Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pojetí osobnostní, sociální a zdravotní výchovy...

Pojetí osobnostní, sociální a zdravotní výchovy v britském kurikulu I

Informativní příspěvek
Autor VUP Praha
Překlad vybrané kapitoly z britského národního kurikula.


Příspěvek je překladem programu výuky Osobnostní, sociální a zdravotní výchovy ve 3. věkovém období (žáci ve věku 11 - 14 let) z britského národního kurikula.


Osobnostní, sociální a zdravotní výchova

Program studia ve 3. období (11 - 14 let)

Důležitost osobnostní, sociální a zdravotní výchovy
Osobnostní, sociální a zdravotní výchova ve 3. období pomáhá žákům vést sebejistý, zdravý a zodpovědný život jako jednotlivcům i členům společnosti. Prostřednictvím práce během vyučování a širokého spektra aktivit v rámci i mimo rámec kurikula získají žáci praktické znalosti a dovednosti, které jim pomohou žít zdravě a reagovat na morální, sociální a kulturní otázky, které před nimi vyvstávají na cestě k dospělosti. Osobnostní, sociální a zdravotní výchova poskytuje žákům příležitosti přemýšlet o svých zkušenostech a o tom, jak se vyvíjejí. Pomáhá jim v procesu dospívání porozumět a zodpovědně zvládat širší rámec vztahů a prokazovat respekt k různosti lidí a k odlišnostem mezi nimi. Rozvíjí u žáků také osobní pohodu a sebeúctu, povzbuzuje víru v jejich schopnost uspět a umožňuje jim přebírat zodpovědnost za své učení a budoucí volby týkající se jejich kariéry. Osobnostní, sociální a zdravotní výchova ve 3. období staví na osobních zkušenostech žáků a na jejich práci v 1. a 2. období a doplňuje Občanství (Citizenship) v kurikulu, které řeší dilemata soužití související se zdravím, právem a rodinou.

Znalosti, dovednosti a porozumění

Rozvíjení sebedůvěry a zodpovědnosti a využití maxima jejich schopností

 1. Žáci by měli být učeni1:
  1. uvažovat o silných stránkách své povahy, svého vztahu k práci, k volnému času a hodnotit je;
  2. respektovat rozdíly mezi lidmi v rozvíjení vlastního smyslu pro identitu;
  3. rozpoznávat, jak jsou vnímáni ostatními, být schopni poskytovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu a pochvalu;
  4. rozpoznávat stupeň emocí spojených se ztrátou a změnami způsobenými smrtí, rozvodem, odloučením, novými členy rodiny a jak zacházet pozitivně se silou svých pocitů v různých situacích;
  5. vztahovat pracovní příležitosti ke svým osobním kvalifikacím a dovednostem; porozumět jak volby, které učiní v období studia v rámci 4. období, mohou být založeny nejen na znalosti jejich silných stránek a schopností, ale také na měnícím se světě práce;
  6. plánovat realistické cíle pro 4. období, vyhledávat informace a žádat o rady ohledně profesních plánů;
  7. jak se stát kompetentním v hospodaření s vlastními penězi, co má vliv na utrácení nebo šetření peněz.

Rozvíjení zdravého, bezpečnějšího životního stylu

 1. Žáci by měli být učeni:
  1. rozpoznávat fyzické a emocionální změny, které probíhají v pubertě, a jak zacházet s těmito změnami pozitivním způsobem;
  2. jak pečovat o své zdraví a co ovlivňuje zdraví, včetně médií;
  3. že dobré vztahy a vhodná rovnováha mezi prací, volným časem a uplatněním v životě může podporovat tělesné a duševní zdraví;
  4. o základních faktech a zákonech (včetně školních pravidel), o alkoholu a tabáku, ilegálních látkách a rizicích zneužívání předepisovaných léků;
  5. o lidské reprodukci, antikoncepci, pohlavně přenosných chorobách, HIV a rizikovém chování, včetně rané sexuální aktivity, a to v kontextu důležitosti mezilidských vztahů;
  6. rozpoznávat a zvládat riziko a činit bezpečnější rozhodnutí o životních stylech, různých životních prostředích a cestování;
  7. rozpoznávat, kdy nátlak ostatních ohrožuje jejich vlastní osobní bezpečnost a pohodu, rozvíjet efektivní způsoby odolávání tlakům, včetně povědomí o tom, kdy a kde získat pomoc;
  8. základním procedurám pomoci v nouzi, kde získat pomoc a podporu.

Rozvíjení dobrých mezilidských vztahů a respektování odlišností mezi lidmi

 1. Žáci by měli být učeni:
  1. o účincích stereotypů, předsudků, týrání, rasismu a diskriminace a jak je asertivně odmítat;
  2. jak se vcítit do lidí, kteří jsou jiní "než já";
  3. o povaze přátelství a jak se spřátelit a udržovat přátelství;
  4. rozpoznávat některé kulturní normy ve společnosti, včetně různých životních stylů a mezilidských vztahů;
  5. o měnící se povaze a tlacích na vztahy s přáteli a s rodinou, kdy a jak vyhledat pomoc;
  6. o roli a důležitosti manželství v rodinných vztazích;
  7. o roli a pocitech rodičů a pečovatelů a o hodnotě rodinného života;
  8. rozpoznávat, že ochota a důvěra jsou nezbytným předpokladem pozitivních a konstruktivních vztahů;
  9. vyjednávat v rámci vztahů, a to s poznáním, že jednání má vždy své důsledky, a také kdy a jak činit kompromisy;
  10. odolávat tlakům dělat něco špatného, rozpoznávat, kdy ostatní potřebují pomoc a jak je podpořit;
  11. komunikovat s důvěrou se svými vrstevníky a s dospělými.

Šíře příležitostí

 1. V rámci daného vzdělávacího období by měli být žáci učeni znalostem, dovednostem a porozumění prostřednictvím příležitostí k:
  1. převzetí odpovědnosti (například za vykonání úkolů ve stanovených termínech, jako uspořádání schůzek, provoz školního časopisu);
  2. pozitivnímu vnímání sebe sama (například účastí na veřejných vystoupeních);
  3. participaci (například v rozvíjení školní politiky proti šikaně a v zavádění této politiky do praxe; ve výzkumném projektu navrženém k redukci trestné činnosti a ke zlepšení osobní bezpečnosti v místě jejich bydliště);
  4. realistickému uvažování a rozhodování (například o možnostech jejich budoucnosti, založené na jejich vlastních výzkumných a kariérových portfóliích);
  5. setkávání a práci s lidmi (například s lidmi, kteří jim mohou poskytnout spolehlivé informace o otázkách zdraví a bezpečnosti, jako například školní sestry, komunitní pracovníci z oblasti drogové problematiky);
  6. rozvíjení vztahů (například společnou prací s různými skupinami a sociálními skupinami společně s jejich vrstevníky a dalšími; odpovědností za návrh malé firmy v rámci malého kolektivu);
  7. uvažování o sociálních a morálních dilematech (například jak volby, které učiní jako spotřebitelé, ovlivní ekonomiky a životní prostředí ostatních lidí);
  8. nalezení informací a rad (například o rizicích rané sexuální aktivity, zneužívání drog, o sebeobraně pro zajištění vlastního bezpečí);
  9. přípravě na změnu (například anticipací problémů způsobených měnícími se rodinnými vztahy a přátelstvími; přípravou pro nové způsoby učení v rámci 4. období).

Během 3. období se žáci učí o sobě samých jako o vyvíjejících se a měnících se individualitách a jako o členech společenství s větší dospělostí, nezávislostí a schopnostmi. Stále více si uvědomují sami sebe a jsou způsobilí k sofistikovanějšímu morálnímu usuzování. Přebírají za sebe vyšší zodpovědnost a stále více si uvědomují názory, potřeby a práva lidí všech věkových skupin. Staví na zkušenosti, sebedůvěře a schopnostech, které rozvinuli v 2. období, učí se nové dovednosti, které jim pomohou činit rozhodnutí a plnit aktivní roli ve svém osobním a v sociálním životě. Učí se, jak plánovat a určovat volby vztahující se k jejich volitelným kurzům a mimoškolnímu vzdělávání a profesnímu zaměření. Pokračují v rozvíjení a udržování zdravého životního stylu, dobře zvládají svá měnící se těla a pocity. Učí se také zvládat měnící se vztahy a rozumět tomu, jak mohou ovlivnit jejich zdraví a pohodu. Maximálně využívají nové příležitosti, aby se podíleli na životě školy a jejích společenstvích.

Literatura a odkazy:
The National Curriculum, handbook for secondary teachers in England, Key stages 3 and 4, Revised 2004, Qualifications and Curriculum Autority, London 2004.
www.nc.uk.net
www.curriculumonline.gov.uk/Subjects/pshe/Subject.htm


1 Britské kurikulum používá výraz "učeni", zatímco českému prostředí je bližší výraz "vedeni".

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám