Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Chování v krizových situacích

Ikona prakticky

Chování v krizových situacích

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Marie Magerová
Anotace: Námět pro náplň dne s integrovanou výukou, kde žáci procvičí poskytnutí první pomoci, chování v krizových situacích, řešení problémových úkolů. Den byl realizovaný v rámci pobytu ve škole v přírodě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » práce v realizačním týmu
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Figurína k nácviku umělého dýchání, obvazový cvičný materiál, šátky, výtvarné pomůcky – tempery, voskovky, fixy, plátno pro výrobu vlajky, psací potřeby pro každou skupinu, kartičky s popisem věcí pro evakuační zavazadlo, krepový papír, toaletní papír (pro hru), 5 nádob na „latríny", kartičky s názvy průjmů.
Klíčová slova: první pomoc, řešení problémových úkolů

Cíl – upevnění a procvičení praktických dovedností nutných k ošetření zranění, evakuaci osob, transportu raněného a odpovědného chování v krizových situacích, jakými mohou být jednak situace vyvolané neodpovědným chováním lidí (požár, výbuch) nebo působením přírodních živlů (zemětřesení, povodně apod.).

Realizované kompetence:

KK – domluva na práci ve skupině, diskuze nad řešením úkolů, cvičení v argumentaci, hodnocení a sebehodnocení
KU – upevnění a shrnutí poznatků z předmětů prvouka a přírodověda
KSP – spolupráce ve skupině, podíl na práci skupiny, pomoc a spolupráce členů skupiny
KP – podíl na praktických činnostech při plnění úkolů, dokončení úkolu, časové rozvržení práce
KO – poskytnutí pomoci druhému při ohrožení zdraví a života patří k občanským povinnostem, demokratický přístup při volbě vedoucího skupiny

Organizace – věkově smíšené skupiny žáků 1. – 5. ročníku ( 12 – 14 členů skupiny).

Metody – prožitková pedagogika, řešení problémových úkolů, skupinová práce, praktické činnosti, výtvarné činnosti, pohybové hry.

 • Část A. Prožitková pedagogika ve skupinách (2 bloky po 45 minutách)
 • Část B. Praktické činnosti na stanovištích, skupinová práce (5 bloků po 15 – 20 minutách)
 • Část C. Výtvarné a pracovní činnosti, ústní prezentace (2 bloky po 45 minutách)
 • Část D. Soutěž na téma chování v krizových situacích (cca 1,5 – 2 hodiny)
 • Část E. Pohybová hra – Průjmy (cca 45 minut)

Část A – Prožitková pedagogika

Motivace – V případě různých živelních katastrof je vyhlášován 3. stupeń nebezpečí. Jsme tu daleko od domova a možná bychom mohli zkusit, jak bychom byli na takové situace připraveni. Skupiny se musí stát týmem, záchranným oddílem, který má za úkol řešit úkoly, které mohou v takové situaci nastat. Je nutné nejdříve zvolit vedoucího každé skupiny a její další členy a je proto nutné se navzájem dobře poznat. Zařadíme hry pro posílení psychické odolnosti

(Zdroj: PORTMANNOVÁ, Rosemarie. Hry pro posílení psychické odolnosti, Praha : Portál, 2001, ISBN 80–7178–607)

 • Co jsem – co umím – co mám
 • Moje silné a slabé stránky
 • To dobře umím
 • Jsem na sebe hrdý

Po absolvování her skupina zvolí vedoucího a rozdělí si role ve skupině pro krizové situace.

Motivace – Více jste se poznali, ale každý záchranný tým musí především umět dobře spolupracovat. Z připravených tabulek se nejdříve domluvte, které vlastnosti by měl mít nositel dané role v týmu a potom zvolte způsob, jak si role v týmu rozdělíte. Zdravotníků i členů týmu může být samozřejmě víc.

Met. poznámka: Každá skupina dostane v obálce názvy rolí v týmu a rozstříhané lístečky s vlastnostmi, které vyhovují jednotlivým rolím. Několik lístků může být prázdných a tým může další vlastnosti dopsat. Způsob, který zvolí pro určení jednotlivých rolí je zcela v kompetenci skupiny. Naši žáci jsou poměrně zvyklí pracovat ve skupině a ovládají už způsoby demokratického rozhodování. Učitel v případě potřeby může přijmout roli koordinátora, aby skupina zvládla rozvržení rolí v přiměřeném čase.

Vedoucí

 

 

 

 

 

Mluvčí

 

 

 

 

 

Zdravotník

 

 

 

 

 

Člen týmu

 

 

 

 

 

Je rozhodný, ostatní ho respektují

 

 

 

 

 

Respektuje názory ostatních, raději se podřizuje

 

 

 

 

 

Je ke druhým ohleduplný

 

 

 

 

 

Raději poslouchá, než velí

 

 

 

 

 

Umí organizovat a řídit ostatní

 

 

 

 

 

Umí se dobře vyjadřovat, vysvětlovat

 

 

 

 

 

Pomáhá druhým

 

 

 

 

 

Nebojí se zranění, není mu odporná krev

 

 

 

 

 

Umí podpořit druhé

 

 

 

 

 

Umí ostatní uklidnit

 

 

 

 

 

Umí ostatní povzbudit

 

 

 

 

 

Je na něho spolehnutí

 

 

 

 

 

Umí spolupracovat ve skupině

 

 

 

 

 

Hlídá dokončení úkolu

 

 

 

 

 

Je rychlý a pohotový

 

 

 

 

 

Nebojí se vyjádřit svůj názor

 

 

 

 

 

Část B – Praktické činnosti na stanovištích

Motivace – Než může být nový tým záchranářů nasazen do akce, většinou musí projít náročným výcvikem, kde si ověří svoje dovednosti. Proto i my si musíme osvěžit to, co už známe nebo umíme z hodin prvouky a přírodovědy, popřípadě se pokusíme naše dovednosti ještě zdokonalit, abychom uspěli v konkurenci ostatních týmů, pokud to bude situace vyžadovat.

Každá skupina postupně projde všemi stanovišti. Na stanovišti je navozena konkrétní situace k jednotlivým tématům (zpráva, krátký příběh), kterou žáci mají řešit. Skupina má čas na přípravu a domluvu, jak by postupovala, potom konkrétně simuluje řešení. Pro kontrolu jsou na každém stanovišti k dispozici demonstrační obrázky pro první pomoc, kde si skupina zkontroluje správný postup a řešení. Za každý podstatný bod v dodržení postupu při první pomoci je bod. Skupina si tak sama spočítá, jaké bodové hodnocení by získala, ale do konečného denního hodnocení není potřeba tyto body evidovat, protože odpoledne absolvují žáci soutěž s podobnou tématikou, jde pouze o přípravu.

Met. poznámka: Čas na jednotlivých stanovištích je vymezen na 20 minut. V průběhu práce podle časových možností na stanovištích učitel klade před žáky další drobné problémy, např. čím nahradit chybějící zdrav. materiál, jak si poradit v jiném prostředí, ve kterém by se daná situaci mohla opakovat. Nejdéle trvá praktický nácvik umělého dýchání, pokud se mají vystřídat všichni členové skupiny. Situace při pobytu na škole v přírodě umožńuje volnější režim střídání skupin a v případě časové proluky jednoduše řešíme zařazením krátkých pohybových her těch družstev, která jsou hotová.

 1. Stanoviště: První pomoc při ošetření zlomenin, vymknutí, pravidla  transportu raněného v terénu
 2. Stanoviště: První pomoc při krvácení a jiných drobných poraněních
 3. Stanoviště: Nácvik umělého dýchání a masáže srdce
 4. Stanoviště: Pravidla pro evakuaci, obsah evakuačního zavazadla (viz příloha), signály
 5. Stanoviště: Pravidla ochrany zdraví při pobytu v přírodě – hygiena oblékání, obutí, ochrana před klíšťaty, úžeh, úpal, pitný režim

Část C – Výtvarné a pracovní činnosti, ústní prezentace

Motivace Záchranné týmy musí mít připraveny pro případ nasazení do akce nejen všechny potřebné věci, ale také svou vlajku, která by měla vyjadřovat charakteristiku jejich týmu a jeho náplň. Vaše vlajka a to, jaký tým si vytvoříte, vás bude provázet  do závěrečného soutěžení o nejlepší záchranný tým.

Skupina libovolnou technikou vypracuje na plátno vlajku, mluvčí po dokončení práce demonstruje vlajku, sdělí ostatním skupinám, jaký název pro tým zvolili a proč, co jejich tým charakterizuje, co je jeho náplní a vedoucí také ústně zhodnotí, jak se zatím na společné práci podíleli jednotliví členové týmu a jak pracoval tým jako celek. Ostatní skupiny přihlížejí ústní prezentaci a v závěru této části se zhodnotí skupiny navzájem. Daná kritéria obodují stupnicí od 5 bodů (nejlepší) do 1 bodu (nejhorší). Na návrhu počtu bodů pro ostatní skupiny se opět musí celá skupina demokraticky shodnout.

Kritéria pro hodnocení části C

Skupina ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

 

 

 

 

Výtvarné zpracování vlajky – bylo zajímavé, hezky provedené, dokončené?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak proběhla ústní prezentace – vystihl mluvčí zaměření týmu, mluvil srozumitelně, smysluplně? Vystihl poslání a náplň týmu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vedoucí popsal práci svého týmu? Věděl, jak kdo pracoval ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy z projektového dne Chování v krizových situacích

Část D – Soutěž Chování v krizových situacích

Motivace – Jsme ohroženi, blíží se povodeń. Je vyhlášena evakuace. Tým musí nastoupit v co nejkratším čase s připraveným evakuačním zavazadlem.

Úkol 1. Jednotlivé týmy musí co nejrychleji obstarat a mít  připraveno v určeném čase evakuační zavazadlo, které může obsahovat konkrétní věci nebo alespoň lístek s popisem dané věci. Hodnotí se každá správná věc v zavazadle 1 bodem.

Met. poznámka: Vzhledem k tomu, že tyto činnosti probíhaly na škole v přírodě, mohli žáci využít skutečných zvazadel i skutečných věcí a jen ty věci, které neměli k dispozici na pokojích, nahradili lístkem s popisem věci. Počet věcí v evakuačním zavazadle může být dosti velké číslo, můžeme proto bodování zjednodušit a obodovat opět jen pořadí skupin podle počtu uvedených věcí.

Motivace Při evakuaci většinou velmi záleží na tom, jak rychle je provedena, aby byli včas a všichni přesunuti na bezpečné místo. Je proto potřeba být ve střehu, soustředit se, vyhodnocovat získané informace, kam je potřeba se přemístit.V okamžiku evakuace musíme brát ohled zejména na děti, starší, nemocné nebo slabé.

Úkol 2. Po kontrole evakuačního zavazadla obdrží skupiny zprávu s popisem trasy (psané šifrou), kam se musí přesunout. Je hodnocen čas (vyluštění zprávy a organizace přesunu na určené místo). Skupinám je před startem sděleno, že musí postupovat jako tým a čas příchodu na určené místo se hodnotí pouze pokud skupina dorazí pohromadě (žáci musí brát ohled i na nejslabší členy skupiny). Učitel, který skupinu očekává na místě, zaznamenává čas a po konzultaci s ostatními učiteli a porovnání časů i organizovanosti všech skupin získává skupina body v rozmezí 5 – 1 (5 nejlepší, 1 – nejslabší).

Met. poznámka: Každá skupina byla zprávou odeslána na jiné místo v okolí střediska ve srovnatelné vzdálenosti a to takové, aby byli žáci schopni vlastními silami provést transport raněných. Na místě je očekával učitel, monitoroval počínání skupiny a dohlížel na bezpečnost a provázel je potom při dalším úkolu č. 3 na cestě zpět do střediska.Ve středisku skupiny očekával zdravotník a spolu s učiteli hodnotil provedení úkolu.

Motivace – Evakuace byla provedena, ale přes všechnu snahu při ní došlo ke zraněním. My jsme zde jako záchranný tým a máme nyní vyřešit první pomoc, ošetření a transport zraněných zpět do střediska, které už je bezpečné.

Úkol 3. Tým obdrží na místě (kam dorazí) obálku s popisem zranění, která mají ošetřit, případně transportovat zpět do střediska. Vzhledem k tomu, že týmy jsou tvořeny smíšenými skupinami 12 – 14 žáků 1. až 5.roč,  je mezi nimi vždy několik žáků 1. – 2. ročníku, kteří přebírají roli figurantů.

1. zlomená lýtková kost – ošetření, přesun
2. zraněná hlava – nechodící raněný, pouze přesun
3. zlomená kost loketní – pouze ošetření
4. vymknutý kotník – pouze ošetření
5. žilné krvácení v oblasti zápěstí – pouze ošetření

Boduje se rychlost splnění úkolu a správnost ošetření a postupu při transportu. Tým musí pro transport raněného využít možností, které jim nabízí les, případně to, co mají žáci u sebe – šátek, oblečení, popř. v evakuačním zavazadle, které má každá skupina u sebe. Ošetření na místě hodnotí učitel a monitoruje způsob přesunu, konečné hodnocení provádí ve spolupráci se zdravotníkem.

Hodnocená kritéria

Body

Pořadí, ve kterém skupina dorazí zpátky do střediska

5 bodů nejrychlejší, ostatní podle pořadí 4, 3, 2, 1

Správnost ošetření č. 1., 3., 4., 5.

Za každé správné ošetření 1 bod

Vyřešení transportu u č. 1.a 2 – správnost, nápaditost, koordinace týmu, spolupráce

V rozmezí 1 – 3 body za č. 1
V rozmezí 1 – 5 bodů za č. 2.

Motivace Jsme zpátky v bezpečí, situace ohrožení pominula, ale k úrazům a ohrožení života dochází i v běžném životě, například při zacházení s elektrospotřebiči, při sportu nebo zábavě. Ke ztrátě života nebo trvalému poškození zdraví může dojít během několika minut a my bychom měli vědět, jak si během těchto několika minut máme počínat.

Úkol 4. Při příchodu do střediska poskytnou první pomoc raněnému el. proudem, který nedýchá a nepracuje mu srdce – boduje se správný postup a provedení i součinnost a rychlost týmu.

Boduje se – uvolnění a kontrola dýchacích cest a jazyka – 1 bod, správný náklon hlavy – 1 bod, frekvence a správnost vdechování – 1 bod, frekvence masáže srdce – 1 bod.

Závěrem této části se sečte bodové hodnocení úkolů 1. až 4.

Nácvik poskytnutí první pomoci
1. Nácvik poskytnutí první pomoci

Část E. – Pohybová hra – Průjmy

Motivace – Při živelních katastrofách bývá velkým problémem hygiena a často vypukají nejrůznější epidemie a také průjmy. A ještě je jich několik druhů. Nejdůležitější je dostat se včas na latrínu – WC. A toaletní papír se stává otázkou života a smrti. Která skupina zvítězí i v této soutěži?

Příprava – Do vymezeného území umístíme latrínu (= ešus s cedulkou Latrína) s papírky. Pro každého hráče připravíme tři útržky toaletního papíru. Vždy asi 3 hráči ze skupiny se stávají průjmy a každý z nich si vymyslí svůj typ (řídký, zelený, nekonečný...), napíše si ho na cedulku a připevní si ho na záda. Na pokraji území zřídíme stanoviště pro „latringirl." Jeden hráč z každé skupiny se stává zácpou a vypraví se na odlehlý kraj hracího území. Průjmy se pohybují po hracím území, chytají hráče, a ti jim, pokud jsou chyceni musí odevzdat 1 dílek toaletního papíru. Průjem nesmí obrat 2x po sobě stejného hráče. Je zřejmé, že průjmy nebudou chytat hráče ze svého družstva, stejně jako zácpa nesmí zásobovat náhradními dílky hráče svého družstva. V průběhu hry se hráči, kteří představující průjmy, mohou v v okamžicích, kdy vedoucí vyhlásí přestávku, vyměnit. Úkolem hráčů je najít latrínu a poté získat co nejvíce potvrzení o její návštěvě – musí dojít na latrínu, vzít jeden lísteček, dojít za „latringirl", nechat si lísteček potvrdit a mohou jít znovu. Ovšem protože je zrovna čas průjmů, je třeba být obezřetný. Každý hráč má na počátku 3 toaletní papíry (= životy). Pokud hráče chytne průjem, sebere mu 1 dílek toaletního papír. Pokud někoho chytne průjem a on nemá toaletní papír, je vyřazen ze hry a jde (imaginárně) provést očistu – zůstává 3 minuty mimo hru. Poté  mu může být vydán další kus papíru se 3 dílky (životy). Průjmy nesmí příliš blízko k latríně a k latringirl. Pokud hráči dochází toaletní papír, má ještě šanci, že chytne zácpu. Ta se pohybuje po hracím území a má u sebe zásobu toaletního papíru. Pokud je hráč představující zácpu chycen, vydá 1 díl toaletního papíru. Potvrzené lístečky skupiny odkládá na svoje vyhrazené místo.

Skupině se kolektivně sečítá počet získaných potvrzených lístečků a boduje se celkové umístění skupiny.

Na závěr dne se sečtou body jednotlivých hodnocených disciplín a večer při společném posezení se každá skupina domluví a krátce odpoví na několik otázek. Svoje odpovědi vystaví na nástěnku s tabulí celkového hodnocení.

Dozvěděli jste se dnes něco nového? Myslíme si, že něco z toho můžete v životě potřebovat? Co se vám líbilo nebo vás bavilo? Co se nám nelíbilo nebo nás nebavilo? Myslíte si, že jste pracovali jako skutečný tým?

Citace a použitá literatura:
[1] - PORTMANNOVÁ, Rosemarie. Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha : Portál, 2001. 104 s. ISBN 80-7178-607-1. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc47 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 01. 2010
Zobrazeno: 13296krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAGEROVÁ, Marie. Chování v krizových situacích. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2010, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7061/CHOVANI-V-KRIZOVYCH-SITUACICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.