a obrazové materiály jsou soustředěny v bohatém sbírkovém fondu fotoarchivu.

Muzeum zabezpečuje přednášky z historie školství, učitelstva a vzdělanosti, poskytuje odbornou pomoc a konzultace školám při regionálních výstavách, běžné bibliograficko-informační a knihovnické výpůjční služby. Z oblasti historie školství, dějin pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti muzeum organizuje konference s mezinárodní účastí6. Významná je spolupráce muzea s řadou zahraničních společností a institucí, zejména v oblasti výstavní a výzkumné. V rámci celosvětového projektu UNESCO "Paměť světa" zpřístupnilo muzeum díla J. A. Komenského Orbis sensualium pictus a Janua linguarum reserata s využitím digitální technologie na discích CD ROM. Dále zabezpečuje tematicky zaměřenou odbornou výzkumnou, publikační, ediční, kulturně-osvětovou a propagační činnost. V současné době je zpřístupněna stálá expozice Česká škola a J. A. Komenský, která je doplňována krátkodobými výstavami s příbuznou tematikou. Muzeum spolupracuje s Unií Comenius na celostátní soutěži Komenský a my. Tato soutěž pro děti a mládež je každoročně vyhlašovaná MŠMT na různá témata z odkazu J. A. Komenského. Muzeum se též podílí se na významném mezinárodním projektu Pampaedia7, jehož jádrem je výstava Orbis pictus. Muzeum zahájilo přípravy na oslavy 350. výročí prvního vydání Opera didactica omnia (ODO) v r. 2007. Je koordinátorem příprav mezinárodní konference Odkaz J. A. Komenského kultuře vzdělávání (15.-17. listopadu 2007), muzeum iniciovalo rovněž vydání známky k 350. výročí ODO od výtvarníka Petra Melana. Je členem Evropského muzejního fóra se sídlem v Bristolu.

 


1 Bohumil Novák: Pedagogické museum J. A. Komenského v l. 1956-68, Praha 1968, s. 5.
2 Podrobnější údaje lze nálezt v publikaci Antonín Jandl: Stálá výstava školská v Praze. Její vznik a vývoj od r. 1879 do r. 1909, Praha 1909, 52 str.
3 Bohumil Novák: Pedagogické museum J. A. Komenského v l. 1956-68, Praha 1968, s.6.
4 K Výzkumnému ústavu pedagogickému byly přičleněny: Státní pedagogická knihovna J. A. Komenského (v r. 1958) a Pedagogické muzeum J. A. Komenského (v r. 1959), o zřízení samotného muzea bylo rozhodnuto usnesením vlády dne 30. května 1956, č. 1523. Až do roku 1981 bylo muzeum organizačně začleněno do Výzkumného ústavu pedagogického.
5 Markéta Pánková: Nové směry činnosti muzea J. A. Komenského v Praze, materiál schválen MŠMT v listopadu 20005 a uložen v PMJAK.
6 Např. v poslední době PMJAK organizovalo tyto konference a kolokvia:
2003: Lidé a mír - mezinárodní sympozium pod záštitou MŠMT ČR a velvyslance Rakouské republiky v Praze
2004: Veřejné vzdělávání pro všechny - mezinárodní konference k 230. výročí vydání Všeobecného školního řádu (1774 za Marie Terezie) (1.10.-21. 11. 2004 ve spolupráci s MŠMT)
2005: Život pro mír - mezinárodní kolokvium k 110. výročí narození P. Pittra (17. 6.2005)
2005: Betra Suttnerová- život pro mír. (2. 11. 2005)
7 podrobně: www.pampaedia.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám