Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Kočky

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Dana Bezděková
Integrace literární výchovy, informatiky a výtvarné výchovy prostřednictvím tématu „Kočka“.

Integrovaný celek trvá cca 90 min. Jeho cílem je prostřednictvím literárního textu a obrazového záznamu rozvíjet kreativitu a fantazii žáků, obohacovat jejich slovní zásobu a chápat přenesený význam slov, uvádět věci do souvislostí a účinně spolupracovat ve skupině.

Literární výchova (cca 45 min)

 • Téma je evokováno prostřednictvím hádanek a lidových rčení s tematikou „Kočka" Vyvolaný žák čte text hádanky nahlas, po přečtení ostatní společně hledají správnou odpověď. Ústně uvádějí slova, která se v hádankách rýmují. Následuje práce s lidovým rčením - žáci je vyjadřují jinými slovy. Nejvýstižnější vyjádření zapisuje učitel na tabuli. Žáci si vyberou jedno rčení, které opíší do sešitu. K němu připojí vysvětlující vyjádření.
 • Práce s básní Kočičí dům - J. Havel
  • Nácvik čtení obtížných slov z připravené tabule (mikrofonek, strakatá, sprcha, vchodem, stran, kdykoliv), četba básně. Žáci vyhledávají verše, které souvisejí s ilustrací básně v čítance.
  • Každý žák obdrží jeden verš básně napsaný na proužku papíru. Úkol pro skupinu (tj. celou třídu): Zvolte si strategii, jak budete postupovat, abyste se uspořádali do jedné řady tak, aby vznikla básnička, kterou jsme teď četli. Úkol splňte co nejrychleji. Můžete používat učebnici.
  • Dva žáci jsou určeni jako pozorovatelé práce skupiny. Do plnění úkolu se nezapojují. Mají za úkol sledovat, jak skupina pracuje, jak ostatní postupovali při plnění úkolu, co zpomalovalo práci skupiny, co by přispělo k jeho rychlejšímu splnění, kdo patřil ve skupině k nejaktivnějším.
  • Po splnění úkolu hodnocení práce skupiny - provedou pozorovatelé.

Informatika a výtvarná výchova (cca 45 min)

 • V počítačové učebně žáci zadají do počítače adresu laurelburch.com (je předepsaná na tabuli), dále: záložka Art Gallery, Fantastic Felines. Ve dvojici si sdělují rozdíly mezi vyobrazením malířky a ilustrací v čítance. Odpovídají na otázku: „Jak se projevila fantazie malířky při malování jejich obrázků koček, v čem se liší od skutečných koček?" Po konzultaci ve dvojici žáci uvádějí své postřehy, učitel je zapisuje na tabuli, případně doplní ty, které budou potřebné pro další výtvarnou práci žáků.
 • Žáci dále samostatně ztvárňují rámeček na černém podkladu a svoji představu kočky.
 • Tematický blok je ukončen výstavou prací žáků.

Žáci byli v průběhu celého bloku aktivní, v literární části byl pro ně nejobtížnější úkol nahradit rčení jiným vyjádřením. Chápat přenesený význam slov je dosti náročné. V druhé části bloku nebyl problém s vyhledáním webové stránky, protože žáci jsou poměrně zběhlí v používání PC. U počítače pracovali ve dvojici. Obrázky malířky se jim velmi líbily, byli jimi silně motivováni pro vlastní výtvarnou činnost. Domnívám se, že se podařilo naplnit výše uvedený cíl lekce.

foto

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek