Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Proč a jak se změnil Metodický portál

Proč a jak se změnil Metodický portál

Informativní příspěvek
Na adrese www.rvp.cz, kterou již dnes řada učitelů zná, funguje Metodický portál od roku 2005. Díky podpoře ESF se do roku 2008 podařilo Výzkumnému ústavu pedagogickému v Praze, který projekt realizuje, portál významně proměnit a především zvětšit do podoby, která si získala mezi pedagogy příznivý ohlas. I díky tomu se v lednu 2009 rozběhl pokračující projekt Metodika II.

V průběhu projektu jsme zjišťovali mezi uživateli, co na portálu oceňují, co jim chybí, popřípadě jaké by si přáli změny. Poslední průzkum byl učiněn v závěru prvního projektu v květnu 2008 a vedl ke změně a posunu portálu.

Důvody změny

Tři roky na internetu je hodně dlouhá doba. O změnách a vývoji webu se zmiňuje článek Dana France (viz článek Web nové generace) . Velmi důležitým impulsem je proměna webu prvogeneračního na druhogenerační. Základem je snaha vtáhnout uživatele do tvorby obsahu webu, za kterou stojí myšlenka, že součet znalostí všech uživatelů přesahuje znalosti tvůrců prostředí. Myslíme si, že i v naší oblasti nazrál čas na tento krok.

Dalším impulsem jsou neustále rostoucí požadavky na práci učitele. V současné době se více definují všechny jeho role a funkce. Od odborníka v daném oboru, přes psychologa až po manažera. Je jasné, že není v silách jedince, aby vše obsáhl, neboť by musel být „supermanem“. Východiskem se nám jeví možnost vytvoření tzv. učící se odborné komunity, která by umožnila vzájemné učení se od druhých v těch oblastech, které jsou každému blízké. Tak by mohl být využit potenciál každého jedince ve prospěch celé skupiny. Jako vhodné prostředí k tvorbě odborné komunity se jeví právě Metodický portál, který v nové podobě nabízí možnosti předávání zkušeností různou formou a navštěvuje jej již značné množství pedagogické veřejnosti.

Posledním důvodem k úpravě portálu byly podněty ze setkání s učiteli a výsledky zmiňovaného průzkumu. Zde se objevily konkrétní požadavky, na které jsme mohli hledat odpověď pomocí různých technologií. Zároveň tyto požadavky zapadly do předchozích dvou trendů, a tím se vše propojilo.

Spojením jmenovaných věcí vznikl koncept nového Metodického portálu, který jsme začali připravovat od začátku navazujícího projektu (tj. od ledna 2009). Plánovací i realizační práce byly ukončeny ke konci září, kdy byl spuštěn inovovaný portál s novými funkcemi i upravenou grafickou podobou.

Co nového tedy portál nabízí?

Zapojení uživatelů – napříč portálem je uživatelům umožněno vstupovat do spolutvorby a ovlivňovat obsah portálu, uživatelé mohou v rámci sociální sítě, kterou vytvářejí, intenzivně komunikovat.

Titulní stránka – z rozcestníku se stala souhrnná stránka informující o dění v jednotlivých modulech.

Moduly – portál je nově rozdělen na různé části (moduly), které nabízejí rozdílné možnosti zapojení uživatelů a různý obsah.

Integrované vyhledávání – v rámci portálu existuje nové jednoduché vyhledávání, které umožňuje nalezení konkrétního obsahu průřezově ve všech jeho částech.

Registrace uživatelů – teprve ta umožní využívat pokročilé funkce portálu. Registrace je platná pro všechny moduly portálu a nabízí uživatelům větší komfort při práci.

Rozšíření o nové vzdělávací sekce – vzhledem ke spuštění reformy v dalších typech škol byl portál rozšířen o další oblasti. Konkrétně o odborné vzdělávání, které garantuje NÚOV, základní umělecké vzdělávání a sekci věnovanou jazykovým školám s právem státní jazykové zkoušky.

Jednotná grafická podoba – vzhledem k rozšíření o nové sekce, ale i k potřebě vizuální změny, byla uzpůsobena grafická podoba, která je jednotná pro všechny části portálu.

Potřeby, na které reagujeme

Žádosti a požadavky, které nám uživatelé portálu adresovali, zde využiji k demonstraci jednotlivých částí portálu.

„Rád bych měl souhrnné informace o tom, co portál přináší.“ Tímto způsobem by měla posloužit titulní stránka portálu, která aktuálně přináší informace o tom, co se v jednotlivých modulech portálu odehrává. Podrobného průvodce naleznou uživatelé na adrese: http://rvp.cz/informace/videopruvodce .

„Potřebuji materiály okamžitě využitelné v hodině – pracovní listy, testy, prezentace, ukázky pokusů…“ K tomuto účelu slouží modul digitálních učebních materiálů (dále DUM), který je databází zmiňovaných materiálů, jež si učitel může jednoduše stáhnout a buď upravit, či rovnou využít při výuce.

„Chci inspiraci k výuce, co se kde daří, či nedaří. Příklady dobré praxe. Ukázky projektů, které si mohu upravit. Stručné výtahy ze složitých věcí (analýz, výzkumů). Překlady základních zahraničních materiálů.“ Inspiraci lze nalézt v modulu články, který se po vzoru DUM proměnil na databázi, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

„Mám potřebu se bavit o konkrétních věcech s kolegy, kteří řeší stejné problémy, ne na obecné rovině, ale konkrétně. Potřebují databanku zkušeností, jak řešit klasické problémy.“ Diskuzní modul je ideálním prostředím, které nabízí diskutovat o různých tématech, hledat odpovědi či klást otázky.

„Potřebuji šablony použitelné pro pedagogickou práci – tematický plán, evaluační nástroje... Prostředí, ve kterém bych si dokázal vytvořit sám učební materiál nebo se na jejich tvorbě podílel.“ Místo, které umožňuje společné tvoření a sdílení materiálů, je modul wiki, který je strukturován do tří částí – kabinet, knihovna a sborovna.

„Mít možnost se vyjadřovat k aktuálním věcem, aniž by mi do toho někdo mluvil.“ Svobodný prostor pro vyjádření názorů je modul blogy, kde si může založit svůj elektronický diář kdokoli.

„Potřebuji místo, kde bych si shromažďoval svoje materiály, propojoval se s podobně smýšlejícími lidmi a plánoval si svůj osobní rozvoj.“ Ideálním místem pro výše zmíněné potřeby je vytvoření vlastního elektronického portfolia v modulu digifolio.

„Chci se vzdělávat smysluplně, aktuálně, musím se v tom, co se učím, cítit bezpečně a musím na to mít dostatek času.“ Modul e-learning nabízí studium různých kurzů, které má zmíněné atributy, a navíc kurzy jsou doprovázeny tutorem, jenž napomáhá při studiu.

Představení jednotlivých modulů

Digitální učební materiály (DUM)

Úspěšný modul portálu, fungující od února 2008, který stále nabírá na popularitě. Jedná se o úložiště vzdělávacích objektů, které mohou učitelé okamžitě využít při práci v hodině na konkrétní probírané téma. Lze zde nalézt především pracovní listy a prezentace, ale také testy, video a audio nahrávky, různé pomůcky do hodiny apod. Do budoucna se počítá s rozšířením o přípravy na interaktivní tabule. Prostředí DUM se stálo národním úložištěm vzdělávacích objektů, které je navázáno na evropský portál Learning resource exchange. Díky tomu je umožněno našim učitelům vyhledávat v dalších evropských úložištích, která jsou do projektu zapojena. V současné době je v evropském portálu publikováno na 47 000 učebních materiálů, které jsou učitelům skrze společné vyhledávání nabídnuty.

Články

Nejstarší část portálu, která však doznala podstatné změny. Modul nabízí publikování příspěvků různého charakteru – od popisů zajímavých projektů, přes metodiky pro jednotlivé vyučovací hodiny až po teoretická zamyšlení nad různými tématy. K jednotlivým článkům je možné vkládat komentáře a hodnocení. Příspěvky publikované v této části portálu jsou a budou garantovány z hlediska obsahové a didaktické správnosti, neboť procházejí již vybudovaným recenzním systémem. Další inovací, ke které by mělo dojít v součinnosti s dalšími projekty, je rozšíření psaných článků o multimediální rozměr. Uživatelé zde budou mít v budoucnosti například možnost shlédnout zajímavé hodiny (v rámci tzv. virtuálních hospitací) nebo si poslechnout záznamy zajímavých přednášek.

Wiki

Společná tvorba a průběžné doplňování obsahu jsou nejdůležitějšími vlastnostmi wiki systému. Modul wiki nabízí aktivním uživatelům v části Sborovna možnost vytvářet společné výukové projekty, tematické plány nebo učební texty. Součástí tohoto modulu je dále Knihovna, která nabízí otevřený přehled metod a forem výuky s odkazy na zajímavé ukázky. Poslední částí je Kabinet, kde je možnost sdílet digitální učební pomůcky (obrázky, mapy). Otevřenost tohoto modulu umožňuje flexibilní reagování na vzniklé potřeby uživatelů z hlediska úpravy jeho členění, doplňování o nové části a provázanosti na další moduly

Diskuze

Jedná se o moderované prostředí, ve kterém probíhají diskuze na aktuální témata. Učitelé si zde mohou vyměňovat svoje zkušenosti, ale i vyjadřovat svoje postoje k různým problémům či otázkám. Díky moderaci mají diskuzní fóra kvalitní úroveň a zároveň dochází k důležitým shrnutím, která jsou následně publikována v dalších částech portálu. V budoucnu bude součástí modulu část umožňující on-line rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Blogy

Modul založený na již rozšířeném fenoménu blogování. Je však specifický v tom, že díky umístění na Metodický portál je zaměřen na články z oblasti vzdělávání. Autoři blogů mají možnost publikovat okamžitě svoje názory a zkušenosti a zároveň získávat zpětnou vazbu v podobě komentářů od ostatních uživatelů.

Digifolio

Jedná se o modul, jehož funkce jsou především zaměřeny na samotného uživatele. Ten zde má možnost založit si vlastní elektronické portfolio. Díky struktuře portfolia, která je v systému rámcově navržena, má uživatel možnost sledovat svůj vlastní profesní vývoj a taktéž plánovat svoje budoucí cíle. Celkově digifolio slouží k autoevaluaci učitele a růstu jeho profesních kvalit. Digitální portfolio je nabídnuto jak jednotlivcům, tak i týmům, popřípadě školám k jejich dalšímu využití a vlastní prezentaci. Důležitou součástí digifolia je navazování kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi a vytváření zájmových sítí.

E-learning

Modul určený k přímému vzdělávání uživatelů. Výhodou tohoto systému je jeho integrace s celým portálem, a tudíž možnost využít jak jeho cenného a již v současnosti rozsáhlého obsahu, ale i dalších funkcí, které portál umožňuje. Modul je postaven na nejrozšířenějším learning management systému – Moodle, který zároveň umožňuje dalším zájemcům se s ním seznámit a případně jej dále využívat pro potřeby samotných škol. V rámci projektu vznikne 15 akreditovaných kurzů, které budou uživatelům nabídnuty ke studiu.

Moduly portálu tak tvoří komplex, který je vzájemně provázán jak po stránce technologické, tak i obsahové. Jestliže chce uživatel na portálu vyhledat např. vše k problematice klíčových kompetencí, systém mu nabídne celý komplex materiálů různých forem – digitální učební materiály použitelné v hodině a rozvíjející konkrétní kompetence u žáků, metodiku k hodinám či projektům zaměřeným na rozvoj kompetencí, teoretické příspěvky, diskuzní fóra, kde se k dané problematice diskutovalo, včetně jejich závěrů, z modulu wiki je nabídnuta definice klíčových kompetencí, ale i konkrétní metody a formy pro jejich rozvíjení, blogové příspěvky a digifolia uživatelů, kteří se problematikou zaobírají, a nakonec e-kurzy, které se tématu věnují.

Pohled do zákulisí

Komunita uživatelů portálu je již obsáhlá. Každý den jej navštíví kolem 5 000 jedinečných návštěvníků a dle zjištění ČŠI již 28 % českých učitelů portál využívá. Potenciál pro tvorbu odborné komunity je značný a vzájemného inspirování může být opravdu hodně.

Z hlediska práce s jednotlivými uživateli se snažíme o rozvoj. Na začátku se jedná o náhodného návštěvníka, který na portál zavítá na základě různých podnětů (propagace, doporučení, odkaz…). Pokud začne přicházet častěji a číst si příspěvky, stahovat DUM apod., stává se z něj pasivní uživatel. V okamžiku napsání prvních komentářů a hodnocení se mění na aktivního uživatele I. řádu. Důležitým mezníkem je registrace uživatele, čímž se uživatel stává více navázaným na prostředí portálu a je lépe „oslovitelný“. Aktivní uživatel II. řádu již v rámci portálu má svoje digitální portfolio a diskutuje v diskuzních fórech. Pak je již malý krok k autorovi blogů, wiki příspěvků či článků. Nejvyšší kategorií jsou uživatelé v pozici mentorů, kteří méně zkušeným kolegům pomáhají psát příspěvky, moderují diskuzní fóra, starají se o specifické části wiki apod. Našim cílem je dovést co největší počet uživatelů do nejvyšších pater schématu.

Kvalita a její utváření na portálu

Již tradičně na Metodickém portálu garantujeme pomocí sítě recenzentů kvalitu uveřejňovaných příspěvků. S tím, jak se náš web proměňuje a stává se interaktivním webem druhé generace, přestala ovšem tato jediná možnost sledování kvality stačit. Podstatou takového webu je mimo jiné také možnost uživatelů určovat míru kvality obsahu sami v rámci komunity. Jinými slovy to znamená, že teprve komunita uživatelů určí, co je a co není kvalitní obsah. Na portálu v tuto chvíli může komunita uživatelů hodnotit kvalitu pomocí komentářů a hvězdiček u příspěvků, jednotlivý uživatel si také může sestavovat tzv. kolekce svých oblíbených a inspirativních materiálů. Kolekce pak může sloužit ostatním uživatelům jako ukazatel toho, co „sběratel“ považuje za kvalitní.

Principy, na kterých se buduje portál a projekt

 • Realizační tým vytváří prostor a uživatelé jej naplňují:
  – v souladu s trendem webu druhé generace se snažíme o přenos aktivity na samotné uživatele portálu. Cílem realizačního týmu je budovat zázemí a prostředí portálu, které bude přátelské a odpovídat potřebám učitele.
 • Společná tvorba kvality:
  – díky zapojování recenzentů a uživatelů do tvorby a hodnocení obsahu portálu, je jeho celková kvalita výsledkem snah obou skupin.

 • Prosazujeme a využíváme otevřené technologie a licence:
  – na portálu využíváme tzv. open source systémy ze dvou důvodů. Prvním je ekonomické hledisko, kterým zlevňujeme provoz portálu. Druhým je inspirace pro školy k využívání těchto systémů. Na portálu se uživatelé mohou setkat např. s WordPressem (Blog), Maharou (Digifolio), Moodlem (E-learning), phpBB (Diskuze), WikiDeki MainTouch (Wiki). Zároveň jako jedni z prvních uplatňujeme na portálu licenci Creative Commons, která umožňuje uživatelům legálně využívat zveřejněný obsah pro nekomerční účely.

 • Důslednost v respektování autorských práv:
  – ve všech modulech se snažíme vést autory příspěvků k respektování duševního vlastnictví a k nepirátskému využívání obrázků, úryvků a dalších děl.

 • Různé možnosti/nástroje pro různé lidi/uživatele:
  – respektujeme různost potřeb každého jednotlivce. Z tohoto důvodu jsou na portálu k dispozici různé nástroje a možnosti publikování a tvorby obsahu, které mají umožnit nalézt každému to, co mu nejvíce vyhovuje.
 • Co nejvíce se přiblížit potřebám uživatelů a najít osobní přístup:
  – naší snahou je stále reagovat na potřeby učitelů tak, abychom jim usnadňovali práci. Chceme se potkávat, a to nejen ve virtuálním prostředí Metodického portálu, ale i při osobních setkáních, v rámci kterých budeme naslouchat a zároveň přinášet podněty.

Tento příspěvek zazněl na regionálních konferencích Metodického portálu, které proběhly na podzim 2009

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek