Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čtyřlístek manželského štěstí

Ikona prakticky

Čtyřlístek manželského štěstí

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Tomáš Hušek
Anotace: Příspěvek přináší soubor námětů a aktivit, vedoucích k zamyšlení a hledání příčin trvalého partnerského, manželského soužití. Na tyto příčiny pohlíží z různých hledisek, z hlediska osobnosti, prostředí, historie apod.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
 2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: PC, internet, odborná literatura se zaměřením na osobnost, vztahy, role, tabule, flipchart, fixy, papíry, psací pomůcky
Klíčová slova: Člověk a zdraví, Člověk a společnost, Výchova k občanství, partnerství, rodina, role, Výchova ke zdraví, Manželství, partnerský vztah, Inspiromat

Úvod

Manželé Fialovi žili celý život na Vysočině. Prožili druhou světovou válku a následně komunismus, během kterého až do jeho pádu nepodlehli tlaku, nevstoupili do Jednotného zemědělského družstva a hospodařili jako soukromí zemědělci.

Autentická výpověď: „Jako soukromí zemědělci jsme byli vystaveni velikému tlaku bolševického režimu. Tento tlak byl nejen psychický, ale i fyzický, plynoucí z neustálých brutálních a cynických směn pozemkům. Vlastní pozemky nám byly směněny za pozemky velmi vzdálené, špatné bonity, svahovité a podobně. Pokaždé, když jsme pozemky alespoň částečně zúrodnili, byly nám opět směněny. Na všem se podíleli místní funkcionáři Jednotného zemědělského družstva a bohužel i ostatní sedláci, kteří se chtěli zavděčit režimu. Život nám připadal jako nekonečný koncentrák. Proto jsme s manželkou a dětmi museli pevně stát a držet pospolu a věřit, že budoucnost bude lepší..."

Nakonec vše pan Fiala shrnul čtyřmi slovy - víra, láska, trpělivost a naděje, což mne inspirovalo k názvu příspěvku.

Přes celoživotní nátlak, ústrky a naschvály žili manželé Fialovi po celou dobu ve stejné obci a nikdy ani na ni, ani na její obyvatele a na svět a lidi obecně nezanevřeli. Navštívíte-li je, přátelsky vás přivítají, pohostí a překvapí optimismem, nadsázkou, se kterou svoje životní příběhy popisují, a zájmem o soudobý svět a dění, o kterých mají obdivuhodný přehled.

Vlastní projekt

Text je koncipován tak, aby ponechal do značné míry prostor pro vlastní pojetí a iniciativu konkrétního vyučujícího a jeho žáků. Sestává ze dvou částí. První částí je vlastní text, druhou je jeho podpora, rozšíření - informace, z nichž některé jsou doplněny inspirací, náměty, některé může vyučující v souladu s částí první využít. Druhá část je řešena formou příloh. V obsahu se promítají dvě roviny. Jednou jsou autentické životní příběhy a z nich plynoucí příčiny, z nichž některé mohou být obecně platné, jiné individuální, vycházející ze specifické situace, osobnosti apod. Druhou rovinou jsou obecně platné a přijímané faktory ovlivňující partnerské soužití.

Příběhy

Tato část je evokací, která má navodit dané téma, iniciovat žáky k zamyšlení nad daným tématem, ke generování otázek, a motivovat tak žáky k následné činnosti.

S časovým předstihem před zahájením vlastního projektu je žákům zadán úkol vyhledat ve svém okolí manželské páry, které spolu žijí v dlouhodobém manželském svazku, a pokusit se od nich získat výpověď o tom, co považují za příčinu toho, že spolu v manželství setrvali.

Žáci seznamují ostatní s příběhy, výpověďmi lidí, které se jim podařilo získat. Nad příběhy diskutují, v čem spatřují důvody trvalosti daných manželských svazků.

Diskuse s žáky na téma:

 • Co je manželství
 • Jaké jsou druhy sňatků (občanský, církevní)
 • Co je svatba stříbrná, zlatá, diamantová
 • Historický, kulturní, společenský vývoj, rozdíly manželství jako instituce, postavení muže a ženy, jejich vzájemný vztahu, jejich role
 • Rozvodovost a její stoupající tendence

Žáci by měli být na diskusi připraveni. Je na posouzení učitele, do jaké míry a v jakých otázkách je s danými žáky možno diskutovat bez předchozí přípravy a které případně vyžadují předřazení aktivit, na jejichž základě si žáci potřebné informace osvojí.

Poslední téma této části - rozvodovost - je zároveň úvodem pro následné aktivity. Žáky by měla evokovat k následným aktivitám, k hledání odpovědi na otázku: Co je tou silou, která udržela a dovedla některé manžele spolu až k oslavě zlaté svatby.

Co může být příčinou trvalého manželského vztahu?

 • Brainstorming: Žáci říkají, co je napadá při položení dané otázky, vyučující, popř. některý z žáků, zapisuje na tabuli.
 • Utřídění hesel: žáci se snaží najít spojitost mezi jednotlivými tvrzeními. Na základě spojitostí se pokusí vymyslet a popsat kategorie, do kterých následně svá tvrzení roztřídí. Příklady tvrzení, které mohou žáci uvést:
  • „Záleží na tom, jestli má bráchy a ségry."
  • „Záleží na tom, jaká je tchýně."
   Spojitost mezi oběma tvrzeními je v tom, že vychází z rodiny partnera, kategorií je pak tedy původní rodina, vliv původní rodiny apod.
 • Diskuse: Proč myslíte, že vámi navržené tvrzení má vliv na trvalost manželství a do jaké míry? Při diskusi mohou žáci tvrzení upravovat, doplňovat.
 • Doplnění, utřídění: vyučující doplní a utřídí informace, s vyžitím Přílohy č. 1.
 • Práce ve skupinách: podle počtu žáků a počtu tvrzení, popř. roztříděných kategorií, žáci hledají na internetu i v jiných zdrojích informace potvrzující dané tvrzení, související s ním. Informace zpracují libovolným způsobem tak, aby byli schopni výstupy prezentovat ostatním.
 • Prezentace: žáci prezentují ostatním svoje výstupy. Po každé prezentaci následuje diskuse ostatních žáků (souhlas, nesouhlas, nejasnosti, doplnění), sebehodnocení a hodnocení ostatními žáky, vyučujícím. Každé prezentaci je vhodné věnovat samostatnou vyučovací jednotku.
  Po každé prezentaci vyučující doplňuje informace dle Přílohy č. 1. Způsob by měl reflektovat zapojení žáků, omezit tedy formu výkladu a podněcovat žáky vhodně kladenými otázkami, navozováním témat, aktivitami.

Čtyřlístek

Žáci se snaží vymyslet a zapsat do každého lístku čtyřlístku (viz Příloha č. 4) to, co považují za nejpodstatnější důvod, příčinu podporující dlouhodobost partnerských vztahů. Každý žák by tedy měl vymyslet minimálně čtyři důvody. Pokud jich vymyslí víc a považuje je za podstatné, může je samozřejmě do čtyřlístku připsat. Žáci postupně čtou svůj čtyřlístek (každý nejlépe jeden důvod, tak aby dostali příležitost i ostatní žáci), ostatní si mohou svůj čtyřlístek doplňovat.

Závěr

Na závěr je vhodné vrátit se na začátek, k příběhům, jako je i ten manželů Fialových, jenž naznačuje, že bezstarostnost a bohatství nemusí být a v mnoha případech není zárukou partnerského štěstí, ale že tím, co vztahy posiluje, může být třeba i tíživá životní situace. Příběhy mohou vyústit v různé závěry. Žáci mohou na základě osvojeného učiva v těchto příbězích hledat prvky obecně platných faktorů ovlivňujících partnerské soužití.


Citace a použitá literatura:
[1] - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2005. [cit. 2009-02-16]. Dostupný z WWW: [www.vuppraha.cz/soubory/rvpzv-lmp.pdf].  
[2] - Jak učit výchovu k manželství a rodičovství?. Grada Publishing, spol. s. r. o., 1995.  
[3] - Rodinná výchova, zdravý životní styl 2. Praha : Fortuna, 1999.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příprava na manželstvíPříprava na manželství - soubor textů z přednášek o základních tematech manželství z pohledu křesťanství. Kapitoly z knihy na tomto webu: 1. Jak katolická církev chápe manželství 2. Psychologie a teologie partnerských vztahů 3. Vztahy k rodičům, přátelům a církvi 4. Spiritualita manželského života 5. Konflikty a jejich řešení 6. Manželství a sexualita 7. Obsah a výklad manželského slibu
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 16. 02. 2009
Zobrazeno: 11888krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUŠEK, Tomáš. Čtyřlístek manželského štěstí. Metodický portál: Články [online]. 16. 02. 2009, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2845/CTYRLISTEK-MANZELSKEHO-STESTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.