Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hra na vlčí dech, na gazelí nohy

Ikona prakticky

Hra na vlčí dech, na gazelí nohy

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Zdeněk Slejška
Anotace: Jak se ovlivňuje tělo a myšlení? Jak reaguje tělo na zátěž a co se nám při tom honí hlavou? Jsou různé možnosti, jak to vyzkoušet a někdy stačí jen málo. Třeba si „jen“ zaběhat a dát průchod myšlenkám.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Tělesná výchova » Činnosti ovlivňující zdraví » aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
 2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Tělesná výchova » Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností » zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
 4. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Geografické informace a terénní vyučování » orientuje se s pomocí map v krajině
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 2. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Učebna v přírodě, Exkurze
Nutné pomůcky: tužka, papír, desky na psaní, kniha Karpatské hry (viz citace)
Klíčová slova: běh, sebereflexe, zážitek
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Motivace:

Vhodnou motivací k aktivitě je přečtení textu z knihy Miroslava Nevrhlého - Karpatské hry. V této knize autor uvádí specifickou formou různé životní hry, které může člověk ve všedním životě zažívat. Jednou z nich je i Hra na vlčí dech, na gazelí nohy.

Libreto:

„Přijde den a zčerná ti svět. Špatný den, kdy máš jen jediné přání: stát před kulometem a s radostným očekáváním hledět do tmavého jícnu. Ratata, víc neuslyšíš, rychle, sladce a navždy s úlevou klesneš. To nejsou dobré dny a dobrá přání a sám sis je zavinil. Nezahrál sis včas hru na vlčí dech, na gazelí nohy.

Běhej proto po lesích jako vlk, skákej jako gazela po planinách. Lesní běh ti zase postaví duši na nohy. A tělo? Na zlaté nožičky! Nejtěžší je začít. Nebát se únavy, výsměchu. Jen houšť a větší kapky - nejkrásnější zásada. Půl hodiny denně, stejně bys ji doma mátožně prolelkoval, provzdychal. Ráno nebo večer, v zimě či v létě, za slunce i deště. Běh je králem dne, často tím jediným pořádným, co za celý den uděláš..."

M. Nevrlý, Karpatské hry

Realizace:

Motivační část

Aktivitu je vhodné uvádět v místě, kde budete mít následně možnost běžet přírodní krajinou. Před začátkem aktivity se se žáky posadíme a přečteme buď celou kapitolu, nebo jen její část. Přečtení celé kapitoly zabere tak 5-7 minut.

Běhací část

Bezprostředně po přečtení ukázky by měla následovat výzva, zda mají žáci chuť si vyzkoušet zahrát takovouto zajímavou „hru". Důležité je zůstat v duchu libreta a udržet jistou „tajemnost" běhu a jeho skrytých krás. Délka trasy by měla být zvolena dle věku a schopností žáků (u mladších kategorií tak kolem 2 km, u starších až 5 km). V případě rozdělení na více skupin je možné volit buď dle výkonnosti, nebo pro všechny stejnou trasu, kterou však poběží v určitém časovém rozmezí po sobě. Trasa by měla vést různým terénem - rovina, kopce, les, louka apod., aby byla pestrá a stavěla přiměřeně náročné překážky. Důležité je, aby žáci věděli, jak dlouhá trasa je čeká, a dokázali si rozvrhnout síly. Každý z běžců by se měl v průběhu trasy zpotit, aby došlo k fyzické námaze, která podpoří následnou část aktivity.

Přemýšlecí, psací část

Běh v žácích vyvolá různé pocity, myšlenky a nálady. Je vhodné je využít pro individuální zastavení a zmapování. Rozdáme žákům na konci papíry, tužky a podložky s následujícím zadáním:

 • Zkus napsat, co právě cítíš.
 • Dokázal/a bys vyjádřit jedním slovem svou náladu na začátku, uprostřed a na konci běhu?
 • Kdy jsi měl/a svojí krizi a co ti pomohlo se z ní dostat?
 • Šly ti hlavou nějaké myšlenky, když jsi běžel/a? Jaké?

Na tuto část by měli mít žáci dostatek času, aby nespěchali a opravdu mohli zaznamenat vše, co chtějí.

Reflexe:

Po dokončení celé aktivity by měla následovat společná reflexe, kdy by měli mít žáci ale i učitel (vedoucí) možnost reflektovat svoje prožitky. Je možné nabídnout, zda někdo chce přečíst svoje úvahy. Tato nabídka je však dobrovolná a neměla by být povinností. Záleží na citlivém vedení učitele (vedoucího), aby se všichni cítili bezpečně. Smyslem společné reflexe je nabídnout sdílení podobných pocitů a zážitků, které pomohou vidět pohyb z různých úhlů pohledu. Jako možnost k rozpovídání skupiny je možné využít formu zobrazení pocitů v jednotlivých chvílích aktivity pomocí pohybu na čáře od jednoho krajního bohu (pozitivního) k druhému bodu (negativnímu). Žáci se pohybují na této ose a mohou svůj posun komentovat.

Varianty:

1) V rámci vícedenních výjezdů nebo s pokročilejší skupinou lze zkusit realizovat běh po delší dobu. Součástí celého „projektu" může být i pravidelné individuální zaznamenávání si myšlenek a pocitů po doběhnutí. Následně po delším časovém období je možné si opět se skupinou udělat reflexi jejich vývoje, posunů v rámci vnímání svých osobních nastavení vůči fyzickému pohybu, přínosů pro jejich duševní stav apod.

2) Variantou pro zaznamenávání myšlenek po doběhnutí je poskytnout žákům barvy místo tužky a papíru s otázkami. Ti pak mají možnost svoje pocity vyjádřit pomocí abstraktní malby. V rámci společné reflexe si pak mohou výtvory prohlížet (posílat do kruhu či obcházet jako v galerii).

Metodické poznámky:

 • Na začátku běhu by mělo dojít k zahřátí a rozcvičení, které je možné udělat již jako součást samotného běhu - možnost využití tzv. atletické abecedy apod.
 • Pokud máte možnost, rozdělte skupinu na menší části (5-10 běžců), kdy každá skupina bude mít svého vedoucího. V případě, že to možné není, nevadí, můžete běžet s celou skupinou. V tom případě je dobré mít v rámci skupiny vytipovaného schopného „tahouna", který skupinu povede. Vedoucí by pak měl běžet v závěru skupiny.
 • Je velmi důležité, aby vedoucí běžel se skupinoimu a povzbuzoval jednotlivce k běhu, popřípadě radil s technikou běhu, aby se žáci necítili špatně (správné dýchání, frekvence dechu a pohybů, pohyb paží a nohou apod.).
 • Po doběhnutí je vhodné, aby měli žáci možnost si sednout na nějaké podložky a neseděli na chladné zemi.
 • V textu je využito slovo „Imbarrána", které autor křičí v okamžiku uvolnění emocí. Lze jej použít pro motivaci žáků. Při naší realizaci aktivity skupina slovo využívala následně v rámci akce jako jakýsi pokřik, který stmeloval celý kolektiv. Slovo lze společně křičet při překonání náročnější překážky, úseku či v závěru běhu.
 • Je důležité upozornit na to, že je při této aktivitě důležité dbát na zvýšenou bezpečnost fyzickou, ale i psychickou. Zátěž může vyplavit různé emoce, které mohou být žákem zpracovány různým způsobem. V průběhu běhu ale i v závěrečné fázi, kdy žáci píší svoje myšlenky, je dobré všechny pozorovat a v případě potřeby nabídnout pomoc.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - NEVRLÝ, Miloslav. Karpatské hry. 7. vydání. Liberec, 2006. 160 s. ISBN 80-903029-5-5. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 06. 2009
Zobrazeno: 17283krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLEJŠKA, Zdeněk. Hra na vlčí dech, na gazelí nohy. Metodický portál: Články [online]. 09. 06. 2009, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6011/HRA-NA-VLCI-DECH-NA-GAZELI-NOHY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Růžena PekařováVloženo: 12. 04. 2010 10:11
Toto je "hra" pro učitele sportovce:-) Dokáži si však představit, jak takto běží naši žáci a po pár metrech jsou na pokraci fyzických sil a na počátku psychického zhroucení. Vyzkouším tento běh už jen pro, že děti potřebují v dnešní době rozvíjet své tělesné i duševní zdraví.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.