Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Úcta k člověku a lidskosti

Ikona prakticky

Úcta k člověku a lidskosti

Ikona prikladIkona blok
Autor: Daniela Figránová
Anotace: Žáci se seznámí s osobností Nicholase Wintona, prostřednictvím čtení s předvídáním budou přemýšlet nad jeho činy, v závěru zformulují, co je to úcta.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: lístky s napsanými pojmy
kopie textů
fotografie Sira Nicholase Wintona
slovník cizích slov
volné papíry na psaní
Klíčová slova: lidská práva, člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace, komunikační a slohová výchova, výchova k občanství, Nicholas Winton

Cíl výuky:

porozumění textu formulace myšlenek psaní projevu a charakteristiky úcta
Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. část lekce - Čtení s předvídáním

Sedíme v kruhu, žáci mají sešit a pero, koluje fotografie Sira Nicholase Wintona (dostupné na internetu) a žáci si označují odpovědi na dvě otázky:

 1. Jaká věta tě při pohledu na fotografii napadá?
 2. Kolik je asi pánovi na fotografii let?

Žáci se rozdělí do skupin po čtyřech - vyberou si kartičku a na základě společných znaků vytvoří skupiny.

Na kartičkách jsou pojmy: NACISMUS, ANTISEMITISMUS, KONCENTRAČNÍ TÁBOR, 2. SVĚTOVÁ VÁLKA, ADOLF HITLER.

Společně si vysvětlíme jejich význam (je možné použít slovník cizích slov) a souvislost s dnešní hodinou - tématem hodiny bude život muže, který prožil dobu 2. světové války, Nicholase Wintona. Následuje krátká reflexe o práci ve skupinách (Co žáci napsali?).

Žáci si ve skupinách sesednou do lavic, potřebují psací potřeby a papíry. Následuje čtení s předvídáním1 - kopie textu Sir Nicholas Winton (viz Příloha č. 1). Na některé otázky budou žáci ve skupině reagovat písemně na papíry, které mají k dispozici.

Reflexe 1. části textu:

 • Kolik z vás správně tiplo věk Nicholase Wintona?
 • Víte, jakou roli sehrálo RAF za 2. světové války?
 • Znáte český film, který přibližuje účast československých pilotů v RAF?
 • Napište na přiložený papír, jak si představujete život pana Wintona během 2. světové války (následuje 5 minut tvorby a čtení).

Reflexe 2. části textu:
Překvapilo tě, co Winton během války vykonal?

 • Znáš někoho, kdo udělal podobný čin?
 • Napište, jaké schopnosti a vlastnosti měl pan Winton, aby mohl dokázat to, co dokázal (5 minut tvorby a čtení).
 • Předvídání: Podaří se Wintonovi zachránit nějaké děti? Jaké máš pocity z toho, co čteme? Co si myslíš o panu Wintonovi?

Reflexe 3. části textu:

 • Pracoval pan Winton skutečně s plným nasazením na záchraně dětí?
 • Jaký měl asi pocit, když se dozvěděl, že 1. září 1939 neodjel vlak s 250 dětmi? Co se podle tebe pak s těmi dětmi stalo?
 • Předvídání: Co očekáváte od poslední části příběhu?

Reflexe 4. části textu:

 • Představte si, že slyšíte děkovný projev zachráněných dětí. Jak by asi mohl vypadat? Pokuste se ho napsat (10 minut tvorby a čtení projevů).

Žáci se posadí zpět na svá místa a sepíší závěrečné hodnocení hodiny (Co se vám líbilo a nelíbilo? Jak vás zaujalo téma? Jak se vám pracovalo ve skupině?).

Během psaní se vyjádří především k těmto otázkám:

 • Liší se nějak tvá věta o muži na fotografii s tím, co ses o něm dočetl/a?
 • Dokážeš definovat svůj pocit, vztah k panu Wintonovi?
 • Znáš někoho ve svém okolí, který pro druhé udělal něco záslužného?

Na závěr sedíme v kruhu, čteme si reflexe, pokusíme si definovat, co je to úcta, obdiv. Za jakých okolností tato slova používáme a zda je používáme i v souvislosti s lidmi v rodině, ve svém okolí.

2. část lekce - Charakteristika přímá a nepřímá

Navážeme na předchozí hodinu. Pokusíme se opět si připomenout Nicholase Wintona, a to pomocí pětilístku2. Následuje samostatná práce a čtení pětilístků - na tabuli zapisuji přídavná jména, která by mohla vyjadřovat vlastnosti člověka, a slovesa.

Příklad pětilístků, které děti vymyslely:

Nicholas
poctivý, dobrý
pomáhá, chrání, pracuje
Zachránil děti a přežil válku.
zachránce
Nicholas
obětavý, cílevědomý
pomáhá, věří, nevzdává se
Nikdy se kvůli válce nevzdával.
1 (jednička)

V učebnici si najdeme pravidla psaní charakteristiky, žáci si je přečtou a napíší charakteristiku pana Wintona.

Zdroje informací: fotografie z internetu, text (stejný jako v literatuře), poznámky v sešitě, pětilístek, slova na tabuli.

Nakonec žáci přečtou své práce a dochází ke vzájemnému hodnocení (kdo vystihl podstatné věci z jeho života, kdo na nějakou důležitou událost zapomněl, opravujeme formulace vět, hodnotíme přednes, citujeme charakteristiku přímou a nepřímou apod.).


1 Metodu jsem převzala z RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Pracuje se s textem, který je rozdělen na několik částí. Čte se po jednotlivých úsecích, nikdo nesmí vědět, co je dál. Pracuje se vždy s přečtenou částí, odhaduje se další vývoj - je zde prostor pro rozvíjení fantazie, pocitů.
2 Metodu jsem převzala z RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Umožňuje shrnout téma, postoj. Jedná se v podstatě o pětiřádkovou básničku. Každý řádek obsahuje jiné informace: první řádek - jedno podstatné jméno, druhý řádek - dvě přídavná jména, třetí řádek - tři slovesa, čtvrtý řádek - věta o čtyřech slovech, pátý řádek - heslo, shrnuje námět.


 

Dílčí cíle dané aktivity
 • porozumění textu
 • formulace myšlenek
 • psaní projevu a charakteristiky
 • úcta
Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat Člověk a společnost - Výchova k občanství (Stát a právo - Lidská práva)
Didaktická povaha příspěvku osvojení dovednosti
Organizační forma výuky
 • frontální
 • individuální
 • skupinová
 • zážitková
Vyučovací metoda
 • skupinová práce
 • čtení s předvídáním
 • pětilístek, samostatná práce
Předpokládaný časový nárok 3 vyučovací hodiny
Nutné pomůcky a prostředky
 • lístky s napsanými pojmy
 • kopie textů
 • fotografie Sira Nicholase Wintona
 • slovník cizích slov
 • volné papíry na psaní
Informační zdroje
 • internet
 • Český jazyk pro 7. ročník, FRAUS 2005
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ne

Reflexe:

Úcta k člověku a lidskosti: blok vyučovacích hodin, praktický námět
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf42 kBSir Nicholas Winton
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 11. 2006
Zobrazeno: 17399krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FIGRÁNOVÁ, . Úcta k člověku a lidskosti. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2006, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/865/UCTA-K-CLOVEKU-A-LIDSKOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.