Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Odpovědi - Hodnocení žáků a autoevaluace

Ikona teoreticky

Odpovědi - Hodnocení žáků a autoevaluace

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Odpovědi - Hodnocení žáků a autoevaluace
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, autoevaluace, hodnocení žáka, odpovědi

Lze kombinovat hodnocení slovní (např. u "výchov") a známkování?
Možnosti základních způsobů hodnocení žáků řeší školský zákon a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, které připouštějí klasifikaci, slovní hodnocení i kombinaci obou způsobů. To znamená, že lze některé vyučovací předměty klasifikovat a současně některé jiné hodnotit slovně - při dodržení pravidla o převedení slovního hodnocení na klasifikaci při přechodu na SŠ.

 

Jak bude vypadat vysvědčení?
Vzory platných tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka v základní škole jsou stanoveny vyhláškou č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, a to v příloze č. 1 (pro 1. stupeň ZŠ), v příloze č. 2 (pro 2. stupeň ZŠ) a v příloze č. 5 (pro získání základního vzdělání). Další podrobnosti o obsahu a formě tiskopisů vysvědčení jsou stanoveny v § 1 odst. 4 až 7 vyhlášky č. 223/2005 Sb. O tom, jak vyplňovat vysvědčení při výuce podle ŠVP, podrobně hovoří "Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2005/06" čj. 25668/2005-22 (dostupné zde).

 

Lze vydat vysvědčení, které bude kombinací známek (z Čj, M atd.) a slovního hodnocení (výchovy), nebo lze tuto kombinaci používat jen v průběhu roku a na vysvědčení musí být buď známky, nebo slovní hodnocení?
Podoba vysvědčení a jeho vyplňování se řídí Vyhláškou 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání (naleznete na www.msmt.cz / dokumenty ). Nové vzory vysvědčení umožňují jak klasifikaci, tak slovní hodnocení nebo kombinaci klasifikace a slovního hodnocení. Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2005/06 vydalo MŠMT pod čj. 25668/2005-22 (naleznete na www.msmt.cz / základní vzdělávání).

 

V dokumentu ŠVP máme jasně stanovit způsob hodnocení a pak uvést výčet kritérií, která budou pro nás i pro žáky závazná. Je ale nutné popsat kritéria hodnocení podrobně v každém ročníku a pro každý vyučovací předmět?
V první fázi popište stávající systém hodnocení, který ve vaší škole funguje a nebo ten, který chcete zavést. Hodnotit žáka jako individualitu znamená do ŠVP popsat, čeho se hodnocení bude týkat, na co je zaměřené. Mělo by se tedy jednat o obecný popis toho, co bude prioritou. Nastavení systému hodnocení žáků v ŠVP se pro vás stává závazným. Tudíž je v jistém ohledu výhodnější, pokud na začátku do první verze ŠVP uvedete méně než více. Je nutné si uvědomit, že vše, co budete mít v ŠVP, je pro školu závazné a musí být splnitelné. Co se týká popisu kritérií hodnocení pro vyučovací předměty a jednotlivé ročníky, bývá vymezeno v podobě rozpracovaných výstupů, které přesně popisují, čeho má žák na konci ročníku v daném vyučovacím předmětu dosáhnout, jaké dovednosti má prokázat. V rámci kritérií také popište, zda kromě vědomostí budete při výuce hodnotit i způsob skupinové práce, komunikaci mezi žáky, dodržování pravidel apod. Systém a způsob hodnocení se bude neustále vyvíjet, proto bude potřeba na nové trendy v hodnocení žáků a v autoevaluaci školy reagovat i postupnými úpravami.

 

Pro autoevaluační činnosti si škola v této části ŠVP stanovuje (v souladu s § 8, odst. 2, písm. a - f vyhlášky č. 15/2005) oblasti, v nichž bude autoevaluaci provádět (podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků a rodičů na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků; řízení školy, personální práce, kvalita vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům). Znamená to tedy, že škola musí provádět autoevaluaci ve všech uvedených oblastech, nebo si může pro začátek vybrat oblasti třeba 4 a zaměřit se jen na ty?
Podle vyhlášky č. 15 /2005 provádí škola autoevaluační činnost ve všech oblastech, které jsou vymezeny touto vyhláškou (viz § 8, odst. 2, písm. a - f), a to jednou za rok nebo za dva roky. Škola si však může zvolit oblasti, kterým bude věnovat větší pozornost, např. z důvodu nutnosti zlepšení, a ty bude hodnotit v kratších časových úsecích. Další vybrané oblasti pak bude hodnotit každoročně a některé pouze jedenkrát za dva roky.

 

Je možné si zavést na vysvědčení nějakou jinou formu hodnocení, než jsou známky nebo slovní hodnocení? Máme tím na mysli např. body, procenta apod.
Školský zákon č. 561/2004 Sb. umožňuje hodnotit slovně, klasifikací nebo kombinací obou způsobů. Pokud si učitel povede ještě jiné hodnocení (procenta, body, grafické symboly apod.), to samozřejmě může, ale oficiálně na vysvědčení a v ostatní pedagogické dokumentaci se s touto variantou hodnocení nepočítá.

 

Mohou mít různou charakteristiku známky pro 1. a 2. stupeň?
Dnes nikde není oficiálně stanoveno, co se myslí známkou 1, 2 apod. ŠVP poskytuje právě prostor pro to, aby si škola podle vlastních zkušeností a z hlediska potřeb a věku žáků vymezila, co jednotlivé klasifikační stupně znamenají. Z tohoto důvodu je logické a správné, že na 1. a 2 stupni se budete odlišovat.

 

Sebehodnocení žáka je dáno zákonem, nestojí tam však, od kterého ročníku bychom ho měli zavádět. Co s tím?
Zákon skutečně nestanovuje, od kterého ročníku se má zavádět sebehodnocení žáka. To je však jednou z obecných životních dovedností podílejících se na rozvoji osobnosti žáka a na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Tato schopnost je velice důležitá pro uplatnění žáků v dalším studijním, pracovním i osobním životě. Proto je nutné, aby si škola vytvořila konkrétní představu o tom, kdy a jak budou učitelé vkládat sebehodnotící aktivity žáků do jednotlivých vyučovacích předmětů (do života školy). Vhodnými způsoby lze žáky na sebehodnocení připravovat v podstatě od započetí školní docházky.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 4414krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Odpovědi - Hodnocení žáků a autoevaluace. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6649/ODPOVEDI---HODNOCENI-ZAKU-A-AUTOEVALUACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.