Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Náklady na palivo v závislosti na spotřebě...

Ikona prakticky

Náklady na palivo v závislosti na spotřebě motoru

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci
řeší průměrnou spotřebu paliva motoru automobilu. Dále na základě výpočtů porovnají náklady na palivo při různých spotřebách paliva při jízdě různými rychlostmi.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: podle zvolené metody práce pracovní listy, výpočetní technika, Internet
Klíčová slova: náklady, palivo, ekonomické hledisko, průměrná spotřeba paliva, možnosti úspor

Při řešení úlohy žák získá představu, jaké jsou náklady na palivo automobilu, jak ovlivňuje průměrná spotřeba paliva motoru výši nákladů na palivo, jak lze průměrnou spotřebu ovlivnit a jaké jsou možnosti úspor v této oblasti.

Žák:

 • vypočítá průměrnou spotřebu paliva
 • vysvětlí význam průměrné spotřeby automobilu pro ekonomiku jeho provozu, nalezne možnosti jejího snížení
 • uvede průměrnou spotřebu paliva jako jedno zhledisek při nákupu automobilu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce: jeden žák / skupinová práce
 3. projekt: jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru: s předem zadanými vzorci v buňkách/bez vzorců

Příklad 1

Náklady na palivo - určení průměrné spotřeby paliva automobilu

Text úlohy:
Určete průměrnou spotřebu paliva v l/100 km u automobilu, když na natankování jedné nádrže o objemu ...l ujede automobil ... km.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách tabulky zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách tabulky zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

Projekt

vstupní údaje

objem palivové nádrže

učitel

učitel

žáci

ujetá vzdálenost na jedno natankování

učitel

učitel

žáci

Řešení

průměrná spotřeba paliva

učitel+žáci

žáci

žáci

Po prvním výpočtu je možno se žáky odvodit, jak změny vstupních údajů ovlivňují výsledek.

Příklad 2

Náklady na palivo - závislost na průměrné spotřebě paliva automobilu

Text úlohy:
Jaká je úspora nákladů na palivo u automobilu Škoda Fabia na ujetí vzdálenosti ... km, pokud jeho spotřeba při rychlosti 90 km/hod. je 4,9 l /100 km a spotřeba při rychlosti 120 km/hod. je 7,3 l /100 km?

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

Projekt

vstupní údaje

spotřeba při rychlosti 90 km / hod.

učitel

učitel

žáci

spotřeba při rychlosti 120 km / hod.

učitel

učitel

žáci

ujetá vzdálenost

učitel

učitel

žáci

cena paliva u čerpací stanice

učitel

učitel+žáci

žáci

Řešení

rozdíl spotřeby paliva při daných rychlostech

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl spotřeby paliva na danou vzdálenost

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v nákladech na palivo na danou vzdálenost

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

1. Jak ovlivňuje náklady na provoz automobilu jeho průměrná spotřeba a jaké jsou možnosti jejího snížení?
2. Jak lze průměrnou spotřebu paliva ovlivnit?
3. Uveďte výhody a nevýhody jízdy různými rychlostmi.

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity:

První příklad bývá napoprvé řešen frontálně - nejobtížnější je společné nalezení vzorce pro výpočet spotřeby, po obměně vstupních údajů může být změněna metoda, druhý příklad je zadáván hned napoprvé jako samostatná práce a většinou úspěšně zvládán. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor v provozu automobilu.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitxls41 kBNáklady na palivo
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 10. 2008
Zobrazeno: 8249krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, . Náklady na palivo v závislosti na spotřebě motoru. Metodický portál: Články [online]. 09. 10. 2008, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2686/NAKLADY-NA-PALIVO-V-ZAVISLOSTI-NA-SPOTREBE-MOTORU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.