Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími...

Ikona informativni

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádné nadaných

Autor: Jana Hejčíková
Anotace: V článku jsou uvedeny ukázky ze školních vzdělávacích programů zabývající se zabezpečením výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
Klíčová slova: mimořádně nadaní, málotřídní školy, zdravotní postižení, sociální postižení, zdravotní znevýhodnění

Při zabezpečování výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných je třeba respektovat platnou legislativu. Jsou to především školský zákon č.561/2004 Sb a Vyhláška MŠMT č.73/2005. RVP ZV je s těmito dokumenty v souladu a podrobněji stanovuje podmínky vzdělávání těchto žáků.

Ve školním vzdělávacím programu jsou této problematice věnovány samostatné kapitoly, ve kterých škola popíše (specifikuje), za jakých podmínek a jakým způsobem bude výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných zajišťovat s ohledem na podmínky školy (materiální vybavení, personální zajištění, počet dětí, kterých se zabezpečení výuky týká).

Na málotřídních školách bude zřejmě nejčastější formou péče o tyto žáky individuální integrace žáka do běžné třídy.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Školský zákon rozlišuje tři skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

  1. žáci se zdravotním postižením;
  2. žáci se zdravotním znevýhodněním;
  3. žáci se sociálním znevýhodněním.

Zřejmě nejpočetnější skupinu budou tvořit žáci s vývojovými poruchami učení a chování, kteří jsou dle školského zákona zařazováni do skupiny dětí se zdravotním postižením. Do této skupiny dále zařazujeme děti mentálně či tělesně postižené, děti s vadami sluchu, zraku a řeči, děti postižené více vadami a děti autistické.

Ve školním vzdělávacím programu škola uvede, zda poskytuje žákům reedukační péči - jakým způsobem a v jakém rozsahu, zda využívá možnosti přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání v některých vzdělávacích oblastech tak, aby odpovídaly skutečným možnostem těchto žáků. Tyto informace uvede škola pouze obecně. Konkrétní údaje budou součástí individuálních vzdělávacích plánů uložených v dokumentaci žáka.

V textu je vhodné uvést také názvy školských poradenských zařízení, případně jiných odborných pracovišť, se kterými škola spolupracuje.

Ukázka č. 1
(ZŠ Hřebeč - upraveno)

Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou v naší škole vzděláváni formou integrace do běžné třídy. Škola může vzhledem ke svému vybavení přijmout i tělesně postižené žáky s omezenou možností pohybu.

Na základě vyjádření a doporučení odborného pracoviště, které podklady k integraci vydává, je žákům upravován, v souladu se školním vzdělávacím programem, jejich individuální vzdělávací plán včetně metod práce a způsobu hodnocení výsledků vzdělávání.
Pro výuku žáků se specifickými potřebami vytváříme podnětné a vstřícné prostředí, máme pedagogické pracovníky vyškolené pro práci s těmito žáky. Pro žáky se specifickými poruchami učení probíhá reedukace, dvakrát týdně po 30 minutách, většinou před vyučováním. Pedagog vedoucí reedukační skupinu navazuje úzkou spolupráci s rodiči zařazených dětí.
Ve škole je zřízená funkce asistenta pedagoga.

Ukázka č. 2
(ZŠ Adélka - upraveno)

Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, do které se souhlasem rodičů doporučujeme žáky k vyšetření. A naopak pedagogicko-psychologická poradna doporučuje některým žákům naši školu. V současné době máme dva asistenty pedagoga. Škola je koncipována tak, že umožňuje individuální integraci žáků do jednotlivých ročníků školy či integraci skupinovou, případně jejich kombinaci. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení se zapojují do všech činností školy. Upřednostňujeme kooperativní práci v malých skupinách. Podle individuálních potřeb žáků využíváme školní prostory a zařízení (zahrada, dvůr, dílna, hospodářství, tělocvična, PC a speciální software pro jednotlivé předměty). Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací plány, konzultované s pedagogicko psychologickou poradnou, podle kterých ve škole pracujeme. Rodiče jsou o výuce průběžně informováni. Vzhledem k malému počtu žáků v pracovní skupině je na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami brán velký zřetel. Máme zkušenosti (neustále nové zkušenosti získáváme) se vzděláváním žáků s vývojovými poruchami učení, se zdravotním postižením (žák na vozíku) i s Downovým syndromem. Ve škole funguje kroužek muzikoterapie a ranní cvičení kineziologie.

Ukázka č. 3
(ZŠ Rozsochy - upraveno)

V naší škole má integrace žáků se specifickými poruchami učení tradici.
Integrační program školy umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobního maxima. Do této problematiky zasahuje průřezové téma "osobnostní a sociální výchova ", neboť se domníváme, že při zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejde pouze o obsah učiva a zvládnutí učebních osnov, ale zejména o rozvoj celé osobnosti dítěte a přípravu na vzdělávání v dalším období.
Škola se snaží vytvořit optimální podmínky pro integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením (s vývojovými poruchami učení a chování) a žáků sociálně znevýhodněných. Tato snaha se neobejde bez spolupráce s rodiči, s dětskými a odbornými lékaři, s logopedem, s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem ve Žďáru nad Sázavou.
Do vzdělávání v naší škole zařazujeme i žáky se zdravotním, tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Tyto plány vycházejí ze školního vzdělávacího programu a respektují specifické vzdělávací potřeby žáků. Upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Na sestavení individuálního vzdělávacího plánu se podílejí třídní učitel, PPP, SPC, rodiče, případně další odborníci (lékaři, apod.). Individuální vzdělávací plán schvaluje ředitelka školy.
Všem integrovaným žákům zajišťuje škola speciální pomůcky, školní potřeby, speciální učebnice a pracovní listy. Důsledně je dbáno na individuální přístup ve vyučování, na časté změny činností, neustálé opakování a utřiďování učiva. Žáci mohou být zařazeni do specializované skupiny. Dle potřeby bývá těmto žákům nabídnuta i individuální výuka. Škola uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky a nezapomíná na podporu nadání a talentu těchto žáků. Výhodou jsou malé počty žáků v jednotlivých ročnících na málotřídní škole a možnost rušení bariér mezi ročníky i třídami.
Podmínkou úspěšného vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním je úprava a formulování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů po prvním a druhém období tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva. K tomu je potřeba spolupráce s rodiči a následná spolupráce i se školou, ve které bude žák pokračovat po ukončení pátého ročníku v naší škole.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Rozpoznat mimořádné nadání od nerovnoměrného (zrychleného) vývoje dětí, který se později vyrovnává, je v mladším školním věku náročné a je třeba při jeho identifikaci spolupracovat s pedagogicko-psychologickými poradnami. Častěji se na prvním stupni škol setkáváme s žáky, kteří jsou buď všestranně rozvinutí a dosahují celkově velmi dobrých výsledků, nebo mají zvýšený zájem o některou vzdělávací oblast či disponují některými mimořádnými dovednostmi (výtvarnými, hudebními, sportovními…). Zda se jedná opravdu o žáky mimořádně nadané, o tom by mělo rozhodnout odborné psychologické vyšetření a na jeho základě a doporučení pak škola zajistí odpovídající péči.

Ve školním vzdělávacím programu pak uvede, jaké podmínky pro jejich vzdělávání ve škole zajišťuje.

Ukázka č. 1
(ZŠ Hřebeč - upraveno)

Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání se (obecně, ale i pro jednotlivé oblasti výuky) vytváříme ve škole tyto podmínky:

  • zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo;
  • zavádíme školní kroužky (např. matematiky a práce na PC), příp. doporučíme kroužky, které jsou vhodné a dosažitelné mimo školu;
  • nabízíme možnost uplatnění mimo školu (soutěže, prezentace);
  • dbáme na to, aby u těchto žáků nedocházelo k výkyvům v chování, k porušování dohodnutých pravidel a řádů, pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při práci žákům méně nadanými nebo s menším zájmem o učení;
  • tvoříme individuální vzdělávací plán.

Ukázka č. 2
(ZŠ Rozsochy - upraveno)

Důležitou součástí naší pedagogické práce je včasné rozpoznání a podchycení talentu a zájmu žáků a navázání spolupráce s rodiči a jejich získání pro podporu rozvoje talentu i v domácích podmínkách.
U mimořádně nadaných žáků můžeme využít také individuální vzdělávací plány, které umožní maximální rozvoj konkrétního nadání žáka v jeho vývojové etapě. Vnitřní diferenciace ve vyučování, vhodně zvolené vzdělávací strategie a individuálně zadávané úkoly (často dle vlastního výběru žáka) jsou nejschůdnější cestou k rozvoji nejen specifických nadání a zájmů, ale u mnohých žáků k celkové všestrannosti. Škola je schopna zajistit prostupnost předmětů a integraci učiva z vyššího ročníku do nižšího.
Nabízíme výuku pomocí různých projektů, aby učení bylo zajímavé, dynamické, aby byli žáci nuceni hledat cesty k řešení problémů, aby docházelo k rozvíjení myšlení, aby se žáci učili pracovat v týmu a domlouvat se spolu, navzájem se respektovat, společně plánovat, vyhodnocovat, při nezdaru hledat efektivnější cestu a při zdaru ocenění. Naším cílem je co nejefektivnější zapojení talentovaného žáka do procesu učení, rozvíjení osobnosti žáků i ve volném čase a postupné vybavování žáků klíčovými kompetencemi, aby vlastní talent mohli rozvíjet i v dalším období svého vzdělávání.
K tomu jim můžeme nabídnout nepovinné předměty a zájmové kroužky, např. v oboru výtvarném a hudebním (hra na flétny), sportovní hry, zapojení do vědomostních aktivit např. v matematice (Klokan), počítačový kroužek (práce na PC i ve volném čase, tvorba webových stránek), pohybově talentované rozvíjet ve sportovních hrách, aby mohli případně pokračovat ve sportovní třídě spádové školy.
Uplatnění talentovaných žáků se zájmem je možné také ve výtvarných soutěžích a při veřejných kulturních vystoupeních školy. Mnozí z našich žáků se podílejí svými výtvarnými pracemi na estetické výzdobě budovy školy.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 07. 07. 2006
Zobrazeno: 11026krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HEJČÍKOVÁ, . Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádné nadaných. Metodický portál: Články [online]. 07. 07. 2006, [cit. 2019-11-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/631/ZABEZPECENI-VYUKY-ZAKU-SE-SPECIALNIMI-VZDELAVACIMI-POTREBAMI-A-ZAKU-MIMORADNE-NADANYCH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.