Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sousedé

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Josef Vlach
Anotace: Cílem této aktivity je seznámit žáky s kulturními a regionálními specifiky našich sousedů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Princip sociálního smíru a solidarity
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Základní informace a materiály o členských zemí EU, internet, papíry, psací a výtvarné potřeby
Klíčová slova: socializace, multikulturní výchova, sousedé, Inspiromat
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.mkc.cz/cz/uvod.html
multikultura.cz
www.rvp.cz/clanek/2106


Cíl 1

Cílem této aktivity je uvědomění si rozmanitosti a výjimečnosti různých národních kultur, jejich tradic a hodnot. Poznávání národních kulturních výjimečností a tradic (nejen zahraničních, ale i regionálních) přispívá ke sbližování různých kulturních prostředí a vytváří společný prostor pro všechny, kteří v něm žijí a stýkají se, s kulturní rozmanitostí ve svém okolí a napomáhá porozumění, solidaritě a úctě odlišných sociokulturních prostředí.

Cíl 2

Cílem této aktivity je seznámit žáky s kulturními a regionálními specifiky našich sousedů (sousedních zemí ČR, 27 zemí v rámci EU, zemí světa). Žáci mají za úkol prezentovat vybranou zemi na základě národních specifik a jejich charakteristických rysů, předmětů, kultury aj. Úkolem žáků je nejprve shromáždit dostatečné množství informací, materiálů a podkladů o kultuře, tradicích a hodnotách vybrané země a následně připravit krátkou prezentaci, ve které zemi představí.

Úkol č. 1

Žáci mají za úkol vybrat několik kulturních zajímavostí o dané zemi a přiblížit je ostatním. Forma, způsob a zpracování prezentace je na každé skupině, případně může být limitována pokyny učitele. Učitel seznámí žáky se základními informacemi o zemích EU. K tomu může využít interaktivní mapu EU www.euroskop.cz/701/sekce/tabulka-c-1/, popřípadě vlastní mapu, která obsahuje základní informace a údaje o členských zemí EU. Poté učitel rozdělí žáky do tříčlenných skupin, kterým bude přiřazena (nebo si sami vyberou) jedna členská země. Každá skupina dostane připravený formulář, do kterého vyplní požadované údaje - pracovní list členského státu EU (viz příloha). Žáci ve skupině si poté zahrají na členy zastupitelského úřadu. Jeden ze skupiny bude v roli velvyslance a další budou členové velvyslanectví (kulturní atašé, obchodní rada). Každý člen týmu si připraví konkrétní část úkolu, dle své funkce v zastupitelském úřadu. Poté žáci společně prezentují svůj úkol a seznámí ostatní s vybranou zemí.

Úkoly jednotlivých členů zastupitelského úřadu:

 • velvyslanec seznámí třídu se základními sociodemografickými rysy společnosti a politickou situací země
 • obchodní rada připraví krátkou zprávu o socioekonomické skladbě země a jejím postavení v mezinárodním poli a ekonomice
 • kulturní atašé se zaměří na tradice, náboženství, hodnoty a kulturu vybrané země

Úkol č. 2

Žáci mají za úkol kreativně zpracovat charakteristický předmět pro vybranou zemi EU. Učitel připraví pro žáky základní prezentaci, která bude obsahovat informace s charakteristickými rysy, symboly, zvyky, tradicemi a národními specifiky zemí EU. Cílem úkolu je, aby žáci ve skupinách zrealizovali (namalovali, vyrobili či jinak kreativně zpracovali) charakteristický předmět nebo symbol, kterým budou v příští hodině (např. na „turistickém nebo gastronomickém veletrhu", summitu EU) prezentovat jednotlivé země EU. Charakteristický předmět musí žáci logicky při jeho prezentaci obhájit a zdůvodnit jeho výběr. Poté učitel seznámí žáky se 4 profesemi, ve kterých se úkol bude zpracovávat - cestovní agent, reklamní specialista, šéfkuchař, umělec.

Varianta A

Žáci si na základě svých možností a schopností vyberou profesi a zemi, kterou budou prezentovat.

Varianta B

Žáci vytvoří  čtyřčlenné „profesní" skupiny a vytvoří národní tým. Učitel jim vybere zemi, kterou budou prezentovat.

Cestovní agent - vypracuje prezentaci, která bude obsahovat základní informace, obrázky, zajímavosti a jiné kulturní či historické zajímavosti

Reklamní specialista - vyrobí (namaluje, vytvoří) propagační materiál, který bude propagovat typickou věc nebo předmět vybrané země, na základě které ji ostatní poznají

Šéfkuchař - představí národní gastronomické speciality, tradiční výrobky a typické produkty

Umělec - vytvoří plakát nebo umělecké dílo charakterizující danou zemi

Citace a použitá literatura:
[1] - Euroskop. [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: [www.euroskop.cz].  
[2] - [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: [www.euroskop.cz/701/sekce/tabulka-c-1/].  
[3] - [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: [europa.eu/index_cs.htm].  
[4] - [cit. 2009-11-24]. Dostupný z WWW: [eu123.webnote.cz/fotogalerie/evropska-unie/].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc310 kBPracovní listy a úkoly
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 05. 2009
Zobrazeno: 69185krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VLACH, Josef. Sousedé. Metodický portál: Články [online]. 25. 05. 2009, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2859/SOUSEDE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.