Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Netradiční úlohy ve výuce matematiky

Netradiční úlohy ve výuce matematiky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jan Houska
Spoluautor: Mgr. Katarína Nemčíková
Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace podporuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí i nový tematický okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Zavedení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), podle kterého jsou školy povinné tvořit si své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), umožňuje školám přizpůsobit výuku svým vlastním záměrům, pružně reagovat na vzdělávací požadavky současné doby a efektivně rozvíjet klíčové kompetence žáků. Ty jsou chápány jako životní dovednosti důležité pro každého člověka v souvislosti s jeho bezproblémovým začleněním do studijního, pracovního i osobního života. Podporují jeho schopnost učit se, účinně a všestranně komunikovat, schopnost analyzovat a řešit problémy, také spolupracovat a hodnotit vlastní výkony i výkony ostatních.

Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace podporuje utváření a rozvíjení klíčových kompetencí i nový tematický okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Ten dává školám prostor zařazovat do výuky matematiky netradiční náměty, které by měly rozvíjet logické a kombinatorické myšlení žáků, podporovat jejich vnímání prostorových vztahů a poukazovat na souvislosti matematiky s běžným životem. Záměrem zařazení takových úloh do výuky matematiky je také poukázat na využitelnost, hravost a zajímavost matematiky, a podnítit tak u žáků radost z matematického objevování. Řešení těchto úloh nemusí být vždy závislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, a proto tyto úlohy a problémy směřují k aktivizaci žáků v matematice méně úspěšných a na druhou stranu komplexnější a náročnější problémy směřují k motivaci žáků nadaných.

Jakým způsobem tento tematický okruh ve výuce naplňovat a kde se takovými netradičními úlohami inspirovat, to jsou otázky mnoha pedagogů. Proto byly vytvořeny soubory netradičních námětů „Nestandardní aplikační úlohy a problémy" zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň nebo nižší stupeň víceletého gymnázia. Jednotlivá témata v obou souborech mají aplikační charakter a jsou zaměřena na propojení školské matematiky
s praxí na mezipředmětové úrovni. Jedná se o zajímavé úlohy a problémy, které vyžadují vytvoření určitého plánu práce, vedou žáky k rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, také k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti při nalézání nejefektivnějšího postupu při řešení problému. Mnohé náměty přibližují různé situace z běžného života, přičemž využívají vzájemný vztah aritmetiky (nebo algebry) a geometrie, poukazují na možnost řešení úloh různými způsoby, představují zajímavé možnosti k realizaci náhodného pokusu nebo jeho simulaci apod.

Vzniklé soubory tak pro učitele mohou být užitečnou pomůckou a inspirací, jak výuku matematiky obohatit či proměnit, jak ji více přiblížit realitě a jak ji učinit pro žáky zajímavější.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek