Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Muzeum Mladoboleslavska

Ikona teoreticky

Muzeum Mladoboleslavska

Ikona odbornost
Autor: Muzeum Mladoboleslavska
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Muzea Mladoboleslavska.
Obor příspěvku:Český jazyk a literatura 2. stupeň
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Muzeum Mladoboleslavska je regionální vlastivědné muzeum, které spravuje další dvě pobočky - Muzeum Benátky nad Jizerou a Muzeum v Bělé pod Bezdězem. 

Paměť města – v popředí motocykl Slavia z r. 1899
1. Paměť města – v popředí motocykl Slavia z r. 1899
 

Mladoboleslavské muzeum se nachází v impozantních prostorách místního hradu. Návštěvníkům nabízí stálou expozici Paměť města věnovanou dějinám Mladé Boleslavi od 18. do poč. 20. století (historie hradu, vývoj a správa města, stavební proměny Mladé Boleslavi, společenský a kulturní život, školství, průmysl a živnosti) a stálou expozici Venkov v proměnách času zaměřenou na venkovské slavnosti, regionální kroje, venkovskou správu, bydlení na vesnici, průmysl, dopravu, zemědělskou výrobu a drobné živnosti.

Muzeion – muzejní herna (pohled na stavebnici hradu)
2. Muzeion – muzejní herna (pohled na stavebnici hradu)
 
Muzeion – muzejní herna (pohled na stavebnici hradu)
3.
 

Součástí stálých výstav je i Muzeion - muzejní herna s širokou nabídkou interaktivních činností, které umožňují „hru na muzeum". Netradičním průvodcem a pomocníkem při řešení nejen badatelských úkolů v této části expozice je muzejní červotoč - zvířátko, které zná muzeum skrz naskrz. V této místnosti neplatí ono pověstné „Nedotýkejte se, prosím!". Návštěvníci jsou naopak vyzýváni k manipulaci s exponáty a ke hře. V herně (stejně jako ve stálé expozici v prvním patře) najdete i počítač s dotykovou obrazovkou se speciálním programem umožňujícím hravou formou rozšířit poznatky získané při prohlídce expozice. 

Muzeion – muzejní herna (pohled na stavebnici hradu)
4. Muzeion – muzejní herna (pohled na stavebnici hradu)
 

 

Depozitáře v Muzeionu
5. Depozitáře v Muzeionu
 

V přízemí muzea se nachází sál pro krátkodobé výstavy. K většině z těchto výstav probíhají tvůrčí dílny pro školy a další doprovodné programy. Kombinací komentovaných prohlídek s tvůrčími dílnami zprostředkováváme historii, umění a řemesla zábavnou formou a aktivně rozvíjíme tvořivost účastníků.

Krátkodobé výstavy fotografií a obrazů se konají v galerii na arkádě v 1. patře. V přilehlých prostorách také najdete hudební salónek využívaný na příležitostné akce komornějšího charakteru (koncerty, promítání, křty knih apod.).¨

Muzeion – tvůrčí dílny k výstavě Tkaní je hraní
6. Muzeion – tvůrčí dílny k výstavě Tkaní je hraní
 

 

Muzeion – tvůrčí dílny k výstavě Tkaní je hraní
7. Muzeion – tvůrčí dílny k výstavě Tkaní je hraní
 

Ve druhém patře je umístěn sál pro dlouhodobé výstavy. V současnosti zde máte možnost shlédnout výstavu Loutkové divadlo (soubor regionálních loutek - marionet z 30. let 20. století).

Sál pro dlouhodobé výstavy – Loutkové divadlo
8. Sál pro dlouhodobé výstavy – Loutkové divadlo
 

Pro školy jsou dále připraveny stálé vzdělávací programy pro 2. stupeň ZŠ (Malý muzejník a Muzejní přijímačky), přednášky pro ZŠ a SŠ či exkurze do vybraných depozitářů.

 Stálý program Muzejní přijímačky – lepení nádoby v restaurátorské dílně Muzeionu
9. Stálý program Muzejní přijímačky – lepení nádoby v restaurátorské dílně Muzeionu
 

 

Muzejní přijímačky – sestavování vývojových řad předmětů
10. Muzejní přijímačky – sestavování vývojových řad předmětů
 

Návštěvu muzea je vhodné zařadit jako součást výuky (návaznost stálých programů na Rámcově vzdělávací program pro Základní vzdělávání, rozšiřování obsahů učiva prostřednictvím tvůrčích dílen k aktuálním výstavám) stejně tak jako celodenní návštěvu v rámci výletů, exkurzí apod.

Více informací na: www.muzeum-mb.cz

Vzdělávací nabídka pro školy
Stálé programy

Muzeum Mladoboleslavska prozatím nabízí stálé programy pro 2. stupeň ZŠ.
Programy na sebe volně navazují, ale je možné je absolvovat i samostatně.
Je vhodné vyčlenit si na ně minimálně 2 hodiny a je nutné se předem telefonicky
objednat (326 325 616 - Mgr. Alice Karbanová).

Programy Malý muzejník a Muzejní přijímačky využívají herní aktivity v muzejní herně a „hru na muzeum" se zaměřením jak na muzeum a památky v obecné rovině tak na jednotlivé muzejní profese.

Malý muzejník- vzdělávací program pro 5. - 6. třídy ZŠ či primy osmiletých gymnázií:

Program seznamuje žáky s muzeem jako s kulturní a vzdělávací institucí. S pomocí pracovních listů a herních aktivit ukazuje dětem, jaké existují typy muzeí spolu se specifiky jejich sbírek, jak muzeum funguje, co to je exponát či co a kde v muzeu hledat.  Předvede žákům, jakým způsobem lze využít muzeí a jejich exponátů a k čemu mohou sloužit multimédia v muzeu. V netradičním prostředí klade důraz na zážitky a vlastní zkušenosti žáků.

Malý muzejník – práce s mapou MB, fotografiemi památek a informačními brožurami
11. Malý muzejník – práce s mapou MB, fotografiemi památek a informačními brožurami
 
Malý muzejník – stavebnice mladoboleslavského hradu, práce s návodem
12. Malý muzejník – stavebnice mladoboleslavského hradu, práce s návodem
 

Program využívá interakce v herní expozici ke vzdělávání v návaznosti na Rámcově vzdělávací program pro Základní vzdělávání.
Přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální a občanské.
Úzce souvisí se vzdělávacími obory:

  • Člověk a svět práce - Design a konstruování
  • Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
  • Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací

Ukázka pracovních listů: stavebnice hradu, Průvodce hradem

Více informací: Malý muzejník

Muzejní přijímačky - vzdělávací program pro 7. - 9. třídy ZŠ či sekundy až kvarty osmiletých gymnázií:

Program umožňuje žákům vyzkoušet si ve zjednodušené formě jednotlivé muzejní profese. Žáci řeší badatelské, restaurátorské, kurátorské a instalační úkoly, podílejí se na výtvarném řešení vlastní výstavky a aktivně tak spoluvytvářejí podobu našeho muzea.  Zkoumají, co je exponát a o čem všem vypovídá, jaký je smysl sbírání, uchovávání a evidování předmětů. V průběhu řešení uplatňují analýzu a syntézu, třídění a vyvozování informací.

Muzejní přijímačky – instalace výstavy
14. Muzejní přijímačky – instalace výstavy
 

 

Muzejní přijímačky – odlévání sádrové repliky
13. Muzejní přijímačky – odlévání sádrové repliky
 

Program klade důraz na zážitky a vlastní zkušenosti žáků a využívá interakce v herní expozici ke vzdělávání v návaznosti na Rámcově vzdělávací program pro Základní vzdělávání. Přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. Navazuje na vzdělávací obory:

  • Člověk a svět práce - Svět práce (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku)
  • Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova

Ukázka pracovních listů: restaurátor, správce sbírek - tabulka

Více informací: Muzejní přijímačky

Přednášky

V Muzeionu - v muzejní herně dále probíhají přednášky věnované historii Mladé Boleslavi a dějinám každodennosti. Okruhy v základní nabídce mohou být rozšiřovány podle zájmu a potřeb školy.

Archeologický kloubek

„Archeologický kloubek" je určen dětem od 8 do 15 let a je zde možný doprovod rodičů. Probíhá v Muzeionu každé liché úterý v měsíci od 17.30 do 18.30 pod vedením Mgr. M. Prskavcové (pedagožka ZŠ) a archeologa muzea PhDr. Jiří Waldhausera, CSc. Tematicky se zaměřuje na archeologii jako vědeckou disciplínu s důrazem na regionální problematiku.

Na odborný komentář a promítání z oblasti dané problematiky navazuje vlastní tvůrčí činnost  (výtvarná, pohybová apod.), práce s archeologickým deníkem a vyhodnocení soutěže daného dne.

Ukázky dosavadních témat:Mumie a pyramida; Keltové na Mladoboleslavsku;  Pohádky o Keltech; Archeologie Robinsonova ostrova; Lebka; Neandertálci; Výroba „pazourků"; Komiks o založení Mladé Boleslav atd.

Exkurze do muzejních depozitářů

Žákům základních i středních škol muzeum dále nabízí prohlídku několika depozitářů s autentickými exponáty ze sbírek zaměřených například na zbraně, sklo, porcelán, vybavení domácností, hraček či nábytku. Exkurzi je nutné předem objednat na tel.: 326 325 616.

Programy k aktuálním výstavám a interaktivní dílny

Muzeum Mladoboleslavska v rámci doprovodných programů pro školy pořádá vedle stálých vzdělávacích programů interaktivní dílny k většině krátkodobých výstav. Programy zahrnují komentovanou prohlídku výstav, práci s metodickými materiály (pracovními listy) a návaznou aktivní tvůrčí činnost v muzejní herně. Ve spolupráci se sdružením Cech má muzeum v každoroční programové nabídce taktéž praktické dílny zaměřené na nejrůznější stará řemesla. Všechny uvedené programy zohledňují vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání a rozšiřují obsahy vybraných vzdělávacích oborů. Netradičními formami práce přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí - např.: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální či kompetence občanská.

Ukázka pracovních listů: Listina
Více informací na: Probíhající a připravované dílny
Program na školní rok 2008/2009

Tvůrčí dílny k výstavě Od rukopisu k tisku
15. Tvůrčí dílny k výstavě Od rukopisu k tisku
 

Další aktivity

V závěrečném prázdninovém týdnu již několikátým rokem probíhají výtvarně zaměřené dílny pro děti nazvané Létem světem s muzeem aneb...., které tematicky navazují na letní exotické výstavy zapůjčené z Národního muzea - Náprstkova muzea afrických, asijských a amerických kultur v Praze. Dílny jsou určeny dětem od 8 let. Cílem je poznat reálie dané země, její zvyky, svátky, historii - to vše prostřednictvím exponátů ve výstavě a výtvarných, hudebních či pohybových činností.

Více informací na: Archiv dílen - Letní prázdninové dílny

Létem světem s muzeem aneb Mexiko s Pedrem
16. Létem světem s muzeem aneb Mexiko s Pedrem
 

Informační zdroje

Od roku 2006 Muzeum Mladoboleslavska systematicky zařazuje do své nabídky kromě přednášek a exkurzí již zmiňované interaktivní dílny pro školy jako součást doprovodných programů k výstavám. Jedná se o řemeslné, výtvarné a zvykoslovné dílny.

Více informací na: Archiv dílen - řemeslné, výtvarné, zvykoslovné

Interaktivní dílny Barvíři aneb Velké prádlo v muzeu (zde barvení pomocí rostlin)
17. Interaktivní dílny Barvíři aneb Velké prádlo v muzeu (zde barvení pomocí rostlin)
 

Ve školním roce 2006/2007 proběhl dlouhodobý komunitní projekt určený studentům historického semináře Gymnázia dr. Josefa Pekaře nazvaný, Jak se žije domům. Hlavním cílem projektu bylo přispění k oživení Starého města a k jeho propagaci. Dále si projekt kladl za cíl naučit studenty pracovat s paměťovými institucemi a s informačními zdroji dalších institucí, využívat netradiční metody práce (např. metodu orální historie), aktivně zapojit mladé lidi do občanského života (komunikace o věcech veřejných, možnosti řešení problémů v našem městě, prezentace, publikační činnost) a naučit je prostřednictvím projektu porozumět kulturně historickému dědictví (uvažovat v historických souvislostech o místě, kde žijí, pomocí konkrétních příběhů domů získat vztah k městu, ve kterém bydlí, a být na něj hrdý).

Více informací na: Jak se žije domům

Muzeum Benátky
19.
 

18.
 
20.
 

Muzeum Benátky sídlí ve druhém patře zámku v Benátkách nad Jizerou. Najdete zde expozice věnované významným osobnostem regionu (Tycho Brahe, hudební rod Bendů, Bedřich Smetana atd.). Oblíbenou část stálé expozice tvoří interaktivní výstavy Rod pánů z Dražic (středověk), Tycho Brahe, který rok prováděl pozorování na zdejším zámku (renesance) a Jan z Werthu (třicetiletá válka).

Sál „Tycho Brahe“
21. Sál „Tycho Brahe“
 

 

Sál „Páni z Dražic“
22. Sál „Páni z Dražic“
 

Tyto tři výstavy se na pozadí regionální historie pomocí herních aktivit snaží přiblížit danou dobu - život tehdejší společnosti, módu, vědu, architekturu i souvislosti s „velkými" dějinami. Podobným způsobem láká návštěvníky již několikátým rokem dlouhodobá výstava Hrajeme si na Kelty.

Sál „Jan z Werthu“
23. Sál „Jan z Werthu“
 

 

Hrajeme si na Kelty
24. Hrajeme si na Kelty
 

Návštěvníky zaujme též expozice přírody zdejšího regionu či pravěké a středověké astronomie s obří skládačkou „pradědečka". Připomenuta je i historie muzea. Po dobu sezóny (květen - říjen) je pro školy připraven stálý vzdělávací program Bádejte ve středověku koncipovaný jako učení v tzv. centrech aktivity podle programu Začít spolu. Je určen žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům.

Během sezóny muzeum nabízí i krátkodobé výstavy a akce. Více info: aktuální výstavy a akce.

Návštěvu muzea je vhodné zařadit jako součást výuky (návaznost stálého programu na Rámcově vzdělávací program pro Základní vzdělávání) stejně tak jako celodenní návštěvu v rámci výletů, exkurzí apod.

Více informací: www.benatky.cz/muzeum

Konstrukční centrum – doplnění zříceniny Dražic na původní podobu hradu
25. Konstrukční centrum – doplnění zříceniny Dražic na původní podobu hradu
 

Vzdělávací nabídka pro školy

Stálý program Bádejte ve středověku je vzdělávací program pro žáky 2. stupně. Odehrává se v sále věnovanému Pánům z Dražic. Regionální historie zde slouží k pochopení širších souvislostí života ve středověku. Žáci pracují v několika badatelských centrech zaměřených na nejrůznější oblasti středověké společnosti (výtvarné umění, literatura, skladba středověké společnosti...). Přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální a občanské. Úzce souvisí se vzdělávacími obory:

  • Člověk a svět práce - Design a konstruování
  • Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova

Program vyžaduje větší časovou dotaci (jedno dopoledne) a je nutné se předem objednat na telefonu 326 316 682 nebo na e-mailu muzeum@benatky.cz.

Více informací: Bádejte ve středověku.

Kontaktní adresy:

Muzeum Mladoboleslavska
Staroměstské náměstí - hrad 1, Mladá Boleslav, 29301
Tel: 326 325 616 (ústředna, pokladna)
326 322 542 (fax, ředitel)
http://www.muzeum-mb.cz/

Muzeum Benátky
Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: 326 316 682/733 229 387
e-mail: muzeum@benatky.cz
www.benatky.cz/muzeum

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 09. 2009
Zobrazeno: 6796krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MLADOBOLESLAVSKA, Muzeum. Muzeum Mladoboleslavska. Metodický portál: Články [online]. 02. 09. 2009, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3097/MUZEUM-MLADOBOLESLAVSKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.