Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Průřezová témata

Průřezová témata

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek vysvětluje význam průřezových témat v RVP ZV.

S průřezovými tématy přichází do našeho vzdělávání nejen nový pojmem, ale vstupují do něj i další "povinné výchovy", i když v jiném (širším, univerzálnějším) postavení, než má třeba tělesná nebo hudební výchova. Přestože se u nás objevují nově, využívání průřezových (kroskurikulárních) témat jako progresivního prvku vzdělávání je běžné v mnoha zemích Evropy již řadu let.

Jak bychom měli vnímat průřezová témata, co znamená jejich zařazení do RVP ZV? Průřezová témata bychom především neměli ztotožňovat s mezipředmětovými vztahy. Mezipředmětový vztah je něco, co vychází z učiva. Např. dějepis hovoří o umění jednotlivých dob a kultur, tedy i o architektuře a stavebních slozích, výtvarná výchova se jistě také dotkne problematiky staveb z pohledu uměleckého vyjádření jednotlivých kultur atd. V obou vyučovacích předmětech se hovoří o stejném tématu, učitelé obou na sebe mohou odkazovat, ale jiné předměty a jiní učitelé se tím zabývat nemusejí. Navíc v dějepise (možná i v ne dobře vedené výtvarné výchově) nemusí jít vůbec o výchovnou záležitost. Průřezová témata by měla být pojítkem mezi všemi nebo větším počtem vyučovacích předmětů i mezi výukou, životem ve škole i mimo školu. Především by měla podpořit výchovnou funkci vzdělávání. Např. tematické okruhy osobnostní rozvoj, multikulturalita, vztah člověka k prostředí, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení aj. nemohou být předmětem jen výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu či českého jazyka, ale měly by být součástí prakticky všech vyučovacích předmětů zařazených do ŠVP. Každý učitel je může v nějaké podobě realizovat nebo učitelé mohou při jejich naplňování vytvářet společné projekty apod. Také mnoho činností v životě školy je příhodných pro jejich využití. Jde jen o to, nalézat prakticky zaměřené a neformální metody a formy práce, které navodí u žáků potřebný prožitek a povedou k utváření vlastností, vhodných postojů a praktického jednání žáků.

Celkem je do RVP ZV zařazeno šest průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Kromě výchovy demokratického občana se objevují všechna průřezová témata RVP ZV i v gymnaziálním vzdělávání. Tím je zajištěna návaznost mezi těmito etapami všeobecného vzdělávání.

Smyslem průřezových témat není doplnění vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Proto také nemají v RVP ZV formulované své výstupy ani učivo. Jejich "průřezovost" spočívá v tom, že naznačují společná místa (okruhy, náměty, činnosti) ve výchově a vzdělávání žáků, která jsou vhodná pro vytváření obecnějších postojů žáků k sobě samým, k ostatním lidem, přírodě, praktickému životu. Ta mohou být lépe rozvíjena z pozice více učitelů (vyučovacích předmětů, situací, činností, jednání učitelů v životě školy). Proto je v RVP ZV u průřezových témat vyjádřen a zdůrazněn jejich přínos k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, a tím i ke klíčovým kompetencím.

Významné postavení průřezových témat by se mělo projevit i ve způsobu jejich promýšlení a zařazování do ŠVP. Řada pilotních škol i odborníků, kteří se danou problematikou zabývají a zkoušejí ji na školách, jsou toho názoru, že průřezovými tématy (právě pro jejich nadpředmětový charakter) je třeba se zabývat ještě dříve než vzdělávacím obsahem, nebo současně. Přiřazovat průřezová témata jaksi "na závěr" do hotových učebních osnov, navíc jen označením tématu a tematického okruhu, by bylo formální. Je třeba předem zvažovat přínos jednotlivých průřezových témat a tematických okruhů pro žáky, hledat jejich vazby k cílům základního vzdělávání a klíčovým kompetencím, hledat jejich přínos pro nabývání očekávaných výstupů, zvažovat kdy, kam a v jaké podobě budou zařazena do učebních osnov a následně do samotného vzdělávání.

Začlenění vybraných průřezových témat, jejich tematických okruhů a konkrétních námětů do ŠVP se řídí pravidly vymezenými v RVP ZV. Struktura ŠVP požaduje zpracovat takový přehled, z něhož je patrné, které tematické okruhy průřezových témat jsou začleněny do jednotlivých ročníků a jaká organizační forma se pro jejich realizaci předpokládá - součást vyučovacího předmětu, projekt, jiná školní akce, samostatný vyučovací předmět, kombinace těchto forem. Tento přehled se stává součástí kapitoly Charakteristika školního vzdělávacího programu a je důležitá nejen pro samotné učitele, ale i pro kontrolní orgány.

Další údaje o začlenění průřezových témat škola uvádí v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů, případně v obsahovém vymezení jiných forem vzdělávání. Z charakteristiky vyučovacího předmětu by mělo být zřejmé, co žáky v konkrétním vyučovacím předmětu čeká, z jakých vzdělávacích obsahů a průřezových témat je vyučovací předmět vytvořen i jak se průřezová témata podílejí v daném předmětu na utváření klíčových kompetencí. Konkrétní propojení tematických okruhů a námětů začleněných průřezových témat je součástí formulací dílčích výstupů, učiva či dalších poznámek učebních osnov.

Na základní škole se musí každý žák seznámit se všemi průřezovými tématy na 1. i na 2. stupni, během devítileté docházky se všemi tematickými okruhy. Je v kompetenci školy, ve kterých ročnících a jakým způsobem budou průřezová témata uplatněna, co škola z jednotlivých tematických okruhů vybere.

Málotřídní školy by měly výběr a rozvržení tematických okruhů průřezových témat přizpůsobit počtu ročníků ve škole. Je zřejmé, že asi nenaplní podmínku začlenění všech průřezových témat nebo jen ve velmi omezeném rozsahu. Vhodné je spolupracovat se školou, kam žáci nejčastěji odcházejí, případně se zajímat o začlenění průřezových témat ve ŠVP dané školy.

Šestiletá gymnázia vytvářejí ucelený systém průřezových témat, do kterého mají povinnost zařadit na nižším stupni celé průřezové téma Výchova demokratického občana z RVP ZV (které nemá v RVP GV pokračování). Ostatní průřezová témata uvedená v RVP ZV nemusí být zařazena všechna, ale výběr tematických okruhů a konkrétních námětů by měl připravit žáky pro začlenění všech průřezových témat na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání.

Osmiletá gymnázia musí zařadit na nižším stupni všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Výchova demokratického občana se zařazuje ze stejných důvodů jako na 6letém gymnáziu celá, tj. všechny tematické okruhy. U ostatních průřezových témat uvedených v RVP ZV nemusí být zařazeny všechny tematické okruhy. Při výběru tematických okruhů a konkrétních námětů je opět propojenost s tematickými okruhy a náměty na vyšším stupni gymnázia.

foto

Lze doporučit, aby alespoň v úvodní fázi projednávání průřezových témat a hledání způsobů jejich začlenění do ŠVP měl každé průřezové téma na starosti jeden z učitelů, který sleduje proces "začleňování" daného tématu, projednává návrhy se svými kolegy a koordinuje vytváření jeho konečné podoby ve ŠVP.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám