Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Několik poznámek ke SWOT analýze a jejím...

Několik poznámek ke SWOT analýze a jejím využití při tvorbě ŠVP

Informativní příspěvek
Autor Jana Hejčíková
Článek se snaží upozornit na některá úskalí SWOT analýzy.

Během zpracovávání SWOT analýzy ve vybraných málotřídních školách vyvstaly některé skutečnosti, na které bychom chtěli upozornit. Jedná se o nepřesné pochopení obsahu jednotlivých částí SWOT analýzy a řazení zjištěných skutečností (výroků).

Znovu si připomeňme:

 • silné stránky + slabé stránky = zmapování současného stavu uvnitř školy;
 • příležitosti + rizika = vymezení vnějších faktorů ovlivňujících školu
  • Čeho můžeme využít ve prospěch školy
  • Co školu může ohrozit

Často máme snahu ve SWOT analýze uvádět výroky zahrnující možnosti a způsoby využití silných stránek nebo způsoby eliminace slabých stránek, tedy ne to, co mapuje současný stav, ale co již nastiňuje způsoby, jak by škola chtěla rozvíjet své silné stránky nebo eliminovat své slabé stránky.
V následující tabulce jsou vlevo výroky vhodné pro popis silných a slabých stránek. Výroky vpravo již naznačují postupy, které škola využije k tomu, aby dosáhla cílů základního vzdělávání, případně i rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Z těchto výroků je vhodné vycházet při formulování výchovných a vzdělávacích strategií školy, při přípravě autoevaluace školy atd.:

zjištění možnosti využití, eliminace apod.
 • dobře vybavená počítačová učebna
 • rozšířit nabídku zájmové činnosti zaměřené na ICT
 • 2 hřiště a velká zahrada
 • rozvíjet systém spontánních pohybových aktivit o přestávkách a ve volném čase žáků
 • ochota a schopnost učitelů vzájemně spolupracovat
 • vytvářet celoškolní projekty
 • integrovat vzdělávací obsah
 • nedostatečné, nevyhovující vybavení školy
 • zlepšit vybavení školy (nový nábytek, programové vybavení na PC, vybavení tělocvičny aj.)
 • nedostatečná nabídka mimoškolních aktivit pro žáky
 • zajistit širší nabídku mimoškolních činností
 • malá účast na vzdělávacích akcích pro pedagogy
 • účastnit se dalšího vzdělávání učitelů
 • nevyhovující systém hodnocení žáků
 • zlepšit systém hodnocení žáků

Nepřesné bývá často zařazení výroků do části příležitosti. Do ní bychom měli zařazovat takové skutečnosti, které existují mimo školu, jež škola využívá nebo má možnost je využít. Výroky v těchto částech SWOT analýzy není nutno třídit do podskupin (lidský potenciál, materiální vybavení, pedagogický proces, ostatní faktory) tak, jak se uvádí v silných a slabých stránkách, záleží na rozhodnutí školy.

Patří sem např. výroky typu:

 • možnost navázat kontakt s místními podnikateli, získat sponzorské dary
 • rodiče žáků jsou ochotni spolupracovat se školou, zapojit se do činnosti školy
 • dobré a vstřícné vztahy s okolními i plně organizovanými školami
 • možnost přístupu k evaluačním testům, k získání objektivní zpětné vazby na činnost školy
 • možnost externí spolupráce s experty v oblasti informatiky, s médii

Údaje ze SWOT analýzy poskytují podklady také pro tvorbu dalších částí ŠVP. Jakým způsobem je možno údaje využít, naznačuje stručné schéma:

 • silné stránky - charakteristika školy (úplnost a velikost školy; vybavení školy; charakteristika pedagogického sboru; dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce; spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty); charakteristika ŠVP (zaměření školy, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, realizace průřezových témat); autoevaluace školy (stanovení oblastí a cílů autoevaluace, vymezení evaluačních nástrojů; zpětná vazba)
 • slabé stránky - autoevaluace školy (stanovení oblastí a cílů autoevaluace, vymezení evaluačních nástrojů; uvedení návrhu na eliminaci, zpětná vazba)
 • příležitosti - charakteristika školy (úplnost a velikost školy; vybavení školy; charakteristika pedagogického sboru; dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce; spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty); charakteristika ŠVP (zaměření školy, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, realizace průřezových témat)
 • rizika - zmírnění možnosti ohrožení školy

V celém systému tvorby školního vzdělávacího programu existuje určitá provázanost

SWOT analýza KDE jsme nyní
ZAMĚŘENÍ, PRIORITY, CÍLE školy KAM směřujeme
STRATEGIE školy JAK toho dosáhneme
VZDĚLÁVACÍ OBSAH ČEHO chceme dosáhnout a CO k tomu využijeme
AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST školy JAK SE TO DAŘÍ (zpětná vazba + přijatá opatření)

Důkladná SWOT analýza a pochopení daných souvislostí jsou pro školu předpokladem k tvorbě kvalitního školního vzdělávacího programu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek