Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak na environmentální vzdělávání, výchovu...

Jak na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve školách

Informativní příspěvek
Autor Lenka Daňková
SSEV Pavučina nabízí projekty, které mohou školám pomoci nejen při koncipování environmentální výchovy.
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina)

SSEV Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu, která byla založena v dubnu 1996.

SSEV Pavučina realizuje v úzké spolupráci s členskými středisky a s partnery ze státní, podnikatelské i neziskové sféry projekty celostátního významu. Některé z nich jsou zaměřené na podporu a rozvoj environemntálního (ekologického) vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách. Právě ty v následujících řádcích představíme a nabídneme možnosti, jak se do nich zapojit.


Vzdělávání školních koordinátorů EVVO - Specializační kurzy

Cíle projektu

Cílem projektu je připravit podmínky pro systematické vzdělávání školních koordinátorů EVVO (studium k výkonu specializovaných činností dle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb. a dle Standardu DVPP v EVVO) a vyškolit cca 100 školních koordinátorů EVVO v rámci specializačního studia (v tzv. Specializačních kurzech).

Stručný popis

SSEV Pavučina projekt realizuje ve spolupráci s členskými středisky, Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) a odborníky z vysokých škol.

Již nyní je vytvářen tým kvalifikovaných školitelů, zejména z pracovníků středisek ekologické výchovy, kteří budou Specializační kurzy pro školní koordinátory EVVO zajišťovat, zároveň se připravuje metodika pro tyto školitele. Řešíme, jakou formou budou Specializační kurzy probíhat (různé kombinace denního a pobytového studia), a vzniká metodická příručka pro školní koordinátory EVVO. Pilotní Specializační kurzy, které jsou určeny školním koordinátorů EVVO působícím na úplných základních a středních školách (vyjma škol z Prahy), poběží od 1. července 2006 do 30. září 2007. Celkem se jich uskuteční pět na různých místech ČR, každý v rozsahu 250 vyučovacích hodin. Specializační kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR.

Školnímu koordinátorovi EVVO přinese:

  • základní kompetence a nástroje pro přípravu a realizaci školního programu EVVO a jeho začlenění do školního vzdělávacího programu (ŠVP),
  • kvalifikaci potřebnou pro výkon funkce školního koordinátora EVVO a z toho vyplývající možnost získání specializačního příplatku za koordinační činnost na své škole,
  • metodickou podporu nejen během kurzu (manuál, konzultace), ale také zapojení do projektu M.R.K.E.V. (pravidelný informační servis, časopis Bedrník apod.),
  • finanční odměnu 5000,- Kč za zpracování závěrečné práce (školního programu EVVO) a její poskytnutí do sborníku školních programů EVVO.

Škole přinese:

  • kvalifikovaného školního koordinátora EVVO,
  • materiální podporu EVVO a přístup k aktuálním informacím a kontaktům,
  • ušetřené finanční prostředky za vzdělávání koordinátora, které je v tomto případě plně hrazeno z prostředků Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu.

Jak se zapojit

Zájemci o studium se mohou již nyní registrovat v SSEV Pavučina. Kompletní informace o místech konání, termínech a další podrobnosti budou od 16. ledna 2006 uveřejněny na webových stránkách SSEV Pavučina (www.pavucina-sev.cz), podrobnější informace přinese i některé z jarních čísel časopisu Bedrník a školy budou kontaktovány také prostřednictvím členských středisek SSEV Pavučina.

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)

Cíle projektu

Cílem projektu je pomoci školám v začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do kurikula a pomoci jim v realizaci školních programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO). Ty by optimálně měly zahrnovat začlenění ekologických hledisek do jednotlivých vzdělávacích oblastí, resp. vyučovacích předmětů, integrovaných celků či modulů a aktivit školy; vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah člověka a životního prostředí; ekologizaci provozu a fungování školy jako celku.

Stručný popis projektu

Pravidelný informační servis a metodickou podporu zajišťují střediska ekologické výchovy ve všech 14 krajích ČR prostřednictvím regionální rozesílky informací (6x ročně). Rozesílka zahrnuje celostátní časopis pro ekogramotnost Bedrník a krajské informace o akcích, programech, pomůckách, literatuře, finančních zdrojích pro EVVO. Do sítě škol M.R.K.E.V. je přihlášeno cca 1200 škol zpracovávajících školní programy Environmentální výchovy.

Zpravidla na podzim jsou ve všech 14 krajích pořádány krajské konference k EVVO.

Projekt v sobě zahrnuje i další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené zejména na školní koordinátory EVVO, učitelské týmy jednotlivých škol a školských zařízení, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ostatní pedagogické pracovníky projevující zájem o EVVO. K vedení těchto školení byl v dvouletém akreditovaném kurzu vyškolen tým 20 lektorů ze středisek EV z celé ČR a byla vydána příručka k realizaci školních programů EVVO Škola pro život.

Dále je školám nabízena praktická pomoc formou tvorby a distribuce pomůcek a publikací pro EVVO, realizace ekologických výukových programů (interaktivních lekcí pro žáky a studenty vedených přímo pedagogickými pracovníky jednotlivých středisek EV) a dalších kontaktních forem EVVO - exkurzí, přednášek apod., realizace pobytových kurzů pro žáky a studenty, vedení školních ekologických projektů.

Jak se zapojit

Síť M.R.K.E.V. v jednotlivých krajích a s tím spojený pravidelný informační servis a krajské konference zajišťují vybraná členská střediska SSEV Pavučina. Jejich seznam lze najít na internetových stránkách, příp. si je vyžádat na kanceláři Pavučiny. Další uvedené služby nabízí většina členů SSEV Pavučina a informace o těchto službách lze opět nalézt na internetových stránkách či si je vyžádat e-mailem, telefonicky nebo písemně.
Zapojení školy do sítě M.R.K.E.V., která podporuje ekologickou výchovu, lze učinit i prostřednictvím kanceláře SSEV Pavučina (v roce 2006 za poplatek 90,- Kč).

Bedrník, časopis pro ekogramotnost

Cíle projektu

Cílem projektu je zajistit pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, pracovníkům středisek ekologické výchovy a dalším zájemcům, kteří se věnují EVVO, pravidelné aktuální informace z předmětné oblasti, ale i z oblastí poznávání přírody, ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a dalších, na jejichž základě si mohou doplnit své znalosti, vyměňovat zkušenosti, vyjasňovat postoje, vybírat, jakým tématům se budou v rámci EVVO dětí, mládeže, příp. dospělých věnovat a jakou formou, sestavovat školní programy EVVO.

Stručný popis projektu

Bedrník, časopis pro ekogramonost, vydává Středisko ekologické výchovy SEVER pro Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina od listopadu 2002. Bedrník se jmenuje podle "čarodějné" rostliny, jejíž účinky známe ze slov lidové písně: Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník, nebudeme stonat, nebudeme mřít... Časopis dbá o zdraví ekologické, komplexní, systémové, celostní... Autory Bedrníku jsou zkušení pedagogové středisek ekologické výchovy a odborníci na hledání udržitelného životního stylu a hospodaření.

Časopis má vždy hlavní téma a svoji ustálenou strukturu. Součástí každého čísla je rubrika Proměny, která se zabývá základními informacemi o hlavním tématu čísla, proměnami v praxi během posledních let, informacemi a argumenty. V rubrice Inspirace jsou publikovány náměty a zkušenosti ze středisek ekologické výchovy, škol, nevládních organizací apod. Organizace zde prezentují zajímavé projekty a akce. Nejobsáhlejší rubrikou bývá Didaktika, která má, stejně jako ostatní rubriky, pomoci rozvoji ekologické výchovy. Bedrník obsahuje také rubriku Kalendář s přehledným výběrem chystaných akcí nadregionálního významu (přednášky, semináře, výstavy apod.), dále rubriky Názory a Nabídka publikací, pomůcek, časopisů, filmů.

Jak získat Bedrník

Bedrník dostávají školy přihlášené do sítě M.R.K.E.V., která podporuje ekologickou výchovu (do konce roku 2005 zdarma, v roce 2006 za 90,- Kč). Další zájemci si mohou zajistit předplatné (45,- Kč za jedno číslo, 270,- Kč za celý ročník) na adrese střediska SEVER (Horní Maršov 89, PSČ 542 26, tel.: 499874280, e-mail: sever@ecn.cz), které Bedrník pro SSEV Pavučina vydává. Na této adrese si též můžete vyžádat ukázkové číslo zdarma.

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany zvířat

Cíle projektu:

Cílem projektu je zviditelnit téma ochrany zvířat a začlenit ho do výuky zejm. na základních školách, a to prostřednictvím praktické příručky Žijeme spolu aneb Jak na téma ochrany zvířat, která je určena pedagogům 2. stupně základních škol a pedagogům středních škol, a dále prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky vedených týmem kvalifikovaných školitelů.

Stručný popis projektu

Příručku Žijeme spolu aneb Jak na téma ochrany zvířat vydalo Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a financovala ji Nadace na ochranu zvířat. Získat ji můžete na seminářích pořádaných některými ze středisek ekologické výchovy (viz dále). Příručka se věnuje jednotlivým tématům ochrany zvířat celkem v šesti kapitolách: Jak je vnímáme (střípky z etiky a historie), "Hospodářská" zvířata, Pokusy na zvířatech, "Společenská" zvířata, Volně žijící zvířata chovaná v zajetí a Volně žijící zvířata. Každá kapitola obsahuje základní informace, na které navazuje řada aktivit spolu s pracovními listy pro žáky. Nechybí doporučená literatura a internetové stránky. Vše doplňují barevné přílohy.

Základní informace najdete na začátku každé kapitoly jako úvod do problematiky. Pomohou vám získat vhled, zorientovat se, v případě hlubšího zájmu odkazují na odborné materiály. Aktivity následují po základních informacích. Jejich prostřednictvím přiblížíte téma žákům a studentům, pomohou jim pochopit řešený problém a utvořit si na něj vlastní názor. Rozvíjejí vzájemnou spolupráci a komunikativní dovednosti. Pracovní listy doplňují aktivity, jsou snadno kopírovatelné a v kapitole jsou umístěny právě za touto částí. Můžeme je využít pro práci každého žáka či studenta nebo skupin žáků a studentů. Barevné přílohy v podobě obrázků a fotek doplňují celou příručku. Určené jsou pro práci skupin žáků a studentů, celé třídy nebo jen k dokreslení atmosféry některého z témat.

Jak získat příručku Žijeme spolu aneb Jak na téma ochrany zvířat

Semináře pro pedagogy, které přiblíží téma ochrany zvířat, proběhnou v každém kraji ČR minimálně jednou, a to od podzimu 2005 do konce roku 2006. Realizátory seminářů jsou střediska ekologické výchovy (členové SSEV Pavučina). Seminář je akreditován MŠMT ČR pod č. j.: 15 873/05-25-100.

Dozvíte se, jak pracovat s příručkou Žijeme spolu aneb Jak na téma ochrany zvířat, a odnesete si ji s sebou domů (do školy). Objevíte a prodiskutujete pro vás možná nové skutečnosti týkající se ochrany zvířat. Pozvánky na seminář získají všechny školy zapojené do sítě M.R.K.E.V. nebo potřebné informace najdete na internetových stránkách SSEV Pavučina, příp. nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Každý seminář povedou minimálně dva kvalifikovaní lektoři, kteří získali Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího cyklu Školení školitelů v oblasti ochrany zvířat.

Pokud vás některý z projektů zaujal a rádi byste se do něho zapojili, učiňte tak doporučeným způsobem, budeme jen rádi a těšíme na spolupráci s vámi.

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
IČ: 65667131, DIČ: CZ65667131
Tel./fax: +420 234 621 386, mobil: +420 721 133 108
E-mail: info@pavucina-sev.cz, www.pavucina-sev.cz
Registrace u MV: II/s-OS/1-29876/96-R dne 3. 10. 1996

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám