Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Několik poznámek ke SWOT analýze a jejím...

Ikona informativni

Několik poznámek ke SWOT analýze a jejím využití při tvorbě ŠVP

Autor: Jana Hejčíková
Anotace: Článek se snaží upozornit na některá úskalí SWOT analýzy.
Klíčová slova: swot, málotřídní škola
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Během zpracovávání SWOT analýzy ve vybraných málotřídních školách vyvstaly některé skutečnosti, na které bychom chtěli upozornit. Jedná se o nepřesné pochopení obsahu jednotlivých částí SWOT analýzy a řazení zjištěných skutečností (výroků).

Znovu si připomeňme:

 • silné stránky + slabé stránky = zmapování současného stavu uvnitř školy;
 • příležitosti + rizika = vymezení vnějších faktorů ovlivňujících školu
  • Čeho můžeme využít ve prospěch školy
  • Co školu může ohrozit

Často máme snahu ve SWOT analýze uvádět výroky zahrnující možnosti a způsoby využití silných stránek nebo způsoby eliminace slabých stránek, tedy ne to, co mapuje současný stav, ale co již nastiňuje způsoby, jak by škola chtěla rozvíjet své silné stránky nebo eliminovat své slabé stránky.
V následující tabulce jsou vlevo výroky vhodné pro popis silných a slabých stránek. Výroky vpravo již naznačují postupy, které škola využije k tomu, aby dosáhla cílů základního vzdělávání, případně i rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Z těchto výroků je vhodné vycházet při formulování výchovných a vzdělávacích strategií školy, při přípravě autoevaluace školy atd.:

zjištění možnosti využití, eliminace apod.
 • dobře vybavená počítačová učebna
 • rozšířit nabídku zájmové činnosti zaměřené na ICT
 • 2 hřiště a velká zahrada
 • rozvíjet systém spontánních pohybových aktivit o přestávkách a ve volném čase žáků
 • ochota a schopnost učitelů vzájemně spolupracovat
 • vytvářet celoškolní projekty
 • integrovat vzdělávací obsah
 • nedostatečné, nevyhovující vybavení školy
 • zlepšit vybavení školy (nový nábytek, programové vybavení na PC, vybavení tělocvičny aj.)
 • nedostatečná nabídka mimoškolních aktivit pro žáky
 • zajistit širší nabídku mimoškolních činností
 • malá účast na vzdělávacích akcích pro pedagogy
 • účastnit se dalšího vzdělávání učitelů
 • nevyhovující systém hodnocení žáků
 • zlepšit systém hodnocení žáků

Nepřesné bývá často zařazení výroků do části příležitosti. Do ní bychom měli zařazovat takové skutečnosti, které existují mimo školu, jež škola využívá nebo má možnost je využít. Výroky v těchto částech SWOT analýzy není nutno třídit do podskupin (lidský potenciál, materiální vybavení, pedagogický proces, ostatní faktory) tak, jak se uvádí v silných a slabých stránkách, záleží na rozhodnutí školy.

Patří sem např. výroky typu:

 • možnost navázat kontakt s místními podnikateli, získat sponzorské dary
 • rodiče žáků jsou ochotni spolupracovat se školou, zapojit se do činnosti školy
 • dobré a vstřícné vztahy s okolními i plně organizovanými školami
 • možnost přístupu k evaluačním testům, k získání objektivní zpětné vazby na činnost školy
 • možnost externí spolupráce s experty v oblasti informatiky, s médii

Údaje ze SWOT analýzy poskytují podklady také pro tvorbu dalších částí ŠVP. Jakým způsobem je možno údaje využít, naznačuje stručné schéma:

 • silné stránky - charakteristika školy (úplnost a velikost školy; vybavení školy; charakteristika pedagogického sboru; dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce; spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty); charakteristika ŠVP (zaměření školy, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, realizace průřezových témat); autoevaluace školy (stanovení oblastí a cílů autoevaluace, vymezení evaluačních nástrojů; zpětná vazba)
 • slabé stránky - autoevaluace školy (stanovení oblastí a cílů autoevaluace, vymezení evaluačních nástrojů; uvedení návrhu na eliminaci, zpětná vazba)
 • příležitosti - charakteristika školy (úplnost a velikost školy; vybavení školy; charakteristika pedagogického sboru; dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce; spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty); charakteristika ŠVP (zaměření školy, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, realizace průřezových témat)
 • rizika - zmírnění možnosti ohrožení školy

V celém systému tvorby školního vzdělávacího programu existuje určitá provázanost

SWOT analýza KDE jsme nyní
ZAMĚŘENÍ, PRIORITY, CÍLE školy KAM směřujeme
STRATEGIE školy JAK toho dosáhneme
VZDĚLÁVACÍ OBSAH ČEHO chceme dosáhnout a CO k tomu využijeme
AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST školy JAK SE TO DAŘÍ (zpětná vazba + přijatá opatření)

Důkladná SWOT analýza a pochopení daných souvislostí jsou pro školu předpokladem k tvorbě kvalitního školního vzdělávacího programu.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 01. 2006
Zobrazeno: 8369krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HEJČÍKOVÁ, . Několik poznámek ke SWOT analýze a jejím využití při tvorbě ŠVP. Metodický portál: Články [online]. 20. 01. 2006, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/453/NEKOLIK-POZNAMEK-KE-SWOT-ANALYZE-A-JEJIM-VYUZITI-PRI-TVORBE-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.