Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pravěk a orientace na časové ose

Pravěk a orientace na časové ose

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Markéta Krůželová
Během dvouhodinovky si žáci netradičním způsobem zopakují orientaci na časové ose a učivo o pravěku. Velký důraz je kladen na zařazení průřezového tématu environmentální výchovy.

Během této dvouhodinovky si žáci netradičním způsobem zopakují orientaci na časové ose a učivo o pravěku. Velký důraz je kladen na zařazení průřezového tématu environmentální výchovy.

Cíl hodiny - znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák seřadí letopočty na časové přímce
 • žák odpoví na otázky týkající se pravěku
 • žák chápe rozdíl mezi starší a mladší dobou kamennou a mezi člověkem žijícím v té které době
 • žák diskutuje o životních podmínkách v pravěku a o tom, jak je člověk využíval
 • žák se pokusí o doplnění údajů do neúplné myšlenkové mapy
 • žák chápe souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí
 • žák operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Hodnoty, postoje:
 • žáci jsou vedeni k porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí, chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
 • hodina přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí
 • účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
1. OPAKOVÁNÍ ČASOVÉ PŘÍMKY

Každý žák dostane od učitele lísteček s letopočtem (ty si učitel dopředu připraví a nastříhá). Sám učitel si stoupne doprostřed třídy - označuje rok 1 po Kristu. Určí, kterým směrem od něj jsou roky před Kristem, a kterým po Kristu. Žáci se snaží seřadit tak, jako by stáli na časové přímce a označovali letopočet. Učitel upozorní žáky, že uvedené letopočty se netýkají pouze období pravěku, ale i novějších dějin.

2. OPAKOVÁNÍ PRAVĚKU

Žáci pracují ve dvojicích, připraví si společný sešit nebo papír. Společně odpovídají na učitelovy otázky. Učitel čte otázky, žáci ihned píší odpověď. Poté si vše zkontrolují.

3. SKUPINOVÁ PRÁCE

Žáci jsou rozděleni podle zasedacího pořádku do dvou skupin, jedné pomáhá učitel, druhé asistent. Společně se snaží pouvažovat nad tím, jak využíval člověk bohatství přírody a jak do ní zasahoval. Jedna skupina přemýšlí o člověku ze starší doby kamenné, druhá o člověku mladší doby kamenné. Výsledná zjištění si pak žáci navzájem nahlas přečtou.

4. ÚRODNÝ PŮLMĚSÍC

Učitel přečte žákům článek o různých životních podmínkách, pak se žáků ptá na jeho obsah a krátce s nimi podiskutuje. Srovná např. to, že v pravěku a starověku se lidé povodním přizpůsobili a využívali jich, zatímco my do přírody příliš zasahujeme, chceme ji měnit. Může následovat zápis do sešitu o úrodném půlměsíci:

Tam, kde byla půda úrodnější, mohli se lidé usadit na delší dobu, a proto tam šel vývoj rychleji kupředu. Začaly se vytvářet první státy a období pravěku zde střídá starověk. Takovouto oblastí byl tzv. Úrodný půlměsíc (Mezopotámie, Egypt...)

MYŠLENKOVÁ MAPA (je upravena pro možnosti žáků)

Jde o samostatnou práci, při které mohou žáci používat svých sešitů. Ti, kteří dokáží smysluplně mapu doplnit, mohou získat jedničku. Mapa je zjednodušená, je návodná, přesto poskytuje dostatek prostoru pro vlastní asociace.

Hodnocení

Činnosti spojené s opakováním žáky bavily, při skupinové práci však potřebovali pomoc asistenta či učitele, aby je nasměroval, jak tabulku vyplnit. Na téma hospodaření s vodními zdroji ve starověku reagovali se zájmem a velmi živě. O vyplnění myšlenkové mapy se pokusili všichni žáci, což je důležité.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek