Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jazyková rozcvička

Ikona prakticky

Jazyková rozcvička

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Hesová
Anotace: I jazyk potřebuje rozcvičku! Zkuste si:
Podkopeme my ten Popocatepetl tunelem, nebo nepodkopeme my ten Popocatepetl tunelem? Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: CD přehrávač, CD Zutí provádím s chutí, které je přílohou stejnojmenné knihy Jany Koubkové.
Klíčová slova: artikulace, výslovnost, jazykolam

Spisovná a pečlivá výslovnost v mateřském jazyce je často vnímána jako samozřejmá dovednost. V praxi se ale můžeme přesvědčit o tom, že o takovou samozřejmost nejde. Jak mohou žáci svoji výslovnost vylepšit? Jedním z předpokladů je, že žáci vědí, proč je kvalitní výslovnost důležitá. Toto zdůvodnění nemusí vycházet pouze od vyučujícího, argumenty mohou hledat i sami žáci, např. při skupinové práci. Doporučuji provázat potřebnost kvalitní výslovnosti s využitím v různých profesích.

Motivace – skupinová práce žáků

Cílem je upozornit na propojení výslovnosti s různými profesemi. Žáci pracují ve skupinkách po 4, pokud by si skupinky vybraly shodné profese, vyučující zajistí pestrost práce. Žáci vypracují úkoly na poster, který pak představí před třídou.

 1. Vyberte si jedno povolání, ve kterém je velmi důležitá správná výslovnost (moderátor, herec, zpěvák, novinář, učitel, politik, tiskový mluvčí, průvodce ...). Vybrané povolání napište do středu posteru.
 2. Na levou stranu od povolání vypište důvody, proč je správná výslovnost pro výkon tohoto povolání důležitá. Tyto důvody formulujte kladně.
 3. Na pravou stranu od povolání vypište důsledky nesprávné výslovnosti při výkonu toho povolání. Tyto důsledky formulujte záporně.
 4. Představte práci skupiny.

Jazyková rozcvička

Následující aktivity slouží ke zkvalitnění výslovnosti (nejen u žáků). Vzhledem k tomu, že hlas je základním nástrojem pedagoga, tak může být jazyková rozcvička dobrou průpravou i pro učitele. Jazyková rozcvička nemusí být dlouhá, ale může být zábavná. Doporučuji ji zařazovat opakovaně, a to jako průpravu k učivu, kde je kvalitní výslovnost potřebná (např. mluvní projev, zvuková stránka jazyka, přednes literárních textů, recitace, drama, tvorba mediálních sdělení – „televizní noviny"). Inspirací pro následující aktivity mi byl seminář Mgr. Hany Hronové s názvem Hlas jako základní nástroj pedagoga, kterého jsem se zúčastnila v roce 2006.

Jazykové rozcvičce by měla předcházet rozcvička hlasová. Ta se většinou skládá z těchto kroků:

1. Držení těla

Uvědomit si postoj svého těla, nalézt těžiště, uvolnit se. K tomuto se velmi často využívá představa loutky. Žák zavře oči a představí si, že je loutka, které jde z hlavy vodící provázek ovládaný vodičem loutky. Takto se prochází po místnosti.

2. Dýchání

Soustředíme se na dýchání, na pohyb bránice. Pomůže nám představa balónku, kdy máme dlaň na bránici a představujeme si, že se nádechem tento balonek nafukuje a výdechem vyfukuje. Nebo můžeme vyzkoušet sfoukávání „svíček" na jeden nádech.

3. Naladění hlasu

Cílem je rozhýbat masku neboli soubor rezonančních dutin. Můžeme si představit velkou žvýkačku, kterou se snažíme rozžvýkat. Nebo si žáci mohou představit lva, který se nejprve mračí (má stáhnuté obličejové svaly) a pak zařve (vypne obličejové svaly, vypoulí oči). Účinné je také tzv. bzučení – představit si, že zvuk se soustředí v čele, u kořene nosu. Při správném bzučení by nás měly brnět rty.

Pokud byste si sami nebyli v hlasové rozcvičce jistí, může Vám prostřednictvím CD pomoci také naše přední jazzmanka, Jana Koubková. Součástí její knihy Zutí provádím s chutí1 je CD, kde můžete najít skladbu Vokální aerobic (skladba 31). Společně s Janou Koubkovou mohou žáci projít od rozdýchávání přes odkašlávání, zívání, bzučení až po pouštění tónů. Ve druhé půlce Vokálního aerobicu se trénuje artikulace, závěrem se žáci spolu s Janou Koubkovou mohou ještě zachechtat.

Pokud máme rozcvičený hlas, můžeme přejít k nácviku artikulace a výslovnosti. Můžeme pracovat s celou třídou, ale nácvik lze dát i za domácí úkol, kdy by si jeden text zvolili žáci sami, druhý text by určil vyučující. Doporučuji vybrat takový text, pomocí kterého může žák překonat nějakou svou výslovnostní nepřesnost. Lze tak pracovat na individuálním pokroku.

Výslovnost můžeme s žáky trénovat na následujících cvičeních a jazykolamech. Za dobré zvládnutí je možné považovat, pokud žák jazykolam vysloví bezchybně 3x rychle za sebou. Jazykovou rozcvičku můžeme opět zkusit i s Janou Koubkovou. Z CD ke knize Zutí provádím s chutí by se nám mohly hodit skladby: Má Marie2, Nemohu nemohu3, Kuvruc4 nebo Tenisová5. Další příklady cvičení a jazykolamů:

 1. Cyril vyryl celý celer pro Cecilku cácorinku.
 2. Dají-li medaili dalajlámovi, nebo nedají medaili dalajlámovi?
 3. Hele sele, jak si stele, lehá si jak do postele.
 4. Hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
 5. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
 6. Má máma má málo máku.
 7. Na cvičišti čtyři svišti piští.
 8. Naolejuje-li Julie koleje, či nenaolejuje-li Julie koleje?
 9. Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
 10. Od poklopu ku poklopu kyklop kouli koulí.
 11. Pan Kaplan v kapli plakal, v kapli klaply dveře.
 12. Petr Fletr pletl svetr.
 13. Podkopeme my ten Popocatepetl tunelem, nebo nepodkopeme my ten Popocatepetl tunelem?
 14. Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.
 15. Strč prst skrz krk.
 16. Strýček Šusta si suší švestky.
 17. Utlum tu hudbu a kup tu kupu hub!
 18. Vytři ty tři trychtýře.
 19. Zavři, říkám Řehoři. Řehoř říká – nehoří!
 20. Žížala se pláží plouží, žába touží žíti v louži.

A pokud žáci zvládli jazykovou rozcvičku, můžete přejít například k přednesu nebo čtení zpráv.

Odkazy na skladby vhodné pro jazykovou rozcvičku:

2 KOUBKOVÁ, Jana. Zutí provádím s chutí. Praha : Muzikus, 1999, 127 s.  1 CD-ROM , text strana 28, skladba 7,  ISBN 80–86253–02–3.
3
Tamtéž, text strana 101, skladba 11.
4
Tamtéž, text strana 32, skladba 17.
5
Tamtéž, text strana 121 – 122, skladba 21.

Další doporučená literatura (viz citace 2 – 4)

Citace a použitá literatura:
[1] - KOUBKOVÁ, Jana. Zutí provádím s chutí. Praha : Muzikus, 1999. 127 s. ISBN 80-86253-02-3. 
[2] - SVOBODOVÁ , Marie. Mluv, mluv - zajímáš mě: praktický průvodce mluveným projevem. 1. vydání. Praha : Pragoeduca, 2002. 145 s. ISBN 80-7310-005-3 . 
[3] - NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina. Výslovnostní norma v uměleckém přednesu. 1. vydání. Praha : SPN, 1983. 144 s.  
[4] - ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3. vydání. Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. 178 s. ISBN 80-901660-1-6 . 
Anotované odkazy:
Jazyková nej a jiné hříčkyNa stránkách Literárního doupěte naleznete například nejdelší česká slova, nejdelší věty bez samohlásek a další jazykové zajímavosti a slovní hříčky.
1. mezinárodní kolekce jazykolamůJazykolamy mnoha jazyků.
Zvuková stránka jazykaPracovní list na opakování učiva o zvukové stránce jazyka připravený studenty Pedagogické fakulty UK.
Velká sbírka jazykolamůCílem stránky je nabídnout české jazykolamy. Jazykolamy jsou přehledně uspořádany do seznamu například podle abecedy. Najdete zde i palindromy.
Flamendr - jazykolamyAbecedně řazené jazykolamy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 01. 2010
Zobrazeno: 15821krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.66665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HESOVÁ, Alena. Jazyková rozcvička. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2010, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6777/JAZYKOVA-ROZCVICKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.