Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Co víš o Karlu Čapkovi?

Ikona prakticky

Co víš o Karlu Čapkovi?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Karlu Čapkovi, vzpomenou si na jeho životní osudy, dílo, pokusí se Čapka zhodnotit vlastní tvorbou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
 2. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * sešity do LV
* psací potřeby
* Příloha č. 1 pro učitele
* Příloha č. 2 pro každého žáka
Klíčová slova: Karel Čapek, dílo, pětilístek
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Karlu Čapkovi, vzpomenou si na jeho životní osudy, dílo, pokusí se Čapka zhodnotit vlastní tvorbou.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák rozliší správná a chybná tvrzení týkající se Karla Čapka
 • žák pozná chyby v názvech děl Karla Čapka a umí je opravit
 • žák je schopen samostatně uvažovat o osobě Karla Čapka a utvořit tzv. pětilístek
Hodnoty, postoje:
 • žáci mají možnost nejen zjistit úroveň svých znalostí, ale především je zapojit do širších souvislostí

Kroky realizace

1. Zopakování vědomostí

 • žáci pracují ve dvojicích, učitel každé rozdá papír s tvrzeními o K. Čapkovi, úkolem je napsat ke každému tvrzení ANO nebo NE (souhlasím s tvrzením, nesouhlasím), společně si pak s učitelem ujasní správné odpovědi (Příloha č. 1)

2. Opravování chyb v dílech K. Čapka

 • učitel předloží žákům 10 chybně napsaných děl, jejich úkolem je opravit jejich názvy (Příloha č. 2)

3. Pětilístek na téma K Čapek

 • první řádek - jednoslovné téma
 • druhý řádek - dvouslovný popis námětu
 • třetí řádek - tři slova vyjadřující dějovou složku námětu
 • čtvrtý řádek - čtyřslovný výraz ukazující vcítění se do námětu
 • pátý řádek - jednoslovné synonymum, rekapitulace

Hodnocení

Aby měli žáci předpokládané znalosti a mohli pracovat popsaným způsobem, je potřeba v předchozích hodinách věnovat Karlu Čapkovi dostatek pozornosti. Žáky práce v hodině velmi baví, neboť mají možnost využít své vědomosti. Úkol č. 2 se jim zdál nejzábavnější. Pětilístek dokázali vytvořit všichni žáci.

Osobnost Karla Čapka je ideální k propojení různých předmětů. Ve výtvarné výchově se žáci mohou setkat s jeho ilustracemi vlastních knih, dramatická výchova vybízí k realizaci některých dialogů či monologů z Čapkových dramat. Žáci se jistě s Karlem Čapkem setkají i v dějepise, kdy nelze jeho jméno opomenout, probírají-li se osobnosti meziválečného období.

Citace a použitá literatura:
[1] - KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. vydání. Praha : Albatros, 1997. ISBN 80-00-00527-1. 
[2] - STEELOVÁ, J.; MEREDITH, L.; KURTIS, S. et al. Rozvíjíme kritické myšlení. Praha : Kritické myšlení, 1997. 34 s.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 01. 2009
Zobrazeno: 7038krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Co víš o Karlu Čapkovi?. Metodický portál: Články [online]. 14. 01. 2009, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2904/CO-VIS-O-KARLU-CAPKOVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.