Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > U babičky a dědečka

U babičky a dědečka

Na prázdninách u babičky a dědečka… Tam je čas zkoumání skrytých míst, prolézání tajemných zákoutí stodol, půd, starých kufrů a alb. Je to čas otázek a dávných příběhů.

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.casopisgenerace.cz/prarodice.aspx
www.cestadomu.cz/res/data/016/001934.pdf
www.pozitivni-noviny.cz/673.html


Nejzajímavějším a nejpřitažlivějším místem byla obvykle půda. Prohlížením časem zežloutlých černobílých fotografií, obrazů znázorňujících práci na statku a na poli a útržků starých novin jsme se pomalu přenášeli v myšlenkách do starých časů. Naše putování minulostí bylo doplňováno a posilováno poutavým vyprávěním babičky a dědečka.

Ideálním časem pro všechny ty výpravy za dobrodružstvím starých časů byly prázdniny. Před rokem 1989 nebylo tak snadné vycestovat do zahraničí, a proto jsme trávili většinu dvouměsíčního prázdninového času právě u našich prarodičů, nebo na dětských táborech. Obojí mělo své nezaměnitelné kouzlo, které zůstalo uchováno ve vzpomínkách.

Nejvíce vzpomínky ožívají, když se procházím místy, ve kterých se odehrávaly. Cítím zase vůni melty, kterou babička vařívala po ránu, chuť čerstvě upečené vánočky, slyším hudbu z kouzelné hrací skříňky na šperky a zvuk, který se linul ze zahrady, když dědeček brousil kosu.

Prožívají dnešní děti něco podobného? Není již klasická babička z knihy Boženy Němcové ohroženým druhem? Možná ano, protože současná generace babiček a dědečků se ubírá jiným směrem. Se zvyšující se životní úrovní roste počet lidí v důchodovém věku, kteří aktivně sportují, pracují a využívají různých volno-časových aktivit. Dnešní babička neskrývá pod šátkem šedivé vlasy, ale pod cyklistickou helmou čerstvé opálení.

Ať už se změnil životní styl našich prarodičů jakkoli, stále hrají nezastupitelnou roli v utváření rodinného společenství jako celku. V poslední době se tvrdí, že řada prarodičů si dovede vychutnat až dětství svých vnoučat. Socioložka Jana Dufková potvrzuje, že rodiče se snaží často všechno stihnout a mají spoustu povinností. Oproti tomu prarodiče si mohou s vnoučaty hrát s vědomím, že mají dostatek času a nemusí za pět minut skončit, protože mají jinou práci. Proto také mají staří lidé a děti k sobě tak blízko.

Téma rodina, soužití lidí a mezilidské stavy se objevuje v RVP ZV na několika místech v různých podobách. Především je součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Výchova ke zdraví. Dále je například také jedním z témat k procvičování receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností v rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Vytvořit tématicky zaměřenou hodinu lze tedy také z hlediska různých aspektů.

Námět pro 1. stupeň ZŠ (1. a 2. období)
Koláž

Tematicky zaměřená výuka je zpracována z pohledu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Žáci si vyzkoušejí strategie pozměňování skutečnosti zobrazením (vynecháním nebo přijímáním objektů, výběrem určitého detailu z obrazu, intenzitou barev apod.). Současně dochází k rozvíjení jejich kreativity, argumentace a schopnosti řešit problémy.

Žáci si přinesou na vyučovací hodinu staré pohlednice a fotografie vesnice, města, budov apod. z doby mládí jejich babiček a dědečků. Společně si je prohlížejí a diskutují o nich. Učitel jim vybrané obrázky nakopíruje, žáci je rozstříhají a vytváří lepením útržků nová zobrazení. Další hodinu uspořádají výstavku koláží a postupně své nové pohledy komentují. Zpestřením výuky je společné vyhledání a návštěva míst, sídel a budov, které jsou na starých vyobrazeních a porovnaní dojmů z pohlednic a fotografií s dojmy ze skutečnosti.

Námět pro 2. stupeň ZŠ
Návštěvníci

Tematicky zaměřená výuka je zpracována z pohledu vzdělávacích oborů Člověk a společnost a Člověk a zdraví. Vzdělávacím cílem vyučovací hodiny je, aby se žáci seznámili s postavením seniorů v naší společnosti a utvořili si názory na jejich podporu. Žáci si při aktivitě rozvíjejí klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální.

Příprava žáků na vyučovací hodinu není složitá. Spočívá v dostatečné míře znalostí a zkušeností z daného tématu, které mohou získat například domácí přípravou, opakováním ve vyučovacích hodinách příslušných předmětů apod. Učitel si připraví podle charakteru výuky a počtu žáků pracovní stanoviště - návštěvní místa (většinou 4-6 stanovišť), na nichž bude pracovat skupina žáků (většinou 4-6 žáků). Toto rozdělení zajistí, že bude celá třída zaměstnaná. Na každém stanovišti je vyvěšen velký arch papíru s připravenou oblastí a s vymezeným problémem, na kterém budou žáci pracovat. Vymezené pracovní oblasti spolu souvisejí a mohou na sebe i navazovat.

Učitel rozdělí žáky do skupin a přidělí jim fixy a jednotlivá návštěvní místa. Vysvětlí žákům způsob práce - jak budou pracovat, jaké výsledky očekává, co a jak mají doplňovat a po jakou dobu (5 minut). Učitel si opakovaně ověří, zda žáci zadanému tématu a způsobu práce porozuměli. Žáci poté zahájí práci a snaží se odpovědět na položenou otázku. Vytvářejí postupně požadovaný soubor informací, řeší popsaný problém, diskutují, zapisují, argumentují, naslouchají a doplňují. Učitel skupiny obchází a zpřesňuje instrukce, pozoruje skupinovou práci, povzbuzuje žáky, radí a inspiruje. Po uplynutí pěti minut učitel požádá žáky, aby ukončili práci a přesunuli se k vedlejšímu stanovišti (po směru hodinových ručiček). Jeden ze členů týmu však na návštěvním místě zůstane v roli hostitele. Poskytne nově příchozí skupině základní informace o oblasti, na níž skupina pracovala, seznámí její členy s výsledky, k nimž skupina dospěla, s přístupy, podle kterých pracovala apod.

Noví návštěvníci se seznámí s provedenou prací na pracovišti a s hostitelem. Zahájí činnost, pokračují v práci na vymezeném tématu, doplňují, vnáší nové pohledy, praktické doplňky, připomínky atd. Po uplynutí stanovené doby (5 minut) se skupiny návštěvníků opět vymění. Na stanovišti zůstane opět hostitel - jeden ze členů pracovní skupiny, ale jiný než při první výměně (původní hostitel pokračuje v práci s druhou skupinou jako její řádný člen). Záměrem těchto výměn je prostřídání většiny členů v rolích hostitele (mluvčího) předchozí pracovní skupiny. Nová skupina opět pracuje na uvedeném tématu po celou vymezenou dobu. Tímto způsobem pracují skupiny až do doby, než se opět dostanou na své původní stanoviště. Zde si prostudují doplněný záznamový arch, posoudí, jaké informace byly doplněny, na co se zapomnělo, jaké další souvislosti jsou uvedeny apod. Na závěr hostitelé (nově zvolení mluvčí) jednotlivých skupin přečtou zápisy na svých záznamových arších, zhodnotí jejich úplnost a kvalitu a učitel rozhodne o způsobu jejich dalšího použití. Žáci zhodnotí svou práci ve skupinách, porovnají obtížnost práce na jednotlivých stanovištích, seznámí ostatní se svými pocity ze spolupráce, s novými poznatky apod. Učitel zhodnotí práci žáků i celých skupin podle připravených kritérií (úroveň spolupráce, schopnost práce v měnících se týmech, komunikativní dovednosti, odborné znalosti apod.).

Příklady témat pro jednotlivá stanoviště:

1)     vzdělávání seniorů (univerzity třetího věku, weby pro seniory...)
2)     šikana na seniorech (neuctivost veřejnosti, týrání a zanedbávání ze strany rodinných příslušníků...)
3)     péče o seniory (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, hospice...)
4)     zapojování seniorů do kulturního dění (dobrovolnické akce...)
5)     senioři a děti (mezilidské vztahy, prospěšnost vlivu prarodičů na vnoučata...)
6)     sportovní vyžití seniorů (seskoky s padákem, bowling...)

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek