Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cizí jazyky a problémy při tvorbě ŠVP

Cizí jazyky a problémy při tvorbě ŠVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Chyby, které se mohou vyskytnout při tvorbě ŠVP a vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk.

Některé školy už začaly pracovat na tvorbě svých ŠVP. A jako při všem, co děláme poprvé, vyskytly se při jejich práci problémy, chyby, zaváhání atd. Abychom vám usnadnili úkol vytvořit učební osnovy pro cizí jazyky, vytipovali jsme nejčastější chyby, kterých se tvůrci ŠVP při své práci dopouštěli.

  1. Záměny a chyby v názvech vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
  2. Nesprávné použití termínů vzdělávací obor a vyučovací předmět.
  3. Zařazování vzdělávacího oboru Další cizí jazyk do učebního plánu v části povinných předmětů.
  4. Nedostačující nebo žádné poznámky k učebnímu plánu.
  5. Chybné nebo nedostačující označení odpovídajících učebních osnov vyučovacího předmětu.
  6. Nesprávné nebo žádné zařazení volitelných předmětů do vzdělávacího oboru.
  7. Nevypracované učební osnovy pro volitelné předměty.
Doporučení, návrhy

Ad1)
Jazyk, s jehož výukou se začíná na 1. stupni, patří do vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Název vyučovacího předmětu pak naznačuje, jaký jazyk je vyučován. Tento název může být uveden v tabulce učebního plánu (viz tab. č. 1), ale také v ní být nemusí (viz tab. č. 2), rozhodně se však musí objevit v poznámkách k učebnímu plánu.

Tabulka č. 1

foto

Poznámky k učebnímu plánu: V rámci disponibilní časové dotace je od 7. třídy žákům nabízena výuka druhého cizího jazyka ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk. Žáci mohou volit mezi jazykem anglickým, německým a francouzským. (Dále může následovat tabulka s názvy volitelných předmětů a jejich časovou dotací v tabulce.)

Tabulka č. 2

foto

Poznámky k učebnímu plánu: Ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk si žáci ve 3. ročníku volí mezi jazykem anglickým a německým. Své znalosti si mohou prohlubovat na hodinách konverzace, která je nabízena jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku. Ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk je žákům nabízen jazyk německý, anglický a francouzský od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. (Dále může následovat tabulka s názvy volitelných předmětů a jejich časovou dotací v tabulce.)

Ad2)
Pojmy "Cizí jazyk" a "Další cizí jazyk" jsou názvy vzdělávacích oborů. Název vyučovacího předmětu je pak v souladu s jeho konkrétním vzdělávacím obsahem. Například: Anglický jazyk, Francouzština, Konverzace v německém jazyce, Cvičení z jazyka ruského atd.

Přehled názvosloví:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: XY
Období: 1. stupeň/ 1. období; 1. stupeň/ 2. období; 2. stupeň

Ad3)
Vyučovací předměty vzdělávacího oboru Další cizí jazyk jsou až do školního roku 2011/ 12 (včetně) povinně volitelnými předměty, proto musí být v učebním plánu zařazovány mezi volitelné předměty, i když spadají do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Od školního roku 2012/ 13 bude výuka dalšího cizího jazyka povinná, proto bude zařazován mezi volitelné předměty (viz tab. č. 3).

Tabulka č. 3

foto

Ad4)
V poznámkách k učebnímu plánu je potřeba uvést, jaké jazyky škola nabízí v rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk (jejich výuka začíná na 1. stupni ZV), jaké v rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk (jejich výuka začíná na 2. stupni) a také, jaké volitelné předměty jsou nabízeny v rámci obou těchto vzdělávacích oborů a na kterém stupni. Například "Konverzace v anglickém jazyce" je vyučovacím předmětem, který vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk nabízeného jako volitelný na 2. stupni, "Angličtina hrou" může být volitelným předmětem na 1. stupni. Obdobně "Cvičení v německém jazyce" může být volitelným vyučovacím předmětem vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a žáci si ho mohou volit kromě povinně volitelné nabídky vyučovacího předmětu Německý jazyk.

Vyučovacích předmětů vycházejících ze vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je více, proto je velmi důležité vše jasně vysvětlit v Poznámkách k učebnímu plánu.

Ad5)
Vzhledem k tomu, že do školního roku 2011/ 12 mohou školy svým žákům nabízet na 1. stupni i jiný jazyk než anglický, stane se, že tento jazyk je pak žákům nabízen jako Další cizí jazyk na 2. stupni. Název obou vyučovacích předmětů je pak stejný, ale každý má různý vzdělávací obsah, protože patří do různých vzdělávacích oborů, resp. jejich výstupní úrovně se liší. Při uvádění učebních osnov je proto velmi důležité kromě názvu vyučovacího předmětu uvést správné zařazení do příslušného vzdělávacího oboru.
Například:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (nemusí být uvedeno)
Vzdělávací obor: Cizí jazyk (doporučujeme)
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (musí být uvedeno)
Ročník: XY (musí být uvedeno)
Období: 1. stupeň/ 1. období (nemusí být uvedeno); 1. stupeň/ 2. období; 2. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (nemusí být uvedeno)
Vzdělávací obor: Další cizí jazyk (doporučujeme)
Vyučovací předmět: Anglický jazyk (musí být uvedeno)
Ročník: XY (musí být uvedeno)
Období: 1. stupeň/ 1. období (nemusí být uvedeno); 1. stupeň/ 2. období; 2. stupeň

Ad6)
Mnohé školy nabízejí jako volitelné předměty "Konverzace" nebo "Cvičení v cizím jazyce". Předně je důležité v poznámkách k učebnímu plánu vysvětlit, v jakém jazyce jsou konverzace a cvičení vyučovány a v rámci kterého vzdělávacího oboru jsou realizovány: Cizí jazyk (pokročilý, začínající na 1. stupni) nebo Další cizí jazyk (začínající na 2. stupni). Dále by se v poznámkách mělo objevit, zda je volitelný předmět nabízen především pro žáky s ambicemi jazykovými nebo pro žáky, kteří potřebují více procvičování a "doučování".

Ad7)
Pokud škola nabízí ve svém učebním plánu výuku volitelných předmětů, musí pro ně vypracovat učební osnovy. V charakteristice těchto vyučovacích předmětů by se pak mělo objevit, ze kterého vzdělávacího oboru vyučovací předmět vychází (viz Ad6), jaká je jeho časová dotace v jednotlivých ročnících, jeho organizační zabezpečení a především jeho obsahové vymezení (zda je nabízen jako vyučovací předmět, který prohlubuje znalosti získané v rámci povinného vyučovacího předmětu nebo zda je opakuje a procvičuje). Jinými slovy, zda se ve volitelném předmětu uplatní především žáci jazykově zaměření a nadaní anebo naopak žáci, kterým učení se cizím jazykům dělá potíže.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek