Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Knihovna Pedagogického muzea J. A. Komenského...

Knihovna Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze

Informativní příspěvek
Autor Magdaléna Šustová
Informace o knihovně a především o jejím unikátním knižním fondu.

Knihovna Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze je specializovanou knihovnou zaměřující se na vývoj českého školství, dějin pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v evropském kontextu. Jejím posláním je shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy. Knihovna je součástí sbírkového fondu Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze a spolu s ostatními sbírkami tvoří základ pro muzejní, výzkumnou a výstavní činnost. Dnes je v ní uloženo přes 26 000 svazků. Celý fond je rozdělen na sbírkovou a odbornou část.

První knihy získalo muzeum ze Stálé výstavy školské v Praze1. Od té doby knihovna shromažďuje tituly s pedagogickou tematikou převážně české provenience, které jsou doplněny o překlady českých děl do cizích jazyků a díla zahraničních autorů.

Nejvzácnější částí sbírky je fond starých tisků, tj. knih vytištěných mezi léty 1501 a 1800. Je možné jej rozdělit na tři části. První tvoří výtisky děl Jana Amose Komenského, které byly širší veřejnosti prezentovány r. 1992 při oslavách 400. výročí narození J. A. Komenského vydáním publikace "Ex libris: Comenius", která je soupisem starých tisků komenian uložených v knihovně muzea. Nejcennějšími starými tisky jsou:

  • první vydání Lexicon atriale Latino-Latinum (Amsterodam, 1657);
  • Lux in tenebris (Amsterodam, 1657);
  • Manuálník aneb Jádro celé biblí svaté (Amsterodam, 1658).

Exempláře Labyrint der Welt, nebst glücklichem Ausgang aus demselben (Postdam ,1781) a latinsko-švédské verze Orbis pictus (ABOE, J. Winter 1689) muzeum vlastní pravděpodobně jako jediné v ČR.

Druhou část fondu tvoří díla vázající se k dějinám českých zemí, např. Koniášův Klíč, kacířské bludy k rozeznání otvírající (Hradec Králové, 1749), Diadochus, t.j. posloupnost knížat a králů (Praha, 1602) Bartoloměje Paprockého či Mathiolliho Herbář aneb Bylinář (Praha, 1596). Třetí část se skládá z učebnic a příruček pro učitele. Jsou to např. Káznj předpis pro české a německé sskoly (1789), Původní základové z uměnj početnjmu (Praha, 1797) nebo O pravém způsobu cvičení mládeže (1797). Nalezneme zde i ryze praktické knihy, jako je osmijazyčný slovník vydaný roku 1585. Fond je přístupný pouze v badatelském režimu a po schválení ředitelkou muzea.

Fond komenián obsahuje v první řadě díla Jana Amose Komenského. Kromě výše uvedených starých tisků jsou ve fondu moderní vydání jeho děl v mnoha světových jazycích. Druhou část fondu pak tvoří tzv. komeniána celého světa.

Hlavní část knihovní sbírky tvoří publikace zabývající se pedagogikou, didaktikou a dějinami školství. Bohatá je sbírka výročních zpráv jednotlivých škol. Nemalé je i zastoupení tzv. školské legislativy, zahrnující zákony, týkající se školství, osnovy, výstavby škol a jejich hygienických podmínek. Zajímavé jsou i nabídkové katalogy učebních pomůcek, které slouží kromě badatelů i odborným pracovníkům muzea.

Velmi cenný je fond pedagogických periodik, obsahující 210 titulů, z nichž mnohé jsou uchovány v kompletních řadách již od doby svého vzniku (2. polovina 19. století). Muzeum vlastní např. časopisy Přítel mládeže, Posel z Budče, Učitelské noviny, Komenský, Český učitel a další.

Velkou část sbírky tvoří fond učebnic, který je rozdělen do 18 skupin podle vyučovacích předmětů. Kromě běžných předmětů, jako je matematika či zeměpis, muzeum vlastní i učebnice k výuce méně obvyklých předmětů - např. náboženství či ručních prací. Mimořádně bohatá je sbírka mluvnic českého jazyka a čítanek (čítající 1040 exemplářů). Ve všech skupinách jsou zastoupeny učebnice používané od 2. poloviny 19. století do současnosti.

Obsáhlý je i fond dětské beletrie (1816 exemplářů), který je tvořen výběrově a zahrnuje dětskou literaturu pro jednotlivé etapy čtení a povinnou školní četbu.

Odborná část fondu slouží k vědecké a výzkumné činnosti pracovníků muzea a badatelů jak z ČR, tak ze zahraničí. Je tvořena bohatou sbírkou prací z oblasti společenských a přírodních věd a muzejnictví.

V rámci projektu UNESCO "Memoriae mundi", který se zabývá digitalizací starých tisků raného novověku (v ČR jej řeší Národní knihovna), byla do digitalizované formy převedena díla "Orbis sensualium pictus" a "Janua linguarum reserata".

Katalog knihovny je dnes z velké části přístupný pouze v lístkové podobě a využití sbírky větším počtem badatelů je limitováno uložením ve dvou depozitářích. V dalších letech je proto zapotřebí převést lístkový katalog do digitální podoby a zkvalitnit jej připojením náhledových fotografií u cennějších a používanějších exemplářů. Růst sbírky limituje i nedostatek místa pro její uložení. V současné době knihovna muzea není registrována jako veřejná knihovna (podle zákona č. 257/ 2001 ze dne 29. 6. 2001).

V minulých letech nebyla doceněna prezentace této unikátní sbírky. Vedení muzea bude klást důraz na její kvalitní prezentaci různými formami (především na výstavách a v odborném tisku). Jedním z velkých úkolů je vytvořit soupis všech starých tisků, které knihovna vlastní. Nejsou to však jenom staré tisky, které si zaslouží pozornost. Ve sbírkách jsou uloženy i krásné ukázky knižní kultury 1. poloviny 20. století. Proto dalším závazkem muzea do budoucnosti je realizace výstavy, která představí skvosty knižního umění.

Knihovna Pedagogického muzea se svým rozsahem nemůže rovnat velkým knihovnám, jako je např. Národní knihovna ČR, Knihovna Národního muzea či Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského. Ve svém vlastnictví má však mnohé unikátní dokumenty, které se váží k dějinám českého školství, pedagogiky a k historii vzdělanosti českého národa, a proto patří k významných fondům české kultury.


1 Podrobně viz Jandl, A.: Stálá výstava školská v Praze. Její vznik a vývoj od r. 1879 do r. 1909. 52 str.. K historii lze dodat, že Muzeum Komenského tvořilo samostatnou a nedílnou část Stálé výstavy školské.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám