Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Rostliny a člověk

Ikona zkusenostIkona projekt
Autor: Kateřina Švandová
Spoluautor: Bc. Marie Hojgrová
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Jedná se o výukový program s názvem Člověk a rostliny. Je zaměřený především na valeologické skupiny rostlin a ucelení informací získaných v botanice v základní škole.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie rostlin » odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 3. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: pracovní listy, tabule (nebo velký papír využitelný jako tabule v učebně v přírodě), pastelky a fixy, papír pro tvorbu pojmové mapy, test, učebnice, atlasy rostlin, přírodniny, časopisy, knihy, nůžky, lepidlo
Klíčová slova: pozorování rostlin, léčivé rostliny, valeologické skupiny rostlin, projekt o rostlinách, pracovní list Rostliny, jedovaté rostliny, nebezpečné a alergenní rostliny, pochutiny a koření, zelenina a ovoce, základní potravinové zdroje
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod:

Tento výukový program byl sestaven pro žáky 9. tříd. Při hledání nějakého systému při opakování vědomostí přírodopisu v rámci 2. pololetí v 9. ročníku jsme nenašli žádnou vhodnou metodu pro motivaci dětí k rozeznávání rostlin, se kterými se denně setkávají.

Žáci si nejen zopakují vědomosti získané studiem botaniky, ale také zjišťují nové poznatky o souvislostech mezi jednotlivými valeologickými skupinami rostlin, které mohou dále využít v běžném životě.

Je nutné počítat s tím, že výukový program má časovou dotaci 120 minut (což odpovídá 3 vyučovacím hodinám).

Cíl výuky:

Cílem výukového programu je sjednotit poznatky žáků 9. ročníků z botaniky a naučit je pozorovat rostliny na základě stavby jejich těla. Dalším cílem je naučit žáky rozdělovat rostliny do valeologických skupin, na jejichž základě rozlišujeme rostliny jedovaté, nebezpečné a alergenní, léčivé, pochutiny a koření, zeleninu a ovoce, základní potravinové zdroje.

Žáci se zaměřují především na své zkušenosti a praktické využití rostlin v běžném životě.

Místo realizace: Učebna (klasická nebo v přírodě).

Časová dotace: 120 minut (3 vyučovací hodiny).

Doporučená velikost skupin: 3–5 žáků (6 rovnocenných skupin).

VVC:

Výchovné cíle:

 1. Kognitivní: znalost, pochopení, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení.
 2. Afektivní: přijetí, reakce, zpracování, organizace, charakteristika.
 3. Motorické: napodobení, manipulace, přesnost, struktura, přirozenost.

Cílová kategorie (úroveň osvojení):

 1. Zapamatování: žák správně definuje pojem botanika, popíše a zařadí rostliny, napíše stavbu rostliny.
 2. Pochopení: žák správně interpretuje a formuluje své znalosti, správně popíše obrázek nebo rostlinu a její části, opraví chybné informace, efektivně vysvětlí dané téma.
 3. Aplikace: žák efektivně využívá získané údaje a poznatky, rozpozná užitkové části rostliny, demonstruje získané vědomosti a dovednosti při pokusu nebo ukázce, správně nakreslí náčrtek, uvede vztah mezi použitým materiálem, vysvětlí využitelnost rostlin pro člověka.
 4. Analýza: žák dokáže správně rozebrat informace a vybere si to nejdůležitější, je schopen rozlišovat, specifikovat, správně identifikuje část rostliny využitelné člověkem.
 5. Syntéza: žák klasifikuje přírodniny na základě systému živé přírody, klasifikuje přírodniny se stejnou valeologickou stupnicí, kombinuje všechny získané poznatky a vytváří závěr.
 6. Hodnocení: žák efektivně posuzuje materiály, obhajuje svá pozorování a získané výsledky, srovnává je s teorií, uvede klady a zápory práce s materiálem, kriticky zhodnotí získané schopnosti a dovednosti.

Pojmy opěrné: stavba rostlinného těla, list, květ, plod, systém rostlinné říše, ekosystémy, rostliny zdraví prospěšné a nebezpečné.

Pojmy nové: historická centra rozšíření rostlin, významné rostliny, funkce rostlin v okolí člověka.

Reflexe:

 1. Výukový program je pro učitele náročný na přípravu a na čas (shánění pomůcek, příprava učebny).
 2. Pokládáme za přínosné možné praktické využití získaných vědomostí a dovedností.
 3. Celý program vede žáky k samostatnosti a tvůrčí činnosti, také ke spolupráci (s kamarády nebo v předem připravených umělých skupinách).
 4. Velmi přínosná je také prezentace výsledků žáků, která rozvíjí jejich komunikační schopnosti a vybízí je ke vzájemnému pozitivnímu hodnocení.
 5. Při výukovém programu se všichni žáci aktivně zapojovali a v kolektivu bylo jasně patrné uvolnění, pozitivní naladění, zapojení vlastních zkušeností s rostlinami a radost z práce.
 6. Jedním z významných aspektů je, že žáci jsou nuceni naučit se efektivní práci s literaturou, kdy musí umět třídit informace na přínosné a nedůležité.
 7. Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme výukový program pro fixaci dosud získaných informací botanického rázu a pochopení významu rostlin v lidském životě.

Evaluace

Výukový program je pro základní školy dobře využitelný. Zpracovává téma pozorování rostlin, stavby jejich těla a působení na životní prostředí s důrazem vlivu na člověka.

Citace a použitá literatura:
[1] - Učební úlohy z biologie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. 167 s. ISBN 80-7182-164-0. 
[2] - ORGANISMY – PROSTŘEDÍ – ČLOVĚK Učebnice přírodopisu pro 9. ročník základní školy. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1996. ISBN 80-86034-02-X. 
[3] - SOCHOR, Milan. Botanika – teorie a praxe. [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: [http://botanika.borec.cz/o_plod.php].  
[4] - Fraus. [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: [http://www.fraus.cz/data/prirodopis ].  
[5] - [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: [http://www.giobioobrazky.ic.cz/botanika/typy_koren...].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 03. 2010
Zobrazeno: 11399krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.66665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠVANDOVÁ, Kateřina. Rostliny a člověk. Metodický portál: Články [online]. 10. 03. 2010, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6373/ROSTLINY-A-CLOVEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.