Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

S dějepisem hravě

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Jde o první dvě vyučovací hodiny dějepisu vůbec, proto je největší důraz kladen na motivaci a přiblížení předmětu dějepis žákům. Děti se nenásilnou formou seznámí s náplní vyučovacího předmětu a sami dojdou k závěru, že již mnohé znají. Seznámí se také se základním dělením historie a s prameny, jichž dějepis využívá.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Člověk v dějinách » uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Člověk v dějinách » orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: nastříhané pojmy, knihy z oblasti dějepisu, rozstříhaná příloha č. 2, učebnice dějepisu
Klíčová slova: Dějepis, motivace, zdroje informací, dějinné epochy
Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák zná náplň předmětu dějepis a rozumí jeho významu
 • žák odhaduje, co vše je náplní dějepisu
 • žák umí vyjmenovat studijní materiály historiků
 • žák je schopen rozdělit dějiny chronologicky do etap
 • žák se samostatně pokusí o přiřazení obrázků k jednotlivým dějinným etapám
Hodnoty, postoje:
 • žák je veden k pozitivnímu postoji k předmětu dějepis, motivován k práci
 • učitel žáky přesvědčí o tom, že ačkoli je pro ně dějepis novým předmětem, mají již spoustu znalostí
První hodina

1. EVOKACE

 • učitel uvede nový předmět a vysloví názor, že žáci už mají z dějepisu nějaké znalosti - v následujícím cvičení je o tom přesvědčí;
 • učitel má připraveny lístečky s těmito slovy: otrok, pyramida, král, pračlověk, hrad, mor, turnaj, mamut, ...(viz příloha č. 1);
 • každému žákovi rozdá jeden lísteček, ten ho nikomu neukazuje; na vyzvání učitele se pokusí vysvětlit slovo, které má na lístečku; ostatní žáci hádají, o jaké slovo se jedná; pokud si žák neví rady, ostatní mu pomohou;

2. UVĚDOMĚNÍ SI

 • učitel rozdá do dvojic různé knihy z dějepisu (Kniha o pravěku, Jak se žilo ve středověku,...), úkolem žáků je napsat na papír tři další věci, o kterých se budou ještě v dějepisu učit;
 • diskuse:
  • Proč se vlastně dějepis učíme?
  • Jak se můžeme z dějin poučit?
  • Které příklady z dějin jsou hodny následování?
  • Co bychom naopak mohli odsoudit?
  • Chceme vědět, jak žili naši předkové?

3. REFLEXE - Odkud to všechno víme?

 • učitel sdělí žákům, že historické prameny můžeme rozdělit na psané a nepsané a vyzve je, aby sami navrhli, co vše by mohlo být dějepisnými prameny
 • učitel pak upřesní odpovědi žáků a zmíní tyto prameny
 • dějepisné poznatky čerpáme:
  • od archeologů (z vykopávek)
  • od historiků (vědců)
  • z encyklopedií, z obrazů, starých knih,...
  • z pověstí
Druhá hodina

1. EVOKACE

 • učitel sdělí žákům, že dějiny se odehrávají v určitém čase a prostoru;
 • letopočtu a kalendáři se žáci budou věnovat v dalších hodinách, na začátku dnešní hodiny si však všichni vyzkouší, co znamená časová posloupnost;
 • učitel opět použije přílohu č. 1 - tentokrát ji však nakopíruje čtyřikrát, rozstříhá, lístečky vloží do čtyř obálek;
 • žáci se rozdělí do čtyř skupin, každá obdrží jednu obálku;
 • úkolem žáků je rozdělit lístečky do tří skupin podle toho, který pojem se podle nich váže k velmi dávné minulosti, k dávné minulosti a k nedávné minulosti
 • mezi jednotlivými skupinami mohou být v odpovědích rozdíly, základní dělení by však žáci měli mít stejné;

2. UVĚDOMĚNÍ SI

Dějiny dělíme na - pravěk, starověk, středověk, novověk

 • tyto poznatky učitel sdělí žákům frontální metodou, společně si je zapíší do sešitu
 • učitel nakopíruje a rozstříhá přílohu č. 2 tak, aby každý žák dostal 4 termíny:
  • pravěk
  • starověk
  • středověk
  • novověk
 • každý žák dostane čtyři lístečky s dějinnými etapami, přiřazuje je k obrázkům v učebnici na str. 6 - 7 (AUGUSTA, Pavel, HONZÁK, František. Dějiny pravěku a starověkého orientu. 2. vydání. Praha: Sdružení českých producentů učebnic SPL, 1999. s. 61. ISBN 80-86287-03-3), na kterých jsou nakresleni lidé žijící v různých dobách (viz příloha č. 2)

3. REFLEXE

 • nalep lístečky do sešitu a ke každému období nakresli (nalep) odpovídající obrázek
Hodnocení

V prvních hodinách spíše než samotné učivo bývá problémem kázeň žáků a vzájemná neznalost žáků a učitele. Žáky velmi potěšilo, když zjistili, že už nějaké znalosti mají a po těchto hodinách se těšili, co všechno se bude v dějepisu dále probírat.

Další použitá literatura:

ŠPINAR, Z. Kniha o pravěku. Praha: Albatros, 1986

populárně naučné knihy z oblasti dějepisu

Citace a použitá literatura:
[1] - KUNZL, E. Starověký Řím. Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-482-1. 
[2] - QUIE, S. Mýty a fakta - Egypťané. Ostrava : Anagram, 2000. ISBN 80-902083-4-7. 
[3] - ČERNEJ, P. Panovníci českých zemí. Praha : Fragment, 1998. ISBN 80-7200-255-4. 
[4] - RUFFIEUX, J. M. Jak se žilo v Babylóně. Bratislava : Fortuna Print, 1993. ISBN 80-7153-031X. 
[5] - PITRO, M. Otřesné dějiny Českých zemí. Praha : Egmont, 2007. ISBN 978-80-252-0740-6. 
[6] - AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Dějiny pravěku a starověkého orientu. 2. vydání. Praha : družení českých producentů učebnic SPL, 1999. 61 s. ISBN 80-86287-03-3. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf13 kBPříloha č. 1 - Termíny
Odstranitpdf29 kBPříloha č. 2 - Etapy
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 08. 2008
Zobrazeno: 16238krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. S dějepisem hravě. Metodický portál: Články [online]. 27. 08. 2008, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2583/S-DEJEPISEM-HRAVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jakub HorálekVloženo: 22. 09. 2009 17:54
RVP uvádí v tematickém celku Moderní doba výstup žák "prokáže základní orientaci v problémech současného světa". Jelikož tento příspěvek vede správně žáky nižších ročníků k uvědomění si, že z dějin se můžeme poučit (čehož je možno motivačně využít), přivítal bych příspěvek a pracovní listy pro vyšší ročníky, kde by žáci přímo na problémech současného světa demonstrovali jejich výskyt v historii (neboť problémy se často opakují) s tím, že by došli k tomu, k čemu by tyto problémy mohly vést. Také by diskutovali o tom, co dělat, aby se tyto věci v budoucnu neopakovaly. Tento výstup mi připadá ze všech dějepisných výstupů nejpotřebnější, a nejméně zpracovaný. Čili - dobrý námět na učební materiál.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.