Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Informativní příspěvek
Autor Sládečkovo vlastivědné muzeum
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

Vlastivědné muzeum v Kladně nese jméno Antonína Sládečka, jednoho ze svých zakladatelů. V roce 2008 muzeum přesídlilo do nové budovy v Huťské ulici v Kladně. Regionální charakter muzea se odráží v zaměření stálých expozic a také ve sbírkovém fondu. Stálé expozice jsou věnovány pravěku Kladenska a období baroka v tomto regionu, které je spojeno s působením benediktinů z Břevnova. V dalších sálech muzeum pořádá krátkodobé výstavy, informace o nich lze nalézt na internetových stránkách (www.omk.cz).

Zájemci o regionální historii mají k dispozici prezenční muzejní knihovnu a studovnu. V multifunkčním sále probíhají školní programy, odborné přednášky, filmová a literární pásma pro školy i veřejnost a v parku kolem muzejní budovy je budováno arboretum a malá botanická zahrada. Muzeum se každoročně zapojuje s vlastním programem do Festivalu muzejních nocí, Dne kraje a Dnů evropského dědictví.

Muzeum také zajišťuje prohlídky raně středověkého hradiště Budeč u Zákolan s rotundou sv. Petra a Pavla, která je nejstarší dosud stojící stavbou tohoto typu v České republice. Podle svatováclavských legend se zde učil čtení a psaní mladý kníže Václav, proto byla Budeč považována za naše nejstarší centrum vzdělanosti.

Vzdělávací nabídka pro školy

Školní programy spojené s návštěvou muzea je možné zařadit jako součást výuky v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně jsou k dispozici vzdělávací programy pro školy:

 • Cesta do pravěku
 • Cesta do středověku
 • Kladno za Protektorátu Čechy a Morava
 • Projdi se Kladnem

Programy jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol. Po dohodě lze programy přizpůsobit i pro žáky středních škol. Pro tyto programy je speciálně určen víceúčelový sál v prvním patře muzea. Muzeum také každoročně připravuje tradiční červnový program Týden na Budči u Zákolan. V případě zájmu lze připravit pro žáky základních nebo středních škol odborné přednášky podle jejich vlastního výběru.

Stálé programy
Cesta do pravěku

CÍL: seznámit s obdobím pravěku a jeho specifickými znaky, představit profesi archeologa a prezentovat práci s archeologickým materiálem.

OBSAH: Program se skládá ze tří částí. Úvodem se žáci - v rámci besedy o pravěku - dozvědí o bydlení, potravě, zbraních a nástrojích, výrobě keramiky i vývoji člověka v pravěku a také o tom, co to je archeologie, kdo je archeolog, jaké jsou archeologické nálezy, co je archeologická lokalita. Poté samostatně vyplní pracovní list, který souhrnně zopakuje, doplní a rozvine získané informace z předcházející besedy. Ve druhé části si získané informace obohatí o poznatky z regionální historie Kladenska, protože s muzejním průvodcem navštíví expozici muzea „Pravěk Kladenska", kde si mohou prohlédnout regionální pravěké nálezy. Na začátku třetí části se rozdělí do skupin, v nichž budou pracovat v jednotlivých dílnách.

DÍLNY:

 • sonda - hledání pravěkých střepů v písku a jejich následná dokumentace
 • slepování střepů maket pravěkých nádob
 • společná kresba pravěkých nástěnných maleb
 • modelování pravěké keramiky

Program je potřeba dopředu objednat a lze ho podle potřeby upravit.

DÉLKA PROGRAMU: 2-3 hodiny
POČET ŽÁKŮ: max. 30 (lze přizpůsobit)
CENA: 30 Kč na žáka

1. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět
TEMATICKÝ OKRUH: Lidé a čas
UČIVO:

 • orientace v čase a časový řád
 • současnost a minulost v našem životě
 • regionální památky

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace

2. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost
UČIVO: Člověk a lidská společnost v pravěku
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
Slepování střepů maket pravěkých nádob
1. Slepování střepů maket pravěkých nádob
 
Archeologická dokumentace
2. Archeologická dokumentace
 

Cesta do středověku

CÍL: seznámit s kulturním prostředím středověku a vývojem vzdělanosti prostřednictvím vlastního prožitku.

OBSAH: Program se skládá ze tří částí. V první části se žáci dozvědí během besedy několik zajímavostí ze  života ve středověku i o středověké kultuře: co je černá smrt, prevét, chrlič, štítonoš, madona, vstávání z hrobů, kdo je templář nebo trubadúr, ale také třeba jaké se pilo pivo. Poté samostatně vyplní pracovní list, který souhrnně zopakuje, doplní a rozvine získané informace z předcházející besedy. Ve druhé části s průvodcem navštíví expozici muzea a právě probíhající výstavy. Na začátku třetí části se rozdělí do skupin, v nichž budou pracovat v jednotlivých dílnách.

DÍLNY:

 • stavba středověkého hradu z lega
 • výroba okenní vitráže z barev na sklo
 • kresba návrhu vlastního erbu podle heraldických pravidel
 • psaní listiny husím brkem v gotickém písmu
 • výroba pečetí z keramické modelovací hmoty

Po skončení programu si děti domů odnesou barevné okenní vitráže, návrhy vlastních erbů a vlastnoručně napsané listiny s pečetěmi.

Program je potřeba dopředu objednat a lze ho podle potřeby upravit.

DÉLKA PROGRAMU: 2-3 hodiny
POČET ŽÁKŮ: max. 30 (lze přizpůsobit)
CENA: 30 Kč na žáka

1. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět
TEMATICKÝ OKRUH: Lidé a čas
UČIVO: Orientace v čase a časový řád, Současnost a minulost v našem životě
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
 • Environmentální výchova - Lidské aktivity
2. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost
UČIVO: Kultura středověké společnosti
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
 • Environmentální výchova - Lidské aktivity
Psaní husím brkem
3. Psaní husím brkem
 

 

Vybarvování vitráže barvami na sklo
4. Vybarvování vitráže barvami na sklo
 

Kladno za Protektorátu Čechy a Morava

CÍL: seznámit s regionálními událostmi (příjezd německé armády do Kladna, vražda německého strážmistra W. Kniesta, židovské transporty, zničení Lidic, nálet v roce 1944 a 1945), s významnými osobnostmi (František Pavel, Jan Smudek) a dobovými dokumenty (fotografie, vyhlášky) z období Protektorátu Čechy a Morava, které se vztahují k historii města Kladna, upozornit na místa, kde se ve městě události staly a vše propojit se současností.

OBSAH: Program je zpracován formou soutěže. Na začátku programu se žáci rozdělí do čtyř skupin, ve kterých pracují po dobu trvání programu. Regionální události období Protektorátu Čechy a Morava jsou rozděleny do deseti témat (Odtržení pohraničních oblastí po podepsání Mnichovské dohody, Příjezd německé armády do Kladna, Nepolapitelný Jan, Válečná omezení, Sokolovna, Velké Kladno, Transporty, Lidice, Nálety, Příjezd Rudé armády), po každém tématu následuje otázka nebo úkol, který žáci řeší společně ve své skupině. Otázky nebo úkoly jsou různého charakteru - počítání, kreslení, hádaní popisovaných slov, pantomima, určování, co je na obrázku). Součástí programu je i pracovní list, do kterého žáci své odpovědi vypracovávají a zapisují.

Program je především určen pro žáky 9. ročníku základní školy, ale lze jej podle potřeby upravit i pro studenty střední školy.

Program je potřeba dopředu objednat.

DÉLKA PROGRAMU: 2 hodiny
POČET ŽÁKŮ: max. 30
CENA: 30 Kč na žáka

2. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost
UČIVO: Druhá světová válka; situace v našich zemích
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání, Rozvoj sociální dovedností pro kooperaci
 • Výchova k myšlení v evropských souvislostech - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
Projdi se Kladnem

CÍL: seznámit s regionálními událostmi a historií, propojit události s konkrétními místy, upevnit vlastní identitu a vztah k městu, ve kterém žijeme.

OBSAH: V rámci programu žáci absolvují procházku po historicky nejvýznamnější zástavbě města Kladna, která dokládá specifický historický vývoj města od období vlády Kladenských z Kladna po moderní průmyslové město 20. století. Žáci mají k dispozici pracovní listy, které vyplňují v průběhu prohlídky. Program začíná u kladenského zámku a pokračuje přes náměstí Starosty Pavla, ke kapli sv. Floriána, podél lékárny U České koruny, kolem budovy sokolovny až ke gymnáziu. Žáci nahlédnou do minulosti také pomocí historických fotografií. Během programu se žáci také seznámí s osobností a dílem významného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera, který je autorem přestavby kladenského zámku, Mariánského sloupu a kaple sv. Floriána.

Program je potřeba dopředu objednat a lze ho podle potřeby upravit.

DÉLKA PROGRAMU: 1 hodina
POČET ŽÁKŮ: max. 30
CENA: 10 Kč na žáka

1. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět
TEMATICKÝ OKRUH: Lidé a čas
UČIVO:

 • orientace v čase a časový řád
 • současnost a minulost v našem životě
 • regionální památky

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
2. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost - Výchova k občanství
UČIVO: Naše obec, region, kraj - důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
Vyplňování pracovního listu
5. Vyplňování pracovního listu
 
Hledání správné odpovědi
6. Hledání správné odpovědi
 
Každoroční tradiční programy

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně také každoročně připravuje tradiční červnový program Týden pro školy na Budči u Zákolan. Prohlídka budečské rotundy a přilehlého okolí je zajišťována zaměstnanci muzea. Běžný výklad je přizpůsoben věku posluchačů a rozšířen o práci s pracovními listy. Budeč je přímo ideálním místem pro pořádání školních výletů:

 • Historie osídlení tohoto návrší sahá až do doby bronzové
 • Spolu s Levým Hradcem a Prahou jedno z prvních a nejvýznamnějších hradišť přemyslovské domény
 • Rotunda sv. Petra a Pavla - nejstarší stojící stavba v republice
 • Místo, kde se podle svatováclavských legend učil knihám latinským svatý Václav
 • Výborná dostupnost z Kladna i Prahy (na železniční trati Kladno - Kralupy nad Vltavou)
 • Prochází tudy červená turistická značka, vedoucí malebným údolím Zákolanského potoka ke hradu Okoři (vzdálený cca 5 km)
Týden pro školy na Budči

CÍL: seznámit žáky s historií hradiště Budeč u Zákolan. Nejstarší osídlení návrší sahá až do doby bronzové. Rotunda sv. Petra a Pavla je nejstarší dosud stojící stavbou České republiky. Byla postavena po roce 895 v areálu přemyslovského hradiště. Podle svatováclavských legend se zde učil čtení a psaní mladý kníže Václav, proto byla Budeč považována za naše nejstarší centrum vzdělanosti.

OBSAH: Prohlídka budečské rotundy a přilehlého okolí je zajišťována zaměstnanci muzea. Běžný výklad je přizpůsoben věku posluchačů a rozšířen o práci s pracovními listy.

Program je třeba dopředu objednat.

DÉLKA PROGRAMU: 1 hodina
POČET ŽÁKŮ: max. 30
CENA: 10 Kč na žáka

Rotundu a její okolí je možné navštívit i v rámci pravidelných prohlídek organizovaných Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně.

Individuální prohlídku mimo obvyklou otevírací dobu je možné objednat v našem muzeu, v takovém případě je vstupné dle počtu osob, nejméně ale 500 Kč.

1. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět
TEMATICKÝ OKRUH: Lidé a čas
UČIVO:

 • orientace v čase a časový řád
 • současnost a minulost v našem životě
 • regionální památky

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
2. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost - Výchova k občanství

UČIVO: Naše obec, region, kraj - důležité instituce, zajímavá a památná místa, významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:

 • Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
 • Multikulturní výchova - Kulturní diferenciace
Prohlídka základů druhého budečského kostela Panny Marie
7. Prohlídka základů druhého budečského kostela Panny Marie
 
Prohlídka interiéru rotundy Petra a Pavla
8. Prohlídka interiéru rotundy Petra a Pavla
 
Odborné přednášky

Odborní pracovníci muzea, po dohodě pro žáky, studenty nebo i pro zájmová sdružení připraví odbornou přednášku na konkrétně zvolené téma z oblasti historie, regionální historie, archeologie, muzeologie, botaniky a fotografie (umělecké fotografie). Obsah přednášek je přizpůsoben věku a zaměření posluchačů.

Regionální historie
 1. Pravěk Kladenska + promítání fotografií
 2. Rozvoj Kladna od nálezu uhlí (architektura) + promítání fotografií
 3. Benediktini a baroko v Kladně + promítání fotografií
 4. Řemesla, cechy a vývoj podnikání
 5. Kladensko v literatuře
 6. Kladensko a výtvarné umění + promítání
 7. Kladno za časů Kladenských z Kladna a Žďárských ze Žďáru + promítání fotografií
 8. Barokní poutní místa na Kladensku + promítání fotografií
Historie
 1. Dějiny každodennosti 19. a počátku 20. století (je možné zaměřit přímo na Kladensko)
 2. Svět středověkého člověka
 3. Český stát po vymření Přemyslovců
 4. Dějiny mentalit
 5. Postavení žen královského rodu ve 14. století
 6. Rituály spjaté s nástupnictvím českých panovníků
 7. Vývoj antické kultury
 8. Každodenní život ve starověkém Římě
Přírodní vědy
 1. Chráněná území Kladenska (přednáška s promítáním diapozitivů)
 2. Natura 2000 na Kladensku
 3. Invaze rostlin a živočichů

DÉLKA PROGRAMU: 1 hodina / dle dohody
POČET ŽÁKŮ: 50 (dle dohody)
CENA: 20 Kč na žáka

Přednášku je potřeba dopředu objednat a lze ji podle potřeby upravit. Bližší podmínky pro pořádání přednášky je třeba domluvit.

Muzeum pořádá také kurzy a semináře pro pedagogy

Kontaktní adresy

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Huťská 1375, 272 01 Kladno
www.omk.cz
tel.: 312 248 045
e-mail: muzeum@omk.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám