Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Opakování hrou – starověký Řím

Ikona prakticky

Opakování hrou – starověký Řím

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * sešit dějepisu
* psací potřeby
* rozstříhaná příloha č. 1
* izolepa, nůžky
Klíčová slova: pětilístek, volné psaní, starověký Řím

Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě. Pracují především samostatně a snaží se utřídit si vlastní znalosti z probraného učiva.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák je obeznámen s metodou volného psaní a s její pomocí si vzpomene na množství údajů ze starověkého Říma
 • žák umí sám přemýšlet o zadaném tématu a vyjadřovat se k němu
 • žák je schopen dohledat co největší množství otázek o tématu a odpovědět na ně na základě získaných znalostí z předchozích hodin
 • žák si upevní znalosti o počátcích evropské historie, z nichž pak vycházejí dějiny jednotlivých národů
Hodnoty, postoje:
 • žák se setká s tím, že i známou věc lze pojmout netradičně a podívat se na ni jinýma očima
Kroky realizace:

1. EVOKACE

Volné psaní
 • vyzveme žáky, aby v 5 minutách napsali do sešitu vše, co je napadne o starověkém Římě
 • vybereme několik dobrovolníků k hlasité četbě
  (10 minut)

2. UVĚDOMĚNÍ SI

Otázky a odpovědi
 • každý žák dostane lísteček s jednou otázkou týkající se starověkého Říma a kousek izolepy (viz příloha č. 1)
 • každý žák si pomocí izolepy přilepí svou otázku na záda (požádá souseda o pomoc)
 • všichni žáci si do sešitu připraví pod sebe napsaná čísla 1 - 18
 • na pokyn učitele se všichni žáci začnou se sešitem a psací potřebou pohybovat po třídě, celou dobu musí mlčet!!!
 • žáci si čtou otázky, které mají ostatní na zádech, a snaží se na ně do sešitu odpovědět
 • jejich cílem je vyhledat všechny otázky a odpovědět na ně
  (25 minut)

3. REFLEXE

Pětilístek
 • každý žák si vybere 1 téma a pokusí se o napsání pětilístku (viz příloha č. 2)
 • dobrovolníci pak své výtvory prezentují před třídou
  (10 minut)
Hodnocení

Ze strany pedagoga je předpokladem pro zvládnutí hodiny znalost techniky volného psaní a pětilístku. Také žáci musí být zvyklí tímto způsobem pracovat. Pro druhou část hodiny je potřeba počet otázek přizpůsobit počtu dětí ve třídě, v této příloze je otázek 18. Protože činnosti, které se v hodině vystřídaly, byly zcela odlišné, hodina měla rychlý spád a splnila svůj účel.

Citace a použitá literatura:
[1] - STEELOVÁ, J.; MEREDITH, L.; KURTIS, S. et al. Rozvíjíme kritické myšlení. Praha : Kritické myšlení, 1997. 34 s.  
[2] - ČECHOVÁ, B. et al. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha : Scio, 2006. 184 s.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 12. 2008
Zobrazeno: 10257krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Opakování hrou – starověký Řím. Metodický portál: Články [online]. 01. 12. 2008, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2794/OPAKOVANI-HROU---STAROVEKY-RIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Hana JedličkováVloženo: 21. 10. 2009 21:47
Velmi pěkná hodina, jen nevím, co je to ten pětilístek.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.