Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Rostliny a člověk

Jedná se o výukový program s názvem Člověk a rostliny. Je zaměřený především na valeologické skupiny rostlin a ucelení informací získaných v botanice v základní škole.

Úvod

Tento výukový program byl sestaven pro žáky 9. tříd. Při hledání nějakého systému při opakování vědomostí přírodopisu v rámci 2. pololetí v 9. ročníku jsme nenašli žádnou vhodnou metodu pro motivaci dětí k rozeznávání rostlin, se kterými se denně setkávají.

Žáci si nejen zopakují vědomosti získané studiem botaniky, ale také zjišťují nové poznatky o souvislostech mezi jednotlivými valeologickými skupinami rostlin, které mohou dále využít v běžném životě.

Je nutné počítat s tím, že výukový program má časovou dotaci 120 minut (což odpovídá 3 vyučovacím hodinám).

Cíl výuky

Cílem výukového programu je sjednotit poznatky žáků 9. ročníků z botaniky a naučit je pozorovat rostliny na základě stavby jejich těla. Dalším cílem je naučit žáky rozdělovat rostliny do valeologických skupin, na jejichž základě rozlišujeme rostliny jedovaté, nebezpečné a alergenní, léčivé, pochutiny a koření, zeleninu a ovoce, základní potravinové zdroje.

Žáci se zaměřují především na své zkušenosti a praktické využití rostlin v běžném životě.

Místo realizace: Učebna (klasická nebo v přírodě).

Časová dotace: 120 minut (3 vyučovací hodiny).

Doporučená velikost skupin: 3–5 žáků (6 rovnocenných skupin).

VVC:

Výchovné cíle:

 1. Kognitivní: znalost, pochopení, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení.
 2. Afektivní: přijetí, reakce, zpracování, organizace, charakteristika.
 3. Motorické: napodobení, manipulace, přesnost, struktura, přirozenost.

Cílová kategorie (úroveň osvojení):

 1. Zapamatování: žák správně definuje pojem botanika, popíše a zařadí rostliny, napíše stavbu rostliny.
 2. Pochopení: žák správně interpretuje a formuluje své znalosti, správně popíše obrázek nebo rostlinu a její části, opraví chybné informace, efektivně vysvětlí dané téma.
 3. Aplikace: žák efektivně využívá získané údaje a poznatky, rozpozná užitkové části rostliny, demonstruje získané vědomosti a dovednosti při pokusu nebo ukázce, správně nakreslí náčrtek, uvede vztah mezi použitým materiálem, vysvětlí využitelnost rostlin pro člověka.
 4. Analýza: žák dokáže správně rozebrat informace a vybere si to nejdůležitější, je schopen rozlišovat, specifikovat, správně identifikuje část rostliny využitelné člověkem.
 5. Syntéza: žák klasifikuje přírodniny na základě systému živé přírody, klasifikuje přírodniny se stejnou valeologickou stupnicí, kombinuje všechny získané poznatky a vytváří závěr.
 6. Hodnocení: žák efektivně posuzuje materiály, obhajuje svá pozorování a získané výsledky, srovnává je s teorií, uvede klady a zápory práce s materiálem, kriticky zhodnotí získané schopnosti a dovednosti.

Pojmy opěrné: stavba rostlinného těla, list, květ, plod, systém rostlinné říše, ekosystémy, rostliny zdraví prospěšné a nebezpečné.

Pojmy nové: historická centra rozšíření rostlin, významné rostliny, funkce rostlin v okolí člověka.

Reflexe

 1. Výukový program je pro učitele náročný na přípravu a na čas (shánění pomůcek, příprava učebny).
 2. Pokládáme za přínosné možné praktické využití získaných vědomostí a dovedností.
 3. Celý program vede žáky k samostatnosti a tvůrčí činnosti, také ke spolupráci (s kamarády nebo v předem připravených umělých skupinách).
 4. Velmi přínosná je také prezentace výsledků žáků, která rozvíjí jejich komunikační schopnosti a vybízí je ke vzájemnému pozitivnímu hodnocení.
 5. Při výukovém programu se všichni žáci aktivně zapojovali a v kolektivu bylo jasně patrné uvolnění, pozitivní naladění, zapojení vlastních zkušeností s rostlinami a radost z práce.
 6. Jedním z významných aspektů je, že žáci jsou nuceni naučit se efektivní práci s literaturou, kdy musí umět třídit informace na přínosné a nedůležité.
 7. Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme výukový program pro fixaci dosud získaných informací botanického rázu a pochopení významu rostlin v lidském životě.

Evaluace

Výukový program je pro základní školy dobře využitelný. Zpracovává téma pozorování rostlin, stavby jejich těla a působení na životní prostředí s důrazem vlivu na člověka.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek