Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Struktura ŠVP pro základní vzdělávání

Ikona teoreticky

Struktura ŠVP pro základní vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě nižšího stupně víceletých gymnázií.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě nižšího stupně víceletých gymnázií. Struktura ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií je uvedena na dalších stránkách (zde).

1. Identifikační údaje

 • název ŠVP:1
 • předkladatel:
 • název školy
 • adresa školy
 • jméno ředitele
 • kontakty
 • zřizovatel:
 • název
 • adresa
 • kontakty
 • platnost dokumentu od:
 • datum
 • podpis ředitele
 • razítko školy

 

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP

2. Charakteristika školy

 • úplnost a velikost školy
 • vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
 • charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
 • dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
 • spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků

3. Charakteristika ŠVP

 • zaměření školy
 • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
 • začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

 • tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň
 • poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

 • název vyučovacího předmětu
 • charakteristika vyučovacího předmětu:
  • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen);
  • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
 • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 
  • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků
  • výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy
 • průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

  Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

 • pravidla pro hodnocení žáků:
  • způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení
 • autoevaluace školy:
  • oblasti autoevaluace
  • cíle a kritéria autoevaluace
  • nástroje autoevaluace
  • časové rozvržení evaluačních činností

 

1 Z názvu ŠVP musí být zřejmé, že jde o školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nebo že byl zpracován podle RVP ZV.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 6416krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Struktura ŠVP pro základní vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6621/STRUKTURA-SVP-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.