Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Desatero domácí ekologie

Desatero domácí ekologie

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Mirka Gardoňová
Během projektu si žáci uvědomí důležitost ekologického chování každého z nás v běžném životě. Výsledkem práce je vytvoření ekologického nápadníku pro domácnost, který si žáci odnesou domů a jeho obsah se snaží uplatňovat v praxi. Projekt obsahuje řadu námětů na činnosti v nejrůznějších předmětech.

Cíl výuky

Téma „Desatero domácí ekologie” jsem vybrala s cílem rozvíjet u žáků ekologické myšlení. Cílem bylo uvědomění si závislosti člověka na přírodě. Žáci řešili praktické úkoly a hledali způsoby ekologického chování v každodenním životě. Tento dlouhodobý projekt nabízí velké množství činností souvisejících s probíraným učivem, které si žáci mohou osvojovat a procvičovat přímo v praxi.

Žáci se během projektu věnují těmto oblastem:

 • voda
 • odpady
 • energie
 • ovzduší
 • spotřební zboží
 • doprava

Na závěr projektu sepíší svá doporučení do Desatera domácí ekologie, které rozmnoží, každý žák si ho odnese domů pro své rodiče a známé.

Projekt byl realizován ve čtvrtém ročníku během jednoho měsíce s 23 žáky, kteří jsou zvyklí pracovat ve skupinách i na projektech. Kromě vícehodinových bloků, které se věnovaly jednotlivým oblastem ekologie, se daná problematika prolínala téměř do všech předmětů a vyučovacích hodin.

Motto: Mysleme na Zemi, na nic už nečekejme a začněme u sebe.

1. VODA

 • sledování diagramu spotřeby vody, matematické výpočty, cenové kalkulace

Žáci zjišťovali ve svých domovech kde mají měřidlo spotřeby vody, kolik jí jejich domácnost denně spotřebuje a kolik za ni zaplatí. Svá pozorování zapisovali do tabulky (domácí úkol). Ve škole jsme potom společně vypočítali průměrnou spotřebu vody na jednu domácnost a sestavili diagram.

den

 

 

 

 

 

 

spotřeba vody

 

 

 

 

 

 

cena

 

 

 

 

 

 

 • diskuze na téma úspory vody v domácnostech – návrhy jsme zapisovali na nástěnku
 • hledání kapajících kohoutků v budově školy (výpočty ztrát)

Žáci se rozdělili do skupinek po třech a jejich úkolem bylo objevit kapající kohoutek a odměřit nakapanou vodu během jedné minuty pomocí odměrného válce. Po návratu do třídy jsme všechny poznatky sesumarizovali a vypočítali ztráty pitné vody v naší škole za den, měsíc a rok, včetně finančního vyčíslení. Svá zjištění žáci tlumočili i panu školníkovi s žádostí o zjednání nápravy.

 • práce s odborným textem (dostupná literatura, internetové odkazy)
 • sumarizace doporučení

2. ODPADY

 • anketa „Třídíte odpad?” v místě bydliště a její statistické vyhodnocení

Žáci za domácí úkol oslovili každý 10 rodin ve svém okolí a zjišťovali odpovědi na otázky – Třídíte odpad? Který? Proč? Výsledky jsme opět společně vyhodnotili pomocí sloupcového diagramu a učinili závěr, že lidé v našem městě se snaží třídit odpad (hlavně plasty, papír, sklo a nápojové kartony). Výhodou je dostatečné množství kontejnerů.

 • zmapování umístění kontejnerů na tříděný odpad a jejich zakreslení do plánku města

Do velké mapky našeho města, kterou jsme umístili na nástěnku, žáci zakreslovali rozmístění nádob na tříděný odpad pomocí barevných puntíků (respektovali jsme přitom barvu kontejnerů).

 • diskuze na téma proč a jak třídit odpad
 • psaní povídky na téma Kam s ním?
 • odhady doby rozkladu některých materiálů v zemi – můžete vytvořit hřbitov odpadků (to však bylo již součástí jiného projektu na naší škole)
 • práce s odborným textem (na internetu najdete velké množství materálu) matematické výpočty

Žáci dostali tyto vstupní informace: Když do kontejneru vytřídíme dvacet kusů dvoulitrových PET lahví, je to přibližně 1 kg. Pro výrobu jednoho velkého trička stačí 5 kusů, pro tepelnou výplň zimní bundy nebo výroby jednoho svetru 20 kusů a na výrobu 1m2 koberce je potřeba 60 kusů těchto dvoulitrových lahví. Tvořili jsme různé slovní úlohy a zamýšleli se nad užitečností recyklace.

 • sumarizace doporučení

3. ENERGIE A JEJÍ ÚSPORY

 • měření teploty vzduchu ve škole i doma (obytné místnosti, chodby apod.)

Každý žák dostal následující úkol: Změř teplotu a doplň následující tabulku.

Školní třída

Školní chodba

Tvůj pokoj

Ložnice

Koupelna

Obývací místnost

Chodba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • způsoby vytápění a ohřevu vody v jednotlivých domácnostech – vliv na životní prostředí

Žáci se rozdělili do skupin podle způsobu vytápění svých domácností a proběhla diskuze, ve které skupinky obhajovaly a naopak kritizovaly daný způsob vytápění. Na závěr jsme se snažili najít co nejekologičtější způsob.

 • diskuze na téma úspory elektrické energie v domácnostech

Žáci navrhovali různé způsoby úspory elektrické energie, které jsou schopni ovlivnit. Návrhy jsme zapisovali na nástěnku a využili jsme je při tvorbě ekologického nápadníku pro domácnost.

 • zadání úkolu pro rodiče (udělejte si alespoň jeden den bez televize, vzniklý čas věnujte hrám a povídání s námi)
 • sumarizace doporučení

4. OVZDUŠÍ

 • monitorování zdrojů znečištění ovzduší ve městě (procházka městem a zaznamenávání zdrojů znečištění ovzduší)
 • ekologické způsoby vytápění
 • sumarizace doporučení

5. SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ

 • uspořádání výstavky předmětů na jedno použití a jejich ekvivalentů šetrnějších k životnímu prostředí (šlo o to, aby si žáci uvědomili nevhodnost používání takovýchto předmětů a uměli je nahradit)
 • diskuse na téma obaly

Navštívili jsme některé obchody a sledovali jsme obaly výrobků. Následně jsme se zamýšleli nad vhodností materálů a nad jejich tříděním a následnou recyklací. Velkou pozornost jsme věnovali igelitovým nákupním taškám, které nás zaplavují a které lze nahradit taškami látkovými, které používáme dlouhou dobu. Doporučuji vyrobit si společně jednoduchou plátěnou tašku nebo ji pro každého zakoupit a ozdobit. Způsobů je mnoho (barvy na látku, výšivka, ubrousková technika...). Žáci k tašce získají vztah, budou ji rádi nosit nebo ji mohou na závěr projektu věnovat spolu s ekologickým nápadníkem mamince.

 • sumarizace doporučení

6. DOPRAVA

 • přehled dopravních prostředků a jejich seřazení dle vlivu na životní prostředí
 • kresba a popis fungování ekologického vozidla dle vlastní fantazie (výtvarná výchova, sloh – popis předmětu)

Všechna vozidla jsme si představili a vytvořili z nich povedenou nástěnku.

 • zamyšlení se nad otázkou: „Kdyby se naše rodina mohla uskromnit a nepoužívat auto?”
 • diskuze a náměty pro doporučení do ekologického nápadníku pro domácnost
 • sumarizace doporučení

Na závěr celého projektu jsme se věnovali zpracování jednotlivých doporučení. Žáci se rozdělili do šesti skupin a každá se věnovala jednomu tématu. Žáci vše zapisovali pomocí počítače, graficky upravovali a doplňovali  obrázky, ilustracemi a hesly. Výslednou brožurku jsme rozmnožili a žáci si ji odnesli domů.

Zbývajících oblastí desatera jako jsou ZDRAVÍ, STRAVA, PŘÍRODA A ÚCTA K ŽIVOTU jsme se dotkli (vzhledem k velké časové náročnosti) jen okrajově a budeme se jimi zabývat v některém z příštích ekologických projektů.

Reflexe

Téma domácí ekologie a vztah člověka k životnímu prostředí se ukázalo pro žáky velmi zajímavé. Jeho bezprostřední propojení s praxí a hledání praktických řešení ekologických problémů je bavilo. Uvědomovali si smysluplnost své práce a tvorba ekologického nápadníku pro rodiče a známé jim dávala pocit důležitosti, ale také velké odpovědnosti. Doufám, že kladný vztah k životnímu prostředí, který při projektu získali, jim vydrží co nejdéle a zásadami, které formulovali do našeho „Desatera domácí ekologie” se budou alespoň částečně řídit.

Projekt byl časově náročný. Žáci při něm byli nuceni spolupracovat, komunikovat, společně pracovat a tvořit, ale také si práci dělit a organizovat. Do projektu by mohla být zahrnuta i exkurze (například skládka odpadu, čistírna odpadních vod apod.) Doporučuji získat pro realizaci části projektu i některého z rodičů, či uspořádat třídní soutěž „O nejekologičtější” rodinu. Vznikne tak ještě větší provázanost teorie s každodenní praxí a práce bude pro žáky ještě zajímavější.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc23 kBPříloha – Desatero
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek