Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Odpovědi - Průřezová témata

Ikona teoreticky

Odpovědi - Průřezová témata

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Odpovědi - Průřezová témata
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, průřezová témata, odpovědi

Kolik tematických okruhů má Osobnostní a sociální výchova? Jsou 3 nebo jich je 11?
Za tematické okruhy je třeba počítat všechny součásti Osobnostního rozvoje (Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznávání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita), Sociálního rozvoje (Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice) a Morálního rozvoje (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika). Průřezové téma OSV má tedy 11 tematických okruhů.

 

Jsou někde uvedeny očekávané výstupy pro jednotlivá průřezová témata, které bychom měli rozpracovat do vlastního ŠVP?
Průřezová témata nemají vzdělávací obsah členěný tak, jako vzdělávací obory a jsou spíše založena na rozvoji postojů a hodnot žáka. Každé je v RVP ZV zpracováno tak, aby byl vymezen jeho přínos - jednak k rozvíjení vědomostí, dovedností a schopností žáků, jednak k utváření postojů a hodnot. Dále má každé průřezové téma výčet tematických okruhů, v rámci kterých je uvedena nabídka námětů a činností, které školy mohou do výuky zařadit. Pokud má škola potřebu si zpracovat výstupy, vztahující se k průřezovým tématům, tak samozřejmě může. Například při integraci průřezových témat do vyučovacích předmětů je možné obohatit výstupy daného vyučovacího předmětu právě průřezovými tématy. Pokud by však z průřezového tématu chtěla škola vytvořit samostatný vyučovací předmět, je nutné i pro takovýto vyučovací předmět vytvořit kromě charakteristiky předmětu jeho vzdělávací obsah (tj. výstupy zařazené do ročníků a k nim přiřazené učivo).

 

Musíme při realizaci průřezového tématu zařadit do ŠVP všechna témata, náměty a činnosti jednoho okruhu nebo si můžeme z nabízených námětů a činností vybrat?
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni a na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání (od 1. do 9. ročníku) je povinností školy zařadit do vzdělávání postupně všechny okruhy jednotlivých průřezových témat. Tak například u průřezového tématu Multikulturní výchova musíte realizovat všechny tematické okruhy, a to Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity. Jakým obsahem tyto tematické okruhy naplníte, záleží na vás. Můžete využít nabídku činností, aktivit, námětů apod., která je uvedena v RVP ZV u názvu každého okruhu, nebo zmíněné tematické okruhy naplnit vlastními aktivitami, které rovněž povedou k rozvíjení osobnosti žáka v oblasti vědomostí a dovedností i postojů a hodnot.

 

Pokud je průřezové téma realizováno integrací do vyučovacích předmětů a současně projektem, musí být tento projekt v ŠVP rozpracován? Případně kde a jak?
V ŠVP v kapitola Charakteristika ŠVP uvádíte kromě jiného také výpověď o průřezových tématech, konkrétně v jakém ročníku, v jakém předmětu a jakou formou jsou realizovány. Do tohoto přehledu tedy píšete ve vašem případě jako formu realizace integraci a současně i projekt (vhodné je uvést i název projektu - pokud jde o dlouhodobější projekt nebo tradičně se opakující). Dalšími částmi ŠVP, kde uvádíte průřezová témata, jsou:

  • učební plán (pokud vytvoříte samostatný předmět nebo projekt, který má samostatnou časovou dotaci a jehož realizace se stane dlouhodobou)
  • učební osnovy
    • charakteristika vyučovacího předmětu - uvedete název průřezového tématu, které hodláte integrovat
    • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - uvedete konkrétní tematický okruh, který budete integrovat (musí být v souladu s kapitolou Charakteristika ŠVP - viz výše) a jeho specifikaci - témata, aktivity, náměty (z nabídky v RVP ZV)

Pokud realizujete průřezové téma formou projektu, který se stane dlouhodobým nebo tradičně se opakujícím, můžete ho zapracovat i do ŠVP (nebývá to však běžné). Pokud se obsahově či organizačně bude projekt měnit, je vhodnější mít jeho zpracování jako přílohu ŠVP.

 

Jsme škola, která má pouze 1. stupeň (jedna až dvě třídy v ročníku). Do výuky musíme zařadit všechna průřezová témata, ale jak je to v případě s povinností tematických okruhů, když nemáme 2. stupeň? Musíme realizovat všechny či nikoli?
V případě průřezových témat platí pro všechny školy bez rozdílu ty podmínky, které vymezuje RVP ZV. To znamená na 1. stupni realizovat všechna průřezová témata s tím, že nemusí být zastoupena v každém ročníku a není povinností školy nabídnout žákům všechny tematické okruhy. Doporučujeme tedy vybrat z tematických okruhů průřezových témat takové, které vzhledem k věkovým zvláštnostem budou moci žáci 1. stupně naplnit, případně je možné domluvit se se základní školou, kam odchází většina žáků, a na zpracování průřezových témat spolupracovat tak, aby byla zajištěna obsahová návaznost.

 

Je nutné, aby se všechna průřezová témata objevila nejméně jedenkrát ve výuce každého vyučovacího předmětu?
Žádná takováto povinnost neexistuje. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání a škola musí do vzdělávání na 1. a na 2. stupni zařadit všechna témata uvedená v RVP ZV. To znamená, že v průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. O tom, ve kterých vyučovacích předmětech a ve kterých ročnících k zařazení tematických okruhů dojde, rozhoduje škola.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 4552krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Odpovědi - Průřezová témata. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6647/ODPOVEDI---PRUREZOVA-TEMATA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.