Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální studia - MédiaPrůvodce tématy mediální...

Mediální studia - Média
Průvodce tématy mediální výchovy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP Praha
Výběr z textů, které jsou součástí multimediálního CD - Mediální s tudia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí.

Mediální výchova se jako průřezové téma stala povinnou součástí základního a gymnaziálního vzdělávání. Právě jejím prostřednictvím si žáci kromě jiného osvojují kritický přístup k mediálním obsahům, učí se využívat média jako zdroje informací, rozvíjejí vlastní komunikační schopnosti. Cílem mediální výchovy je, aby žáci dosáhli takových dovedností a znalostí, které jsou na základní úrovni mediální gramotnosti.1 Ta je totiž jedním z nezbytných předpokladů k jejich orientaci a uplatnění v životě.

Průvodce tématy mediální výchovy nabízí soubor textů, které usnadní učitelům orientaci v problematice mediálních studií a pomohou jim získat základní přehled o účinkování a vlivu médií zejména v sociokulturním kontextu.

Texty jsou součástí CD ROMu Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí, který vznikl s podporou MŠMT ČR a ve spolupráci s Centrem pro mediální studia (CEMES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Knihovny Národního muzea.

Obsah textů:

Proč potřebujeme mediální výchovu
Důležitost mediální výchovy ve všeobecném vzdělávání jako příprava vstupu široké veřejnosti do mediální komunikace, cíle mediální výchovy, koncept "života s médii" a nutnost přípravy na něj.

Mediální studia v České republice Instituce a zdroje informací
Základní informace o vědeckém oboru Mediální studia, odkaz na výzkumné a pedagogické instituce, na instituce uchovávající dokumentační materiál; přehled základní literatury.

Mediální studia a předmět jejich zájmu
Základní tematické okruhy oboru Mediální studia, důležité pojmy nezbytné pro orientaci v problematice.

Úvod do problematiky studia médií
Význam poznání vlivu a role médií ve společnosti; studium mediální komunikace a jednotlivé prvky komunikačního schématu, média jako výrobní organizace s orientací na ekonomickou úspěšnost.

Přístupy ke studiu médií
Faktory ovlivňující rozvoj studia médií, jejich fungování a působení. Média jako sociální a kulturní jev. Myšlenkové směry a koncepce - osobnosti; mediální teorie.

Média jako předmět poznání
Vymezení předmětu. Vnější a vnitřní prostředí médií. Technologie, organizace práce, produkty, obsahy, vlastnictví médií, publikum, regulace. Vzájemné ovlivňování vnitřního a vnějšího prostředí. Výhodnost a ošemetnost definice masových médií.

Mediální technologie
Co je mediální technologie. Důvody rozvoje technologií. Přelomy v technologiích záznamu a přenosu informací. Otázky spojené s technologiemi. Konvergence. Digitalizace. Multimédia.

Práce v médiích
S výrobou a distribucí mediálních produktů je spojen široký okruh činností. Mediální organizace jsou rozsáhlé výrobní podniky, a proto je zapotřebí vysoká míra dělby práce a velké profesní specializace. Důležité pro pochopení fungování mediálních organizací je znalost kulturního a společenského kontextu. Jednotlivé vývojové etapy žurnalistiky.

Mediální publikum
Jednou z podstatných otázek, na nichž závisí pochopení role médií a mediální komunikace v životě společnosti i jednotlivce, je to, jací jsou a jak se chovají uživatelé (či příjemci) médií.

Regulace médií
Regulace médií představuje soubor ideologicky, politicky, ekonomicky nebo eticky motivovaných postupů a prostředků, s jejichž pomocí je ovlivňováno a omezováno působení médií v prostoru regulační kompetence.

Média a jejich role ve společnosti
Způsob chování médií ve společnosti je výsledkem mnoha okolností. Potvrzování stávajících a společensky uznávaných hodnot, destruktivní působení, prosazování hodnot nových, podpora vybraných úsudků.


1 Mediální gramotností rozumíme soubor dovedností a poznatků nutných pro orientaci v nepřehledné a neprůhledně strukturované nabídce mediálních produktů, které vytvářejí prostředí, v němž se současný člověk pohybuje. Schopnost samostatně se zapojit do mediální komunikace je jednou z podmínek úspěšné socializace jedince. To představuje na jedné straně osvojení poznatků potřebných pro získání kritického odstupu od médií, na druhé straně se jedná o poznatky, které umožní jedinci maximální využití potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, aktivního naplnění volného času apod. Jirák, J.: Návrh koncepce Mediální výchovy pro RVP ZV, Praha, 2000 (zdroj: CD ROM "Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí", Fontis 2003)

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf42 kBInformace k CD ROMu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek