Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Fungující domácnost – jak sestavit rozpo...

Fungující domácnost – jak sestavit rozpočet

Příspěvek ukazuje způsoby sestavování domácího rozpočtu, velké množství proměnných, které tento cíl a nezbytnost ovlivňují, možná úskalí půjček, které současný naplněný trh nabízí, a s tím související situace, ve kterých se může taková rodina snadno ocitnout.

Cíl výuky

Žáci základních škol jsou v převážné většině ještě plně zaopatřováni ze strany rodičů, a proto příliš nevnímají pozadí určitého životního standartu, který pochopitelně chápou jako samozřejmost. Přestože přicházejí v běžném praktickém životě často do styku se situacemi a termíny, které se rodinného financování týkají, nemají však žádné širší povědomí o souvislostech a komplikovanosti mikroekonomických vztahů, které jsou pak jistým zrcadlem funkčnosti makroekonomických subjektů. Každý má možnost být alespoň na chvíli v roli těch, kteří za chod domácnosti nesou odpovědnost. Ve zkrácené formě prochází hlavními momenty rozhodování o sestavení rozpočtu domácnosti. Modelová situace nabízí poměrně velkou variabilitu v rámci časové disponibility, vzhledem k velikosti třídy, rozložení sociálních vrstev ve třídě a také s ohledem na míru podrobnosti finálního rozpracování.

Žáci vytvářejí rozpočet pro svoji fiktivní domácnost (rodinu) pro období 3 kalendářních měsíců (3 x 30 dní) na základě počtu členů a jejich nároků, aktuální ekonomické situace, míry zadluženosti, pozice v zaměstnání a výše příjmů. Každému jsou losem určena místa v 2 – 5 členné rodinně (popř. partnerském soužití), příjmy a sociální status (popř. mateřská dovolená, invalidní či vdovský důchod) a fixní náklady na domácnost. Na fiktivním trhu existuje také vytvořený imaginární systém půjček a hypoték pro konkrétní potřeby a požadavky dané domácnosti, a s tím související skupinové úkoly (bydlení, strava, ošacení, vzdělání, volnočasové aktivity a další). V následujících hodinách je proveden rozbor a zhodnocení funkčnosti výsledných rozpočtů (zda byl vytvořen rozpočet vyrovnaný, schodkový či přebytkový) a vytyčení základních zásad při jejich sestavování (autoreflexe skupinové a samostatné práce).

Pracovní listy (podklady) jsou k dispozici v příloze příspěvku

Losovací lístky

Popis a struktura rodin (příjmy)

Strava, bydlení, hypotéky a úvěry + ÚKOLY

Příprava + vytyčení hlavních požadavků (popř. vysvětlení termínů a pojmů)

Žáci si vylosují pozici v jednotlivých domácnostech (rodinách). Každá domácnost obdrží po ukončení motivační části detailní podklady a strukturu (Rodina A – G), ve které po vzájemné dohodě vyplní zbývající údaje. Je potřeba znát přesný počet žáků ve třídě (osob) a zvolit tak odpovídající složení domácností (rodiny jsou 2 až 5 členné a není potřeba využít všechny předpřipravené struktury A - G, naopak některé mohou být použity vícekrát). Je také vhodné při výběru volit určité strategie a postupy, které reflektují složení cílové skupiny (s ohledem na žáky slabší a nadanější).

Žáci vystupují v rolích jednotlivých členů rodiny. Každý hájí své priority (děti – sunar, pleny, kapesné, koníčky X dospělí – zájmy, kvalitní potraviny, dovolená) a zároveň vnímá potřeby ostatních a především pevně stanovené výdaje spojené se zachováním funkčnosti a chodu domácnosti. Je potřeba stanovit si priority – nejprve co musím, poté co chci...

Introduction (motivační část)

1) Formou brainstormingu zjišťujeme, co si žáci pod pojmem „rodinný rozpočet“ představují a jaký je jejich celkové povědomí o dané problematice (zaznamenáváme jednotlivé návrhy, popř. vytváříme myšlenkovou – pojmovou mapu).

2) ČT24 - 168hodin - Jiří Paroubek – tisková konference - vysvětlení příjmů. Dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=CH6o4j07-qs

(Vstupní motivační video, částečně úsměvné a pro odlehčení pracovní atmosféry – nejedná se o prezentaci politické strany či názorů, jde o vyjádření osoby veřejně činné o příjmech, výdajích a celkovém hospodaření jedné domácnosti.)

1) Samostatná skupinová práce:

Žáci zjišťují souhrn příjmů své domácnosti a na základě domluvy vybírají z volitelných komodit a nemovitostí (rozhodují mezi koupí na hypotéku a pronájmem) tak, aby jejich domácnost nevykazovala ztrátu (pokud jsou nuceni zažádat o spotřebitelský úvěr či hypotéku, musí být při stanovování výdajů tato částka - měsíční splátka+poplatek – zohledněna od 2. měsíce).

2) Skupinová prezentace výsledků:

Žáci (rodina) ostatním prezentují svoji domácnost jako mikroekonomicky fungující subjekt, který má své nároky a potřeby a s nimi spojené výdaje. Zdůvodňují, proč a jakým způsobem vybírali zvolené postupy pro úspěšné sestavení (pokud možno vyrovnaného, popř. přebytkového) rozpočtu své domácnosti, a do jaké míry se jim jejich záměr zdařil, popř. jaké hlavní problémy řešili.

Na závěr (po prezentacích) následuje metoda volného psaní – žáci formou volného toku myšlenek hodnotí výsledky své vlastní práce, pocity při ní, navrhují možné inovace či změny (vylepšení).

Reflexe

Doporučuji dobře zvážit výběr cílové skupiny, vyzrálost a znalosti žáků. Částečně kontroverzní se může zdát video v motivační části, jedná se již o vyjadřování určitého postoje a tudíž by se mohlo zdát jako subjektivně zabarvené a neobjektivní. Problematické mohou být také jednotlivé úkoly a výpočty, zde se nabízí korigování ze strany vyučujícího. Většinou se však spíše jedná o numerické chyby, než chyby v postupu a nepochopení zadání. Příspěvek může také sloužit jako úvod k nadstavbovému učivu: typy pracovních poměrů, práva spotřebitele, pojištění, rizika půjček, rizika podnikání, inflace a další.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek