Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Úvod do problematiky lidských práv

Úvod do problematiky lidských práv

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příprava vyučovacího bloku (2 – 3 hod.), jehož cílem je seznámit žáky s Všeobecnou deklarací lidských práv prostřednictvím aktivit osobnostní a sociální výchovy a aktivizačních výukových metod.
Blok 1 - úvodní část bloku více vyučovacích hodin
Cíl: Zklidnění žáků, zaměření jejich pozornosti, navození pracovní atmosféry.
Kolečko stížností

Žáci sedí v kruhu. Po kruhu posíláme plyšovou hračku, či jiný předmět tak, aby bylo zřejmé, kdo ze zúčastněných má slovo. Každý má možnost si postěžovat na kohokoli, cokoli apod. Jde především o důvody, které mají žáci říci, nikoli o jména, i když ani těm se nevyhneme. Aktivita slouží především jako „ventil" problémů. Účelem je problémy pojmenovat, nikoli je řešit. Důležité je také připomenout, že vše co během aktivity zazní, je záležitostí třídního kolektivu a této konkrétní aktivity. Tj. nemělo by se tlumočit nikam dále, nemělo by se rozebírat v jiných kolektivech.

Kolečko pochval

Analogie předešlému bodu programu. Změní se pouze téma „kolečka". Žáci nyní mohou pochválit kohokoli, cokoli. Aktivita se řídí stejnými pravidly jako předešlé stížnosti.

Komentáře

Každý ze zúčastněných má možnost vyjádřit se k předešlým aktivitám. Tj. každý má možnost zareagovat na stížnosti, či pochvaly. Každý má možnost reakce, komentáře, vysvětlení či doplnění. Zde už nepostupujeme po kruhu, ale dáme možnost slova všem žákům v pořadí, ve kterém se hlásí o slovo. Je důležité dát tuto možnost opravdu všem a nenechat se např. „časem" zviklat k tomu, abychom aktivitu přerušili ve chvíli, kdy se ještě někteří z účastníků chtějí vyjádřit k realizovaným aktivitám.

Blok 2 - přiblížení tématu hodin

Cíl: Pomocí vhodně zvolených aktivit přivést žáky k tomu, aby sami odhalili hlavní téma vyučovacích hodin, kterým je problematika lidských práv.

Organizační informace

Vyučující seznámí žáky s organizací práce, použitými metodami a časovým rozvrhem - nikoli ještě se samotným tématem.

Pravidlo zdvižené ruky

Žákům připomeneme (tím, že jej záměrně několikrát použijeme) pravidlo zdvižené ruky. Kdokoli má možnost zdvihnout ruku a druhou si zakrýt ústa. Jakmile se tomu tak stane, musí dotyčného všichni ostatní (včetně vyučujícího) napodobit. Znamená to, že se dotyčný hlásí o slovo, popř. že nemá potřebný klid na práci.

Místa si vymění

Aktivita zaměřená na sběr informací, které ovlivní organizaci hodin. Z pohledu vyučujícího je hlavním účelem sběr informací, které mohou ovlivnit náplň a zaměření dalších aktivit. Vyučující se seznamuje s tím, do jaké míry mají žáci zvládnutou problematiku lidských práv. Samotný termín „základní lidská práva a svobody" se snažíme nepoužívat. Z pohledu dětí se jedná o první přiblížení tématu „lidská práva".

Účastníci sedí v kruhu a svá místa si vyměňují (přesedají si) podle pokynů vyučujícího. Seznam možných instrukcí je přiložen, je však na samotném vyučujícím, kam bude chtít zaměřit svou pozornost. Tj. instrukce je možné libovolně obměnit. Je však dobré mít jednotlivé formulace připraveny předem.

 • Místa si vymění všichni, kteří si dnes prožili nějaký úspěch.
 • Místa si vymění všichni, kteří dnes měli špatný den.
 • Místa si vymění všichni, kteří se dnes dostali do střetu s některým ze spolužáků, či učitelů.
 • Místa si vymění všichni, kteří někdy porušili autorská práva (kopírovali CD, DVD, stahovali hotové referáty z internetu apod.).
 • Místa si vymění všichni, kteří si myslí, že by si lidé měli být rovni.
 • Místa si vymění všichni, kteří si myslí, že tomu tak opravdu je, že si lidé opravdu jsou rovni.
 • Místa si vymění všichni, kteří si myslí, že otroctví už v dnešní době neexistuje.
 • Místa si vymění všichni, kteří si myslí, že by rodiče neměli v žádném případě číst dětem jejich poštu.
 • Místa si vymění všichni, kteří chodí rádi do školy.
 • Místa si vymění všichni, kterým záleží na vzdělání.
Asociace - vymezení termínu

V kruhu diskutujeme nad tím, co znamená pojem „asociace". Žáci dostávají slovo v pořadí, ve kterém se o něj přihlásí. Vyučující hlídá pouze formu diskuse, nikoli její obsah. Žáci spojují termín většinou s pojmy ve smyslu „organizace". Např. asociace cestovních kanceláří, asociace základních škol atp. Pokud se nedostanou k významu termínu „asociace" jako „představa", zařadíme následující aktivitu.

Asociace - obsah slova

Sedíme v kruhu. Vyučující zahájí aktivitu tím, že řekne libovolné slovo, kterým zahájí hru (např. rodina) a předá předmět, který drží v ruce, sousedovi po pravici. Ten řekne libovolné slovo, které se mu vybaví v souvislosti s „rodinou" (např. „brácha"). Stejným způsobem pokračujeme tak dlouho, dokud předmět dvakrát neobejde celý kruh. Poté nastává druhá část hry, ve které se snažíme vybavit si slova, na která jsme reagovali. Postupujeme od konce a předmět posíláme po kruhu v opačném směru, až se dostaneme zpět na začátek se slovy: „Já jsem řekl „brácha", protože jsem reagoval na slovo „rodina".

Asociace - vysvětlení

Pokud je to třeba, vysvětlí vyučující žákům význam slova „asociace" ve smyslu „představy".

Asociace - DVD

Každý z účastníků si vezme list papíru, tužku a najde si místo kdekoli v místnosti tak, aby nebyl nikým rušen a tak, aby sám nikoho nerušil. Společně sledujeme motivační ukázku k problematice lidských práv (viz přehled materiálů) a na list papíru zapisujeme všechny naše asociace, které se nám během sledování ukázky vybaví. Je důležité žáky upozornit na to, ať zapisují opravdu všechny asociace. I ty, které jsou velice „osobní". Papír nebudou nikomu odevzdávat, nikdo jiný jej nebude číst a v následném kolečku se s ostatními podělí pouze o to, o co budou sami chtít.

Kolečko

Po kruhu předáváme slovo a každý má za úkol:

 • seznámit spolužáky se svými asociacemi
 • na základě shlédnuté ukázky odhalit téma vyučovacího bloku
Přiblížení tématu bloku hodin vyučujícím

Vyučující shrne komentáře žáků a představí „základní lidská práva a svobody" jako hlavní téma vyučovacího bloku.

Blok 3 - první seznámení s Všeobecnou deklarací lidských práv

Cíl: Seznámit žáky s historií vzniku Všeobecné deklarace lidských práv v historických souvislostech.

Rozdělení do skupin

Předem připravíme např. balené bonbóny různých barev (od každé barvy by mělo být více bonbónů) a nasypeme je do jednoho sáčku či misky. Každého z účastníků necháme, aby si jeden bonbón vzal. Dříve, než žáci bonbóny rozbalí, rozdělí se do pracovních skupin podle stejné barvy.

Práce s textem

Úkolem skupiny je složit rozstříhaný list papíru formátu A4 a společně si přečíst text, který je na něm napsaný. Jedná se o text přibližující vznik a hlavní význam Všeobecné deklarace lidských práv. Dalším úkolem je vypsat všechna slova, která jsou neznámá. Již v úvodu práce si skupina určí svého mluvčího (osoba, která bude na závěr informovat ostatní žáky ve třídě o výsledku práce skupiny a o výčtu jim neznámých slov) a svého pozorovatele (osoba, která zhodnotí práci skupiny z hlediska spolupráce ve skupině).

Shrnutí skupinové práce

Mluvčí za jednotlivé skupiny prezentují výsledek práce a pozorovatelé hodnotí skupinovou práci. Vyučující si v průběhu jednotlivých prezentací zapisuje slova, která jsou dětem neznámá. Tak, aby bylo možné následně se k těmto slovům vrátit.

Společná diskuse

Společně (s dodržováním pravidel diskuse) se snažíme vysvětlit význam jednotlivých slov. V prvé řadě dáváme slovo samotným dětem. Často se stane, že většinu „neznámých" slov z předešlé aktivity dokáží vysvětlit ostatní spolužáci. Teprve pokud se tak nestane, vysvětlí příslušné slovo učitel.

Blok 4 - první seznámení s jednotlivými články Všeobecné deklarace lidských práv

Cíl: Seznámit žáky s obsahem Všeobecné deklarace lidských práv a se zněním jednotlivých článků.

Samostatná práce - první seznámení s lidskými právy

Ve třídě jsou rozmístěny kartičky s jednotlivými body Všeobecné deklarace lidských práv. Každý z žáků má za úkol projít po celé učebně a seznámit se se zněním všech kartiček (rychlé přečtení, nikoli podrobné studování obsahu kartičky). Úkolem každého žáka je vybrat jedno z práv, které si přepíše na svůj pracovní list - důvod výběru je na samotném žákovi. Může to být proto, že příslušné formulaci nerozumí, nesouhlasí s ní, nebo naopak, proto, že se příslušné právo ve společnosti nedodržuje... důvody pro výběr jsou individuální.

Kolečko

V kruhu každý z žáků prezentuje svůj výběr a důvody, které k výběru vedly. Resp. jak danému právu rozumí. Do těchto jednotlivých prezentací nezasahujeme, necháváme mluvit pouze toho, kdo je na řadě (kdo má slovo). Své komentáře, poznámky, doplňující otázky, reakce... si každý poznamená na list papíru tak, aby mohl reagovat ve chvíli, kdy všichni ukončí své prezentace.

Komentáře:
 • reakce, připomínky, vysvětlení
 • prostor pro reakce na jednotlivé spolužáky a jejich prezentace
 • prostor na reakce k jejich výběru
 • vše formou diskuse s dodržováním pravidel komunikace
Práce s motivačními klipy

Aktivitu motivuje vyučující tím, že také on si vybral několik článků z Všeobecné deklarace lidských práv. Jejich přiblížení provede tím způsobem, že svůj výběr ukáže prostřednictvím videoklipů.

Pracovní list

Každý z žáků obdrží přehled základních lidských práv a svobod. Na tomto přehledu nesmí být jednotlivé články číslovány, aby bylo možné práva přiřazovat jednotlivým klipům podle jejich obsahu, nikoli podle čísel a podle pořadí.

Přehrání klipů

Vyučující postupně přehraje několik klipů přibližujících jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv a žáci se snaží přiřadit klip konkrétnímu právu. Doporučený výběr:

 • 2 - nediskriminujte
 • 11 - jsme nevinní, dokud není prokázána vina
 • 14 - právo na bezpečné útočiště
 • 17 - právo na vaše vlastní věci
 • 24 - právo si hrát
 • 30 - nikdo ti nemůže vzít tvá lidská práva
Společné shrnutí

Společné hádání, rozpoznání prezentovaných klipů - vše formou diskuse. Dětem je dána možnost vlastních komentářů, vlastních připomínek.

Blok 5 - prezentace vlastních názorů žáků

Cíl: Vést žáky k zaujímání vlastních hodnotících soudů a obhajobě svých názorů.

Senát

Vyučující přednese určitý názor, stanovisko, hodnotící soud. Každý k němu musí zaujmout buď souhlasné, nebo nesouhlasné stanovisko. Podle svého souhlasu, či nesouhlasu, se žáci posadí do dvou řad, čelem proti sobě. Kdokoli má možnost obhajovat svůj názor, kdokoli má možnost přesvědčit ostatní o tom, že jeho stanovisko je oprávněné. Pokud někdo změní během vysvětlování názor, může se zvednout a posadit se do protější řady.

Příklady jednotlivých formulací:

 • Učitelé nerespektují naše základní lidská práva.
 • Otroctví v dnešní době neexistuje.
 • Z našich základních práv plynou také určité „základní povinnosti".
 • Diskriminace mezi lidmi je dána barvou jejich pleti.
 • Všeobecná deklarace lidských práv je zbytečný dokument.
 • Téma lidských práv by mělo být zařazováno do výuky mnohem častěji.
Přínos výukového bloku

V závěrečném kolečku zhodnotí žáci realizovaný výukový blok. Jak z hlediska jeho obsahu (co nového jsem se naučil, co nového jsem se dozvěděl), tak z hlediska jeho formy (jak se mi pracovalo, jak mi vyhovoval tento způsob práce).

Náměty na další aktivity

Práce se školním řádem, tvorba inzerátů, indická baba, zlatá rybka (uvedeny pouze názvy aktivit, jejich podobu si tvoří učitelé sami, popř. jsou k dohledání mezi aktivitami osobnostní a sociální výchovy).

Výukové materiály

Některé ze zmiňovaných materiálů publikuji v příloze tohoto článku, jednotlivé klipy a mnoho dalších informací a dokumentů jsou volně k dispozici na internetových stránkách http://www.30prav.cz/.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám