Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Školské dokumenty jako východisko pro rozvoj...

Školské dokumenty jako východisko pro rozvoj edukačních programů muzeí a galerií

Informativní příspěvek
Autor Markéta Pastorová
Pro konstrukci obsahu edukačních programů muzeí a galerií je třeba nejen porozumět základním školským dokumentům, ale je třeba s nimi dlouhodobě a cíleně pracovat.

Přestože v  programech „na míru" mohou muzea a galerie bezprostředně doplňovat školní výuku a co nejvíce zohlednit konkrétní požadavek učitele, je třeba, aby dlouhodobá koncepce edukační nabídky vycházela ze znalosti rámcových vzdělávacích programů a současných trendů ve vzdělávání. Pokud se edukační programy vztahují ke konkrétnímu vzdělávacímu obsahu, mohou učitelé lépe zakomponovat návštěvy muzeí a galerií do svých vyučovacích předmětů, a tím i do výuky.

Obsah edukačních programů se může k rámcovým vzdělávacím programům vztahovat v různých rovinách:

1/ k vybranému vzdělávacímu obsahu (zahrnuje očekávané výstupy a učivo) určitého vzdělávacího oboru

Příklad: RVP ZV - oblast Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé a čas.

LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy - 2. období
 • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy
 • využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
 • rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Učivo:
 • orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
 • současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny
 • regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost, rodná kraj
 • báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast
2/ k vybraným tematickým okruhům průřezových témat

Příklad: RVP ZV - Environmentální výchova Tematický okruh:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, změny krajiny...).

3/ k vhodnému propojení učiva a tematického okruhu průřezového tématu

Příklad: RVP ZV - Tematický okruh „Lidé a čas" vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je možné propojit s tematickým okruhem Mediální výchovy „Fungování a vliv médií ve společnosti" (vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu).

4/ obsah programů muzeí a galerií může výrazně přispět k rozvíjení všech klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní

Příklad: RVP ZV - Kompetence občanská:
na konci základního vzdělávání žák „...respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění...".

Co je třeba vědět, aby spolupráce muzeí a galerií a škol/škol a muzeí a galerií byla pro vzdělávání žáků přínosná:
 • Rámcové vzdělávací programy jsou východiskem pro  systematičtější přistup k tvorbě edukačních programů muzeí a galerií.
 • Školní vzdělávací programy jsou školské dokumenty, které zpracovává každá škola podle rámcových vzdělávacích programů.
 • Školní vzdělávací program vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů každé školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy a oprávněné požadavky rodičů nebo zákonných zástupců žáka. Zohledňuje rovněž postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá.
 • Školní vzdělávací programy a vyučovací osnovy mohou zohlednit vzdělávací a kulturní potenciál regionu a dané lokality a edukační programy muzeí a galerií se mohou stát součástí výuky.
 • Edukačních programy muzeí a galerií mohou doplnit či rozšířit vzdělávací obsah vyučovacích předmětů, projektů nebo kurzů a seminářů a mohou motivovat žáky k hlubšímu zájmu o určitou problematiku a téma a inspirovat je k profesní dráze, či osobnímu rozvoji.
 • Edukačních programy muzeí a galerií mohou přinášet specifické metody a formy práce a promyšlenými postupy přispět k rozvíjení klíčových kompetencí.
 • Výstupy z programů a projektů muzeí a galerií mohou být součástí prezentace obou institucí a součástí portfolia jejich spolupráce.
Vzájemná komunikace a spolupráce

Cílem komunikace by měla být snaha pochopit možnosti a poslání obou institucí (škol a muzeí a galerií/muzeí a galerií a škol).

Cílem spolupráce by neměla být „pouze" návštěva muzea a galerie žáky, ale snaha nabídnout takový obsah edukačních programů, který co nejlépe zprostředkovává žákům poznání. (Nikoli pouze zábavu a relaxaci).

Vzájemnou spolupráci obou institucí je nutné vnímat jako dlouhodobý proces, nikoli pouze jako „jednorázové setkání".

Ze strany muzeí a galerií se očekává, že se podaří jasně definovat to, v čem jejich význam pro vzdělávání žáků spočívá a co mohou dlouhodobě nabídnout.

Ze strany škol se očekává, že budou zařazovat edukační programy muzeí a galerií do výuky.

Vzdělávací proces v autentickém prostředí muzeí a galerií je jedinečnou příležitostí výchovy ke vztahu ke kulturnímu a historickému dědictví a k prohloubení vzdělanosti nejen žáků, ale celé společnosti.

„Vzdělanost je schopnost celé společnosti nejen se učit z kulturní a sociální zkušenosti, ale také produkovat nové poznatky a využívat je ke svému rozvoji...Vzdělanost se nebude posuzovat jen podle stupně dosaženého vzdělání...Podstatné pro posuzování kvality vzdělanosti budou důkazy kultivovanosti a schopnosti zvládat spolu s ostatními změny, které přináší současný svět, odolávat nejistotám, tvořivě přispívat k zachování a rozvoji lidství"1.

Související článek naleznete 1 WALTEROVÁ, E. (ed). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. Úvodní teoreticko-analytická studie. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2000.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek