Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Olympijské hry

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Během tohoto dlouhodobého projektu se žáci zdokonalují v různých sportovních dovednostech a zábavnou formou se seznamují s historií i současností olympijských her (starověkých i novodobých). Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva jednotlivých předmětů – tělesné výchovy, českého jazyka, našeho světa, matematiky, výtvarné výchovy i pracovních činností.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Tělesná výchova » 2. období » zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Princip sociálního smíru a solidarity
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: Výtvarný materiál, prostřižené papírové kruhy pro sestavení olympijského znaku, počítač, internet, atlasy světa, nástěnná mapa světa, dostupná literatura fotoaparát, fóliovací stroj, tiskárna, interaktivní tabule, sportovní vybavení, lupa, sirky, pochodeň, stopky, polystyrenové desky a stroj na jejich řezání, Balakryl, kartonové desky, prostěradla, zahradnické nůžky, vázací drát.
Klíčová slova: Olympijské hry
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Téma „Olympijské hry” jsem vybrala s cílem podnítit u žáků zájem o sport a seznámit je s historií starověkých i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, symboly atd. Tento dlouhodobý projekt nabízí velké množství činností souvisejících s probíraným učivem, které si žáci mohou na tomto tématu osvojovat a procvičovat.

Žáci během projektu:

1. Vyhledávají a osvojují si informace

2. Sportují

3. Orientují se na mapě světa

4. Procvičují římské číslice, sumarizují data, tvoří grafy a řeší praktické matematické úkoly

5. Zhotovují vlajky, antické sloupy, pletou vavřínové věnce

6. Vytvářejí galerii našich nejúspěšnějších olympioniků

7. Besedují s účastnicí LOH v Pekingu

8. Vyrábějí medaile

9. Organizují své vlastní OH (školní výlet)

Cílem projektu je:

- podněcování zájmu o pohybové aktivity

- zdokonalování pohybových dovedností

- rozvoj soutěživosti v duchu fair play, zdravé ctižádosti a vůle

- seznámení s historií starověkých i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, symboly atd.

- probuzení národní hrdosti

Projekt byl realizován ve čtvrtém ročníku během měsíce června s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. Skládal se ze tří částí:

 • Starověké olympijské hry
 • Novodobé olympijské hry
 • Naše olympijské hry

Motivace

Žáci si vylosovali barevné kartičky (barvy olympijských kruhů) a rozdělili se tak do pěti skupin. Každá skupina dostala papírový kruh dané barvy a všichni společně měli vyřešit problémový úkol Co by se z daných kruhů dalo sestavit?

Následovalo praktické propletení kruhů a objasnění symboliky – světadíly spojené olympijskou myšlenkou. Skupinky si rozdělily, který světadíl budou na našich OH zastupovat. Kruhy jsme nalepili na bílý papír a vzniklou vlajku umístili na dveře třídy.

Světadíly, výběr států

Pomocí interaktivní tabule jsme se zorientovali na mapě světa. Vybarvovali a označovali jsme jednotlivé světadíly, umísťovali je na správná místa. Každá skupina si poté v atlasu světa našla politickou mapu svého světadílu a vybrala si stát, který bude reprezentovat. Pomocí internetu si žáci vyhledali vlajku, kterou nakreslili. Každý si také zhotovil jednu malou vlajku pro sebe, která bude součástí jeho sportovního oblečení.

Státy a jejich vlajky

Skupiny rozstříhaly své vlajky a připravily tak pro ostatní hádanky – Sestav naši vlajku a pomocí knížky zjisti, jaký stát budeme reprezentovat. Až do této chvíle jeho jméno tajily.Vybrali jsme Řecko, Jamajku, Austrálii, Indii a Kamerun.

Tvorba plakátu

Na nástěnné mapě světa jsme barevně vyznačili vybrané státy. Ve skupinách si žáci nejprve zjišťovali potřebné informace o svých státech (internet) a poté vytvořili informační plakát. Následovalo představení země ostatním žákům (práce s mapou).

Starověké olympijské hry

 • sportovní příprava (skok, hod, sprint, vytrvalostní běh)
 • historie – žáci dostali do skupin otázky a na internetu na ně hledali odpovědi
  • Kde se starověké olympijské hry konaly?
  • Proč se jmenovaly olympijské?
  • Kdy se konaly poprvé?
  • V jakých disciplínách se soutěžilo? Jak byl oslavován vítěz?
 • společná sumarizace získaných poznatků a práce s nimi (obrázky Olympie v minulosti a fotografie tohoto místa dnes, práce s letopočty, vazby na novodobé OH a diskuze o tom, jak by mohly naše starověké hry vypadat.
 • vlastní starověké olympijské hry – sportovní den naší školy

Naši nejlepší atleti byli vysláni, aby nás na hrách reprezentovali ve čtyřech lehkoatletických disciplínách a ostatní si oblékli starověké tógy, připravili věnce pro vítěze a přišli své spolužáky povzbuzovat a dekorovat.pletení vavřínových věncůstarověké olympijské hry

Pletení vavřínových věnců                                                          Starověké olympijské hry

Spolupráce s mateřským centrem

Byli jsme osloveni MC o spolupráci při přípravě oslav dne dětí a dne otců, který se uskutečnil v duchu antických her v městském parku. Při hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy jsme zhotovovali velké antické sloupy z polystyrénu a kreslili upoutávky na jednotlivá stanoviště se soutěžemi pro děti i jejich rodiče. Naše díla potom zdobila jednotlivá stanoviště soutěží a dotvářela celkovou atmosféru starověku.

Novodobé olympijské hry

 • Práce s daty v rámci matematiky

Při práci jsme používali materiály uvedené v přílohách č. 1, 2 (pořadí OH, letopočty, počty medailí, nejúspěšnější disciplíny atd). Žáci se učili poznávat římské číslice, orientovat se v datech, řešit různé slovní úlohy a tvořit je pro ostatní, zpracovávat data do statistik a grafů. Zároveň si osvojili spoustu nových informací z této oblasti.

 • Galerie našich olympijských vítězů

Každý si vybral svého zlatého olympionika, o kterém se chtěl dozvědět více. Zjišťoval o něm všechny dostupné informace. Vytvořili jsme plakáty (doplnili je obrázky a fotografiemi), ze kterých jsme poté ve třídě sestavili galerii vítězů.

 • Beseda s Janou Pechanovou, vytrvalostní plavkyní, několikanásobnou mistryní ČR, dvojnásobnou vicemistryní světa a účastnicí dvou OH.

V báječné atmosféře neformální besedy se žáci dozvěděli spoustu informací o atmosféře a průběhu OH, o dálkovém i bazénovém plavání, na vlastní oči si prohlédli medaile, diplomy, ale i věci, které při závodech plavkyně používá. Celé vypravování doplňovala prezentace fotografií. Žáci se zapojovali do diskuze, kladli dotazy, ale i odpovídali na otázky, kterými Jana své vyprávění prokládala. Jeden z nich byl dokonce za správnou odpověď odměněn značkovými závodními plaveckými brýlemi. Na závěr nemohly chybět podpisy, společná fotografie a výměna pozorností na památku. Plavecká čepice s Janiným jménem a podpisem, stejně jako její fotografie s věnováním, nám bude tohoto člověka, který ve sportu dosáhl značných úspěchů, připomínat.

Naše novodobé olympijské hry

 • výběr hostitelské země

Nejprve jsme si na mapě světa ukázali všechny země, kde se doposud OH konaly. Poté žáci obhajovali kandidaturu České republiky.

 • disciplíny

Při hodině slohu jsme poznávali jednotlivé olympijské disciplíny na základě pantomimy, ústního popisu, či podle kladených zjišťovacích otázek (ano, ne).

V následné diskusi jsme vybrali disciplíny pro naše hry, které proběhly na školním výletě (orientační běh, hod na cíl, štafetový běh, petangue, skok přes švihadlo, hod oštěpem, softbal,přehazovaná, fotbal).

 • výroba medailí

Při hodinách výtvarné výchovy jsme si ze samotuhnoucí hmoty vytvořili medaile, kterými budou odměněni naši nejlepší sportovci.

 • vlastní hry se uskutečnily na čtyřdenním školním výletě

Předcházelo jim zapálení olympijského ohně a jeho symbolická cesta z Olympie na naše sportoviště.

olympijský oheň
Olympijský oheň

Slavnostním zahájení – nástup zemí (sportovci byli označeni vlajkami svých států, které jsme si zhotovili), vztyčení olympijské vlajky, slib rozhodčích a sportovců.

Vlastní sportovní klání ve výše uvedených disciplínách.

Zakončení her – slavnostní nástup, vyhlášení vítězů a předání medailí a diplomů, stažení olympijské vlajky a uhašení ohně.

vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězů

Celý projekt jsme si všichni báječně užili.

Motivace

Děti si vylosovali kartičky s různými barvami olympijských kruhů a rozdělily se tak do

pěti skupin. Každá skupina dostala papírový kruh dané barvy a všichni společně měli vy-

řešit problémový úkol: Co by se z daných kruhů dalo sestavit ?

Následovalo praktické propletení kruhů a objasnění symboliky / světadíly spojené

olympijskou myšlenkou /. Skupinky si rozdělily, který světadíl budou na našich OH zastu-

povat. Kruhy jsme nalepili na bílý papír a vzniklou vlajku umístili na dveře třídy.

 

Světadíly, výběr států

Pomocí interaktivní tabule jsme se zorientovali na mapě světa. Vybarvovali a označovali

jsme jednotlivé světadíly, umisťovali je na správná místa.

Každá skupina si poté v atlasu světa našla politickou mapu svého světadílu a vybrala si

stát, který budou reprezentovat. Pomocí internetu si vyhledali vlajku, kterou nakreslili.

Každý si také zhotovil jednu malou vlajku pro sebe, která bude součástí jeho sportovního

oblečení.

 

Vybrané státy a jejich vlajky

Skupiny rozstříhaly své vlajky a připravily tak pro ostatní hádanky - sestav naši vlajku a

pomocí knížky zjisti, jaký stát budeme reprezentovat. Až do této chvíle jeho jméno tajily.

Vybrali jsme Řecko, Jamajku, Austrálii, Indii a Kamerun.

 

Tvorba plakátu

Na nástěnné mapě světa jsme barevně vyznačili vybrané státy. Ve skupinách si děti nejprve

zjišťovaly potřebné informace o svých státech /internet/ a poté vytvořily informační plakát.

Následovalo představení země ostatním žákům /práce s mapou/.

 

Reflexe:

Projekt je časově i organizačně velice náročný, ale u žáků se setkal s velkou odezvou.

Domnívám se, že v dnešní době, kdy žáci už o pohyb a sport nejeví příliš velký zájem, přispěl tento projekt k jeho popularizaci a podnítil u nich zájem o jeho provozování.

Téma bylo pro žáky vhodné a zajímavé. Během projektu si osvojili množství poznatků, což se ukázalo i při besedě s olympioničkou. Znalosti žáků i fundovanost jejich dotazů ji často až zaskočily. Žáci spolupracovali ve skupinách, samostatně plnili dílčí úkoly v rámci společné práce, učili se komunikovat a formulovat své myšlenky i na veřejnosti. Mnohokrát během projektu uplatnili myšlenku fair play i heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Velmi bych doporučovala pokusit se zařadit do projektu besedu se sportovcem, který se některé z olympiád zúčastil. Jistě někdo takový ve vašem okolí bydlí a nemusí to být hned medailista. I my jsme měli to štěstí, že námi oslovená olympionička, dálková plavkyně Jana Pechanová, si našla ve svém studijním i tréninkovém programu čas na setkání s námi. I přesto, že v našem městě nikdy nebyla, stačil jeden mail a spolupráce byla navázána. Doufám, že i vy budete mít takové štěstí, neboť bezprostřední setkání s takovým člověkem se nedá ničím jiným zprostředkovat. Promítané fotografie z olympijské vesnice i sportovišť, identifikační karty účastníka olympiády, medaile apod., to všechno byly pro žáky neopakovatelné zážitky.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Řecké olympijské hryČlánek o starověkých olympijských hrách na webu o antice. Pojednává o podobě stadionu v Olympii a původních olympijských disciplínách.
Starověké olympijské hryČlánek zabývající se historií starověkých olympijských her. Dále odkazuje na články o obnovených OH a jejich novodobé podobě.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Sbírej olympijské kruhyMgr. Jaroslava Hrnčárková
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 04. 2010
Zobrazeno: 23303krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Olympijské hry. Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2010, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8147/OLYMPIJSKE-HRY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 04. 2010 16:32
Přemýšlíte o tom, jaký program nabídnete žákům v závěru školního roku nebo ve škole v přírodě? Hledáte projekt, který podporuje pohybové aktivity žáků? Projekt Olympijské hry nabízí širokou škálu aktivit a námětů, které lze s úspěchem realizovat. Jistě také oceníte logicky vystavěný plán projektu, uvedené odkazy a přílohy s informacemi.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 28. 04. 2010 16:32
Námět pro období konání dalších olympijských her:-)
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.