Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Partnerské vztahy

Příspěvek přináší soubor aktivit, které lze realizovat při výuce partnerských vztahů a sebepoznání, poznání druhého pohlaví.

Partnerské vztahy jsou jednou ze základních nezbytných součástí lidského života, přesto jsou věcí na výsost choulostivou. Věnujeme-li se jim ve výuce, měli bychom to mít na paměti a volit přiměřené metody a formy práce, abychom žáky neodradili již samotném v úvodu. Jako vhodný začátek můžeme zvolit rozhovor, který celé téma otevře.

Vstupní rozhovor
(5 minut, frontální metoda)

Pedagog vede s žáky vstupní rozhovor o tom, kdo z nich už byl zamilovaný, kdo z nich má nějakého přítele či přítelkyni. Společně dojdou k závěrům, že každý vztah má svoje světlé a stinné stránky a ne vždy je ve vztahu všechno ideální. Právě proto bude vyučovací jednotka/blok věnovaná poznání sebe a partnera, což je jeden ze základních předpokladů pro realizaci spokojeného partnerského vztahu. Žáci se po té usadí do půlkruhu před tabuli (flipchart).

Následné aktivity

1. Poznání sebe sama
(15 - 20 minut - dle počtu žáků, individuální, frontální metoda)

První aktivita je zaměřená na poznání sebe sama. Na tabuli jsou dva sloupce. Jeden je označen znaménkem plus a druhý znakem trojúhelníku. Učitel položí žákům otázku: „Co se mi na mně líbí, za co se chci pochválit?" Otázku také napíše nad sloupce, aby ji žáci celou dobu měli před očima. Pod znaménko plus pak každý z žáků napíše, za co by se chtěl pochválit, co se mu na něm samém líbí (máme na mysli spíše vnitřní vlastnosti). Pod znak trojúhelníku potom žák napíše, co by chtěl příště udělat jinak (negativní hodnocení sebe sama je záměrně vynecháno, žák jen zhodnotí, jak by mohl příště zlepšit své jednání).

Činnost končí shrnutím, kdo co má na sobě rád, jestli se v něčem spolužáci shodují. Obdobně se s patřičnou pochvalou zhodnotí i návrhy toho, co by žáci příště chtěli udělat jinak. Do diskuze a hodnocení návrhů, co a jak bych mohl příště udělat jinak, se zapojí všichni žáci, čímž se učí hodnotit situaci a doporučovat vhodná řešení. Sledují se i různé způsoby řešení situace u chlapců a dívek.

2. Poznání druhého pohlaví
(15 - 20 minut, skupinová práce)

Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny: skupinu chlapců a skupinu dívek. Obě skupiny mají společný úkol, a to napsat, co se jim na druhém pohlaví líbí a co se jim nelíbí. Na nápady mají skupiny cca 5 - 10 minut. Až nápady dopíší, učitel skupiny vyzve, aby svoje náměty prezentovaly. První prezentují dívky, protože „dámy mají přednost". Po jejich prezentaci učitel vyzve skupinu chlapců, aby vyjádřili, s kterou vlastností souhlasí, s kterou nikoli a proč. Následuje prezentace vlastností skupiny chlapců a reakce dívek. Pedagog diskuzi usměrňuje a snaží se opět poukázat na rozdílnost chování projevů různých pohlaví. Tuto rozdílnost vyzdvihuje jako velké plus pro partnerský vztah.

3. Co očekávám od svého partnera
(15 - 30 minut, skupinová práce)

Učitel rozdělí žáky do dvojic/trojic tak, aby každá skupina měla zastoupení obou pohlaví. Každá skupina obdrží seznam očekávaných vlastností (viz příloha Co očekávám od svého partnera). Po té, co žáci poznali některé svoje vlastnosti, poznali názory druhého pohlaví, budou označovat vlastnosti, které už vzhledem ke svému poznání očekávají od svého současného/budoucího partnera. Úkolem každé skupiny je sestavit seznam 5 nejdůležitějších vlastností, které jsou podle nich pro partnera důležité (časový limit 5 minut).

Po skončení učitel vyzve jednotlivé skupiny, aby přednesly svoje pořadí vlastností. Předpokládáme, že pořadí bude u jednotlivých skupin různé. Žáci mají společně jednotlivá pořadí hodnotit, zda je daná vlastnost více či méně důležitá pro vztah a také jak se jim dařilo domlouvat na pořadí, když ve skupině byli chlapci a dívky, kteří hodnoty jednotlivých vlastností můžou vnímat odlišně, nebo se naopak shodli na všech vlastnostech. 5 nejčastějších vlastností si společně vypíší na tabuli/flipchart.

4. Recept na dobrý vztah
(15 minut, skupinová práce)

Učitel nechá žáky, aby se samostatně rozdělili na dvě skupiny, bez ohledu na pohlaví. Každá skupina obdrží jeden papír A4 a v časovém rozmezí 5 - 7 minut se pokusí podle informací, které se z předešlých aktivit dozvěděli, napsat „recept na dobrý patrnerský vztah". Učitel oceňuje originalitu a vtip (např.: „Ve velké míse zamilovanosti smícháme 5 kilo zájmu, 1 kilo vtipu, 500 gramů ochoty a vypracujeme těsto, které s něžností upečeme. V pravidelných intervalech s láskou podáváme. V případě velkého zájmu upečeme bez mračení další dávku J").

Návrhy obou skupin pedagog chválí a vyzdvihuje jejich originalitu. Je možné je i zveřejnit např. v školním časopisu, nebo umístit na stránky školy.

5. Řešíme partnerský konflikt
(20 - 30 minut, frontální, skupinová metoda)

Aktivita je zaměřena na řešení problémových situací, které se můžou v partnerství objevovat. Učitel si může vybrat z běžných domácích událostí (např. rozbitý šálek od maminky, pozdní příchod domů bez informování předem, rozpočet na vánoční dárky...). Učitel zadá konkrétní téma k řešení a vyzve žáky, aby dle zájmu situaci řešili, a to formou hraní rolí. Ostatní žáci jsou diváci, kteří konci zhodnotí, jak se jim řešení líbilo, případně co by řešili jinak. Pokud některou situaci znají z domova, mohou pohovořit o svých zkušenostech s řešením... Učitel už jen usměrňuje a chválí za vhodné způsoby řešení.

6. Plakát domu
(15 - 20 minut, frontální, skupinová metoda)

Závěrečná aktivita má poukázat na skutečnost, že tak, jako dům potřebuje ke své soudržnosti kvalitní materiál, i partnerský vztah musí být budován z „materiálu", jenž ho udrží pohromadě. Aktivita nemusí být zaměřena jen na partnerský vztah dvou pohlaví, učitel může poukázat i na další vztahy, které jsou pro život člověka potřebné, např. vztah matky a dítěte.

Učitel na tabuli nakreslí základní schéma domu - pohled zepředu. Rovná čára na spodu tabule znamená „základ domu/vztahu". Sem žáci navrhují vlastnosti, které jim byly objasněny u aktivity poznání sebe sama, poznání druhého pohlaví. Na základ domu patří dvě svislé, kolmé čáry, což jsou zdi domu/vztahu a učitel je pojmenuje „kvalitní materiál". Žáci opět říkají návrhy, co může být pro vztah kvalitním materiálem (viz 3. aktivita „Co očekávám od svého partnera"). Následuje „střecha domu/vztahu", což jsou vlastní členové spokojeného partnerství. Žáci mohou vycházet z „Receptu na dobrý vztah". Aktivitu mohou realizovat společně, nebo ve skupinách (každá skupina namaluje vlastní „dům"). Na závěr učitel aktivitu zhodnotí a patřičně chválí.

Učitel zhodnotí celý blok a vede s žáky krátkou diskuzi o tom, co jim daný blok objasnil, co nového se dozvěděli, co se jim líbilo a co by se naopak ještě chtěli z dané oblasti dozvědět. Výrobky, plakáty si uschová a daný blok aktivit může s žáky zopakovat např. za rok, aby si tak porovnali, jestli se jejich názory mění, nebo ne. Jednotlivé činnosti lze doplňovat a kreativně přizpůsobovat konkrétní skupině žáků.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf23 kBCo očekávám od svého partnera
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek