Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Struktura ŠVP pro základní vzdělávání

Struktura ŠVP pro základní vzdělávání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP
Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě nižšího stupně víceletých gymnázií.

Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě nižšího stupně víceletých gymnázií. Struktura ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií je uvedena na dalších stránkách (zde).

1. Identifikační údaje

 • název ŠVP:1
 • předkladatel:
 • název školy
 • adresa školy
 • jméno ředitele
 • kontakty
 • zřizovatel:
 • název
 • adresa
 • kontakty
 • platnost dokumentu od:
 • datum
 • podpis ředitele
 • razítko školy

 

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP

2. Charakteristika školy

 • úplnost a velikost školy
 • vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
 • charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
 • dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
 • spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků

3. Charakteristika ŠVP

 • zaměření školy
 • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
 • začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

 • tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň
 • poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

 • název vyučovacího předmětu
 • charakteristika vyučovacího předmětu:
  • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen);
  • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
 • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 
  • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků
  • výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy
 • průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

  Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

 • pravidla pro hodnocení žáků:
  • způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení
 • autoevaluace školy:
  • oblasti autoevaluace
  • cíle a kritéria autoevaluace
  • nástroje autoevaluace
  • časové rozvržení evaluačních činností

 

1 Z názvu ŠVP musí být zřejmé, že jde o školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nebo že byl zpracován podle RVP ZV.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám