Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nikdo nesmí zapomenout

Ikona prakticky

Nikdo nesmí zapomenout

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Projekt uskutečněný v pátém ročníku (lze zařadit i do vyšších tříd), během kterého si žáci měli jednak osvojit a utřídit základní vědomosti o druhé světové válce. Hlavním cílem bylo uvědomit si hrůznost fašismu, a to nejen v daném historickém období, ale i jeho reálné nebezpečí v současnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Internet, dostupná literatura, nástěnná mapa.
Klíčová slova: druhá světová válka, fašismus
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem projektu bylo Uvědomění si hrůz druhé světové války a nebezpečí fašismu i v dnešní době.

Téma fašismu je vzhledem k rostoucímu pravicovému extrémismu a rasové nesnášenlivosti stále aktuální. Druhá světová válka je pro dnešní mladou generaci již časově velmi vzdálená. Proto uvědomění si faktu, že i mezi našimi blízkými stále ještě žijí lidé, kteří její utrpení zažili na vlastní kůži, bylo pro žáky překvapivé, ale i velice přínosné. Propojení učebnicových informací o druhé světové válce s reálným životem se osvědčilo.

Projekt se uskutečnil během jednoho měsíce v páté třídě současně s probíraným učivem o druhé světové válce. Podnět k němu vyšel z iniciativy samotných žáků, které toto téma velice zaujalo pro jeho propojenost se současností. Probíhal formou skupinové a individuální práce žáků během hodin (nebo bloků hodin) převážně v předmětu Náš svět. Zahrnoval i domácí přípravu a jeho vyvrcholením byla beseda s přímým účastníkem války, kterého žáci sami vypátrali a pozvali k nám na besedu.

Zadání úkolů pro žáky

 • pátrejte ve své rodině po pamětníkovi druhé světové války
 • pokuste se ve svém okolí najít člověka, který zažil hrůzy druhé světové války na vlastní kůži (koncentrační tábor, totální nasazení, vyslýchání gestapem atd.)
 • uspořádejte besedu s člověkem, který žije ve vašem okolí a zažil 2. světovou váku

1. Motivace (samostatná týdenní práce jednotlivců)

Motivací k práci na projektu byla samotná zjištění žáků, že lidé z jejich okolí, které znají, druhou světovou válku zažili. To je motivovalo k pátrání po dalších pamětnících ze svého okolí. Mnohá zjištění je samotné překvapila, neboť si uvědomili, že i v jejich rodinách jsou lidé, kteří v dané době žili, a že se tedy nejedná o minulost až tak vzdálenou.

2. Diskuze nad zjištěnými informacemi (dvouhodinový blok předmětu Náš svět) 

Žáci se navzájem podělili o zjištěné informace a obohatili si tím i své znalosti druhé světové války, které začaly chápat v mnohem širších souvislostech. Například:

 • kdo z jejich dosud žijících členů rodiny zažil druhou světovou válku
 • kolik mu v té době bylo let
 • jakým způsobem ho válka zasáhla
 • historky z války atd.

3. Práce s internetem a dostupnou literaturou (internetová učebna, pátrání v knihovně, samostatná práce)

Žáci se ve skupinách seznamovali s osudy lidí za druhé světové války prostřednictvím internetu a dostupné literatury. Velmi se nám osvědčily internetové stránky uvedené v odkazech. Žáci se zde dočetli o osudech lidí, do jejichž životů válka citelně zasáhla. S některými zajímavými zjištěními seznamovali i své spolužáky (každá skupinka si připravila pro ostaní alespoń jeden životní příběh).

4. Zadání problémového úkolu

Poté byl žákům zadán společný úkol. Pokuste se ve svém okolí najít člověka, který zažil hrůzy druhé světové války na vlastní kůži (koncentrační tábor, totální nasazení, vyslýchání gestapem atd.) a zorganizujte s ním besedu. Žáci na daném úkolu pracovali samostatně v průběhu čtrnácti dnů.

5. Beseda (tříhodinový blok)

Výsledkem hledání, do kterého se nám podařilo úspěšně zapojit i rodiče, bylo nalezení člověka z nedaleké vesnice, který byl za druhé světové války totálně nasazen v Norsku, skrýval se před gestapem a je i autorem publikace, kterou na základě svých zápisků před pár lety sepsal (Jan Šefl – ZA VÁLKY V NORSKU – vyprávění z totálního nasazení). Přes jeho úctyhodý věk se nám (i díky pomoci rodičů) podařilo přivítat ho u nás ve třídě a prožít neopakovatelné chvíle plné emocí a dojmů. Besedě předcházelo seznámení se s osobností tohoto člověka a společné čtení jeho publikace.

6. Závěrečné zhodnocení (hodina)

Při závěrečném hodnocení žáci sumarizovali své poznatky, oceňovali i kriticky hodnotili práci svých spolužáků a formulovali přínos projektu. Navzájem jsme se podělili o své dojmy a zážitky z jeho realizace.

Reflexe:

Projek je vhodné zařadit v návaznosti na probírané učivo o 2. světové válce. Samotné pátrání po žijících pamětnících této války bylo pro žáky velmi objevné, zajímavé a překvapivé. Domnívám se, že díky bezprostředním prožitkům během besedy pochopili hrůznost fašismu a jeho nebezpečí i v dnešní době.

Jistě i vám, kteří se pustíte do podobného projektu, se podaří vypátrat ve svém okolí člověka, který žákům takový prožitek zprostředkuje. Zatím ještě mezi námi žijí a my bychom se měli z minulosti poučit. Jak říká název našeho projektu  „Nikdo by neměl zapomenout”.

Nebojte se svěřit organizaci takovéhoto setkání žákům.

Projekt je možné uskutečnit i na druhém stupni ZŠ.

Anotované odkazy:
Roczestník stránek o 2. sv. v.Rozcestník četných stránek o 2. světové válce z portálu www.abchistory.cz v několika jazycích, odkazy na foto/videomateriály, archivy apod.
Zapomenutí hrdinovéStránky konference o zapomenutých bojovnících proti fašismu snažící se zdokumentovat osobní vzpomínky zapomenutých hrdinů protifašistického odboje z řad příslušníků menšin prvorepublikového Československa a symbolicky docenit i jejich podíl na znovudobytí svobody v letech 1939-45.
Živá paměťProjekt Živá paměť je obecně prospěšná společnost, která archivuje vzpomínkové dědictví obětí nacismu ve formě písemných, audio i audiovizuálních záznamů. Zabývá se informační, vzdělávací a osvětovou činností formou přednášek a výstav.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 05. 2010
Zobrazeno: 7931krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Nikdo nesmí zapomenout. Metodický portál: Články [online]. 05. 05. 2010, [cit. 2020-07-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8245/NIKDO-NESMI-ZAPOMENOUT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 05. 05. 2010 09:03
Věřím, že po tomto projektu si mnohý žák uvědomí cenu života v míru i života jako takového.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 05. 05. 2010 09:03
Projekt, během kterého si žáci měli osvojit a utřídit základní vědomosti o druhé světové válce. V souvislosti se zjištěnými informacemi si žáci uvědomili hrůznost fašismu, a to nejen v tomto historickém období, ale i jeho reálné nebezpečí v současnosti. Velmi zajímavé a objevné bylo pro žáky samotné pátrání po pamětnících 2. světové války. Díky bezprostředním prožitkům během besedy pochopili hrůznost fašismu a jeho nebezpečí i v dnešní době.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.