Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Regionální muzeum Mělník

Ikona teoreticky

Regionální muzeum Mělník

Ikona odbornost
Autor: Regionální muzeum v Mělníku
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Regionálního muzea v Mělníku.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Regionální muzeum Mělník je příspěvková organizace Středočeského kraje. Sídlí na náměstí Míru v budově bývalého kapucínského kláštera, původně měšťanského domu pocházejícího ze 2. poloviny 14. století, tedy v atraktivním historickém centru města. Specializací mělnického muzea, jako jediného v Čechách, je dokumentace českého vinařství. Jako jediné muzeum v České republice se specializuje na dokumentaci historie výroby dětských kočárků a vozítek u nás. V historickém interiéru se nachází stálá expozice muzea zaměřená na vinařství, regionální historii a přírodu Mělnicka. Část expozice vinařství je umístěna v původních středověkých sklepích. Druhá stálá expozice přibližující historii dětských kočárků v České republice od 2. poloviny 19. století do konce šedesátých let 20. století se nachází v samostatné budově v Ostruhové ulici poblíž budovy hlavní.

Muzeum nabízí svým návštěvníkům z řad dětí a mládeže tematicky zaměřené výstavy, akce a programy. Malý sál a muzejní kavárnu lze využít pro hudebně dramatické pořady, koncerty, školní akademie a vystoupení a další společensko kulturní aktivity. Část prostoru expozice v prvním patře je upravena pro výstavy dlouhodobějšího charakteru. V současné době zde probíhá návštěvníky vyhledávaná výstava Staré mechanické hračky s možností vyzkoušet si sestavit modely ze stavebnice Merkur. Velký sál s přilehlou galerií plní z důvodu prostorových problémů kromě výstavních účelů i funkci muzejní herny a tvůrčí muzejní dílničky (pro tyto účely je vždy upravován). Aktuální nabídka akcí a programů je k dispozici na webových stránkách muzea.

Výstava „Lidová hračka
1. Výstava „Lidová hračka" s možností vyzkoušet si hračky svých předků
 

 

Expozice „Historické kočárky
2. Expozice „Historické kočárky"
 

 

Expozice „Venkovský interiér 2. pol. 19. stol.
3. Expozice „Venkovský interiér 2. pol. 19. stol.
 
Vzdělávací nabídka pro školy

Pro školy a školská zařízení nabízí muzeum pestrou vzdělávací nabídku. Kromě návštěvy expozic a výstavních prostor s komentovanou prohlídkou jsou připraveny stálé vzdělávací programy, dále programy a akce připravené „na míru" dle požadavků školy, přednášky pro základní a střední školy, doprovodné dílny k výstavám a další aktivity.

Stálé programy

V Regionálním muzeu Mělník nabízíme zatím dva stálé programy odlišného charakteru. Program S kočárky do minulosti je určen pro 1. - 3. ročník základní školy. První část tohoto programu probíhá ve vlastním prostředí zapojené školy, což je důležité pro vzájemné seznámení, odbourání ostychu a navození atmosféry. Druhá část se odehrává v muzeu. Program příroda na dotek je zaměřen na 1. a 2. stupeň základní školy a odehrává se ve vhodném přírodním terénu.

S kočárky do minulosti

Podpůrný program pro hodiny prvouky pro 1. - 3. ročník základní školy. V Rámcovém vzdělávacím programu pro Základní vzdělávání pro vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět", oddíl Lidé a čas, propojující výuku ve škole s muzejní expozicí Historické kočárky.

4.
 

Základním cílem programu je poskytnout žákům orientaci na časové ose. Prostřednictvím předmětů, zejména kočárků a hraček, si žáci přiblíží způsob denního života svých předků v linii několika generací, získají základní poznatky ze sociologie rodiny a dějin všedního dne. Na názorných příkladech lépe pochopí změny, které přináší čas v životě člověka i v podobě jednotlivých věcí kolem nás, poznají jejich funkční a estetickou hodnotu. Dozvědí se, co je to muzejní předmět, a jaký je jeho význam. Využívá se vlastních zkušeností, herních aktivit a zážitku. Program přispívá k rozvoji řady klíčových kompetencí, především kompetencí občanských či komunikačních.

Bližší informace na telefonním čísle 315 630 927 nebo 315 630 925.

Příroda na dotek

Podpůrný program pro hodiny prvouky a přírodovědy určený pro 1. - 5. ročník základní školy a podpůrný program pro hodiny přírodopisu určený pro 6. - 9. ročník základní školy. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (vzdělávací obor Rozmanitost přírody) a Člověk a příroda (vzdělávací obor Přírodopis - biologie živočichů, základy ekologie, praktické poznávání přírody). Program klade důraz na vlastní zkušenost a moment prožitku.

5.
 

 

6.
 

Účastníci programu v městském parku

Základním cílem programu je seznámit děti se světem zvířat. Zdůraznit jejich odlišný svět, odlišné potřeby a především nutnost jejich ochrany, protože s nárůstem lidské populace ubývá jejich přirozené prostředí. Někteří se adaptují na nové podmínky (přesuny do osídlených míst), další z našeho okolí nenávratně mizí. Děti mají možnost poznat základní principy ekologie, bionomie a ochrany přírody na příkladu ptáků, které si mohou prohlédnout v ruce při odchytech do nárazových sítí a dozvědět se také něco o významu a metodách vědeckého výzkumu. Program přispívá k rozvoji klíčových kompetencí, například kompetencí občanských či kompetencí k učení.

Bližší informace na telefonním čísle 315 630 924.

Přednášky

Regionální muzeum Mělník nabízí pestré spektrum přednášek z oblasti etnografie, historie, přírodovědy, archeologie a cestování. Okruhy v základní nabídce mohou být rozšiřovány podle zájmu a potřeb školy.

Lektorský poplatek činí 45 minut/75 Kč a 90 minut/100 Kč.

Přednášky jsou realizovány přímo ve škole, kam pracovník za dětmi dojede. Většina přednášek je doplněna diapozitivy, fotografiemi, nebo trojrozměrnými předměty ze sbírky muzea.

Nabídka přednášek:

Přírodověda - Ing. Petr Lumpe (tel. č. 315 630 924)

 1. Ochrana přírody - ochrana životního prostředí, CHÚ Mělnicka.
 2. Příroda Mělnicka - typy prostředí, chráněná území.
 3. Tajemství ptačího - stěhování proč a kam se ptáci stěhují během chladné zimy.
 4. Zvířata a jejich svět - zajímavosti zvířecího chování, úvod do etologie.
 5. Tropické pralesy - rozšíření, fauna a flóra.
 6. Venezuela - pestrý svět tropů stolové hory a další zajímavosti jihoamerické přírody.
 7. Tropy Jižní Ameriky: Ecuador - Amazonie a Andy - pralesy a hory na rovníku.
 8. Antarktida - světový park v oblasti jižního pólu, ledovce, zvířata, lidé.
 9. Indonésie - příroda a lidé, ostrovy Sumatra, Jáva a Nias
 10. Za zvířaty do Afriky - velcí savci (lvi, sloni, antilopy...) v přírodě jižní Afriky.

Archeologie - PhDr. Alena Veselá (tel. č. 315 630 926)

 1. Minojská kultura.
 2. Pravěk na Mělnicku.
 3. Archeologické importy v Čechách - předměty nalezené v Čechách, ale vyrobené v sousedních zemích.

Etnografie - Mgr. Naďa Černá (tel. č. 315 630 927)

Lidový výroční cyklus - jednotlivé přednášky cyklu lze propojit podle dohody.

 1. Přástky - charakteristika období, zpracování lnu, vlastní přástky a zábava při nich.
 2. Advent - charakteristika období, jeho význam, zvyky a obyčeje.
 3. Od Vánoc do Tří králů - charakteristika období, jeho význam, zvyky a obyčeje.
 4. Masopust - charakteristika období, jeho význam, zvyky a obyčeje.
 5. Předvelikonoční období - charakteristika období, jeho význam, zvyky a obyčeje.
 6. Velikonoce - charakteristika období, jeho význam, zvyky a obyčeje.
 7. Od filipojakubské noci do posvícení - Filipojakubská noc, letnice, svatojánské obřady, dožínky, posvícení.
 8. Rodina a její zvyky - významné události v rodině - narození dítěte, křtiny, svatba, úmrtí
 9. Dítě a jeho svět - postavení a výchova dítěte v rodině, hry, hračky.
Programy k aktuálním výstavám a interaktivní dílny

Regionální muzeum Mělník pořádá vedle stálých vzdělávacích programů řadu doprovodných programů a aktivit k většině krátkodobých
výstav. Tyto programy zahrnují komentovanou prohlídku výstav, práci s metodickými materiály (pracovními listy) a návaznou aktivní
tvůrčí činnost v improvizované muzejní dílně. Doprovodné programy zohledňují vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu
pro Základní vzdělávání a rozšiřují obsahy vybraných vzdělávacích oborů. Netradičními formami práce přispívají k rozvíjení klíčových
kompetencí např.:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanská

Bližší informace na telefonním čísle: 315 630 925.

Připravované aktivity

Projekt Tady jsem doma se zaměřením na košíkářství (duben 2009), Člověk a jeho svět - Lidé a čas; Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem.

Program k výstavě Mami, budeš babičkou (květen 2009) - interaktivní program o narození dítěte (Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás, Lidé a čas).

Program k výstavě Keltové ve středních Čechách (červenec - září 2009), Člověk a společnost - Dějepis - Počátky lidské společnosti.

Další

Již několik let pořádá muzeum Dny otevřených dveří, akci Muzejní noc a další aktivity pro veřejnost. V jejich rámci je připravován tematicky zaměřený program pro dětské návštěvníky. Bližší informace k těmto akcím naleznete vždy v aktuální čas na webových stránkách muzea.

Pro děti i dospělé jsou určeny dvě tradiční akce, které se konají na jaře a na podzim a jsou zaměřené především na pozorování ptáků. První se koná první květnovou neděli pod názvem Vítání ptačího zpěvu, je dvoudenní, ale i s možností krátké návštěvy, druhá, Ptačí festival, připadá na první říjnovou sobotu a jedná se o vycházku do přírody spojenou s ukázkou odchytu a kroužkování ptactva. V případě zájmu větší skupiny dětí (třída, oddíl, kroužek) lze po dohodě uskutečnit komentovanou vycházku do přírody i v jiných termínech.

Kontakt: lumpe@muzeum-melnik.cz

Vítání ptačího zpěvu je celosvětová akce, jejíž ústřední myšlenkou je společné vítání dne spolu s ptačím ranním sborem (Dawn Chorus Day). Koná se ve stejnou dobu na mnoha místech světa. Na Mělnicku je pořádáno jako dvoudenní, od sobotního odpoledne (cca 17.00 do nedělního poledne). Vlastní "Vítání" začíná v neděli ráno od 4.30 hod. na levém břehu Vltavy cca 1,5 km nad soutokem s Labem, kde je rovněž možnost přespání ve vlastních stanech. Jednotlivé ptačí hlasy jsou určovány a komentovány přítomnými ornitology. V okolí bývají instalované sítě na odchyt ptáků, lze se tedy přijet podívat kdykoliv od soboty 18.00 hod. do neděle 11.00 hod. na krátkou návštěvu a vždy je něco k vidění.

Ptačí festival je zaměřený především na pozorování ptáků za tahu. Jedná se o mezinárodní akci, jejíž výsledky (druhy a počty ptáků) bývají sumarizovány, bleskově vyhodnoceny centrálou a zveřejněny v různých médiích. Na Mělnicku se pořádá pravidelně každou první říjnovou sobotu, sraz je před budovou muzea na náměstí Míru v 8.00 hod. a následuje cca dvouhodinová vycházka k odchytovému stanovišti, kde se děti i dospělí mohou podívat na odchycené ptáky a dozvědět se o nich od kroužkovatelů spoustu informací.

Informační zdroje

Na webových stránkách muzea jsou k dispozici Pracovní listy kocoura Švarce, které jsou využívány při návštěvě stálé expozice. Listy byly
připraveny ve spolupráci se studenty Soukromé obchodní akademie v Neratovicích. Jsou k dispozici ve dvou verzích dle obtížnosti
(1. a 2. stupeň ZŠ). Lze je používat beze změny či pouze načerpat pouze inspiraci pro tvorbu vlastních úkolů.

Muzeum disponuje množstvím výukových materiálů k jednotlivým programům a výstavám, které byly realizovány. Metodický materiál připravujeme i k chystaným výstavám a akcím.

Od 1. května 2009 muzeum nabízí pro školy a veřejnost prohlídku skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka, které je dokladem neobvyklých konstrukčních metod a častého způsobu řešení bydlení nemajetných osob. Bližší informace na telefonním čísle 315 630 936.

7.
 

 

8.
 

Projekt „Loukamosaic" zaměřený na poznávání významu rostlin v životě našich předků obsahoval prvky hmatové techniky i pohled do kuchyně babky kořenářky.

9. Program „Třpytivá krása" přiblížil žákům historii zdobení vánočních stromků a vývoj
vánočních ozdob
 
Výroba perličkové ozdoby
10. Výroba perličkové ozdoby
 

 Výroba perličkové ozdoby

Kontaktní adresy

Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
telefon 315 630 922
www.muzeum-melnik.cz, muzeum@muzeum-melnik.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 05. 2009
Zobrazeno: 4642krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
V, muzeum. Regionální muzeum Mělník. Metodický portál: Články [online]. 26. 05. 2009, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3101/REGIONALNI-MUZEUM-MELNIK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.