Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram

Informativní příspěvek
Autor Hornické muzeum Příbram
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Hornického muzea v Příbrami.
Součástí prohlídky muzea jsou jízdy hornickým vláčkem
1. Součástí prohlídky muzea jsou jízdy hornickým vláčkem
 

Hornické muzeum Příbram je největším muzeem svého druhu v České republice. Počtem 60 stálých expozic zaujímá první místo mezi všemi muzei ČR. Ve třech rozsáhlých prohlídkových areálech umístěných v originálních hornických provozních a správních objektech (Ševčinský důl, důl Anna, důl Vojtěch) přibližuje bohatou montánní minulost regionu spjatou zejména s těžbou stříbra a uranu. Svou úzkou specializací se muzeum výrazně odlišuje od ostatních muzeí. Charakter expozic je velmi různorodý a nabízí vedle poučení, neobyčejných zážitků i zábavy všem skupinám návštěvníků bez rozdílu věku a zájmů také bohatý edukační program.

Jízdy důlním vláčkem v podzemí dolu Anna
2. Jízdy důlním vláčkem v podzemí dolu Anna
 
Cesta do dolu Drkolnov po skluzavce
3. Cesta do dolu Drkolnov po skluzavce
 

Nejvíce oblíbené jsou jízdy dvěma hornickými vláčky. Povrchová trasa v délce 230 m spojuje Ševčinský důl s Vojtěšským. Jízda důlním vláčkem v podzemí dolu Anna po úzkorozchodné trati v délce 260 m vede Prokopskou štolou k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Při pohledu do hloubky 1600 m se leckomu může zatočit hlava. Do podzemí se však lze podívat ještě třikrát. V areálu dolu Anna je možné sfárat výtahem na tzv. Wasserlauf - vodní patro a projít za svitu baterky a s přilbou na hlavě starými štolami pocházejícími již ze středověku po trase dlouhé 750 m až k výstupu na dole Vojtěch. Zpět se lze vrátit další podzemní chodbou - vodní štolou Anna z 18. století, dlouhou 330 m. Další možností je exkurze k obřímu vodnímu kolu dolu Drkolnov. Cestou do podzemí lze vyzkoušet speciální skluzavku a po dojezdu s úžasem vzhlížet k monumentální ocelové konstrukci kola o průměru téměř 13 m.

Snad všichni kluci bez rozdílu věku ocení dva historické parní těžní stroje, technické památky mimořádného významu. Také milovníci drahých kovů a kamenů jistě se zájmem navštíví mineralogicko-geologickou a paleontologickou sbírku, jednu z největších a nejcennějších u nás. Muzeum zároveň umožňuje školním výpravám sběr mineralogických vzorků na odvalu Ševčinské šachty.

Na své si přijdou i obdivovatelé historických staveb, neboť objekty bývalých šachet jsou cenným dokladem průmyslové architektury 19. století ojedinělého typu.

 

Technická památka parní těžní stroj dolu Anna
4. Technická památka parní těžní stroj dolu Anna
 

 

 

Velikonoce v hornickém domku
5. Velikonoce v hornickém domku
 

 

 

Další expozice Hornického muzea Příbram jsou naučného charakteru, například expozice o tradičních řemeslech a průmyslu na Příbramsku (voskařství, řezbářství, betlémářství, rozárnictví, prstýnkářství) nebo o zdejší báňské a hutnické činnosti od pravěku až do ukončení těžebních prací v nedávné minulosti. V autentickém prostředí šachetní věže Ševčinského dolu lze vidět ústí jámy s původní těžní klecí. Po točitých schodech je možné vystoupit na ochoz věže ve výšce 37 metrů a rozhlédnout se nejenom po Březových Horách, ale též spatřit nádherné panorama brdského pohoří. Na nádvoří dolu je vystavena důlní technika, kterou si děti mohou vyzkoušet a stát se na chvíli třeba strojvůdcem důlního vláčku. Podobnou vyhlídku jako Ševčinská věž nabízí šachetní budova dolu Vojtěch. Součástí prohlídky tohoto objektu je i stálá výstava věnovaná světovému prvenství v dosažení 1000 m svislé hloubky a galerie výtvarných děl s hornickou tematikou. V přilehlé budově cáchovny jsou pořádány krátkodobé výstavy. V neposlední řadě stojí za návštěvu též původní hornická chalupa s expozicí přibližující život havířské rodiny na přelomu 19. a 20. století.

Více informací na www.muzeum-pribram.cz

 
 

Vzdělávací nabídka pro školy

Hornické muzeum Příbram nabízí každoročně výchovně vzdělávací projekt s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram adresovaný předškolním zařízením, základním školám, středním školám a dalším cílovým skupinám. Obsahuje řadu programů, které je možné prezentovat samostatně i v rámci vzájemné návaznosti, dle potřeb školy. Jejich délka se odvíjí od charakteru a tématu programu, od běžné školní vyučovací hodiny až po vícedenní aktivity. Projekt využívá jedinečnosti jednotlivých expozičních celků v objektech a areálech muzea a také možnosti vytváření modelových situací a dalších postupů v terénu. V rámci této činnosti je zahrnuta problematika společenských a přírodních věd s využitím jednotlivých muzejních profesí i externích spolupracovníků. Vedle rozvíjení důležitých kompetencí, jako např. kompetence k učení, k samostatnému řešení úkolů, kompetence interpersonální rozvíjejí naše programy též kompetenci k „lokálpatriotismu".

Školní rok pro předškolní děti

Program pro mateřské školy má za cíl seznámit předškoláky s posláním muzea jako významné kulturní a vzdělávací instituce, se specializací na hornictví v příbramském regionu. Obsahuje naučné vycházky do Hornického skanzenu Březové Hory, prezentační akce typu Hornické Velikonoce či Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole, oblíbené Putování za permoníky a jízdy hornickým vláčkem. Program umožňuje dětem s využitím jejich vlastních herních aktivit získat množství nevšedních zážitků i prvních zkušeností z netradičního hornického prostředí.

Vzdělávací obsahy:

 • Člověk a jeho svět - dítě a místo, ve kterém žije.
 • Výtvarné a hudebně dramatické dílny.
Hra na strojvůdce důlního vláčku
7. Hra na strojvůdce důlního vláčku
 
Hra na zlatokopy
8. Hra na zlatokopy
 

Školní rok pro základní školy

Také program adresovaný základním školám si klade za cíl seznámit děti s posláním muzea jako významné kulturní a vzdělávací instituce, se specializací na hornictví v příbramském regionu. Je však přizpůsoben dané cílové skupině a využívá prvků environmentální výchovy a výuky v rámci vlastivědy, přírodovědy, dějepisu, českého jazyka a literatury, fyziky, chemie, výtvarné výchovy a dalších předmětů. Žáci uplatňují v rámci tohoto programu analytické a syntetické postupy při třídění a vyvozování získaných poznatků.

Vzdělávací obsahy:

 • Člověk a společnost - prehistorie (např. archeologická praktika), moderní dějiny (průmyslová revoluce, báňské podnikání).
 • Člověk a příroda - environmentální výchova (mj. ekologická, biologická a zoologická praktika).
 • Umění a kultura - estetická výchova, dramatická výchova, multikulturní výchova (např. regionální literatura a výtvarné umění v hornickém prostředí, vánoční zpívání v dole Anna, zvykosloví, tradiční rukodělné techniky havířských rodin).
 • Člověk a svět práce - technika kolem nás (např. jednoduché důlní stroje, využití páry, konzervátorská praktika - ošetřování důlní techniky v plenéru), využívání nerostného bohatství (např. mineralogická praktika, rýžování „zlata" na Litavce).
Rýžování „zlata
9. Rýžování „zlata
 
Paličkování v hornickém domku
10. Paličkování v hornickém domku
 
Školní rok pro střední školy

Cílem programu je ukázat studentům specifika historického vývoje významné báňské lokality od úsvitu dějin do současnosti, pomoci jim pochopit vliv hornických tradic na společenský a kulturní život a nastínit jim cestu k odkazu předcházejících generací. Program směřuje k rozvoji koncepčních a organizačních schopností, praktických dovedností, zdokonalení ve znalosti cizích jazyků při výkladu k problematice historie hornictví, učení se prezentovat svou práci i sebe sama v rámci kooperace s vrstevníky ze zahraničí (s akcentem na otázku hornictví na Příbramsku) a učení se být Evropanem (přínos montánní činnosti Příbramska pro evropské hornictví).

Vzdělávací obsahy:

 • Regionální kreativita - prezentace montánních tradic Příbramska a města Příbrami, historie hornictví, havířský folklor, nastudování a vedení vlastní divadelní hry na hornické téma, předvádění dávných řemesel, lektorská činnost o muzeu.
 • Odborné praxe, studijní práce, specializované exkurze.
 • Badatelská činnost.
 • Komunikativní dovednosti.
Seznámení s historií Památníku Vojna na modelu vězeňského tábora
11. Seznámení s historií Památníku Vojna na modelu vězeňského tábora
 

Programy k tematickým výstavám a expozicím

Hornické muzeum Příbram v rámci výstavní a expoziční činnosti pořádá vedle stálých výchovně vzdělávacích programů také interaktivní dílny k vybraným výstavám, na základě dohody se školami, které přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí dětí, jako např. k učení, estetickému vnímání, řešení problémů, sociální a personální sounáležitosti apod.

Pečení tradičního perníku v hornickém domku
12. Pečení tradičního perníku v hornickém domku
 
Další programy

Hornické muzeum Příbram pořádá každoročně množství tradičních akcí založených na interaktivním působení směrem ke školám a mládeži, z nichž je možné uvést například:

Vítání léta ve Skanzenu Vysoký Chlumec
13. Vítání léta ve Skanzenu Vysoký Chlumec
 
Masopust v Březových Horách
14. Masopust v Březových Horách
 
Kurzy a semináře pro pedagogy

Hornické muzeum Příbram přispívá svými aktivitami k obohacování a doplňování vzdělávacích titulů pro pedagogy pořádáním seminářů, kurzů atd. Patří mezi ně například akce s názvem:

„Tábor Vojna - křižovatka lidských osudů" - seminář pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ dotýkající se bolestivých míst našich moderních dějin v době komunistického režimu a nabízející nové možnosti uplatnění v rámci výuky této problematiky.

„Škola v přírodě pro učitele" - dvoudenní seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ, který formou přednášek a řady terénních exkurzí po zajímavých lokalitách Příbramska seznamuje účastníky s ekosystémy (vodní toky, stojaté vody, louky, xerotermní lokality, lesní biotopy), se zajímavými zástupci flóry a fauny a základními metodami jejich výzkumu, s jejich ekologií, etologií a možnostmi teoretické i praktické ochrany. Seminář je i inspirací pro další aktivity zaměřené na praktickou výuku mládeže.

Sběr mineralogických vzorků
16. Sběr mineralogických vzorků
 
Přírodovědná exkurze
15. Přírodovědná exkurze
 
Informační zdroje

Hornické muzeum Příbram poskytuje podklady k jednotlivým výukovým programům dle potřeby na vyžádání. Vybrané materiály jsou dostupné na muzejním internetu.

Další informace k projektu: www.muzeum-pribram.cz/akce/09akce/skolni_rok.ppt
a k programům: www.muzeum-pribram.cz/akce/09akce/akce09.html

Kontaktní adresy

nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel. 318 633 138, 318 626 307
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám