Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Znáš české dějiny středověku a raného no...

Znáš české dějiny středověku a raného novověku?

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Markéta Krůželová
Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.

Ve dvojicích, samostatně i ve skupinách si žáci netradičním způsobem ověří své znalosti z českých dějin. Setkají se se jmény panovníků, jejich žen, s důležitými letopočty i událostmi.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislosti evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje
 • žák seřadí panovníky tak, jak postupně vládli
 • žák podle popisu pozná osoby českých královen a přiřadí k nim jejich manžele
 • žák zná nejznámější data a události, ke kterým se váží
 • žák vysvětlí pojmy a termíny, které se váží k probranému učivu
Hodnoty, postoje:
 • žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
 • žák je schopen pracovat ve dvojici
 • žák chápe, že nemusí vše znát, proto umí hledat ve svém sešitě a informace z něj použít, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • žák umí spolupracovat s ostatními ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
 • operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, utváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
Kroky realizace:
1. Vladaři
 • žáci pracují ve dvojicích
 • učitel každé dvojici rozdá lístečky se jmény vladařů (nakopírovaná a nastříhaná příloha č. 1)
 • úkolem žáků je seřadit jména vladařů tak, jak vládli
 • po dokončení si společně s učitelem práci zkontrolují
2. Manželky panovníků
 • žáci pracují stále ve dvojicích, mají sešit k dějepisu
 • učitel bude nyní představovat postupně jednotlivé manželky panovníků; o každé řekne několik vět, nesmí prozradit její jméno, ani jméno jejího manžela (příloha č. 2)
 • žáci se pokusí uhádnout, o které ženy se jedná, jejich jména si zapíší
 • učitel řekne žákům správné řešení, oni si popř. opraví své tipy
 • nyní se pokusí napsat ke každé ženě, čí byla manželkou
 • učitel s žáky opět zkontroluje správnost řešení
3. Roky
 • každý žák pracuje samostatně
 • učitel napíše na tabuli roky
 • žáci si je opíší do sešitu a snaží se ke každému napsat, co se k tomuto roku váže, co se stalo
 • učitel vybídne žáky, aby použili zápisy ze sešitu, a pokud si nejsou jisti, aby si správné odpovědi našli v sešitě a doplnili
 • následuje opět společná kontrola
4. Co to je?
 • žáci se rozdělí do skupin po čtyřech
 • každá skupina dostane nakopírovanou přílohu č. 4
 • úkolem každé skupiny je vybrat si osm pojmů a vymyslet hádanky tak, aby odpovědí byla právě uvedená událost, věc, osoba... (např. Co je to? Má to čtyři body a je to odvážný program husitů? - 4 pražské artikuly)
 • skupiny si čtou pod vedením učitele hádanky a odpovídají, tím zjistí správnost svých odpovědí
Výstupy:
 • správně složené pořadí panovníků v Čechách
 • dvojice královen a králů
 • určení událostí s letopočtem
 • vymyšlené hádanky
Hodnocení

Pro žáky je tento typ opakování probraného učiva velmi zábavný a přínosný. Nemají trému, protože u něj mohou používat sešity, sousedy, pomoc celé skupiny.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám