Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pojetí výuky zeměpisu (geografie) v britském...

Pojetí výuky zeměpisu (geografie) v britském kurikulu

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek je překladem britského geografického kurikula pro stupeň KS 3 (žáci ve věku 11 - 14 let)

 


Tento překlad vznikl jako reakce na článek
Pojetí výuky dějepisu v britském kurikulu. Mým záměrem bylo vytvořit studijní materiál pro české učitele a umožnit jim srovnání dějepisného a zeměpisného (geografického) kurikula ve stupni Key stage 3 a dát i možnost porovnat část geografického kurikula českého (v RVP ZV) a britského (správně anglického/velšského).


Vědomosti, dovednosti a porozumění

Výuka by měla podporovat "geografické bádání/zjišťování a dovednosti" při rozvoji "vědomostí a porozumění místům, geografickému rozmístění a procesům" a pochopení "environmentálních změn a udržitelného rozvoje".

Geografické bádání/zjišťování a dovednosti

Pro pochopení geografického bádání/zjišťování by se žáci měli naučit:

 1. klást geografické otázky (např. Jak a proč se tato krajina mění?, Jaké mají tyto změny dopady?, Co si o tom myslíš?) a identifikovat problémy;
 2. navrhnout vhodný postup pro zjišťování/bádání (např. shromáždit názory na problém a konkrétní důkazy o daném lokálním problému, použít jich při vytváření závěru);
 3. shromáždit záznamy a předložit důkazy (např. statistické údaje o zemích, data o charakteristice říčního toku);
 4. analyzovat a hodnotit důkazy, vyvozovat a obhájit své závěry, např. analyzovat statistická data, mapy a grafy, hodnotit prospekty (pro žáky srozumitelné materiály), které poskytují různé pohledy na zjištěný problém;
 5. vyhodnotit, jaký vliv mají postoje a hodnoty lidí, včetně samotných žáků, na nejednoznačnost v současných otázkách sociálních, environmentálních, ekonomických a politických, a vysvětlit a hlouběji pochopit jejich hodnoty a postoje, které se vztahují k těmto problémům (srovnej s vyučovací jednotkou "Představy (images) o státě" na konci tohoto textu);
 6. komunikovat správně, věcně i formálně vzhledem k publiku (např. používat publikačních nástrojů, jako je vytvoření prospektu, situačního náčrtu, přesvědčivé a logicky uspořádané písemné charakteristiky místa).

Pro hlubší rozvíjení geografických dovedností by se žáci měli naučit:

 1. používat rozsáhlou geografickou terminologii (např. povodí, regenerace města);
 2. vybírat a používat vhodné techniky při práci v terénu (např. průzkum v oblasti land-use, záznam a uspořádání dat) a nástroje (např. digitální fotoaparát);
 3. používat atlasy a glóby, mapy a plány v různých měřítkách, včetně topografických map v měřítku 1:25 000 a 1:50 000;
 4. vybírat a používat sekundární zdroje důkazů, včetně fotografií (i letecké snímky), družicových snímků a důkazů, které získají pomocí počítače (např. z internetu);
 5. nakreslit mapy a plány v různých měřítkách s použitím symbolů, mapové legendy a měřítka (např. situační náčrty s poznámkami) a vybrat a použít vhodné grafické techniky k prezentaci důkazů na mapách a diagramech (např. výsečový graf, kartogram), včetně využití počítačů (např. využití mapového softwaru pro rozmístění obchodů a služeb ve středu města);
 6. různými způsoby komunikovat, včetně využití ICT (např. vytvoření zprávy o environmentálním problému, výměna dat z terénního cvičení pomocí e-mailu);
 7. rozhodovací dovednosti, včetně použití ICT (např. použití tabulkového procesoru, s jehož pomocí najdou nejvhodnější umístění obchodu v daném místě).
Vědomosti o místech a jejich porozumění

Žáci by se měli naučit:

 1. studovat polohu míst a jejich prostředí, získávat informace ze zpráv o místech a o jejich prostředí a pochopit významná místa a jejich prostředí;
 2. popsat celostátní, mezinárodní a globální kontext studovaných míst (např. oblast okraje tichomořské litosférické desky nebo státy Evropské unie);
 3. popsat a vysvětlit přírodní a humánní rysy, které vytvářejí odlišné charaktery míst;
 4. vysvětlit, jak a proč dochází v určitých místech ke změnám a k problémům, které vyplývají z těchto změn;
 5. vysvětlit vzájemné propojení/provázání míst (např. obchodem, zahraniční pomocí, mezinárodním turistickým ruchem, kyselými dešti) a kriticky zhodnotit ideu globálního občanství.
Vědomosti a porozumění geografickému rozmístění a procesům

Žáci by se měli naučit:

 1. popsat a vysvětlit rozmístění přírodních a humánních charakteristických rysů a dát je do souvislosti s charakterem míst a s přírodním prostředím;
 2. identifikovat, popsat a vysvětlit přírodní a humánní procesy a jejich dopady na místa a přírodní prostředí.
Vědomosti a porozumění přírodním/environmentálním změnám a udržitelnému rozvoji
Žáci by se měli naučit:
 1. popsat a vysvětlit environmentální změny (např. odlesňování, eroze půdy) a zjistit různé způsoby, jak na tyto změny reagovat (zabránit jim);
 2. kriticky hodnotit představu udržitelného rozvoje a zjistit dopady této představy na lidi, místa a přírodní prostředí, na náš život.

Vymezení studia

Během školního stupně (žáci ve věku 11 - 14 let) by žáci měli porozumět, získat dovednosti a vědomosti studiem dvou států a deseti témat.

Vybrané státy se musí výrazně lišit ekonomických rozvojem (vyspělostí), včetně:

 1. regionálních rozdílů, které existují uvnitř každé zvolené země s jejich příčinami a následky;
 2. zdůvodnění současné stavu daných zemí (větší nebo menší vyspělost).

Témata:

1. Tektonické procesy a jejich dopady na krajinu a obyvatele, včetně:

 • globálního rozmístění tektonické aktivity a jejího vztahu k okrajům litosférických desek;
 • charakteru, příčin a účinků zemětřesení a sopečných erupcí;
 • reakcí lidí na rizika, která jsou s nimi spojená.

2. Geomorfologické procesy a jejich účinky na krajinu a obyvatele, včetně:

 • procesů, které způsobují odlišnosti krajinných forem, vlivů typu hornin a zvětrávání;
 • příčin a důsledků nebezpečí přírodních katastrof (např. záplavy, svahové sesuvy) a reakcí lidí na tato nebezpečí/katastrofy.

3. Jak a proč se mění počasí/podnebí, včetně:

 • rozdílu mezi počasím a podnebím;
 • složek a vazeb v oběhu vody;
 • toho, jaké charakteristiky počasí a podnebí se mění podle místa a proč.

4. Ekosystémy - jak přírodní a humánní procesy ovlivňují vegetaci, včetně:

 • charakteristiky a rozmístění velkých biomů (např. savany, tropické pralesy, lesy mírného pásu);
 • toho, jak ekosystémy určitého biomu jsou vázány na podnebí, půdu a lidské aktivity.

5. Rozmístění obyvatelstva a změny, včetně:

 • globálního rozmístění obyvatelstva;
 • příčin a následků změn obyvatelstva regionů a států, včetně migrace;
 • vztahů mezi obyvatelstvem a zdroji.

6. Změny v sídlení struktuře, včetně:

 • důvodů pro umístění, růstu a charakteristiky individuálního osídlení;
 • toho, jak a proč se zabezpečování zboží a služeb v sídlech mění;
 • toho, jak a proč se objevují změny ve funkci sídla a jakými změnami a odlišnými způsoby dopadají na příslušné skupiny lidí;
 • rozmístění a změny v land-use (využití ploch) města.

7. Změny v distribuci ekonomických aktivit a jejich dopadů, včetně:

 • typů a kategorií ekonomických aktivit;
 • geografické distribuce jedné nebo více ekonomických aktivit (např. farmaření, cestovní ruch);
 • toho, jak a proč se distribuce měnila a mění (např. dopady nových technologií) a účinky takovýchto změn.

8. Vývoj, včetně:

 • způsobu identifikace rozdílů ve vývoji v rámci jedné země i mezi zeměmi;
 • účinků odlišností ve vývoji na kvalitu života různých skupin lidí;
 • vzájemných vazeb mezi státy a dalších faktorů, které mají vliv na vývoj.

9. Environmentální problémy, včetně:

 • toho, jaký vliv mají protichůdné požadavky na přírodní prostředí;
 • toho, jaké pokusy/útoky a proč se plánují a dělají v přírodním prostředí;
 • plánování činností, které mají vliv na přírodní prostředí a dané místo, a jejich dopadů na obyvatele (např. plánování a uskutečňování obnovy pobřeží, stavba zásobníků vody).

10. Problémy se zdroji, včetně:

 • zdrojů a zásob;
 • využívání zdrojů a dopadů tohoto využívání na přírodní prostředí;
 • plánování využítí zdrojů a realizace těchto plánů (např. snižování spotřeby energie, rozvoj alternativních zdrojů energie).

V rámci studia zemí a témat by se žáci měli:

 1. seznamovat s různými měřítky - lokální, regionální, celostátní, mezinárodní a globální;
 2. studovat různé části světa a odlišné typy přírodních prostředí, včetně lokálních míst, UK, EU a v částech světa na různé ekonomické úrovni;
 3. provádět terénní cvičení a učit se mimo budovy školy;
 4. studovat problémy, které jsou tematicky a místně (topicky) významné.

Cíle

Úroveň 1
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění v lokálním měřítku. Rozpoznávají a vypozorují přírodní a humánní charakteristické rysy lokalit. Vyjádří své názory na tyto rysy lokalit. Využívají zdroje, které jsou jim předloženy, provedou vlastní pozorování, ptají se a reagují na otázky, které se týkají daných míst a přírodního prostředí.

Úroveň 2
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění v lokálním měřítku. Popisují přírodní a humánní charakteristické rysy míst, zjišťují a pozorují tyto rysy, které dávají místům jejich charakter. Prokazují vědomosti o místech, které nezahrnují jen jejich vlastní lokalitu. Vyjadřují názory na přírodní prostředí lokality a zjišťují, jak lidé zasahují do přírodního prostředí. Provádějí jednoduché úkoly a vybírají užitečné zdroje, které jim jsou předloženy. Používají tyto informace a k tomu svá vlastní pozorování, aby se ptali a odpovídali na otázky o místech a přírodním prostředí. Začínají používat vhodnou geografickou terminologii.

Úroveň 3
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění v lokálním měřítku. Popisují a srovnávají přírodní a humánní charakteristické rysy různých lokalit a dovedou vysvětlit, proč se některé tyto rysy v lokalitách vyskytují. Uvědomují si, že různá místa mohou mít jak podobné, tak odlišné charakteristické rysy. Dovedou zdůvodňovat výsledky svých pozorování, které jsou jim oporou pro jejich názory a hodnocení míst a přírodních prostředí. Zjišťují, jak lidé usilují o zlepšení a udržení přírodního prostředí. Využívají dovedností a zdrojů pro dokazování takovým způsobem, aby byli schopni odpovídat na celou řadu geografických otázek, v komunikaci o svých zjištěních začínají používat geografickou terminologii.

Úroveň 4
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění ve studiu míst a přírodních prostředí v širokém měřítku a ve studiu různých částí světa. Začínají zjišťovat a popisovat geografické rozmístění a hodnotit významy v chápání míst, jejich umístění, a to ze širšího hlediska. Zjišťují a popisují přírodní a humánní procesy. Začínají rozumět, jak dochází ke změnám charakteristických rysů míst a jak tyto změny ovlivňují životy a aktivity lidí, kteří v daném místě/prostředí žijí. Rozumějí tomu, jak lidé mohou zlepšit, ale také zhoršit přírodní prostředí. Vysvětlují své názory a názory jiných lidí, které se týkají změn přírodního prostředí. S nápomocí dovedou pokládat vhodné geografické otázky a používat řadu geografických dovedností ze stupně Key stage 2 nebo 3, které jim pomáhají ve zkoumání míst a přírodních prostředí. Používají primární a sekundární zdroje pro nalezení důkazů a v komunikaci o svých zjištěních používají příslušnou terminologii.

Úroveň 5
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění ve studiu míst a přírodních prostředí v širokém měřítku a ve studiu různých částí světa. Popisují a začínají vysvětlovat rozmístění v geografických prostředích, přírodní a humánní procesy. Popisují, jak tyto procesy mohou vést k podobnostem a odlišnostem přírodních prostředí na různých místech a v životě lidí, kteří tam žijí. Rozpoznávají některé vazby a vztahy, které tato místa činí na sobě závislá. Navrhují vysvětlení, jak lidské aktivity způsobují změny, a vysvětlují i různé názory lidí na tyto změny. Zjišťují, jak lidé dosahují udržitelnosti přírodního prostředí. Vysvětlují své vlastní názory a začínají klást relevantní geografické otázky a zjišťovat sporné body. S nápomocí vyberou a používají vhodné dovednosti a způsoby prezentace informací, které získali ze stupně Key stage 2 a 3, a to takovým způsobem, aby jim to pomohlo ve zkoumání míst a přírodního prostředí. Vybírají informace a zdroje tak, aby získali důkazy, které pak použijí v hodnověrných závěrech, které jsou na konci jejich šetření. Svá zjištění prezentují graficky i písemně.

Úroveň 6
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění ve studiu širokého rozsahu míst a přírodních prostředí v různých měřítkách, od lokálních po globální, a v různých částech světa. Popisují a vysvětlují řadu přírodních a humánních procesů a zjišťují, že tyto procesy se navzájem ovlivňují tak, že vytvářejí charakteristické rysy určitého místa. Popisují způsoby, jakými fungují přírodní a humánní procesy v různých měřítkách, jak vytvářejí geografické rozmístění a jak vedou na určitých místech ke změnám. Dovedou ohodnotit význam mnoha vazeb a vztahů, které způsobují závislost míst na sobě navzájem. Rozpoznávají, jak mohou vznikat protichůdné požadavky na přírodní prostředí, a srovnávají různé přístupy k zacházení s přírodním prostředím. Hodnotí různé hodnoty a postoje, včetně svých vlastních, které vedou k různým přístupům, které mají různé dopady na lidi a místa. S nápomocí navrhují relevantní geografické otázky a sporné body a navrhují vhodný postup pro zjišťování/výzkum. Vyberou řadu dovedností a zdrojů k získání důkazů, které získali ze stupně Key stage 3, a efektivně je používají ve svém zjišťování. Prezentují svá zjištění v logickém uspořádání. Dosažené závěry jsou ve shodě s důkazy.

Úroveň 7
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění ve studiu širokého rozsahu místa a přírodních prostředí v různých měřítkách, od lokálních po globální, a pro různé části světa. Popisují vzájemná působení (interakce) uvnitř přírodních a humánních procesů i mezi nimi a ukazují, jak tyto interakce vytvářejí geografické rozmístění a jsou nápomocny změnám míst a přírodních prostředí. Rozumí řadě faktorů, včetně hodnot a postojů lidí, jejich vlivu na rozhodování o místech a o přírodních prostředích. Používají tohoto porozumění k tomu, aby vysvětlili výsledky změn. Vyhodnotí, jak přírodní prostředí určitého místa a v životě lidí, kteří tam žijí, ovlivňuje aktivity lidí a dění v jiných místech. Zjišťují, že lidské aktivity, včetně jejich vlastních, mohou mít nezamýšlené důsledky na prostředí a že tyto změny mohou někdy vést ke konfliktu. Hodnotí, jak uvažování o udržitelném rozvoji ovlivňuje plánování a realizace projektů v přírodním prostředí i s vlivem na zdroje. Jak roste samostatnost žáků ve vědomostech a v porozumění, rozpoznají geografické otázky a sporné body, stanoví vlastní postup pro zjišťování/výzkum. Vyberou a použijí vhodné a rozsáhlé dovednosti ze stupně Key stage 3. Kriticky posuzují zdroje důkazů, prezentují přehledy a svá zjištění s dobrou argumentací a začínají dosahovat závěrů, které jsou podloženy i teoreticky.

Úroveň 8
Žáci prokazují vědomosti, dovednosti a porozumění ve studiu širokého rozsahu místa a přírodních prostředí v různých měřítkách, od lokálních po globální, a pro různé části světa. Nabízejí vysvětlení vzájemných interakcí uvnitř i mezi přírodními a humánními procesy. Vysvětlují změny charakteristik míst v čase a to v rámci umístění (lokalizace), přírodních a humánních procesů a interakcí s jinými místy. Začínají chápat rozdílnost (disparitu) ve vývoji a rozumějí rozsahu a komplexitě faktorů, které přispívají ke kvalitě života v různých místech. Rozpoznají příčiny a následky, které se týkají problémů přírodního prostředí a rozumějí různým názorům na tuto problematiku i různým přístupům, jak je řešit. Rozumějí jak smyslu udržitelného rozvoje, jak může ovlivnit jejich vlastní život, právě tak jako i plánování a realizacím různých projektů v přírodním prostředí i využívaní jejich zdrojů. Pro ilustraci používají příklady. Dovedou samostatně přijít na vhodné geografické otázky a sporné body a používají efektivní postup pro zjišťování/průzkum. Vyberou z široké škály dovedností, které jim nabízí stupeň key stage 3, a přesně a efektivně je využívají. Kriticky hodnotí důkazové zdroje před tím, než je použijí ve zjišťování/průzkumu. Výsledky průzkumu prezentují v ucelených a logicky uspořádaných přehledech, které podpírají argumenty. Dosahují závěrů, které mají oporu v teorii.

Výjimečný výkon
Žáci prokazují znalosti, dovednosti a porozumění ve studiu širokého rozsahu místa a přírodních prostředí v různých měřítcích, od lokálních po globální a ve studiu různých částí světa. Vysvětlují vzájemné interakce uvnitř i mezi přírodními a humánními procesy. Odvolávají se na celou řadu geografických faktorů, aby vysvětlili a předpověděli změny, které jsou v čase příznačné pro zkoumaná místa. Rozumějí alternativním přístupům, které se vztahují k vývoji a k důsledkům těchto přístupů, v kvalitě života na různých místech. Ohodnotí relativní přednosti různých způsobů, jak řešit problémy přírodního prostředí, a chápou/hodnotí své názory vůči těmto různým přístupům. Rozumějí tomu, jak chápat udržitelný rozvoj, který může ovlivnit jejich vlastní život stejně jako plánování a realizace projektů v přírodním prostředí a využívání jejich zdrojů. Pro ilustraci používají celou řadu příkladů. Selektivně vybírají geografické představy a teorie a přesně používají mnoha vhodných dovedností a důkazových zdrojů, které jsou součásti stupně key stage 3. Provádějí samostatně geografická zjišťování/průzkum v různých měřítcích. Kriticky hodnotí zdroje důkazů a prezentují logická uspořádaní argumentů a prezentují je efektivně a přesně v závěrech, které jsou shodné s teoriemi. Svou práci hodnotí s návrhy na zlepšení, pokud jde o přístup a o další informace.

Vzdělávací jednotky

 1. Úvodní jednotka
 2. Nepokojná Země - zemětřesení a sopky
 3. Lidé žijí po celé Zemi
 4. Potopa - jak ji lidé zvládají?
 5. Poznávání Anglie
 6. Svět sportu
 7. Řeky - terénní cvičení
 8. Přírodní prostředí na pobřeží
 9. Nakupování - v minulosti, dnes a v budoucnosti
 10. Různé počasí v Evropě
 11. Zkoumání Brazílie
 12. Představy (images) o státě
 13. Anglické krajiny na vápenci
 14. Dovedeme si poradit se Zemí? Ekosystémy, obyvatelstvo a zdroje
 15. Kriminalita a místní komunita
 16. Co je to rozvoj?
 17. Změny v hospodářské geografii Francie
 18. Globální módní průmysl
 19. Cestovní ruch - je pro nás dobrý nebo špatný?
 20. Srovnání států
 21. Virtuální sopky a zemětřesení na internetu
 22. Těžba na internetu
 23. Lokálně jednat s globálními dopady
 24. Cestovní pas pro celý svět
Příklad vzdělávací jednotky 12: Představy (images) o státě

Zdroj:
www.standards.dfes.gov.uk/schemes2/secondary_geography/geo12/?version=1

Charakteristika jednotky

Cílem této jednotky je zlepšit porozumění žáků o místech. Nápomocné jsou otázky k jejich počátečním dojmům z nějakého státu. Žáci zkoumají jak stereotypy, které se o státech vytvořily, tak také možnost jak tyto stereotypy překonat. Žáci se dozvědí, jak poznat předsudky v různých zdrojích informací, jak analyzovat textové informace, fotografie, filmy a videa.

Tato jednotka ukazuje neobvyklý způsob jak představit nějakou zemi. Může být použita jako příloha k jednotce 11 "Zkoumání Brazílie" nebo i pro jiné místo, na které je celá jednotka zaměřena. Avšak nelze tuto jednotku považovat za kompletní studium nějaké země.

Jednotka má mezipředmětový vztah k občanské nauce: jednotka 17 (Vztahy a vazby školy na místní komunitu) a měla by mít 4 až 7 hodin.

Sekce

Jednotka je rozdělena na sekce. Každá sekce obsahuje uspořádané aktivity s odpovídajícími konkrétními cíli/úkoly a výstupy.

 1. Jak tato místa vypadají?
 2. Jaké pocity fotograf vytváří v pozorovateli?
 3. Jaké sdělení obrazy dávají?
 4. Kdo vybral tyto záběry? Proč zrovna tyto záběry?
 5. Vypovídají záběry celou "pravdu" o daném místě?
Příklad Sekce 1: Jak tato místa vypadají?
Cíle/Úkoly

Žáci by se měli naučit:

 1. Jak klasifikovat informace, které jsou zaznamenány na digitální fotoaparát.
 2. Používat sekundární zdroje jako důkazy, včetně fotografií.
Aktivity Výstupy
Žáci
 • práce s digitálním fotoaparátem - žáci se ptají, co je na fotografiích: přírodní prostředí (N), ekonomika (E), sociální věci (S), kdo rozhodl? - politické věci (W).
 • dát žákům vybrané fotografie a požádat je, aby si ve dvojicích sedli zády k sobě. Jeden žák popisuje, co vidí, druhý kreslí, co je mu popisováno. Přitom využívá to, co se dozvěděl z předešlé aktivity
 • používají digitální fotoaparát při analyzování fotografie
 • přesně a správně na fotografii rozlišují přírodní a humánní charakteristické rysy
 • popisují obrázek tak, že druhý žák je schopen jej nakreslit

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám